КАКО ПРИПРЕМИТИШКОЛСКИ И ЛИЧНИ ПЛАНСТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАКАТАЛОШКИ БРОЈ: 911 - К 1 – П 4,6 - 7 БОДОВАЕПИЗОДА БРОЈ 2ЕПИЗОДА Б...
ПОСЛОВНА КУЛТУРА ПЕДАГОШКИХ РАДНИКА ЗАСНИВА СЕ НАОПШТОЈ КУЛТУРИ И ОБРАЗОВАЊУ, КОЈЕ ПОДРАЗУМЕВАВЕШТИНЕ И ЗНАЊА ЗА ПОСАО КОЈ...
ЗАШТО СУ СТАНДАРДИ ВАЖНИИ ЧЕМУ СЛУЖЕ?ПОДРЖАВАЈУ ДОСЛЕДНУ ПРИМЕНУ ПРОПИСАЗАХТЕВАЈУ МЕЂУСОБНУ УСКЛАЂЕНОСТШКОЛСКИХ ДОКУМЕНАТА...
ПРОВЕРАВА СЕ: ПОДРШКА НАСТАВНИКА/ПРОФЕСОРА ПРОЦЕСУСТРУЧНОГ УСАВРШАВЊА ПЛАНИРАНА ИОРГАНИЗОВАНА, ДА ЛИ СЕ СТРУЧНО УСАВРШАВ...
ПРОЦЕЊУЈЕ СЕ: ДА ЛИ СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ ЉУДСКИ ИМАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ, ДА ЛИ СЕ РЕСУРСИ ФУНКЦИОНАЛНОКОРИСТЕ,/ ПРАТЕ САВ...
1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАНРАДА2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА5. ЕТОС6. ОРГАНИ...
РЕГУЛИСАНИ СУ МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ У ШКОЛИ.РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА СЕ ПОДРЖАВАЈУИ ПРОМОВИШУ.ШКОЛА ЈЕ БЕЗБЕДНА СРЕДИНА ...
У ШКОЛИ СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ ПОТРЕБНИЉУДСКИ РЕСУРСИ;ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАДАШКОЛЕ, КРОЗ СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРША...
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У ШКОЛИМЕЂУСОБНО СУ УСКЛАЂЕНИ.ДИРЕКТОР ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ОРГАНИЗУЈЕРАД ШКОЛЕ.ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЈЕДНАК...
УЛОГЕ У ТИМУ:ИНИЦИЈАТОР,ПЛАНЕР,ЕДУКАТОР,ОРГАНИЗАТОР,МОДЕЛ,САВЕТНИК,УЧЕСНИК,ДОКУМЕНТАТОР,ИЗВЕШТАЧТИМСКИ РАД
ТИМСКИ РАД ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО, СИНХРОНИЗОВАНО АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧЊАКАРАЗЛИЧИТИХ ИЛИ ИСТИХ ПРОФИЛА НА ИСТОМ ЗАДАТКУ.РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАД...
ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАОСТВАРУЈЕ СЕ НА НИВОУ :НАЦИОНАЛНИНИВО -приоритетНАЦИОНАЛНИНИВО...
ПОВЕЗАТИ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕШКЕ ПЛАНОВЕ СА АКЦИОНИМПЛАНОВИМА НА ЛОКАЛУ;ПОВЕЗАТИ СА ПЛАНОВИМА РАЗВОЈА И РЕАЛНИМ ПОТРБАМА ЛОКА...
СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈСТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈПЛАНИРАЊЕМОДУЛИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАМОНИТОРИНГЕВАЛУА...
ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАИ НАПРЕДОВАЊАРЕАЛЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАИ НАПРЕДОВАЊАПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРУЧНОГУСАВР...
S - СНАГА (strengths)W - СЛАБОСТИ (weaknesses)O - ПРИЛИКЕ(opportunities)T - ПРЕТЊЕ (thereats)S W O T AНАЛИЗА
SWОТ АНАЛИЗА ЈЕ АЛАТ ЗА УПОЗНАВАЊЕ СИТУАЦИЈЕУ ВАШОЈ ШКОЛИ/УСТАНОВИSWОТ АНАЛИЗА ЈЕ АЛАТ ЗА УПОЗНАВАЊЕ СИТУАЦИЈЕУ ВАШОЈ ШКОЛ...
SWОТ АНАЛИЗА ДАЈЕ ПРАВУ СЛИКУ О ВАМА,ВАШЕМ ОКРУЖЕЊУ А РЕЗУЛТАТИ СУ УПРАВОПРАВА МЕРА, ВАШЕГ РАДНОГ ОКРУЖЕЊАПРАВА ПРИЛИКА ДА...
ПРОЦЕНА СНАГЕ И СЛАБОСТИ САМЕ УСТАНОВЕ У ВЕЗИ САСТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ И НАПРЕДОВАЊЕМПРОЦЕНА СНАГЕ И СЛАБОСТИ САМЕ УСТАНОВЕ...
САВЕТ :РЕЗУЛТАТЕ SWОТ АНАЛИЗЕ МОЖЕТЕ УПОТРЕБИТИА МОГУ ВАМ И ПОМОЋИ - АКО СУ РЕАЛНИ, АКО НИСУ РЕЗУЛТАТСУЈЕТЕ, А ЈЕСУ РЕЗУЛТ...
АКО У РЕЗУЛТАТИМАSWОТ АНАЛИЗЕ,НЕМА СЛАБОСТИ,МАНА ИЛИ ОПАСНОСТИ –БУДИТЕ СИГУРНИ ДАТУ НЕШТО НИЈЕ У РЕДУ !
S W О Т АЛАНИЗАS W О Т АЛАНИЗАСНАГА:ПОЈАЧАТИШта се одвија задовољавајуће?Зашто је то задовољавајуће?СЛАБОСТИ:ЕЛИМИНИСАТИГд...
S W О Т АЛАНИЗАS W О Т АЛАНИЗАСНАГЕ И СЛАБОСТИ – ОМОГУЋАВАЈУ ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ИРЕДОСЛЕДА У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ, КАО ...
СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈАЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈААПРИЛ 2011.
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ СКУП ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА,ВЕШТИНА И ВРЕДНОСНИХ СТАВОВА НАСТАВНИКАКОМПЕТЕНЦИЈЕ СЕ ОДРЕЂУЈУ НА ОСНОВУ Ц...
УЛОГА НАСТАВНИКА ЈЕ ВИШЕСТРУКА:РАЗВИЈА КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОД УЧЕНИКА,КОЈЕ ИХ ОСПОСОБЉАВАЈУ ЗА ЖИВОТ И РАД И НА ТАЈ НАЧИН...
КВАЛИТЕТ = ЦИЉ+ ЗНАЊЕ+ ВЕШТИНЕ ++ ПОВЕРЕЊЕ+ ПЛАН+ РЕСУРСИУСПЕХ У РАДУ = СПОСОБНОСТИ +ЗНАЊА++ ВЕШТИНЕ ++ ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ +...
СМЕРНИЦЕ ЗАПОСЛЕНИМА ИИНСТИТУЦИЈАМА ЗА СЛЕДЕЋЕАКТИВНОСТИ:САМОПРОЦЕНУ И ЛИЧНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ НАСТАВНИКА УОКВИРУ ПЛАНИРАЊА СОПС...
ПЛАН НЕ ЗНАЧИ НИШТА ! ПЛАНИРАЊЕ ЈЕ СВЕ !
ДАДА БИБИ ПРИПРЕМИЛИПРИПРЕМИЛИ ДЕЦУДЕЦУЗАЗА УСПЕШАНУСПЕШАН ЖИВОТЖИВОТУУ СВЕТУСВЕТУ ОДРАСЛИХОДРАСЛИХЈАЧАЈМО СВОЈЕ КОМПЕТЕНЦ...
• КОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ• АНАЛИТИЧКЕ ВЕШТИНЕ• ВЕШТИНЕ РАДА У ТИМУ• ТЕХНИЧКЕ ВЕШТИНЕ• СНАЖНА РАДНА ЕТИКА• ИНЦИЈАТИВА• ИНТЕРП...
ВЕШТИНЕВЕШТИНЕ ЗАЗА 21.21. ВЕКВЕКВЕШТИНЕВЕШТИНЕ АДАПТАЦИЈЕАДАПТАЦИЈЕКРИТИЧКОКРИТИЧКО РАЗМИШЉАЊЕРАЗМИШЉАЊЕВЕШТИНЕВЕШТИНЕ УЧ...
К О М П Е Т Е Н Ц И Ј Е :КОМУНИКАЦИЈА ИСАРАДЊАНАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУНАСТАВЕПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕПОДРШКА РАЗВОЈУЛИЧ...
НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУНАСТАВЕНАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУНАСТАВЕПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕПОДРШК...
КОМПЕТЕНЦИЈЕЗА НАСТАВНУОБЛАСТ,ПРЕДМЕТИ МЕТОДИКУРАДАК1ЗНАЊАПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАВРЕДНОВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈАУСАВРШАВАЊЕКОМПЕТЕНЦИЈЕ...
НАЦИОНАЛНИ НИВО : – ПРОГРАМ НАСТАВНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА,- ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ,- ЕКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ ( МИШЉЕЊЕ САВЕТНИКА)ШКОЛСКИ НИ...
37К 1КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАЗНА НАУЧНУ ДИСЦИПЛИНУ КОЈОЈ ПРИПАДА ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ ...
38К 1КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАПЛАНИРАЊЕПРОГРАМ РАДА ПРИПРЕМА ТАКО ДА УВАЖАВА: СТАНДАРДЕ...
39К 1КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАОСТВАРУЈЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ, ОБРАЗОВНE И В...
40К 1КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАВРЕДНОВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈАКОНТИНУИРАНО ПРА...
41К 1 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАВРЕДНОВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈАУСАВРШАВАЊЕКОНТ...
БИОГРАФИЈА ЈЕ ОСНОВА ЗА БОЉЕСАГЛЕДАВАЊЕ СОПСТВЕНИХ РЕСУРСА,ПОТЕНЦИЈАЛА, ПОТРЕБАПРАВЉЕЊЕ ЛИЧНОГ ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈ...
ИЗРАДА РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ, ПРЕДСТАВЉАПОЧЕТАК, ПРВИ КОРАК У ИЗРАДИ :ЛИЧНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАЛИЧНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УС...
НАГРАДЕНАГРАДЕКУРСЕВИ И СЕМИНАРИ ...КУРСЕВИ И СЕМИНАРИ ...РЕЛЕВАНТНЕ ОБУКЕРЕЛЕВАНТНЕ ОБУКЕРАД НА РАЧУНАРУРАД НА РАЧУНАРУЗН...
ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАНПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА,ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАЈЕСТЕ ОСНОВА /ПРЕДСТ...
ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ ГОДИШЊИПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ?ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА;КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ТРЕБА УНАПРЕДИТИ;СТРУ...
ОБАВЕЗНО КОРИСТИТЕ ЛЕГЕНДУ ЗА ОБЛИКЕ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА А ТЕМУ УПИШИТЕ УКОЛИКО СТЕ ЈЕДЕФИНИСАЛИТЕМЕ И ОБЛИЦИ СТРУЧНОГУСАВ...
ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУУСТАНОВЕ ТРЕБАЛО БИ ДА ОБУХВАТА УКЉУЧИВАЊЕЗАПОСЛЕНИХ У РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ СТРУЧНОГ...
ПОРТФОЛИО:СКУП ПОДАТАКА КОЈИ ОСЛИКАВАЈУПОСТИГНУЋА,ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО, СТАВОВЕ ИРАЗМИШЉАЊА/ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈА/НАСТАВ...
КАКО БОДОВАТИ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСАНОВИ ?ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГСТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОСНОВН...
ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ МОРАЈУ ИМАТИПРАВОВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕНА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, А ТО ЈЕ ПОКАЗАТЕЉУВАЖАВАЊА...
ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАИ НАПРЕДОВАЊАРЕАЛЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАИ НАПРЕДОВАЊАПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРУЧНОГУСАВР...
. . . ЗА СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО . . .ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ . . .
МИСЛИТЕ О СЕБИ !МИСЛИТЕ О СЕБИ !КАДА НЕШТОЖЕЛИМТО И МОГУ !КАДА НЕШТОЖЕЛИМТО И МОГУ !
of 54

Prezentacija kako pripremiti plan su

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija kako pripremiti plan su

 • 1. КАКО ПРИПРЕМИТИШКОЛСКИ И ЛИЧНИ ПЛАНСТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАКАТАЛОШКИ БРОЈ: 911 - К 1 – П 4,6 - 7 БОДОВАЕПИЗОДА БРОЈ 2ЕПИЗОДА БРОЈ 2
 • 2. ПОСЛОВНА КУЛТУРА ПЕДАГОШКИХ РАДНИКА ЗАСНИВА СЕ НАОПШТОЈ КУЛТУРИ И ОБРАЗОВАЊУ, КОЈЕ ПОДРАЗУМЕВАВЕШТИНЕ И ЗНАЊА ЗА ПОСАО КОЈИ ОБАВЉА,ПОСЛОВНА КУЛТУРА СТИЧЕ РАДОМ, ВЕЖБОМ И СТАЛНИМСТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМКВАЛИТЕТ ПРУЖАЊА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНИХ УСЛУГА,НЕ МОЖЕ СЕ КУПИТИ –АЛИ СЕ ЗА КВАЛИТЕТНО ПРУЖАЊЕ МОЖЕ ОБУЧИТИНАША ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ ЈЕСУ УНАПРЕЂЕЊЕ ИСТАНДАРДИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА ПЛАНИРАЊА ИИЗРАДЕ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
 • 3. ЗАШТО СУ СТАНДАРДИ ВАЖНИИ ЧЕМУ СЛУЖЕ?ПОДРЖАВАЈУ ДОСЛЕДНУ ПРИМЕНУ ПРОПИСАЗАХТЕВАЈУ МЕЂУСОБНУ УСКЛАЂЕНОСТШКОЛСКИХ ДОКУМЕНАТАВРЕДНУЈУ ПЛАН ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА ИСТАНДАРДА ОБРАЗОВАЊАВРЕДНУЈУ ДА ЛИ СУ ПЛАНОВИ САЧИЊЕНИ ТАКО ДАЗАДОВОЉЕ РАЗЛИЧИТЕ ПОТРЕБЕ УЧЕНИКА
 • 4. ПРОВЕРАВА СЕ: ПОДРШКА НАСТАВНИКА/ПРОФЕСОРА ПРОЦЕСУСТРУЧНОГ УСАВРШАВЊА ПЛАНИРАНА ИОРГАНИЗОВАНА, ДА ЛИ СЕ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ РЕАЛИЗУЈЕКОНТИНУИРАНО, ДА ЛИ КВАЛИТЕТ ПОДРШКЕ ЛИЧНОМ РАЗВОЈУНАСТАВНКА/ПРОФЕСОРА ФУНКЦИОНИШЕ,ЗАШТО СУ СТАНДАРДИ ВАЖНИИ ЧЕМУ СЛУЖЕ?
 • 5. ПРОЦЕЊУЈЕ СЕ: ДА ЛИ СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ ЉУДСКИ ИМАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ, ДА ЛИ СЕ РЕСУРСИ ФУНКЦИОНАЛНОКОРИСТЕ,/ ПРАТЕ САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА ИСТРУЧНО УСАВРШАВАЈУ У СКЛАДУ САСВОЈИМ ПОТРЕБАМА И ДОСТИГНУЋИМА /СЛЕДИ ПИТАЊЕ ...ЗАШТО СУ СТАНДАРДИ ВАЖНИИ ЧЕМУ СЛУЖЕ?
 • 6. 1. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАНРАДА2. НАСТАВА И УЧЕЊЕ3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА5. ЕТОС6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ИРУКОВОЂЕЊЕ7. РЕСУРСИОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА
 • 7. РЕГУЛИСАНИ СУ МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ У ШКОЛИ.РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА СЕ ПОДРЖАВАЈУИ ПРОМОВИШУ.ШКОЛА ЈЕ БЕЗБЕДНА СРЕДИНА ЗА СВЕ.ШКОЛСКИ АМБИЈЕНТ ЈЕ ПРИЈАТАН ЗА СВЕ.У ШКОЛИ ЈЕ РАЗВИЈЕНА САРАДЊА НА СВИМ НИВОИМА.Е Т О С :
 • 8. У ШКОЛИ СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ ПОТРЕБНИЉУДСКИ РЕСУРСИ;ЉУДСКИ РЕСУРСИ СУ У ФУНКЦИЈИ КВАЛИТЕТА РАДАШКОЛЕ, КРОЗ СТАЛНО СТРУЧНО УСАВРШАВЊЕ;У ШКОЛИ СУ ОБЕЗБЕЂЕНИ/ПОСТОЈЕМАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ(ПРОСТОР, ОПРЕМА И НАСТАВНА СРЕДСТВА);МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИКОРИСТЕ СЕ ФУНКЦИОНАЛНО.Р Е С У Р С И :
 • 9. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ У ШКОЛИМЕЂУСОБНО СУ УСКЛАЂЕНИ.ДИРЕКТОР ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ОРГАНИЗУЈЕРАД ШКОЛЕ.ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЈЕДНАКОСТ И ДОСТУПНОСТ СТР УСАВР.РУКОВОЂЕЊЕ ДИРЕКТОРА ЈЕ У ФУНКЦИЈИУНАПРЕЂИВАЊА РАДА ШКОЛЕ.У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ЗА ПРАЋЕЊЕ ИВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА.ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ОМОГУЋАВАРАЗВОЈ ШКОЛЕ. НАЈАВА РАДИОНИЦЕОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ИРУКОВОЂЕЊЕ Т И М
 • 10. УЛОГЕ У ТИМУ:ИНИЦИЈАТОР,ПЛАНЕР,ЕДУКАТОР,ОРГАНИЗАТОР,МОДЕЛ,САВЕТНИК,УЧЕСНИК,ДОКУМЕНТАТОР,ИЗВЕШТАЧТИМСКИ РАД
 • 11. ТИМСКИ РАД ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО, СИНХРОНИЗОВАНО АНГАЖОВАЊЕ СТРУЧЊАКАРАЗЛИЧИТИХ ИЛИ ИСТИХ ПРОФИЛА НА ИСТОМ ЗАДАТКУ.РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА ЈЕ УСПЕШНА АКО ПОСТОЈИ ОДНОС ПОШТОВАЊА ИРАЗМЕНЕ ИЗМЕЂУ УЧЕСНИКА, АКО ЈЕ ПРОЦЕС ДИНАМИЧАН ИИЗБАЛАНСИРАН.КАРАКТЕРИСТИКЕ УСПЕШНОГ ТИМА:ИНФОРМАЦИЈЕ ТЕКУ СЛОБОДНО У СВИМ НИВОИМА И ПРАВЦИМА,У ТИМУ ВЛАДА ПОВЕРЕЊЕ, ПОШТОВАЊЕ, САРАДЊА,ПОДРШКА И ПОМОЋ МЕЂУ СВИМ ЧЛАНОВИМА,АТМОСФЕРА ОТВОРЕНА, НИКО СЕ НЕ ОСЕЋА УГРОЖЕНИМ,НЕМА ТАКМИЧЕЊА, СВИ УЧЕСТВУЈУ,ОДЛУКЕ СЕ ДОНОСЕ КОНЦЕНЗУСОМ,ОРЈЕНТАЦИЈА ЈЕ УВЕК КА НАЈБОЉЕМ РЕШЕЊУ,СВИ СУ ПОСВЕЋЕНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСТАВЉЕНИМ ЦИЉЕВИМА.ТИМСКИ РАД
 • 12. ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАОСТВАРУЈЕ СЕ НА НИВОУ :НАЦИОНАЛНИНИВО -приоритетНАЦИОНАЛНИНИВО -приоритетЛОКАЛНИНИВО-приоритетШКОЛЕ / УСТАНОВЕШКОЛЕ / УСТАНОВЕП О Ј Е Д И Н Ц А
 • 13. ПОВЕЗАТИ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕШКЕ ПЛАНОВЕ СА АКЦИОНИМПЛАНОВИМА НА ЛОКАЛУ;ПОВЕЗАТИ СА ПЛАНОВИМА РАЗВОЈА И РЕАЛНИМ ПОТРБАМА ЛОКАЛНЕСАМОУПРАВЕИ СВИХ СУБЈЕКАТА НА ТОМ ЛОКАЛУ, ИКАКО ДА СВАКО СЕБИ НАЂЕ МЕСТО УВАЖАВАЈУЋИЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ ЗАСТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМОД ОВА НАБРОЈАНА ТРИ ЕЛЕМЕНТА,САМО НА ЈЕДАН И ТО ОНАЈ КОЈИ СЕ ЗОВЕЛИЧНИ ПЛАН, МОГУ ДА УТИЧЕМ.ДА ЛИ ГА ПРАВИЛНО ПИШЕМ, ДА ЛИ ЖЕЛИМ ИЛИ ПАК МОРАМ, ДА ЛИХОЋУ ИЛИ НЕЋУ,ПРЕ СВЕГА, ДА ЛИ ЖЕЛИМ ДА СТВАРАМ ЂАКЕ У ЉУДЕ 21. ВЕКА –ПИТАЊЕ: ДА ЛИ ЈА НИСАМ ЗА ПРОСВЕТУ ИЛИПРОСВЕТА НИЈЕ ЗА МЕНЕ?СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ – НЕМА ПИТАЊА ЗАШТО? ВЕЋ САМО КАКО ?
 • 14. СТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈСТРУЧНОУСАВРШАВАЊЕПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈПЛАНИРАЊЕМОДУЛИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАМОНИТОРИНГЕВАЛУАЦИЈАСТАНДАРДИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА
 • 15. ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАИ НАПРЕДОВАЊАРЕАЛЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАИ НАПРЕДОВАЊАПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊАУНАПРЕЂЕНО ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА
 • 16. S - СНАГА (strengths)W - СЛАБОСТИ (weaknesses)O - ПРИЛИКЕ(opportunities)T - ПРЕТЊЕ (thereats)S W O T AНАЛИЗА
 • 17. SWОТ АНАЛИЗА ЈЕ АЛАТ ЗА УПОЗНАВАЊЕ СИТУАЦИЈЕУ ВАШОЈ ШКОЛИ/УСТАНОВИSWОТ АНАЛИЗА ЈЕ АЛАТ ЗА УПОЗНАВАЊЕ СИТУАЦИЈЕУ ВАШОЈ ШКОЛИ/УСТАНОВИРЕЗУЛТАТИ ДОБИЈЕНИ SWОТ АНАЛИЗОМ ТАЧНО ИНЕДВОСМИСЛЕНО УТВРЂУЈУ У ЧЕМУ ЈЕ ШКОЛА/УСТАНОВАНАЈЈАЧА,КОЈЕ СУ ЈОЈ ВРЛИНЕРЕЗУЛТАТИ ДОБИЈЕНИ SWОТ АНАЛИЗОМ ТАЧНО ИНЕДВОСМИСЛЕНО УТВРЂУЈУ У ЧЕМУ ЈЕ ШКОЛА/УСТАНОВАНАЈЈАЧА,КОЈЕ СУ ЈОЈ ВРЛИНЕАПОСТРОФИРА СЛАБОСТИ, МАНЕ И НЕДОСТАТКЕ ВАШЕШКОЛЕ/УСТАНОВЕАПОСТРОФИРА СЛАБОСТИ, МАНЕ И НЕДОСТАТКЕ ВАШЕШКОЛЕ/УСТАНОВЕУКАЗУЈЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛ И ПРОСТОР КОЈИ ЈЕ НАРАСПОЛАГАЊУ КАО И НА ОПАСНОСТИ КОЈЕ ПРЕТЕ ДА СЕИСКАЖУ НАЈСЛАБИЈЕ ТАЧКЕ ВАШЕ ШКОЛЕ/УСТАНОВЕУКАЗУЈЕ НА ПОТЕНЦИЈАЛ И ПРОСТОР КОЈИ ЈЕ НАРАСПОЛАГАЊУ КАО И НА ОПАСНОСТИ КОЈЕ ПРЕТЕ ДА СЕИСКАЖУ НАЈСЛАБИЈЕ ТАЧКЕ ВАШЕ ШКОЛЕ/УСТАНОВЕШТА ЈЕ SWОТ АНАЛИЗА ?
 • 18. SWОТ АНАЛИЗА ДАЈЕ ПРАВУ СЛИКУ О ВАМА,ВАШЕМ ОКРУЖЕЊУ А РЕЗУЛТАТИ СУ УПРАВОПРАВА МЕРА, ВАШЕГ РАДНОГ ОКРУЖЕЊАПРАВА ПРИЛИКА ДА СЕ СВАКА ПОЈАВА ИМЕНУЈЕПРАВИМ ИМЕНОМ, ШАНСА ДА СЕ СЛОЖЕ КОЦКИЦЕ,НА РАДОСТ И ЗАДОВОЉСТВО УЧЕНИКА И НАСТАВНИКАПОДАТКЕ КОЈЕ ДОБИЈЕТЕ ОВОМ АНАЛИЗОММОЖЕТЕ КОРИСТИТИ ЗА СТРАТЕШКИ ВАЖНА ДОКУМЕНТА,МИСИЈЕ И ВИЗИЈЕ ВАШЕ ШКОЛЕ / УСТАНОВЕ
 • 19. ПРОЦЕНА СНАГЕ И СЛАБОСТИ САМЕ УСТАНОВЕ У ВЕЗИ САСТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ И НАПРЕДОВАЊЕМПРОЦЕНА СНАГЕ И СЛАБОСТИ САМЕ УСТАНОВЕ У ВЕЗИ САСТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ И НАПРЕДОВАЊЕМИДЕНТИФИКОВАЊЕ МОГУЋНОСТИ / ШАНСИ И ОПАСНОСТИ /ПРЕТЊИ, КОЈЕ УСТАНОВА, МОЖЕ ДА КОРИСТИ ИЗОКРУЖЕЊА А У ВЕЗИ СА СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ ИНАПРЕДОВАЊЕМИДЕНТИФИКОВАЊЕ МОГУЋНОСТИ / ШАНСИ И ОПАСНОСТИ /ПРЕТЊИ, КОЈЕ УСТАНОВА, МОЖЕ ДА КОРИСТИ ИЗОКРУЖЕЊА А У ВЕЗИ СА СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ ИНАПРЕДОВАЊЕМДЕФИНИСАЊЕ ГОДИШЊИХ ЦИЉЕВА УСТАНОВЕ УСТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ, УНАПРЕЂЕЊЕРАДА УСТАНОВЕДЕФИНИСАЊЕ ГОДИШЊИХ ЦИЉЕВА УСТАНОВЕ УСТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ, УНАПРЕЂЕЊЕРАДА УСТАНОВЕИЗРАДА ПЛАНОВА СТРУЧНОГУСВРШАВАЊА УСТАНОВЕИЗРАДА ПЛАНОВА СТРУЧНОГУСВРШАВАЊА УСТАНОВЕSWОТ АНАЛИЗА У ОБЛАСТИ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ КРОЗЧЕТИРИ КОРАКА1.1.2.2.3.3.4.4.
 • 20. САВЕТ :РЕЗУЛТАТЕ SWОТ АНАЛИЗЕ МОЖЕТЕ УПОТРЕБИТИА МОГУ ВАМ И ПОМОЋИ - АКО СУ РЕАЛНИ, АКО НИСУ РЕЗУЛТАТСУЈЕТЕ, А ЈЕСУ РЕЗУЛТАТ ИСКРЕНОСТИ, ОБЈЕКТИВНОСТИ ИЛИШЕНИ ЛИЧНОГ СТАВА ИЛИЧНОГ ПРОЦЕЊИВАЊА НЕКОГА И НЕЧЕГАФОРМИРАЈТЕ ТИМ КОЈИ ЋЕ:ОПШТЕ СТАВИТИ ИСПРЕД ЛИЧНОГ,РАЦИОНАЛНО НАД ИРАЦИОНАЛНИМ,КРАЈЊЕ ПОШТЕНО И ОБЈЕКТИВНО
 • 21. АКО У РЕЗУЛТАТИМАSWОТ АНАЛИЗЕ,НЕМА СЛАБОСТИ,МАНА ИЛИ ОПАСНОСТИ –БУДИТЕ СИГУРНИ ДАТУ НЕШТО НИЈЕ У РЕДУ !
 • 22. S W О Т АЛАНИЗАS W О Т АЛАНИЗАСНАГА:ПОЈАЧАТИШта се одвија задовољавајуће?Зашто је то задовољавајуће?СЛАБОСТИ:ЕЛИМИНИСАТИГде се јављају проблеми, грешке,тешкоће?Шта доводи до тензија,конфликата, разочарења?ПРЕТЊЕ:СМАЊИТИ ИЛИ ИЗБЕГАВАТИШта прети нашој школи у овомтренутку и у будућности?Шта ће се десити ако се ништа недеси?ПРИЛИКЕ:ИСТРЖИТИКоје су могућности, прилике заразвој?Које могућности још увек нисуискоришћене?УНУТРАШЊИ ФАКТОРИПРЕДЕСТАВЉАЈУ САДАШЊОСТСПОЉНИ ФАКТОРИПРЕДСТАВЉАЈУ БУДУЋНОСТ
 • 23. S W О Т АЛАНИЗАS W О Т АЛАНИЗАСНАГЕ И СЛАБОСТИ – ОМОГУЋАВАЈУ ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ИРЕДОСЛЕДА У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ, КАО И ИЗБОР ОБЛИКА РАД,НАЈБОЉЕГ НАЧИНА УЧЕЊА /ЧИТАЊЕМ ЛИТЕРАТУРЕ, ПРЕГЛЕДОМСАЈТОВА, ТРАЖЕЊЕМ КОЛЕГИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕМПОСЕТА, УКЉУЧИВАЊЕМ У ОБАВЕЗНЕ ОБЛИКЕ РАДА У ШКОЛИ ИЛИИЗБОР ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА/ КОЈИ ОДГОВАРАИНДИКАТОРУ КОМПЕТЕНЦИЈА КОЈИ ТРЕБА УНАПРЕДИТИ
 • 24. СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈАЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈААПРИЛ 2011.
 • 25. КОМПЕТЕНЦИЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ СКУП ПОТРЕБНИХ ЗНАЊА,ВЕШТИНА И ВРЕДНОСНИХ СТАВОВА НАСТАВНИКАКОМПЕТЕНЦИЈЕ СЕ ОДРЕЂУЈУ НА ОСНОВУ ЦИЉЕВА И ИСХОДАУЧЕЊА, КОЈИ ЋЕ ОБЕЗБЕДИТИ ПРОФЕСИОНАЛНЕ СТАНДАРДЕО ТОМЕ КАКВО СЕ ПОУЧАВАЊЕ СМАТРА УСПЕШНИМЦЕНТРАЛНУ УЛОГУ У УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВАЊА ИВАСПИТАЊА ИМАЈУ НАСТАВНИЦИ ЈЕР ОНИ НЕПОСРЕДНОУТИЧУ НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКАНАСТАВНИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СУКАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХАКТИВНОСТИ УОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУНАСТАВНИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ СУКАПАЦИТЕТ ПОЈЕДИНЦА КОЈИ СЕИСКАЗУЈЕ У ВРШЕЊУ СЛОЖЕНИХАКТИВНОСТИ УОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ
 • 26. УЛОГА НАСТАВНИКА ЈЕ ВИШЕСТРУКА:РАЗВИЈА КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОД УЧЕНИКА,КОЈЕ ИХ ОСПОСОБЉАВАЈУ ЗА ЖИВОТ И РАД И НА ТАЈ НАЧИНИМ ПРУЖА ОСНОВУ ЗА ДАЉЕ УЧЕЊЕПРУЖА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХГРУПА,ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И УЧЕНИКА СА ТЕШКОЋАМА УРАЗВОЈУ, ДА ОСТВАРЕ ОБРАЗОВНЕ И ВАСПИТНЕ ПОТЕНЦИЈАЛЕ УСКЛАДУ СА СВОЈИМ МОГУЋНОСТИМА
 • 27. КВАЛИТЕТ = ЦИЉ+ ЗНАЊЕ+ ВЕШТИНЕ ++ ПОВЕРЕЊЕ+ ПЛАН+ РЕСУРСИУСПЕХ У РАДУ = СПОСОБНОСТИ +ЗНАЊА++ ВЕШТИНЕ ++ ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ ++ ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТШТА ЈЕ ЗАЈЕДНИЧКО ? НАРАВНО, КОМПЕТЕНЦИЈЕ !!!
 • 28. СМЕРНИЦЕ ЗАПОСЛЕНИМА ИИНСТИТУЦИЈАМА ЗА СЛЕДЕЋЕАКТИВНОСТИ:САМОПРОЦЕНУ И ЛИЧНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ НАСТАВНИКА УОКВИРУ ПЛАНИРАЊА СОПСТВЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈАКРЕИРАЊЕ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВАУНАПРЕЂИВАЊЕ ПРАКСЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАНАСТАВНИКА ОД ИНИЦИЈАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА,УВОЂЕЊА НА ПОСАО, ЛИЦЕНЦИРАЊА,СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА, НАПРЕДОВАЊА У ЗВАЊУ, ПРАЋЕЊА ИВРЕДНОВАЊА РАДА НАСТАВНИКА, КАО И ДЕФИНИСАЊЕНАЦИОНАЛНИХ ПРИОРИТЕТА.
 • 29. ПЛАН НЕ ЗНАЧИ НИШТА ! ПЛАНИРАЊЕ ЈЕ СВЕ !
 • 30. ДАДА БИБИ ПРИПРЕМИЛИПРИПРЕМИЛИ ДЕЦУДЕЦУЗАЗА УСПЕШАНУСПЕШАН ЖИВОТЖИВОТУУ СВЕТУСВЕТУ ОДРАСЛИХОДРАСЛИХЈАЧАЈМО СВОЈЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗБОГ НАСИ ЗБОГ НАШЕ ДЕЦЕ . . .МИ ДАНАШЊУ ДЕЦУ ПРИПРЕМАМО ЗА СВЕТ БУДУЋНОСТИЗА КОЈИ НЕ ЗНАМО КАКО ЋЕ ДА ИЗГЛЕДАКОЈЕ ВЕШТИНЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДА УЧИМОДАНАШЊУ ДЕЦУ ДА БИСМО ИХ ПРИПРЕМИЛИДА УСПЕШНО ЖИВЕ У СВЕТУ ОДРАСЛИХ?
 • 31. • КОМУНИКАЦИОНЕ ВЕШТИНЕ• АНАЛИТИЧКЕ ВЕШТИНЕ• ВЕШТИНЕ РАДА У ТИМУ• ТЕХНИЧКЕ ВЕШТИНЕ• СНАЖНА РАДНА ЕТИКА• ИНЦИЈАТИВА• ИНТЕРПЕРСОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ• ВЕШТИНЕ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА• ФЕЛКСИБИЛНОСТ/ПРИЛАГОДЉИВОСТ• КОМПЈУТЕРСКЕ ВЕШТИНЕВЕШТИНЕ КОЈЕ ПОСЛОДАВЦИ ЖЕЛЕ
 • 32. ВЕШТИНЕВЕШТИНЕ ЗАЗА 21.21. ВЕКВЕКВЕШТИНЕВЕШТИНЕ АДАПТАЦИЈЕАДАПТАЦИЈЕКРИТИЧКОКРИТИЧКО РАЗМИШЉАЊЕРАЗМИШЉАЊЕВЕШТИНЕВЕШТИНЕ УЧЕЊАУЧЕЊАКОМУНИКАЦИЈСКЕКОМУНИКАЦИЈСКЕ ВЕШТИНЕВЕШТИНЕВЕШТИНЕ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМАВЕШТИНЕ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМАСАРАДЊАСАРАДЊА ИИ ТИМСКИТИМСКИ РАДРАДОТПОРНОСТОТПОРНОСТ НАНА СТРЕССТРЕС
 • 33. К О М П Е Т Е Н Ц И Ј Е :КОМУНИКАЦИЈА ИСАРАДЊАНАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУНАСТАВЕПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕПОДРШКА РАЗВОЈУЛИЧНОСТИ УЧЕНИКАШТА МИ ТРЕБА...ДА БУДМ INПРОФА ?
 • 34. НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУНАСТАВЕНАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУНАСТАВЕПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕПОУЧАВАЊЕ И УЧЕЊЕПОДРШКА РАЗВОЈУЛИЧНОСТИ УЧЕНИКАПОДРШКА РАЗВОЈУЛИЧНОСТИ УЧЕНИКАКОМУНИКАЦИЈА ИСАРАДЊАКОМУНИКАЦИЈА ИСАРАДЊАУЧЕЊЕ ЗАЗНАЊЕУЧЕЊЕ ЗАПРИМЕНУ И РАДУЧЕЊЕ ЗА ЛИЧНИРАЗВОЈУЧЕЊЕ ЗАЗАЈЕДНИЧКИЖИВОТК1К4К3К2
 • 35. КОМПЕТЕНЦИЈЕЗА НАСТАВНУОБЛАСТ,ПРЕДМЕТИ МЕТОДИКУРАДАК1ЗНАЊАПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАВРЕДНОВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈАУСАВРШАВАЊЕКОМПЕТЕНЦИЈЕЗА ПОУЧАВАЊЕИ УЧЕЊЕК2КОМПЕТЕНЦИЈЕЗА ПОДРШКУРАЗВОЈУЛИЧНОСТИУЧЕНИКАК3КОМПЕТЕНЦИЈЕЗАКОМУНИКАЦИЈУИ САРАДЊУК435КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ИНДИКАТОРИКОМПЕТЕНЦИЈА НАСТАВНИКА
 • 36. НАЦИОНАЛНИ НИВО : – ПРОГРАМ НАСТАВНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА,- ИСПИТ ЗА ЛИЦЕНЦУ,- ЕКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ ( МИШЉЕЊЕ САВЕТНИКА)ШКОЛСКИ НИВО : – (САМО)ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ- ПРОЦЕДУРА НАПРЕДОВАЊА НАСТАВНИКА- ИЗРАДА ШКОЛСКИХ ПЛАНОВА СTРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАНИВО ПОЈЕДИНЦА : – НАСТАВНИКА – (САМО)ВРЕДНОВАЊЕ- ЛИЧНИ ПЛАН СУУПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУКОМПЕТЕНЦИЈЕ СУ ГАРАНЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕПРОПИСАНИХ ОПШТИХ ИСХОДА И СТАНДАРДАОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊАСТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЈЕСУ СКУП ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА ИВАСПИТАЊА КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СВАКИ НИВО, ВРСТУ, ПРОФИЛ,РАЗРЕД, ПРЕДМЕТ, ОДНОСНО МОДУЛ
 • 37. 37К 1КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАЗНА НАУЧНУ ДИСЦИПЛИНУ КОЈОЈ ПРИПАДА ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ И ЊЕНЕ ВЕЗЕ САДРУГИМ НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА;ПОЗНАЈЕ ОДГОВАРАЈУЋУ ОБЛАСТ И ЗНА НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА КОЈИРЕАЛИЗУЈЕ, КАО И ЊЕГОВУ КОРЕЛАЦИЈУ СА ДРУГИМ ОБЛАСТИМА, ОДНОСНОПРЕДМЕТИМА;ПОЗНАЈЕ ОПШТЕ ПРИНЦИПЕ, ЦИЉЕВЕ И ИСХОДЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, КАО ИОПШТЕ И ПОСЕБНЕ СТАНДАРДЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА И ЊИХОВУ МЕЂУСОБНУПОВЕЗАНОСТ;РАЗУМЕ СОЦИЈАЛНУ РЕЛЕВАНТНОСТ САДРЖАЈА ПРЕДМЕТА;ПОСЕДУЈЕ ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКА ЗНАЊА НЕОПХОДНА ЗА ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ;ПОЗНАЈЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ КОЈЕ ПРАТЕ НАУЧНУ ДИСЦИПЛИНУ И ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ;ПОЗНАЈЕ СТРАНИ ЈЕЗИК У ФУНКЦИЈИ ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРЕДАЈЕ.ПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАВРЕДНОВАЊЕ
 • 38. 38К 1КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАПЛАНИРАЊЕПРОГРАМ РАДА ПРИПРЕМА ТАКО ДА УВАЖАВА: СТАНДАРДЕ ПОСТИГНУЋА,НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ И ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗЛИКЕ УЧЕНИКА, ВОДЕЋИРАЧУНА О САДРЖАЈНОЈ И ВРЕМЕНСКОЈ УСКЛАЂЕНОСТИ;ПЛАНИРА И ПРОГРАМИРА РАД, ВОДЕЋИ РАЧУНА ДА САДРЖАЈ УЧИНИДОСТУПНИМ УЧЕНИЦИМА (ПРИЈЕМЧИВ, РАЗУМЉИВ, ИНТЕРЕСАНТАН);ПЛАНИРА ПРИМЕНУ РАЗЛИЧИТИХ МЕТОДА, ТЕХНИКА И ОБЛИКА РАДА ИДОСТУПНИХ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА РАДИ ЕФИКАСНОСТИ И ЕФЕКТИВНОСТИНАСТАВНОГ ПРОЦЕСА;ПЛАНИРА И ПРОГРАМИРА САДРЖАЈЕ НАСТАВЕ ВОДЕЋИ РАЧУНА ОКОРЕЛАЦИЈИ, КАКО ХОРИЗОНТАЛНОЈ, ТАКО И ВЕРТИКАЛНОЈ;ПЛАНИРА ИНФОРМИСАЊЕ О НОВИМ ТРЕНДОВИМА И ПРИМЕНУОДГОВАРАЈУЋИХ И ДОСТУПНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ;ПЛАНИРА ПРОВЕРУ ОСТВАРЕНОСТИ ПРОПИСАНИХ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДАИ ЦИЉЕВА УЧЕЊА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА.РЕАЛИЗАЦИЈАВРЕДНОВАЊЕУСАВРШАВАЊЕ
 • 39. 39К 1КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАОСТВАРУЈЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ, ОБРАЗОВНE И ВАСПИТНЕ ЦИЉЕВЕ У СКЛАДУ САОПШТИМ ПРИНЦИПИМА, ЦИЉЕВИМА И ИСХОДИМА ОБРАЗОВАЊА, НАСТАВНИМПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРЕДАЈЕ, ПРИЛАГОЂАВАЈУЋИ ИХИНДИВИДУАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА И МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА;СИСТЕМАТСКИ УВОДИ УЧЕНИКЕ У НАУЧНУ ДИСЦИПЛИНУ;ПОВЕЗУЈЕ НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ СА ПРЕТХОДНИМ ЗНАЊИМА И ИСКУСТВИМАУЧЕНИКА И ЊИХОВИМ САДАШЊИМ И БУДУЋИМ ПОТРЕБАМА, СА ПРИМЕРИМА ИЗСВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА, СА САДРЖАЈИМА ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТИ, СААКТУЕЛНИМ ДОСТИГНУЋИМА/НАУЧНИМ НОВИНАМА;ПОВЕЗУЈЕ И ОРГАНИЗУЈЕ НАСТАВНЕ САДРЖАЈЕ ЈЕДНОГ ИЛИ ВИШЕПРЕДМЕТА У ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ;ПРИМЕЊУЈЕ РАЗНОВРСНЕ МЕТОДИЧКЕ ПОСТУПКЕ У СКЛАДУ СА ЦИЉЕВИМА,ИСХОДИМА И СТАНДАРДИМА ПОСТИГНУЋА, САДРЖАЈИМА НАСТАВНОГПРЕДМЕТА, УЗРАСНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА И ИНДИВИДУАЛНИММОГУЋНОСТИМА И ПОТРЕБАМА УЧЕНИКА;ПРИМЕЊУЈЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ И ДОСТУПНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ.ВРЕДНОВАЊЕ
 • 40. 40К 1КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАВРЕДНОВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈАКОНТИНУИРАНО ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ ОСТВАРЕНУ ХОРИЗОНТАЛНУИ ВЕРТИКАЛНУ ПОВЕЗАНОСТ САДРЖАЈА;КОНТИНУИРАНО ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ УЧЕНИЧКА ПОСТИГНУЋАКОРИСТЕЋИ РАЗЛИЧИТЕ НАЧИНЕ ВРЕДНОВАЊА У СКЛАДУ САСПЕЦИФИЧНОСТИМА ПРЕДМЕТА КОЈИ ПРЕДАЈЕ;ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА У ОКВИРУПРЕДМЕТА КОЈИ ПРЕДАЈЕ;ПЛАНИРА И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА НАОСНОВУ АНАЛИЗЕ ОСТВАРЕНОСТИ ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДАПОСТИГНУЋА.УСАВРШАВАЊЕ
 • 41. 41К 1 КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА НАСТАВНУ ОБЛАСТ,ПРЕДМЕТ И МЕТОДИКУ РАДАЗНАЊАПЛАНИРАЊЕРЕАЛИЗАЦИЈАВРЕДНОВАЊЕ/ЕВАЛУАЦИЈАУСАВРШАВАЊЕКОНТИНУИРАНО СЕ СТРУЧНО УСАВРШАВА У ОБЛАСТИ НАУЧНЕДИСЦИПЛИНЕ КОЈОЈ ПРЕДМЕТ ПРИПАДА, МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ИОБРАЗОВНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ;УНАПРЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ СВОГ РАДА ПРИМЕЊУЈУЋИНОВОСТЕЧЕНА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ У КОЈИМА СЕ УСАВРШАВАО;ПЛАНИРА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТАСАМОВРЕДНОВАЊА И СПОЉАШЊЕГ ВРЕДНОВАЊА РАДА ИПОТРЕБА ШКОЛЕ У КОЈОЈ РАДИ.
 • 42. БИОГРАФИЈА ЈЕ ОСНОВА ЗА БОЉЕСАГЛЕДАВАЊЕ СОПСТВЕНИХ РЕСУРСА,ПОТЕНЦИЈАЛА, ПОТРЕБАПРАВЉЕЊЕ ЛИЧНОГ ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАНАПРЕДОВАЊЕ У КАРИЈЕРИИЗРАДА ПОРТФОЛИА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАСАГЛЕДАВАЊЕ РЕСУРСА/КАПАЦИТЕТА УСТАНОВЕИЗРАДА ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА УСТАНОВЕПОРТФОЛИО КАО ДОКУМЕНТ О СТРУЧНОМ ИПРОФЕСИОНАЛНОМ НАПРЕДОВАЊУ
 • 43. ИЗРАДА РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ, ПРЕДСТАВЉАПОЧЕТАК, ПРВИ КОРАК У ИЗРАДИ :ЛИЧНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАЛИЧНОГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАЛИЧНОГ ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАЛИЧНОГ ПЛАНА ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАПЛАН НАПРЕДОВАЊАПЛАН НАПРЕДОВАЊАРАДНА БИОГРАФИЈА :
 • 44. НАГРАДЕНАГРАДЕКУРСЕВИ И СЕМИНАРИ ...КУРСЕВИ И СЕМИНАРИ ...РЕЛЕВАНТНЕ ОБУКЕРЕЛЕВАНТНЕ ОБУКЕРАД НА РАЧУНАРУРАД НА РАЧУНАРУЗНАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКАЗНАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКАРАДНО ИСКУСТВОРАДНО ИСКУСТВООБРАЗОВАЊЕОБРАЗОВАЊЕЛИЧНЕ ПОДАТКЕЛИЧНЕ ПОДАТКЕХОБИ И ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕХОБИ И ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕЛИЧНЕ ОСОБИНЕЛИЧНЕ ОСОБИНЕРАДНА БИОГРАФИЈА САДРЖИ ...R
 • 45. ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАНПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА,ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАЈЕСТЕ ОСНОВА /ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО/ ЗАИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА УСТАНОВЕ/ШКОЛЕ, ИОБА ПЛАНА РАДЕ СЕ УПОРЕДО.ПРИ ИЗРАДИ ГЛП, АНАЛИЗИРАЈТЕ СОПСТВЕНУБИОГРАФИЈУ, У ДЕЛУ ЗАХТЕВА ПОСЛА КОЈИ ОБАВЉАТЕ,НАЧИНИТЕ ЛИЧНУ ПРОЦЕНУ /САМОЕВАЛУАЦИЈУКОМПЕТЕНЦИЈА,ПОТРЕБА, ИНТЕРЕСОВАЊА, ПРАВАЦА РАЗВОЈА ИПРИОРИТЕТА УСТАНОВЕ И РЕАЛНИХ МОГУЋНОСТИ ЗАОСТВАРЕЊЕ ЖЕЉА И ПЛАНОВАR
 • 46. ШТА ТРЕБА ДА САДРЖИ ГОДИШЊИПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ?ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА;КОМПЕТЕНЦИЈЕ КОЈЕ ТРЕБА УНАПРЕДИТИ;СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИИ ВАН УСТАНОВЕ;СТРУЧНИ ОРГАНИ;ОБЛИЦИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА;ТЕМЕ;ПЛАНИРАНО ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ.R
 • 47. ОБАВЕЗНО КОРИСТИТЕ ЛЕГЕНДУ ЗА ОБЛИКЕ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА А ТЕМУ УПИШИТЕ УКОЛИКО СТЕ ЈЕДЕФИНИСАЛИТЕМЕ И ОБЛИЦИ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ:ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ, ТЕМЕ/УГЛЕДНИ ЧАС –ПА,ПТ/УЧ;РЕЗУЛТАТИ ПРАЋЕЊА ДЕТЕТА/УЧЕНИКА –РПД/РПУ;ПРИКАЗ СТРУЧНЕ КЊИГЕ/ЧЛАНКА – ШСК/ПСЧ;ВОЂЕЊЕ РАДИОНИЦЕ – ВР;СЕМИНАР – С;СТРУЧНИ СКУП – СС;ОСТАЛО /НАВЕСТИ ШТА/ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ИНАПРЕДОВАЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕR
 • 48. ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУУСТАНОВЕ ТРЕБАЛО БИ ДА ОБУХВАТА УКЉУЧИВАЊЕЗАПОСЛЕНИХ У РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА.ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА,,ВАСПИТАЧА, СТРИЧНИХ САРАДНИКА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПЛАНАРАДА УСТАНОВЕ.ПЛАН ТРЕБА ДА БУДЕ У СКЛАДУ СА:- ЛИЧНИМ ПЛАНОВИМА ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ;- РЕЗУЛТАТИМА САМОВРЕДНОВАЊАИ ВРЕДНОВАЊА УСТАНОВЕ;- ПРИОРИТЕТИМА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ;- ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАВАЖНИМ ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, КОЈЕДОНОСИ МИНИСТАР.ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НА НИВОУУСТАНОВЕ ТРЕБАЛО БИ ДА ОБУХВАТА УКЉУЧИВАЊЕЗАПОСЛЕНИХ У РАЗЛИЧИТЕ ОБЛИКЕ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА.ГОДИШЊИ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА,,ВАСПИТАЧА, СТРИЧНИХ САРАДНИКА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПЛАНАРАДА УСТАНОВЕ.ПЛАН ТРЕБА ДА БУДЕ У СКЛАДУ СА:- ЛИЧНИМ ПЛАНОВИМА ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈА ЗАПОСЛЕНИХ;- РЕЗУЛТАТИМА САМОВРЕДНОВАЊАИ ВРЕДНОВАЊА УСТАНОВЕ;- ПРИОРИТЕТИМА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ;- ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАВАЖНИМ ЗА РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, КОЈЕДОНОСИ МИНИСТАР.
 • 49. ПОРТФОЛИО:СКУП ПОДАТАКА КОЈИ ОСЛИКАВАЈУПОСТИГНУЋА,ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО, СТАВОВЕ ИРАЗМИШЉАЊА/ПРОФЕСИОНАЛНОГРАЗВОЈА/НАСТАВНИКА,ВАСПИТАЧА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА.ГОДИШЊИ ЛИЧНИ ПЛАНПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈАИЗРАЂУЈЕ СЕ УПОРЕДО СА ПЛАНОМ ИПРОГРАМОМ УСТАНОВЕ/ШКОЛЕ ИЊЕГОВЈЕ САСТАВНИ ДЕО20142014
 • 50. КАКО БОДОВАТИ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСАНОВИ ?ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГСТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИКАКО БОДОВАТИ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСАНОВИ ?ПРЕДЛОГ ЗА ИЗРАДУ ДОКУМЕНТА О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГСТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИУ ОКВИРУ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА, НАСТАВНИК,ПРОФЕСОР И СТРУЧНИ САРАДНИК – 68 САТИГОДИШЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА, ОД ЧЕГА 24 САТА ПРАВО НАПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ИЗ УСТАНОВЕ РАДИ ПОХАЂАЊАОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА И СТРУЧНИХ СКУПОВА, А 44САТА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОКВИРУ СВОЈИХРАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ/ШКОЛИ.У ОКВИРУ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА, НАСТАВНИК,ПРОФЕСОР И СТРУЧНИ САРАДНИК – 68 САТИГОДИШЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА, ОД ЧЕГА 24 САТА ПРАВО НАПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ИЗ УСТАНОВЕ РАДИ ПОХАЂАЊАОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА И СТРУЧНИХ СКУПОВА, А 44САТА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ОКВИРУ СВОЈИХРАЗВОЈНИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ/ШКОЛИ.У ПЕРИОДУ ОД 5 ГОДИНА, МОРАМО ИМАТИ 100 БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА/К1+К2+К3+К4/ И 20 БОДОВА СА СТРУЧНИХ СКУПОВАУ ПЕРИОДУ ОД 5 ГОДИНА, МОРАМО ИМАТИ 100 БОДОВА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА/К1+К2+К3+К4/ И 20 БОДОВА СА СТРУЧНИХ СКУПОВААКТИВНОСТИ ОД 1 ДО 13АКТИВНОСТИ ОД 1 ДО 13
 • 51. ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ МОРАЈУ ИМАТИПРАВОВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕНА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, А ТО ЈЕ ПОКАЗАТЕЉУВАЖАВАЊА, РАВНОПРАВНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ,ПОСТИЦАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ И ПОМАЖЕ ПОСТИЗАЊУЕФИКАСНОСТИ У РАДУ
 • 52. ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАИ НАПРЕДОВАЊАРЕАЛЛИЗАЦИЈА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАИ НАПРЕДОВАЊАПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊАУНАПРЕЂЕНО ПЛАНИРАЊЕ СТРУЧНОГУСАВРШАВАЊА И НАПРЕДОВАЊА
 • 53. . . . ЗА СРЕЋНО ДЕТИЊСТВО . . .ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ И ВЕШТИНЕ . . .
 • 54. МИСЛИТЕ О СЕБИ !МИСЛИТЕ О СЕБИ !КАДА НЕШТОЖЕЛИМТО И МОГУ !КАДА НЕШТОЖЕЛИМТО И МОГУ !

Related Documents