Dysleksja rozwojowa-Badaniaw Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
Dysleksja jest zaburzeniem tworzącym uposzczególnych osób nieco odmienny obraz,dlatego badanie diagnostyczne przeprowadzan...
Badanie psychologiczne pozwala ocenić poziomfunkcjonowania intelektualnego. Badana jestzdolność koncentracji uwagi, pamięć...
Po badaniu rodzice lub opiekunowie otrzymująpisemną opinię, która powinna zostaćprzekazana nauczycielowi - wychowawcy a ws...
Trudności uczniów z dysleksjąna różnych przedmiotachPrzykłady typowych trudności wnauce w poszczególnychprzedmiotach
Język polski: mylenie liter b-p, d-g, t-d, z-s, c-cz, w-f, s-sz, i-j, k-g, m-n, o-a, u-w, ...
Język obcy: trudności z wymawianiem i zapamiętaniem słów; trudności z odróżnianiem podobnych wyrazów, ...
Historia: trudności z zapamiętywaniem dat i chronologii; problemy z analizowaniem i czytaniem map i wykresów; tru...
Matematyka: błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych; przestawianie cyfr; trud...
Chemia:nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych trudności z rysowaniem wzorów strukturalnych ...
Fizyka: trudności z zapamiętaniem definicji;trudności z zapamiętaniem wzorów i ich przekształceniem kłopo...
Geografia: trudności w posługiwaniu się mapą i skalą; kłopoty z orientacją na mapie i orientowanie...
Biologia: trudności z opanowaniem terminologii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie);problemy z orientacją...
Sztuka: niechęć do rysowania i wycinania;trudności z opanowaniem pisma technicznego i wykonywaniem rysunków techni...
Wychowanie fizyczne: trudności z opanowaniem układów gimnastycznych trudności w ćwiczeniach równoważnychtrudnoś...
Dekalog dla nauczycieli dzieci dyslektycznychprof. dr hab. M. Bogdanowicz
NIE Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego....
TAK Staraj się zrozumieć swojego ucznia, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec pogłębianiu ...
Zaobserwuj podczas codziennych lekcji, co najskuteczniej pomaga dziecku, Bądź w stałym kontakc...
Sposoby pracy z dziećmiz dysleksją
Dzieci dyslektyczne nie powinny: czytać głośno w obecności całej klasy, ponieważ potęguje to napięcie emocjonalne, w...
Z kolei nauczyciel nie powinien: stosować rywalizacji i stawiać za wzór zdolniejsze dzieci, którym dziecko dyslektyc...
W pracy z dzieckiem dyslektycznym należy: stosować na przemian czytanie głośne i czytanie ciche utworów ze sprawdzan...
Należy usuwać wyrazy niepoprawnie napisane tak, byuczeń nie przyswajał sobie w pamięci wzrokowej ichwadliwego obrazu grafi...
Pomoc dzieciom dyslektycznym to:stosowanie wielu ćwiczeń grafomotorycznychdoskonalących technikę pisania (przepisywanie ro...
 stosowanie słowników ortograficznych podczas klasówek i wypracowań, stosowanie różnego rodzaju wzmocnień - zachę...
Przykładowe zadania korekcyjno -kompensacyjneBy pomóc dzieciom dyslektycznym w zautomatyzowaniuumiejętności czytania, nale...
W nauce poprawnego pisania pod względem graficznym wskazane jest stosowanie następujących ćwiczeń: Kreślenie ręką...
Podstawowe formy ćwiczeń poprawnego pisania to: przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu. Należy pamiętać, ...
Przykłady ćwiczeń w czytaniu i pisaniu (za: M. Bogdanowicz, Recepty na dobre czytanie i pisanie. Jak pomóc dziecku z...
1. Uczeń starszy - Dziecko czyta na głos - zależnie od możliwości: od ok. 1/2 - l strony,- Dorosły - cz...
Książka mówiona "Książki mówione" to taśmy magnetofonowe z nagraniami lektur szkolnych, które służą dzieciom w przyśpi...
Dyktando w 10 punktach - z komentarzem ortograficznym Punkt l. Umowa Umów się z dzieckiem,...
Dyktando w 10 - punktach: utrwala znajomość zasad pisowni, wytwarza nawyk stałego przywoływania zasad ortograf...
Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni - samodzielna praca starszych uczniów I. Przygotowanie Załóż zeszyt do ćwi...
II. Pisanie z pamięci - co dzieńPrzeczytaj uważnie wybrany przez siebie, lub wskazany przez nauczyciela fragment tekstu...
III. Poprawa błędów Wypisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię. Wyrazy te zastosu...
IV. Sprawdzian - co tydzień Pracuje codziennie, zapisując datę przy wykonanych ćwiczeniach. Po tygodniu ćwiczeń p...
of 38

Prezentacja dysleksja rozwojowa

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja dysleksja rozwojowa

 • 1. Dysleksja rozwojowa-Badaniaw Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej
 • 2. Dysleksja jest zaburzeniem tworzącym uposzczególnych osób nieco odmienny obraz,dlatego badanie diagnostyczne przeprowadzanew poradni psychologiczno-pedagogicznej macharakter wielospecjalistyczny. Przeprowadza jezespół składający się z pedagoga i psychologa.W razie potrzeby można korzystać z konsultacjilogopedy, foniatry czy neurologa. Procedurapostępowania związana z wydawaniem opinii odysleksji rozwojowej jest ujednolicona.Pedagog przeprowadza wywiad zezgłaszającymi dziecko na badanie rodzicami lubopiekunami oraz analizuje jakościowo błędy irodzaj trudności.
 • 3. Badanie psychologiczne pozwala ocenić poziomfunkcjonowania intelektualnego. Badana jestzdolność koncentracji uwagi, pamięć,spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, sprawnośćruchowa.Rozpoznaje się dysleksję rozwojową postwierdzeniu:- prawidłowego rozwoju umysłowego;- opóźnień rozwoju funkcji stanowiącychpodstawę do wykształcenia umiejętnościczytania i pisania;- wczesnego występowania trudności w nauceczytania i pisania;- nasilenia i długotrwałości trudności.
 • 4. Po badaniu rodzice lub opiekunowie otrzymująpisemną opinię, która powinna zostaćprzekazana nauczycielowi - wychowawcy a wstarszych klasach (kopie) również nauczycielomróżnych przedmiotów. Opinia zawiera opismocnych stron funkcjonowania dziecka itrudności jakie napotyka ono w nauce szkolnej.Znajdują się tam wskazania, jaką pomocdziecko powinno otrzymać, jak należy z nimpracować i postępować.
 • 5. Trudności uczniów z dysleksjąna różnych przedmiotachPrzykłady typowych trudności wnauce w poszczególnychprzedmiotach
 • 6. Język polski: mylenie liter b-p, d-g, t-d, z-s, c-cz, w-f, s-sz, i-j, k-g, m-n, o-a, u-w, ę-em, ą-om; opuszczanie liter w wyrazach; zmiana kolejności liter w wyrazach; opuszczanie drobnych elementów liter i znaków diakrytycznych, opuszczanie znaków interpunkcyjnych; trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami; popełnianie błędów ortograficznych mimo dobrej znajomości zasad pisowni; trudności w stosowaniu wielkiej litery; łączenie w jeden wyraz przyimków z rzeczownikami, np. w domu; wolne tempo pisania i czytania; niekształtne, nieczytelne pismo; trudności z nauką na pamięć wierszy i fragmentów tekstów; błędy gramatyczne; gubienie wątku lub poruszanie kilku wątków jednocześnie w krótkich wypowiedziach pisemnych;opuszczanie wyrazów, fragmentów zdań w pisaniu ze słuchu lub z pamięci.
 • 7. Język obcy: trudności z wymawianiem i zapamiętaniem słów; trudności z odróżnianiem podobnych wyrazów, trudności z zapisaniem wyrazów,które mają obraz graficzny odrębny od obrazu słyszanego; trudności z poprawnym pisaniem pomimo dobrych wypowiedzi ustnych, w języku niemieckim zapis rzeczowników wielką literą; opuszczanie liter w wyrazach; przestawianie kolejności liter w wyrazach; opuszczanie drobnych elementów liter; trudności w rozumieniu czytanego tekstu; trudności ze zrozumieniem tekstuodtwarzanego z nagrania magnetofonowego lub płyty CD.
 • 8. Historia: trudności z zapamiętywaniem dat i chronologii; problemy z analizowaniem i czytaniem map i wykresów; trudności ze zrozumieniem dłuższego tekstu;trudności z zapamiętaniem nazw miejscowości i nazwisk; zła orientacja w czasie.
 • 9. Matematyka: błędne zapisywanie i odczytywanie liczb wielocyfrowych; przestawianie cyfr; trudności z dodawaniem w pamięci; przekształcanie wzorów; odwrotne zapisywanie znaków nierówności;nieprawidłowe odczytywanie treści w zadaniach tekstowych; nieprawidłowe wykonywanie wykresów funkcji.
 • 10. Chemia:nieprawidłowe zapisywanie łańcuchów reakcji chemicznych trudności z rysowaniem wzorów strukturalnych problemy z opanowaniem terminologii (wzory, symbole, reakcje chemiczne);niewłaściwe stosowanie dużych i małych liter, np. Pb – PB
 • 11. Fizyka: trudności z zapamiętaniem definicji;trudności z zapamiętaniem wzorów i ich przekształceniem kłopoty w rozwiązywaniu zadań z treścią; problemy z zapisywaniem jednostek, np. kWh – KWH.
 • 12. Geografia: trudności w posługiwaniu się mapą i skalą; kłopoty z orientacją na mapie i orientowaniem się w nieznanym terenie; trudności w określaniu kierunków geograficznych, mylenie kierunków, problemy z posługiwaniem się kompasem i busolą; mylenie pojęć i nazw geograficznych, zwłaszcza podobnie brzmiących;trudności w obliczaniu współrzędnych geograficznych; problemy z zapisywaniem jednostek.
 • 13. Biologia: trudności z opanowaniem terminologii (dłuższe nazwy, nazwy łacińskie);problemy z orientacją przestrzenną schematów i rysunków trudności z zapisem i zapamiętaniem łańcuchów reakcji biochemicznych; trudności z opanowaniem systematyki.
 • 14. Sztuka: niechęć do rysowania i wycinania;trudności z opanowaniem pisma technicznego i wykonywaniem rysunków technicznych; problemy z wykonywaniem modeli brył; trudności z czytaniem nut
 • 15. Wychowanie fizyczne: trudności z opanowaniem układów gimnastycznych trudności w ćwiczeniach równoważnychtrudności w opanowaniu gier wymagających użycia piłki problem z orientacją w schemacie ciała, trudności ze zwrotami w tył przez lewe lub prawe ramię
 • 16. Dekalog dla nauczycieli dzieci dyslektycznychprof. dr hab. M. Bogdanowicz
 • 17. NIE Nie traktuj ucznia jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego. Nie karz, nie wyśmiewaj w nadziei, że zmobilizujesz go do pracy. Nie łudź się, że "sam z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub, że ktoś go z tego "wyleczy". Nie spodziewaj się, że kłopoty ucznia pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.Nie ograniczaj uczniowi zajęć pozalekcyjnych, aby miał więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń i pracy nad sobą.
 • 18. TAK Staraj się zrozumieć swojego ucznia, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec pogłębianiu się jego trudności szkolnych i wystąpieniu wtórnych zaburzeń nerwicowych. Spróbuj, jak najwcześniej, zaobserwować trudności ucznia: na czym polegają i co jest ich przyczyną. Skonsultuj problemy dziecka ze specjalistą (psychologiem, logopedą, pedagogiem, a w razie potrzeby z lekarzem). Aby jak najwcześniej pomóc uczniowi: bądź w kontakcie z poradnią, wykorzystuj wyniki badań i zalecenia specjalistów zawarte w opinii psychologicznej,ustal kontrakt pomiędzy tobą, rodzicami i dzieckiem, który określa reguły współpracy: dziecko uczyń odpowiedzialnym za pracę nad sobą, rodziców za pomaganie dziecku, a nauczyciela za bycie doradcą,
 • 19. Zaobserwuj podczas codziennych lekcji, co najskuteczniej pomaga dziecku, Bądź w stałym kontakcie z jego nauczycielem – terapeutą i korzystając z jego wskazań, włączaj w zajęcia dydaktyczne potrzebne dziecku ćwiczenia. Opracuj program indywidualnych wymagań wobec ucznia dostosowany do jego możliwości i wkładu pracy. Oceniaj go na podstawie odpowiedzi ustnych i treści prac pisemnych. Nie każ mu czytać głośno przy całej klasie.Pozwól mu korzystać ze słownika i daj więcej czasu na zadania pisemne. Dyktanda i prace pisemne oceniaj jakościowo (opisowa ocena błędów) pod warunkiem systematycznej pracy, znajomości reguł ortografii i korekty błędów w zeszytach. Nagradzaj za wysiłek i pracę, a nie za jej efekty.Bądź życzliwym, cierpliwym przewodnikiem ucznia w jego problemach.
 • 20. Sposoby pracy z dziećmiz dysleksją
 • 21. Dzieci dyslektyczne nie powinny: czytać głośno w obecności całej klasy, ponieważ potęguje to napięcie emocjonalne, w wyniku czego dzieci te czytają gorzej. Mogą czytać głośno wówczas, gdy opanowały zadany tekst w domu lub w czasie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, czytać zbyt długich czytanek - należy wyznaczyć pewną część do czytania głośnego w celu doskonalenia techniki czytania, pisać dyktand (nauczyciel winien zastąpić je, szczególnie w początkowym okresie nauki, pisaniem z pamięci),
 • 22. Z kolei nauczyciel nie powinien: stosować rywalizacji i stawiać za wzór zdolniejsze dzieci, którym dziecko dyslektyczne nie jest w stanie dorównać, omawiać błędów w obecności całej klasy.
 • 23. W pracy z dzieckiem dyslektycznym należy: stosować na przemian czytanie głośne i czytanie ciche utworów ze sprawdzaniem zrozumienia tekstu, utrwalać i powtarzać wiadomości przy każdej nadarzającej się okazji w ciągu dnia, polecać pisanie ołówkiem w większej liniaturze, szczególnie w początkowym okresie nauki szkolnej. przy ocenie prac pisemnych z języka polskiego nie brać pod uwagę błędów dyslektycznych, które mogą znacznie ją obniżyć (oceniać treść).Na ogólną ocenę z języka polskiego powinny mieć wpływ wszystkie osiągnięcia w tym przedmiocie.
 • 24. Należy usuwać wyrazy niepoprawnie napisane tak, byuczeń nie przyswajał sobie w pamięci wzrokowej ichwadliwego obrazu graficznego poprzez:- całkowite zamazanie wyrazów z błędem i napisanieich u góry w sposób poprawny,- naklejanie pasków poprawnie napisanych wyrazów wmiejsce wyrazów z błędem,- zaznaczanie na marginesie liczby słów błędnienapisanych - dzieci same je znajdują poprzezporównanie z tekstem poprawnie napisanym.
 • 25. Pomoc dzieciom dyslektycznym to:stosowanie wielu ćwiczeń grafomotorycznychdoskonalących technikę pisania (przepisywanie rodziawersję do pisania),częste sprawdzanie zeszytów i poprawności zapisówprac domowych, by wyeliminować zniekształceniainformacji,prowadzenie słownika wyrazów trudnych,czuwanie nad uaktywnianiem dzieci w czasie lekcji idodatkowych zajęć poprzez stosowanie atrakcyjnychpomocy dydaktycznych i przerw relaksacyjnych,częste sprawdzanie wiadomości ustnych,dostosowanie wymagań do praktycznych możliwościdziecka, mając na uwadze poziom trudności ucznia,
 • 26.  stosowanie słowników ortograficznych podczas klasówek i wypracowań, stosowanie różnego rodzaju wzmocnień - zachęt, pochwał, organizowanie sytuacji zapewniających przeżycie sukcesu w celu uzyskania wiary we własne siły, otoczenie opieką i wsparciem ze strony klasy, z jednoczesnym powierzaniem ról możliwych do spełnienia, uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ćwiczenie odporności psychicznej, uczenie właściwych zachowań w sytuacjach napięć agresywnych jako reakcji obronnych na niepowodzenia, stosowanie indywidualnych wymagań w zakresie podawania nowego materiału i odpowiednich informacji, stała współpraca i wymiana informacji między szkołą a domem.
 • 27. Przykładowe zadania korekcyjno -kompensacyjneBy pomóc dzieciom dyslektycznym w zautomatyzowaniuumiejętności czytania, należy stosować następująceformy ćwiczeń:Czytanie całościowe sylab i wyrazów.Czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami.Czytanie sylab i wyrazów w krótkich pozycjach.Czytanie naprzemienne sylab, wyrazów i zdań.Czytanie selektywne głośne i ciche.Czytanie z przesłonką (w okienku).Czytanie chóralne.Ćwiczenia w rozumieniu treści.
 • 28. W nauce poprawnego pisania pod względem graficznym wskazane jest stosowanie następujących ćwiczeń: Kreślenie ręką dużych liter w powietrzu. Pisanie dużych liter na tablicy - wodzenie po wzorze. Pisanie (malowanie) liter na arkuszach papieru, różnej wielkości. Pisanie liter za pomocą szablonów. Kalkowanie (kalką techniczną), obwodzenie po wzorze. Samodzielne pisanie liter. Przy opracowaniu graficznym liter należy zwrócić uwagę na ich charakterystyczne elementy, sposób pisania z zaznaczeniem miejsca rozpoczęcia i rozmieszczenia w liniaturze zeszytu. Trzeba dążyć do tego, by dzieci nauczyły się pisać wyrazy łącznie, czytelnie i we właściwym tempie.
 • 29. Podstawowe formy ćwiczeń poprawnego pisania to: przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu. Należy pamiętać, iż ćwiczenia w czytaniu winno się łączyć z ćwiczeniami w pisaniu.Ponadto należy zwracać uwagę na: kierunek pisania od strony lewej do prawej i sposób pisania liter z zastosowaniem wzorców, omówienie pisowni wyrazów "trudnych", by nie utrwalały się w pamięci wzrokowej nieprawidłowe obrazy graficzne wyrazów, prawidłową postawę ciała i sposób trzymania przyborów, czas trwania ćwiczeń w pisaniu dostosowaniem do możliwości percepcyjnych dziecka, koncentracji uwagi i odporności psychicznej.
 • 30. Przykłady ćwiczeń w czytaniu i pisaniu (za: M. Bogdanowicz, Recepty na dobre czytanie i pisanie. Jak pomóc dziecku z dysortografią, ODN Zielona Góra 2000) Czytanie na raty Uczeń młodszy Dziecko czyta na głos - zależnie od możliwości: od jednej lub kilku linijek tekstu do 1/2 strony, Dziecko czyta razem z Dorosłym na głos ("chórem", dorosły nieco ciszej) - dwa razy więcej, np. od dwóch linijek do l strony, Dorosły - matka czyta dziecku na głos - trzy razy więcej, np. od trzech linijek do 3 stron, Dziecko czyta samo po cichu - cztery razy więcej, np. od 4 linijek do 4 stron; powtórka całego cyklu (pkt 1-4) Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne - opowiadanie lub pisemne - w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem
 • 31. 1. Uczeń starszy - Dziecko czyta na głos - zależnie od możliwości: od ok. 1/2 - l strony,- Dorosły - czyta dziecku na głos - trzy razy więcej, ok. 3 stron; dobrze, jeżeli dziecko w tym czasie śledzi tekst wzrokiem, - Dziecko czyta samo po cichu - cztery razywięcej: ok. 4 stron; powtórka całego cyklu (pkt 1-3) - Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne - opowiadanie lub pisemne - w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem, - Podsumowanie przeczytanego rozdziału - streszczenie rozdziału i dyskusja nad wybranymi problemami.
 • 32. Książka mówiona "Książki mówione" to taśmy magnetofonowe z nagraniami lektur szkolnych, które służą dzieciom w przyśpieszeniu procesu czytania lektur. Można je wypożyczać w bibliotekach dla osób niepełnosprawnych (niewidomych), bibliotekach pedagogicznych, w dużych bibliotekach publicznych. Rodzice prezentują początek "książki mówionej" i dziecko kontynuuje czytanie reszty rozdziału z użyciem kasety magnetofonowej. Zadaniem dziecka jest: słuchanie tekstu (z taśmy) z jednoczesnym śledzeniem go w książce (czytaniem) (2 str.) słuchanie tekstu - bez czytania (kilka stron) powtórka: (pkt 5-6) streszczenie przeczytanego tekstu (ustne lub pisemne - w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem. podsumowanie przeczytanego i wysłuchanego rozdziału - streszczenie i dyskusja.
 • 33. Dyktando w 10 punktach - z komentarzem ortograficznym Punkt l. Umowa Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące zawsze tylko 3 zdania. Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy. Punkt 2. Wybór tekstu Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie. Punkt 3. Komentarz ortograficzny Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady pisowni, poszukuje uzasadnienia pisowni). Punkt 4. Zapisywanie Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami). Punkt 5. Kontrola l - dziecko Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst. Punkt 6. Kontrola 2 - dorosły Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę. Punkt 7. Kontrola 3 - dziecko Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego. Punkt 8. Kontrola 4 - dorosły Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst -wzór, z którego dyktował zdania. Punkt 9. Kontrola 5 - dziecko Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy. Punkt 10. Poprawa Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy).
 • 34. Dyktando w 10 - punktach: utrwala znajomość zasad pisowni, wytwarza nawyk stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania, wytwarza nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a tym samym dziecko ma poczucie odpowiedzialności za napisany tekst.
 • 35. Tygodniowe ćwiczenia poprawnej pisowni - samodzielna praca starszych uczniów I. Przygotowanie Załóż zeszyt do ćwiczeń ortograficznych. Powtórz i utrwal zasady pisowni. Na końcu zeszytu załóż "Słowniczek trudnych wyrazów".
 • 36. II. Pisanie z pamięci - co dzieńPrzeczytaj uważnie wybrany przez siebie, lub wskazany przez nauczyciela fragment tekstu (ok. 4-5 zdań niezbyt długich, po ok. 5 wyrazów w zdaniu). Przeczytaj pierwsze zdanie, zapamiętując tekst i pisownię wyrazów. Uzasadnij pisownię trudnych wyrazów. Powiedz tekst z pamięci. Przeczytaj powtórnie zdanie sprawdzając, czy dobrze zapamiętałeś. Napisz tekst z pamięci. Sprawdź zapis i nanieś poprawki. Porównaj zapis ze zdaniem wzorcowym i nanieś poprawki. Zakryj zdanie wzorcowe i napisane. Napisz powtórnie to samo zdanie. Sprawdź zapis.
 • 37. III. Poprawa błędów Wypisz wyrazy, w których popełniłeś błędy i uzasadnij poprawną pisownię. Wyrazy te zastosuj w krzyżówce. Ułóż z nimi zdania. Utwórz rodzinę wyrazów pokrewnych. Wykonaj ćwiczenie utrwalające pisownię. Wpisz je do "Słowniczka trudnych wyrazów" (na końcu zeszytu).
 • 38. IV. Sprawdzian - co tydzień Pracuje codziennie, zapisując datę przy wykonanych ćwiczeniach. Po tygodniu ćwiczeń poproś kogoś, aby podyktował ci zdania, które codziennie pisałeś. Sprawdź, o ile błędów mniej zrobiłeś niż poprzednio i popraw je (wg wzoru).