Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού & Δικτύου(2012)
Τν έργοΤι είναι: ένα πρόγραμμα υπενθυμίσεων,γραμμένο σε javaLicense GNU Lesser General Public License ,Owner : gabbychr...
Συνέπεια στη Μορφοποίηση ΚώδικαΆνοιγμα και κλείσιμο αγκύλης σε νέα γραμμήΜεηαβιεηέο μεθηλνύλ κε κηθξό γξάκκα ελώ όιεο ...
Παρούσα και Μελλοντική Κατάσταση
Πακέτα που επεμβήκαμε•Το πακέτο user είναικαινούργιο πακέτο•Λογική σχεδίασηςπαρόμοια με: MVC
Τι περιλαμβάνει το νέο πακέτο User.java Η κλάση επεκτείνει την κλάση Bean και περιλαμβάνει τα πεδία και επιλογές ...
Διάγραμμα Κλάσεων πακέτου User
Debugging
XTEA (Extended tiny Encryption Algorithm) Χρήση αλγορίθμου XTEA: κρυπτογράφη...
XTEAXTEA.java: υλοποίηση των μεθόδων του XTEAcipher/decipherKeyGenerator.java: υλοποίηση της λογικής του md5για τη δημιο...
XTEA
XTEA • byteToInt ζπάεη ηα bytes πνπ δηαβάδνληαη/γξάθνληαη από/...
Γραφική Διεπαφή Κυρίως Μενού
Γραφική Διεπαφή Κυρίως Μενού ΝEW Δημιουργήθηκαν: 1 κλάση στο πακέτο ui.Action 3...
Γραφική Διεπαφή - ui.wizards.userOptions UserMessages : διαχειρίζεται τη γλώσσα UserWizard: αρχικοποιά το παράθυρο δ...
Γραφική Διεπαφή – org.scorillo.ui.action Δημιουργήθηκε μια νέα κλάση , η AmnesiaUserAction Υπεύθυνη για :  Προσ...
Testing Απλός έλεγχος του αρχείου της βάσης πριν
Testing Απλός έλεγχος του αρχείου της βάσης μετά Έλεγχος με χρήση flag για εκτύπωση πριν/μετά από encrypt/decrypt
Testing: JUnit Έλεγχος με σενάρια
Integration DbManager.java  amnesiaUI.java
Αποτελέσματα
Αποτελέσματα
 Το blog μας : http://nashiproject.wordpres s.com/ E mail : zoefis@hotmail.com antoniougeocy@gmail.com ...
Βιβλιογραφικά Στοιχεία: XTEA: http://en.wikipedia.org/wiki/XTEA Applied Cryptography Protocols Algorithms and Sou...
Nashiproject
of 25

Nashiproject

Last Presentation!
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nashiproject

 • 1. Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού & Δικτύου(2012)
 • 2. Τν έργοΤι είναι: ένα πρόγραμμα υπενθυμίσεων,γραμμένο σε javaLicense GNU Lesser General Public License ,Owner : gabbychrΧρήση αντικειμενοστραφής βάσης (db4o)Συνολικά στοιχεία: ◦ 203 κλάσεις ◦ 56 πακέτα ◦ 953 μέθοδοι ◦ Γραμμές κώδικα : 30430
 • 3. Συνέπεια στη Μορφοποίηση ΚώδικαΆνοιγμα και κλείσιμο αγκύλης σε νέα γραμμήΜεηαβιεηέο μεθηλνύλ κε κηθξό γξάκκα ελώ όιεο νη ηειηθέ κεηαβιεηέογξάθνληαη κε θεθαιαίαΥπάξρεηζπλέπεηα ζην θώδηθαΟ Κώδηθαο κπνξεί λα δηαβαζηεί εύθνια
 • 4. Παρούσα και Μελλοντική Κατάσταση
 • 5. Πακέτα που επεμβήκαμε•Το πακέτο user είναικαινούργιο πακέτο•Λογική σχεδίασηςπαρόμοια με: MVC
 • 6. Τι περιλαμβάνει το νέο πακέτο User.java Η κλάση επεκτείνει την κλάση Bean και περιλαμβάνει τα πεδία και επιλογές που αφορούν την είσοδο του χρήστη στο σύστημα. Σε όρους MVC είναι το Model (μοντέλο) στη βάση μας. UserUI.java Περιλαμβάνει την υλοποίηση της διεπαφής διαλόγου για είσοδο στο σύστημα. Σε όρους MVC αποτελεί το View(όψη) UserCore.java Η κλάση περιέχει όλες τις μεθόδους που θα εκτελούν λειτουργίες επάνω στο αντικείμενο user. Σε όρους MVC είναι το Controller
 • 7. Διάγραμμα Κλάσεων πακέτου User
 • 8. Debugging
 • 9. XTEA (Extended tiny Encryption Algorithm) Χρήση αλγορίθμου XTEA: κρυπτογράφηση αποκρυπτογράφηση της βάσης
 • 10. XTEAXTEA.java: υλοποίηση των μεθόδων του XTEAcipher/decipherKeyGenerator.java: υλοποίηση της λογικής του md5για τη δημιουργία του πίνακα με τα κλειδιάEncyptionStorage.java: Υλοποίηση του επιπέδουσύνδεσης του XTEA με τη βάσηBinForXTEA: Εσωτερική κλάση στο EnryptionStorage, πουδιαχειρίζεται τη δομή των δεδομένων που διαβάζονται καιγράφονται στη βάση
 • 11. XTEA
 • 12. XTEA • byteToInt ζπάεη ηα bytes πνπ δηαβάδνληαη/γξάθνληαη από/ζηε βάζε ζε πίλαθα 2 ζέζεωλ θαη ηα κεηαηξέπεη ζε integers• Οη cipher/decipher εθηεινύλbitwise πξάμεηο ζην πίλαθα κεηα ints ώζηε λα γίλεη to encryptή decrypt αλάινγα.
 • 13. Γραφική Διεπαφή Κυρίως Μενού
 • 14. Γραφική Διεπαφή Κυρίως Μενού ΝEW Δημιουργήθηκαν: 1 κλάση στο πακέτο ui.Action 3 κλάσεις στο νέο πακέτο ui.wizards.userOptions
 • 15. Γραφική Διεπαφή - ui.wizards.userOptions UserMessages : διαχειρίζεται τη γλώσσα UserWizard: αρχικοποιά το παράθυρο διαλόγου ChangePasswordPage: Η «σελίδα» πάνω στη οποία σχεδιάζεται η διεπαφή
 • 16. Γραφική Διεπαφή – org.scorillo.ui.action Δημιουργήθηκε μια νέα κλάση , η AmnesiaUserAction Υπεύθυνη για :  Προσδιορισμός ενέργειας όταν πατηθεί το κουμπί “User Options”
 • 17. Testing Απλός έλεγχος του αρχείου της βάσης πριν
 • 18. Testing Απλός έλεγχος του αρχείου της βάσης μετά Έλεγχος με χρήση flag για εκτύπωση πριν/μετά από encrypt/decrypt
 • 19. Testing: JUnit Έλεγχος με σενάρια
 • 20. Integration DbManager.java  amnesiaUI.java
 • 21. Αποτελέσματα
 • 22. Αποτελέσματα
 • 23.  Το blog μας : http://nashiproject.wordpres s.com/ E mail : zoefis@hotmail.com antoniougeocy@gmail.com Sourceforge link : http://sourceforge.net/projec ts/jsticker Καλό Καλοκαίρι! Και …για όζοσς αναρωηιούνηαι , Nashi ζημαίνει ατλάδι ζηα ιαπωνικά, αλλά ζαν παράθραζη ζηη Κσπριακή προθορά, ζημαίνει “να έτει”!
 • 24. Βιβλιογραφικά Στοιχεία: XTEA: http://en.wikipedia.org/wiki/XTEA Applied Cryptography Protocols Algorithms and Source code in C(Bruce Schneier), Κεφάλαιο 18 Java Operators: http://www.cafeaulait.org/course/week2/03. html