Н А П О М Е Н Е (појмови који се користе у настави)
ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, систематизација, проверавање (укључује и...
of 1

napomene-pojmovi-koji-se-koriste-u-nastavi

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - napomene-pojmovi-koji-se-koriste-u-nastavi

  • 1. Н А П О М Е Н Е (појмови који се користе у настави) ТИП ЧАСА: обрада, утврђивање, систематизација, проверавање (укључује и оцењивање) и комбиновани (одређује се према активности која преовлађује на часу). ОБЛИК РАДА: фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани. НАСТАВНЕ МЕТОДЕ∗ (поступци рада наставника и ученика у наставном процесу): 1. Вербалне методе: − монолошка (усмено излагање – предавање, приповедање, описивање, образлагање, и објашњавање); − дијалошка (слободан разговор – уобичајена вербална комуникација са ученицима; дискусија – полемика, дебата или расправа, постављање питања и супротстављање мишљења аргументима). 2. Решавање проблема – хеуристички приступ (наставник поступно води ученике кроз процес откривања приликом решавања проблема). 3. Рад на тексту, писани и графички радови (коришћење уџбеника и шире литературе, полупрограмираног и програмираног материјала, текстова; илустрације - цртежи, дијаграми, графици, шеме; самостални писани и графички радови ученика - школски писмени задаци, контролне вежбе, тестове, реферати и сл.). 4. Демонстративна (приказивање модела, шема, скица, појава, стања, активности, филмова, разне пројекције и друго). 5. Практични рад и радионица (лабораторијски, експериментални, различите врсте практичних вежби и радионица). 6. игровне активности (стваралачке, уметничке, драмске, логичке и друге игре као и задаци отвореног типа у језичком, логичко-математичком, телесно-кинестетичком, визуелно-просторном, музичком и емоционално-социјалном домену). 7. Истраживачки рад ученика (увођење ученика у поступак научног истраживања на сопственом истраживачком пројекту). 8. Комбиновани рад (истовремено коришћење различитих метода). НАСТАВНА СРЕДСТВА Постоји више класификација наставних средстава, а у овим Напоменама дата је једна од њих. Текстуална (штампани и писани текстови). Визуелна (предмети, фотографије, дијаслике, цртежи, карте, шеме, дијаграми, симболи итд.). Аудитивна (шумови у природи, музички и тонски ефекти, звучни ефекти итд.). Аудио-визуелна (дијафилм са текстом, музиком и звуцима; филмови; ТВ емисије; видео касете; школска телевизија; настава уз помоћ рачунара; видеопројектора и др.). Мануелна (разноврсни алати, машине, инструменти, апарати, препарати, предмети, материјали и др.). Помоћно-техничка (разноврсне табле, столице, апликатори, показивачи и др.).  Постоје различите класификације наставних метода. Наведене су оне које се најчешће користе и које би требало да се користе у пракси. Ради осавремењавања наставе пожељно би било да се чешће користе наставне методе под редним бројем: 2, 5, 6 и 7. Наставник може користити и друге наставне методе које нису овде наведене.

Related Documents