Joanna
 Krupska
 
ZDR
 „Trzy
 Plus”
 
Polityka
 rodzinna
 
W
 wymiarze
 krajowym
 i
 lokalnym
 
Prognoza
 rozwoju
 demograficznego
 Polski
 
Najbardziej
 charakterystyczne
 dla
 
kryzysu
 demograficznego
 zjawiska:
 
 
•  Rosnący
 wiek
 rodzenia	...
Wiek
 rodzenia
 pierwszego
 dziecka
 
Procent
 dzieci
 wychowywanych
 przez
 
jednego
 rodzica
 
 
Przyczyny
 spadku
 dzietności
 
•  Kulturowe
 i
 obyczajowe
 
•  Ekonomiczne
 
-­‐
 wysoki
 koszt
 utr...
POLITYKA
 RODZINNA
 
„To
 całokształt
 norm
 prawnych,
 działań
 i
 
środków
 przeznaczanych
 przez
...
Ciekawostki
 historyczne:
 
1.
 ustawa
 z
 1
 stycznia
 1946
 roku
 
•  :
 „jeżeli
 podatnik
 ma
...
2.
 ustawa
 z
 16
 stycznia
 1948
 roku
 
„…zarządzam,
 co
 następuje:
 
 §
 I.
 I.
 Zasiłek	...
Postulaty
 ZDR3+
 
Stworzenie
 spójnego
 systemu
 wspierania
 rodzin
 
opartego
 na
 :
 
-­‐rozwiązani...
Zachodniopomorskie
 
Koszalin
 
Szczecin
 
Kamień
 Pomorski
 
Karlino
 
Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"
Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"
Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"
of 15

Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"

Autor: Joanna Krupska
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      


Transcripts - Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym - Konferencja "Samorząd przyjazny rodzinie"

 • 1. Joanna  Krupska   ZDR  „Trzy  Plus”
 • 2. Polityka  rodzinna   W  wymiarze  krajowym  i  lokalnym
 • 3. Prognoza  rozwoju  demograficznego  Polski
 • 4. Najbardziej  charakterystyczne  dla   kryzysu  demograficznego  zjawiska:     •  Rosnący  wiek  rodzenia  się  pierwszego  dziecka   •  Kryzys  więzi  trwałych  /w  tym  małżeńskich/   -­‐  rosnąca  liczba  rozwodów   -­‐  malejąca  liczba  zawieranych  związków   małżeńskich   =  rosnąca  liczba  dzieci  wychowywanych  przez   jednego  rodzica
 • 5. Wiek  rodzenia  pierwszego  dziecka
 • 6. Procent  dzieci  wychowywanych  przez   jednego  rodzica
 • 7. Przyczyny  spadku  dzietności   •  Kulturowe  i  obyczajowe   •  Ekonomiczne   -­‐  wysoki  koszt  utrzymania  dziecka   -­‐  brak  mieszkań   -­‐  bezrobocie  i  zmiany  na  rynku  pracy   -­‐  brak  polityki  rodzinnej     =  ubóstwo  rodzin  decydujących  się  na  dzieci
 • 8. POLITYKA  RODZINNA   „To  całokształt  norm  prawnych,  działań  i   środków  przeznaczanych  przez  państwo  w  celu   stworzenia  odpowiednich  warunków  dla  rodziny,   jej  powstawania,  prawidłowego  funkcjonowania   i  pełnienia  przez  nią  wszystkich  ważnych   społecznie  ról.”   za  prof.  A.Kurzynowskim   Polityka  rodzinna  jest  czym  innym  niż   polityka  socjalna!
 • 9. Ciekawostki  historyczne:   1.  ustawa  z  1  stycznia  1946  roku   •  :  „jeżeli  podatnik  ma  na  utrzymaniu  więcej  niż  dwoje   dzieci,  podatek  obniża  się  o  25%,  jeżeli  ma  więcej  niż   czworo  o  50%,  całkowite  zwolnienie  od  podatku   następuje  wtenczas,  kiedy  podatnik  ma  więcej  niż   sześcioro  dzieci  na  utrzymaniu.”  Dalej,  w  art.  22:   „Podatek  podwyższa  się  1)  o  20%  dla  podatników   powyżej  18  lat  (od  1947  powyżej  21  lat,    od  1959  roku   powyżej  25  lat)  nieżonatych  lub  niezamężnych  i   niemających  dzieci  na  utrzymaniu  i  osiągających   dochód  ponad  60  000  rocznie.  2)  o  10  %  dla   podatników  żonatych  lub  zamężnych  od  lat  przeszło   dwóch,  lecz  nie  mających  dzieci  na  utrzymaniu,  jeżeli  ci   podatnicy  osiągają  dochód  powyżej  80  000  rocznie.”
 • 10. 2.  ustawa  z  16  stycznia  1948  roku   „…zarządzam,  co  następuje:    §  I.  I.  Zasiłek  rodzinny  wynosi  miesięcznie:   a)  na  jedno  dziecko,  na  które  przysługuje  zasiłek  650zł   b)  na  dwoje  dzieci,  na  które  przysługuje  zasiłek    1.450zł   c)  na  każde  następne  dziecko,  na  które  przysługuje   zasiłek,  poczynając  od  trzeciego  1000zł  …”   Zasiłek  stanowił  wtedy  23%  średniej  pensji.
 • 11. Postulaty  ZDR3+   Stworzenie  spójnego  systemu  wspierania  rodzin   opartego  na  :   -­‐rozwiązaniach  w  sferze  podatkowej   -­‐systemie  powszechnych  zasiłków  związanych  z   wychowywaniem  każdego  dziecka   -­‐pomocy  rodzinom  w  szczególnie  trudnej  sytuacji   -­‐tworzeniu  sieci  usług  wspierających   wychowywanie  dzieci.
 • 12. Zachodniopomorskie   Koszalin   Szczecin   Kamień  Pomorski   Karlino

Related Documents