Oznakowaniesubstancji toksycznych
Substancje toksyczne - mogą dostawać się do organizmuczłowieka w różny sposób: w wyniku spożycia, mogą byćwchłaniane drogą...
✗Ostrzeżenie przedniebezpieczeństwem zatruciasubstancjami toksycznymi.Ostrzeżenie przed substancjamiradioaktywnymi ipromie...
SubstancjeniebezpieczneSubstancje niebezpieczne - czyli wszelkie ciecze, gazy lubciała stałe, które stanowią zagrożenie dl...
Oznaczenie środkówniebezpiecznychSymbole zagrożeń (piktogramy) określającerodzaje niebezpiecznych materiałów, informacje o...
● Pojazdy przewożące niebezpieczne substancje powinnybyć oznakowane pomarańczowymi tablicamiostrzegawczymi z czarnymi obwó...
Postępowanie po uwolnieniu sięsubstancji chemicznej• Osoby, które zetkną się z wyciekiem substancjichemicznej w wyniku awa...
• Prace wykonała Marta Kurdunowicz• Informacje są ściągnięte z internetui podręcznika przystosowanego doEdukacji Dla Bezpi...
Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja Marty Kurdunowicz.
Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja Marty Kurdunowicz.
of 10

Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja Marty Kurdunowicz.

Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja na edukację dla bezpieczeństwa.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja Marty Kurdunowicz.

  • 1. Oznakowaniesubstancji toksycznych
  • 2. Substancje toksyczne - mogą dostawać się do organizmuczłowieka w różny sposób: w wyniku spożycia, mogą byćwchłaniane drogą oddechową, przez skórę, błony śluzowe ioczy.Należy szczególną uwagęzwracać na dzieci, gdyż niesą one w stanie ocenić ryzykazwiązanego z użytkowaniemokreślonego produktu.
  • 3. ✗Ostrzeżenie przedniebezpieczeństwem zatruciasubstancjami toksycznymi.Ostrzeżenie przed substancjamiradioaktywnymi ipromieniowaniem jonizującym.Ostrzeżenie przedsubstancjami żrącymi.Ostrzeżenie przed wiszącymiprzedmiotami (wiszącym ciężarem).
  • 4. SubstancjeniebezpieczneSubstancje niebezpieczne - czyli wszelkie ciecze, gazy lubciała stałe, które stanowią zagrożenie dla zdrowia lubbezpieczeństwa pracowników - występują w prawie wszystkichmiejscach pracy. W całej Europie miliony pracowników stykająsię z czynnikami chemicznymi i biologicznymi, które mogą imzaszkodzić.← Ogólny znakostrzegawczy (ostrzeżenie,ryzyko niebezpieczeństwa)
  • 5. Oznaczenie środkówniebezpiecznychSymbole zagrożeń (piktogramy) określającerodzaje niebezpiecznych materiałów, informacje orodzaju niebezpieczeństwa, oznaczane literą R (riskinformation) z odpowiednimi liczbamiprecyzującymi bardziej szczegółowo typzagrożenia, porady bezpieczeństwa oznaczoneliterą S (safety advice) z odpowiednimi liczbamiwskazującymi na sposób obchodzenia się zodczynnikiem wraz z dodatkowymi informacjami.
  • 6. ● Pojazdy przewożące niebezpieczne substancje powinnybyć oznakowane pomarańczowymi tablicamiostrzegawczymi z czarnymi obwódkami.
  • 7. Postępowanie po uwolnieniu sięsubstancji chemicznej• Osoby, które zetkną się z wyciekiem substancjichemicznej w wyniku awarii lub kolizji drogowej albokolejowej. Ważne, aby w miarę możliwości, nienarzekając na ryzyko, pomoc poszkodowanemu wopuszczeniu zagrożonego rejonu Akcje ratowniczaprzeprowadza straż pożarna; konieczna bywainterwencja Państwowego Ratownictwa Chemicznego.
  • 8. • Prace wykonała Marta Kurdunowicz• Informacje są ściągnięte z internetui podręcznika przystosowanego doEdukacji Dla Bezpieczeństwa• Zdjęcia zostały pobrane z internetu.

Related Documents