6 Праця і Закон № 8 (164)
Актуальна тема
С
т. 50 КЗпПУ встановлює норму тривалості
робочого часу – 40 годин на тиждень.
Та...
7Праця і Закон № 8 (164)
Актуальна тема
права проводити надурочні роботи в інших, навіть
поважних, з точки зору власника, ...
8 Праця і Закон № 8 (164)
Актуальна тема
Оплата понаднормових за погодинною сис-
темою оплати праці
Така оплата здійснюєть...
9Праця і Закон № 8 (164)
Актуальна тема
ботою. Перевищення норми робочого часу, що
виникає в окремі дні при підсумованому ...
of 4

Понаднормові: Особливості оплати, Марія Донець

Чинне законодавство України щодо поняття понаднормових, особливості нарахування, практичні приклади розрахунку. Опубліковано в журналі "Праця і Закон", #8 (164) від 01.08.2013, ст. 6.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Понаднормові: Особливості оплати, Марія Донець

  • 1. 6 Праця і Закон № 8 (164) Актуальна тема С т. 50 КЗпПУ встановлює норму тривалості робочого часу – 40 годин на тиждень. Також КЗпПУ встановлена скорочена три- валість для наступних категорій працівників: • для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин/тиждень; • для працівників віком від 15 до 16 років – 24 години/тиждень; NB! Тривалість робочого часу учнів, які пра- цюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, перед- баченої для відповідної категорії працівників. • для працівників, зайнятих на роботах зі шкід- ливими умовами праці, – не більше 36 годин/тиж- день. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графі- ками змінності, які затверджує власник або упов- новажений ним орган за погодженням із виборним органом первинної профспілкової організації під- приємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня. При шестиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи не може перевищувати сім го- дин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 години при тижневій нормі 24 години (ст. 52 КЗпПУ). Напередодні святкових і неробочих днів трива- лість роботи працівників скорочується на одну го- дину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні. Напередодні вихідних днів три- валість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин (ст. 53 КЗпПУ). Понаднормові роботи можуть застосовуватися лише у виняткових випадках, які передбачені ч. 3 ст. 62 КЗпПУ (див. табл. 1). Наведений перелік є вичерпним. Це означає, що власник або уповноважений ним орган не має Марія ДОНЕЦЬ, юрист ZEST Outsourcing, DOPOMOGA GROUP Понаднормові: особливості оплати Кодекс законів про працю України (далі – КЗпПУ) до понад- нормових (надурочних) робіт відносить роботи, які виконують працівники понад встановлену тривалість робочого дня (ч. 1 ст. 62 КЗпПУ). 1. При проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків 2. При проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню,освітленню, каналізації, транспорту, зв’язку – для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування 3. При необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової за- тримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припи- нення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх ви- кликає зупинення робіт для значної кількості трудящих 4. При необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення про- стою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення 5. Для продовження роботи при нез’явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов’язаний негайно вжити заходів до заміни змін- ника іншим працівником Таблиця 1. Виняткові випадки, коли понаднормові роботи можуть застосовуватися
  • 2. 7Праця і Закон № 8 (164) Актуальна тема права проводити надурочні роботи в інших, навіть поважних, з точки зору власника, випадках. Застосування надурочних робіт для того, щоб приховати помилки, допущені в організації роботи, щоб виповнити норму, невиповнену через простої, недоліки в матеріально-техніч- ному постачанні є незаконним. NB! Відповідно до п. 16 Постанови пленуму Верховного Суду України № 13 від 24.12.1999 «Про практику застосування судами законодав- ства про оплату праці», не вважатиметься наду- рочною робота працівника з неповним робочим днем понад передбачений трудовим договором час, але за умови, що така робота виконується в межах встановленої законодавством тривалості повного робочого дня. Також не є понаднормовою робота працівника з ненормованим робочим днем понад встановлену норму робочого часу, крім випадків виконання за дорученням роботодавця роботи, що не входила до кола його обов’язків. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотири години протягом двох днів підряд і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпПУ). NB! У випадку, коли працівник виконує роботу за розпорядженням роботодавця або з його ві- дома понад нормальну тривалість робочого дня, то така робота є надурочною. Якщо ж працівник виконує роботу після закінчення звичайного ро- бочого дня за відсутності будь-якого розпоряд- ження з боку роботодавця, його робота не вва- жатиметься надурочною. КЗпПУ обмежує працедавця в залученні до понаднормових робіт наступних категорій пра- цівників (див. табл. 2). Порядок залучення працівників до понад- нормових робіт До надурочних робіт працівників можна за- лучати лише з дозволу первинної профспілкової організації або уповноваженої особи трудового колективу підприємства. Наказ необхідний для належного врегулювання обов’язку працівників виконувати надурочну ро- боту і для оплати праці у підвищеному розмірі. Наказ оформлюється з поіменним переліком працівників, які залучаються до надурочних робіт (див. додаток). У випадках, коли застосування надурочних робіт є невідкладним, і погодити наказ з первинною профспілковою організацією неможливо, можна залучити працівників до понаднормових робіт з наступним повідомленням первинної профспілкової організації про проведені надурочні роботи. Ст. КЗпПУ Категорія працівників Вид обмеження ст. 176 Вагітні жінки Заборона залуча- ти до понаднормо- вих робіт ст. 176 Жінки, які мають дітей віком до трьох років ст. 192 Особи молодше 18 років ст. 220 Працівники, які навчають- ся в загальноосвітніх шко- лах і середніх професій- но-технічних училищах без відриву від виробництва Заборонено залу- чати в дні занять ст. 172 Інваліди Для залучення до понаднормових робіт необхідна зго- да працівника ст. 177 Жінки, що мають дітей віком від трьох до 14 років або дітей-інвалідів Для залучення до понаднормових робіт необхідна зго- да працівника Таблиця 2. Категорії працівників, яких забо- ронено залучати до понаднормових робіт Додаток. Зразок наказу про залучення працівників до надурочних робіт ТОВ «АБВ» НАКАЗ «23» липня 2013 р. м. Київ № 23/07/13-01 Про застосування надурочних робіт Відповідно до ст. 62 Кодексу законів про працю України, у зв’язку з необхідністю виконання ван- тажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення простою рухомого складу НАКАЗУЮ: 1. 25.07.2013 залучити до надурочних робіт з 18:00 по 21:00 наступних працівників: 1.1. Соловка А. М. – вантажник. 1.2. Мартиненка Є. О. – завідуючий складом. 1.3. Горбача Р. В. – водій. 2. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе. Підстава: службова записка про необхідність надурочних робіт завідуючого складом Мартиненка Є. О. Генеральний директор ТОВ «АБВ» Поліщук Поліщук В. П.
  • 3. 8 Праця і Закон № 8 (164) Актуальна тема Оплата понаднормових за погодинною сис- темою оплати праці Така оплата здійснюється відповідно до ст. 106 КЗпПУ, а також Наказу Міністерства праці та со- ціальної політики (перейменоване у Міністерство соціальної політики на підставі Указу Президента України № 389/2011 від 06.04.2011) «Про методичні рекомендації щодо запровадження погодинної оплати праці та дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці» № 69 від 16.04.1999. За погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному роз- мірі годинної ставки. У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються в подвійному розмірі годинної ставки всі години, відпрацьовані понад вста- новлений робочий час в обліковому періоді. Оплата понаднормових робіт при нормаль- ному порядку обліку робочого часу Відповідно до ст. 50, 51, 52 КЗпПУ, нормальний порядок обліку робочого часу передбачає облік по дням та по тижням. Облік роботи по дням передбачає встанов- лення норми робочого часу за кожний день ро- боти із розрахунку тижневої норми у 40 годин на тиждень. Надурочною роботою за даних умов буде ро- бота працівника понад встановлену норму ро- бочого часу за день. При оплаті надурочних робіт працівникам, оплата праці яких здійснюється за місячними окладами для розрахунку оплати понаднор- мових робіт, необхідно розрахувати годинну ставку працівника. Вона розраховується шля- хом ділення місячного окладу працівника на кількість робочих годин у розрахунковому мі- сяці. Якщо працівнику встановлено скорочену три- валість робочого часу або неповний робочий час, це необхідно враховувати при визначенні годинної ставки. Оплата понаднормових за підсумованим обліком робочого часу Підсумований облік робочого часу встанов- люється на підприємствах з безперервним цик- лом роботи, в окремих виробництвах, цехах, дільницях та при інших видах робіт, де за умо- вами виробництва не може дотримуватись для окремих категорій працівників щоденна/щотиж- нева тривалість робочого часу (Методичні ре- комендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені Наказом Мі- ністерства праці та соціальної політики № 138 від 19.04.2006). В такому випадку тривалість роботи протягом дня може коливатись у певних межах в порівнянні з нормальною тривалістю робочого дня, але за умови, коли встановлену законодавством норму буде дотримано за певний обліковий період (місяць, рік, квартал). Час, який співробітник відпрацював понад норму тривалості робочого часу за обліковий пе- ріод, вважається надурочним і оплачується згідно зі ст. 106 КЗпПУ. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою робочого часу за цей період. При підрахунку нор- мальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи віднесені до пропущених у зв’язку з від- пусткою, виконанням державних або громадських обов’язків, тимчасовою непрацездатністю тощо. Оплата за всі години надурочної роботи про- вадиться в кінці облікового періоду і при погодинній системі оплати праці оплачується у подвійному розмірі годинної ставки. При відрядній системі оплати праці відпрацьований робочий час понад норму оплачується шляхом доплати за всі від- працьовані понаднормові години у розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфі- кації, оплата праці якої проводиться погодинно. Робота понад норму робочого часу, передба- ченого графіком в окремі дні, тижні, місяці облі- кового періоду, при збереженні норми робочого часу за обліковий період, не є надурочною ро- Приклад. Співробітнику встановлено місячний оклад у розмірі 2 000 грн. Протягом липня праців- ника залучали до надурочних робіт двічі по три години (6 годин). Норма робочого часу за липень 2013 р. – 184 години. Працівником фактично відпра- цьовано – 190 годин. Розмір доплати за понаднормову роботу розраховується наступним чином: 1) Розраховуємо годинну ставку праців- ника годинна ставка працівника = місячний оклад : норма робочого часу за липень годинна ставка працівника = 2 000 : 184 = 10,87 грн. 2) Розмір доплати за понаднормову робо- ту = годинна ставка працівника * кількість по- наднормово відпрацьованих годин * 2 розмір доплати за понаднормову роботу = 10,87 * 6 * 2 = 130,44 грн.
  • 4. 9Праця і Закон № 8 (164) Актуальна тема ботою. Перевищення норми робочого часу, що виникає в окремі дні при підсумованому обліку, може компенсуватися додатковими днями від- починку або відповідним зменшенням тривалості роботи в інші дні облікового періоду. Оплата понаднормових за відрядної сис- теми оплати праці Відрядна система оплати передбачає виплату заробітної плати прямо пропорційну кількості виробленої продукції чи виконаної роботи. По- множивши відрядну розцінку на обсяг вироб- лення, визначають розмір заробітної плати. Відповідно до ст. 106 КЗпПУ, за відрядної системи оплати праці доплата за понаднормові години здійснюється у розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною систе- мою, – за всі відпрацьовані надурочні години. Правове регулювання надурочних робіт за проектом Трудового кодексу України Проект ТКУ встановлює таку ж граничну норму застосування надурочних робіт, що і чинний Ко- декс законів про працю України – надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотири годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік (ст. 153 проекту ТКУ). Ст. 153 встановлюється категорична норма, якою передбачається, що надурочні роботи для кожного працівника не повинні перевищу- вати 120 годин на рік, водночас, всупереч їй ст. 232 встановлюється інша норма щодо мож- ливості порушення зазначеного положення. Зокрема, передбачається оплата за відпра- цьовані більше 120 годин надурочні роботи у потрійному розмірі. Ст. 232 проекту Трудового кодексу встановлює, що при погодинній формі оплати праці надурочні роботи оплачуються в подвійному розмірі. Також, встановлені додаткові гарантії для працівників, роботодавці яких порушують гра- ничну норму надурочних у 120 годин: якщо протягом року працівником відпрацьовано на- дурочно більше 120 годин, оплата за відпра- цьовані понад цю норму години проводиться у потрійному розмірі не пізніше 15 січня наступ- ного року. Працівникам, які працюють за погодинною сис- темою оплати праці і яким не встановлено трива- лість щоденної роботи, оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад установлену за- конодавством або колективною угодою, договором норму тривалості робочого часу на тиждень, у по- двійному розмірі. Отже, понаднормовими є роботи, які виконують працівники понад встановлену тривалість робочого часу. Законодавством встановлено, що надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотири години протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Для працівників гарантована ст. 106 КЗпПУ підвищена оплата годин, які відпрацьовані по- наднормово: за погодинною системою оплати праці понаднормова робота оплачується у по- двійному розмірі годинної ставки; за підсумова- ним обліком в подвійному розмірі годинної ставки оплачуються всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в обліковому періоді; за відрядної системи оплати праці до- плата здійснюється у розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата якого здійснюється за погодинною системою, – за всі надурочні години. Приклад. На підприємстві встановлено підсумований облік робочого часу з обліковим періодом в мі- сяць. Норма робочого часу 170 годин. Працівник двічі працював по 10 годин на день. Керівництво запропонувало працівнику кожного наступного дня після такої затримки йти раніше на дві години. За обліковий період кількість відпрацьованих годин складає 170 го- дин. В такому випадку кількість відпрацьованих годин не перевищує норми за обліковий період, тому оплачуватись переробіток не буде. Приклад. На підприємстві для перукарів встановлено тарифну ставку 3 500 грн, тоді як для Скоро- бейко В. І., яка виконує ті ж самі функції, за умовами трудового договору встановлену від- рядну систему оплати праці – 47,6 грн за кожну зроблену зачіску. У липні кількість робочих годин – 184. Скорбейко В. І. у липні відпрацювала п’ять годин понаднормово. За всі зроблені зачіски працівниця отримала оплату відповідно до встановленої ставки. Для розрахунку оплати понаднормових го- дин для Скоробейко В. І. необхідно: 1) розрахувати годинну тарифну ставку із розрахунку ставки для працівників, що мають таку ж кваліфікацію: годинна ставка = 3 500 : 184 = 19,02 грн/год. 2) Розмір доплати за понаднормові години = 19,02 * 5 = 95,10 грн.

Related Documents