Türkiye Müteahhitler Birliği
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ
TMB - 2006
Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR
Bu kitap, 30 Kasım 2006 tarihinde Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR tarafından TMB Toplantı Salonunda
gerçekleştirilen "İnşaa...
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE
RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ
TMB - 2006
Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR
Seminer Notları
SUNUŞ
Türkiye Müteahhitler Birliği'nin faaliyetlerine yön veren iki temel ilkeden
birincisi yurtiçindeki ve dışındaki iş o...
ÖNSÖZ
Bir risk almak, aslında bir kumar oynamaktır. Ne yapılacağına karar verilmesi
gerektiği durumlarda, karşı karşıya ol...
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
ÖNSÖZ
1. RİSKİN BİR PERSPEKTİF İÇİNE OTURTULMASI
1.1. Giriş
1.2. Risk ve İnşaat
1.3. Sözleşme ve Risk
2....
3.10. Şirket Riski
3.11. Proje Riski ve Bireysel Risk
3.12. Riskin Sonucu
3.13. Risk Analizi
3.14. Risk Tepkisi
3.14.1. Ri...
5.2.17. İhalelerde Uygun Teklif Bedelinin Grafikler ve
Regresyon Analizi Yardımı ile Belirlenmesi
5.2.17.1. Tablo ve grafi...
1. RİSKİN BİR PERSPEKTİF İÇİNE OTURTULMASI
(1)
1.1. Giriş
1.2. Risk ve İnşaat
Bir projeyi ilk yatırım tahmini aşamasından ...
11
veya sadece bir ev sahibine kadar herkes olabilir. Firmalar bünyelerinde mimarlar, mühendisler, diğer
teknik ve idari e...
tanımlandıktan sonra risk olmaktan çıkar ve artık bir yönetim problemi haline gelir.
Bir inşaat projesinde tipik olarak ra...
Şekil 1.1. Borç finansmanı ile yürütülen bir projedeki nakit akışı grafiği
1.3. Sözleşme ve Risk
Bir inşaat projesinde yer...
2. RİSK VE BELİRSİZLİK
(1)
2.1. Risk ve Belirsizliğin Tanımı
Kesinlik
risk altında
Belirsizlik
2.2. Risk Alma ile İlgili B...
2.3. Risk Almamanın Riski
2.4. Risk Biçimleri
Eğer kişi uzun süre yataktan çıkmaz ve uzuvlarını kullanmazsa, uzuvlarını ku...
Şekil 2.2. İnşaat sektörü ve risk
2.5. Bilgi Eksikliğinin Ortadan Kaldırılması ve Risk
analiz, sentez, simülasyon test.
Şe...
2.6. Olasılık
Nesnel olasılıklar
Öznel olasılıklar
2.7. Belirsizliğin Riske Dönüştürülmesi
Olasılık, risk üzerindeki çalış...
tercihi öznel olasılıkların içinde yansıtılacaktır. Aşinalık önemli bir noktadır. Riskle birlikte yaşanıldığında
onu kabul...
bir ayrım yapılması gereklidir. Bilinenler ile bilinmeyenlerin birbirine karıştırılması felaketlere yol açabilir.
İflas da...
modellere güvenirler. Çoğu karar alıcı hislerini takip ederek yaptıkları sezgisel muhakemeye, fikirlerinden
daha büyük öne...
2.13. Risk ve Sezgi
2.14. Uzmanlar ve Deneyim
2.15. Model Geliştirilmesi
2.16. Bilgiye Tepki Göstermek
2.17. Geleceği Tahm...
Bu işlemin iki aşaması bulunmaktadır. İlk olarak, önerilen eylem olmadan geleceğin ne şekilde olacağı
çıkarılır. Gelecek, ...
olayların olasılıklarının da incelenmesini mümkün kılar.
Tahminde bulunan kişinin önünde bulunan tekil ve dağılımsal olmak...
Çerçevenin belirlenmesi bağlamında analist; mimar, mühendis veya işverenin ihtiyaçlarını yorumlamak
isteyen herhangi biris...
karardan bağımsızdır. Her iki değişken türü de riske açıktır ve genellikle olabilirliklerinin tanımlandığı bir
olasılık at...
3. RİSK YÖNETİM SİSTEMİ
(1)
İyi performansın elde edilmesi için ister bir şirket, isterse bir proje veya iş paketi yönetil...
Şekil 3.1. Risk yönetimi yapısı
3.2. Riskin Tanımlanması
Şekil 3.2. Riskin tanımlanması
Şekil 3.2, risk tanımlama aşamasın...
3.3. Risk Kaynakları
Açık ve net bir şekilde birbirlerinden ayrılmaları gereken risk kaynakları ve riskin etkileri aşağıda...
3.3.1. Kontrol Edilebilir ve Kontrol Dışı Riskler
3.3.2. Kaynaklar ve Etkiler
Dört tip risk vardır;
Kontrol dahilinde olan...
riskleri veya belirsiz kurulumdan veya destekleyici maliyetlerden kaynaklanan finansal riskler olabilir. Bu
tür riskler pr...
Şekil 3.3. Risklerin sınıflandırılması
3.6. Risk Tipleri
Risk tiplerini sınıflayan çalışmaların tamamı hisselere ve tahvil...
Teorinin temel prensiplerinden biri, yatırımcıların, önlenebilir riskleri aldıkları için ödüllendirilmeyi
beklememeleridir...
3.7. Riskin Doğuracağı Etki
Şekil 3.4. Risk hiyerarşisi
3.8. Risk ve Genel Çevre
Şekil 3.4, risk hiyerarşisinin basitleşti...
3.9. Piyasa/Endüstri Riski
3.10. Şirket Riski
3.11. Proje Riski ve Bireysel Risk
3.12. Riskin Sonucu
Piyasa riski, tüm bir...
Sonuçlar:
Tablo 3.2. Olay-Bitişik binalarda şahmerdanlama sonucunda oluşabilecek hasar olasılığı
3.13. Risk Analizi
Mümkün...
Bir ticari teşebbüste riskin ortadan kaldırılmaya çalışılması
boş bir çabadır. Risk, şu anda elde bulunan kaynakların,
gel...
Şekil 3.5. Risk analizi
Şekil 3.5., risk analizindeki işlem sırasını göstermektedir. Bir inşaat işinin, henüz tasarım aşam...
Bir risk analizi örneği
3.14. Risk Tepkisi
Şekil 3.6. Risk tepkisi
Değişen hava koşullarının, kil içindeki yalıtılmış kolo...
kazı işlemi için gerekli ödeneği ayırmasını şart koşar. Sahanın sahip olduğu jeolojik özellikler hakkındaki
yetersiz bilgi...
3.14.1. Riskin Elde Tutulması
3.14.2. Riskin Azaltılması
Kendi başına küçük, tekrarlı kayıplara neden olan riskler elde tu...
kaynaklanacak hasar ile yaşayabileceği kaybı düşürme ihtiyacı hissederek yangın söndürme tesisatı için
para ayırabilir.
Ri...
ancak bu kavram projenin uygulanması sırasında yerine getirilen eylemler için alınan kararları da
kapsayacak şekilde geniş...
KADIN MI KAPLAN MI?
Üç genç adam, istedikleri bir kapıyı açacaktır. Kapılardan birini
açtıklarında karşılarına görülebilec...
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi
of 164

İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi

İnşaat Yüksek Mühendisi Latif Onur UĞUR tarafından hazırlanan seminer notları.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Engineering      


Transcripts - İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi

 • 1. Türkiye Müteahhitler Birliği İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ TMB - 2006 Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR
 • 2. Bu kitap, 30 Kasım 2006 tarihinde Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR tarafından TMB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi" konulu eğitim semineri için hazırlanmış, basımı TMB tarafından gerçekleştirilmiş ve seminer katılımcılarına ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
 • 3. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ TMB - 2006 Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR Seminer Notları
 • 4. SUNUŞ Türkiye Müteahhitler Birliği'nin faaliyetlerine yön veren iki temel ilkeden birincisi yurtiçindeki ve dışındaki iş ortamlarının; ülkemizin, Türk inşaat sektörünün ve TMB üyelerinin kısa ve uzun vadeli yararları doğrultusunda biçimlenmesine katkı sağlamaktır. İkincisi: üyelerimizi yurtiçinde ve dışında güçlü kılmaktır. Onlara faaliyette bulundukları pazardaki fırsatlardan yarar- lanmalarını ve tehditlere karşı koymalarını sağlayacak donanımı kazandır- maktır. Çeşitli etkinliklerimiz içerisinde eğitimin çok önemli bir yer tutmasının en önemli nedeni budur. Zira eğitim seminerlerimizin amacı hem rekabet gücünü, hem de üretimde kaliteyi ve verimliliği arttıracak bilgilerin üyele- rimizin yararlanmasına sunulmasıdır. Eğitim programlarımızın planlanmasında rekabet ortamının özellikleri ve beraberinde TMB üyesi firmaların ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Bu ihti- yaçların en iyi şekilde karşılanması için sektörümüzün hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki bilgi ve deneyim birikimlerinden azami ölçüde yarar- lanılmaktadır. Bu kitap Türk inşaat-taahhüt sektörüne araştırmacı, eğitici ve uygulayıcı olarak çok değerli hizmetlerde bulunmuş değerli bir uzman olan Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR tarafından hazırlanmıştır. “İnşaat Sektöründe Riskler ve Risk Yönetimi” konusunda engin bir bilgi bi- rikimine sahip olan değerli meslektaşımız Birliğimizin ricası üzerine bize za- man ayırmış ve 30 Kasım 2006 tarihinde vermiş olduğu eğitim semineri ile bi- rikimini TMB üyeleri ile paylaşmıştır. Bununla da yetinmemiş, seminer not- larını derleyip kitap haline getirerek bize daha geniş bir hedef kitleye erişmek, seminerde sunulmuş olan bilgileri kurumsal belleğimize aktarmak ve böy- lelikle kalıcı kılmak imkanını vermiştir. Yüksek duyarlılığı ve değerli emekleri için kendisine Türkiye Müteahhitler Birliği üyeleri adına içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz müteahhitler tüm belirsizlikleri göze alarak ve geleceği göremeden ge- leceğe yönelik taahhütlerde bulunmayı gerektiren bir mesleğin mensup- larıyız. Bu nedenle “Risk Yönetimi” konusunun bizim için diğer meslek grup- larından çok daha önemli olduğuna inanıyorum. Eğitim programımıza katıl- mış olan üye firmalarımıza ve bu kitabı okumak imkanını elde eden tüm diğer meslektaşlarıma edindikleri değerli bilgileri hayata geçirmekte başarılar diliyorum. Saygılarımla M. Erdal EREN Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 3
 • 5. ÖNSÖZ Bir risk almak, aslında bir kumar oynamaktır. Ne yapılacağına karar verilmesi gerektiği durumlarda, karşı karşıya olunan riskin doğası ve düzeyi anlaşıldıkça, bu riskli duruma karşı daha iyi hazırlanılabilir. İhtimaller hesaplanır, tüm olgular tartılır, sahip olunan deneyim, bilgi ve tahmin gücünden faydalanmaya çalışılır. Risk, şans, belirsizlik, olasılık, seçim, ve karar ile yüz yüze gelinebilir. Bilinen ve bilinmeyen şeyler arasında bir ayrım yapılması gereklidir, zira bunların birbirine karıştırılması ciddi problemlere yol açabilir. İnşaat faaliyetlerinin her bölümünde ve her anında, riskin kaynağı ve sonuçları ile ilgili, ister işveren tarafından verilen yatırım kararları olsun, ister mimar ve mühendisler tarafından uygulanan tasarım kararları olsun yada yatırım uzmanları tarafından önerilen ekonomik kararlar olsun; alınan kararlar, sayısız performans hedefleri içermektedir. Bu hedefler genellikle, zaman, para veya teknolojik kabiliyetler gibi kısıtlı kaynaklar için talep yaratarak, birbirleriyle çelişirler. Bir sonuca nasıl ulaşıldığı yada karar alma eylemi için seçilen yaklaşımın kullanımının doğrulanması ise çok seyrek olarak akıldan geçirilir. Tüm karar alma tekniklerinin nihai amacı; olasılıkların, sonuçların ve finansal seçeneklerin karar alıcılara yol gösterecek bir çeşit bilanço oluşturmasıdır. Bu çalışmada riskin bir perspektif içine oturtulması, risk ve belirsizlik ayrımının yapılması, risk yönetiminin ne olduğunun ve uygulama faydalarının ifade edilmesi, ülkemiz inşaat sektöründe risklerin ve risk yönetiminin nasıl algılandığının ve ne tip uygulamalar yapıldığının tespit edilmesi amaçlanmış; risk yönetiminde kullanılabilecek yöntemlerden bazılarının tanıtılmasına çalışılmıştır. Teorik bilgilerin sunulduğu ilk üç bölümle sözleşme risklerinin ifade edildiği altıncı bölümde büyük oranda Roger Flanagan ve George Norman'ın “Risk Management and Construction” adlı eserinden faydalanılmış, yurdumuzda ve dünyada konu ile ilgili yapılmış bilimsel çalışmalardan geniş ölçüde yararlanılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonunda yer alan eklerde ise Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi üzerinde yapılan sorumluluk ve risk dağılımlarına dair analizler, tablolar halinde sunulmuştur. Çok geniş bir uygulama alanına sahip böyle bir konuda bir seminer vermek, buna ait bir seminer notu oluşturmak ve dinleyicilerle/okuyucularla paylaşmak gibi zor bir çabaya girişmekte beni yüreklendiren; bu notların basılı hale getirilmesinde ve paylaşılmasında yardımcı olan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Sn. Erdal EREN, Genel Sekreter Sn. Haluk BÜYÜKBAŞ ve Yardımcısı Sn. Leyla ÖZHAN'a teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Saygılarımla. Yük. İnş. Müh. Latif Onur UĞUR 5
 • 6. İÇİNDEKİLER SUNUŞ ÖNSÖZ 1. RİSKİN BİR PERSPEKTİF İÇİNE OTURTULMASI 1.1. Giriş 1.2. Risk ve İnşaat 1.3. Sözleşme ve Risk 2. RİSK VE BELİRSİZLİK 2.1. Risk ve Belirsizliğin Tanımı 2.2. Risk Alma ile İlgili Bazı Temel Kurallar 2.3. Risk Almamanın Riski 2.4. Risk Biçimleri 2.5. Bilgi Eksikliğinin Ortadan Kaldırılması ve Risk 2.6. Olasılık 2.7. Belirsizliğin Riske Dönüştürülmesi 2.8. İnşaat Endüstrisinde Karar Alma 2.9. Risk Alma İle İlgili Üç Ana Etken 2.10. Belirsiz Durumlarla Başa Çıkmak İçin Neler Yapılabilir 2.11. Karar Alma İşleminin Bazı Temel Bileşenleri 2.12. Sezgi 2.13. Risk ve Sezgi 2.14. Uzmanlar ve Deneyim 2.15. Model Geliştirilmesi 2.16. Bilgiye Tepki Göstermek 2.17. Geleceği Tahmin Etmek İçin Geçmişe Bakmak 2.18. Bilgi Tipleri 2.19. Bir Problemin Çözümü İçin Karar Modelinin Oluşturulması 2.19.1. Çerçevenin Belirlenmesi 2.19.2. Formülasyon 3. RİSK YÖNETİM SİSTEMİ 3.1. Bir Risk Yönetimi Yapısının Geliştirilmesi 3.2. Riskin Tanımlanması 3.3. Risk Kaynakları 3.3.1. Kontrol Edilebilir ve Kontrol Dışı Riskler 3.3.2. Kaynaklar ve Etkiler 3.4. Bağımlı ve Bağımsız Riskler 3.5. Riskin Sınıflandırılması 3.6. Risk Tipleri 3.7. Riskin Doğuracağı Etki 3.8. Risk ve Genel Çevre 3.9. Piyasa/Endüstri Riski 3 5 10 10 10 13 14 14 14 15 15 16 17 17 18 19 19 19 19 21 21 21 21 21 23 23 23 24 26 26 27 28 29 29 30 30 31 33 33 34 6
 • 7. 3.10. Şirket Riski 3.11. Proje Riski ve Bireysel Risk 3.12. Riskin Sonucu 3.13. Risk Analizi 3.14. Risk Tepkisi 3.14.1. Riskin Elde Tutulması 3.14.2. Riskin Azaltılması 3.14.3. Risk Transferi 3.14.4. Riskten Kaçınma 3.15. Risk Tutumu 4. ÜLKEMİZ İNŞAAT SEKTÖRÜ AKTÖRLERİNİN SORUMLULUK, RİSK, RİSK YÖNETİMİ ALGILAMALARI, YORUMLARI VE UYGULAMALAR 5. RİSK YÖNETİMİNDE KULLANILABİLECEK ARAÇ VE TEKNİKLERDEN BAZILARI 5.1. Büyük Resmi ve Detayları Görebilmek 5.2. Karar Alma Teknikleri 5.2.1. Risk Primi 5.2.2. Karar Analizi 5.2.3. Algoritmalar 5.2.4. Araç Sonuç Zinciri 5.2.5. Beyin Fırtınası 5.2.6. Pareto Analizi 5.2.7. Neden-Etki (Balık Kılçığı) Diyagramı 5.2.8. Karar Matrisi 5.2.9. Karar Ağaçları 5.2.10. Duyarlılık Analizi 5.2.11. Örümcek Diyagramı 5.2.12. Portföy Teorisi 5.2.12.1. Portföy Analizi'nin İnşaat Sektöründe Uygulaması 5.2.13. Başabaş Analizi 5.2.14. Senaryo Analizi 5.2.14.1. Türkiye'de İnşaat Sektörünün Sayısal Analizinin Yapılması İçin Esas Alınan Senaryo Analizi Esasları 5.2.15. SWOT Analizi 5.2.15.1. SWOT Analizinde İç-Dış Durum Değerleri 5.2.15.2. SWOT Analizinin Etkinliği ve Başarısı 5.2.16 CPM İle Planlanan İnşaat Projelerinin Süre-Maliyet Değişimlerinin Değerlendirilmesi 5.2.16.1. İnşaat Projelerinin Maliyetleri 5.2.16.2. Uygulama 5.2.16.3. Sonuç 34 34 34 35 38 40 40 41 41 42 44 47 47 48 48 49 49 49 51 52 53 53 56 57 58 60 60 61 62 64 65 65 66 67 68 69 74 7
 • 8. 5.2.17. İhalelerde Uygun Teklif Bedelinin Grafikler ve Regresyon Analizi Yardımı ile Belirlenmesi 5.2.17.1. Tablo ve grafiklerin kullanımı 5.2.17.2. Regresyon Analizi 5.2.18. PERT Yöntemi Yardımı İle Proje Tamamlanma Süresi Olasılığının Hesaplanması 5.2.18.1. PERT Tekniği 5.2.18.2. PERT Şebekesinde Kritik Yol'un Belirlenmesi 5.2.18.3. PERT Şebekelerinde Olasılık Kavramı 5.2.19. Monte Carlo Simülasyonu Yardımı İle Maliyet ve Süresel Modellemeler Yapılması 5.2.19.1. Proje Maliyet Kalemlerinde Yaşanan Değişimler 5.2.19.2. Örnek Proje Maliyet Simülasyonu 5.2.19.3. Örnek Proje Süre Simülasyonu 5.2.20. Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Yapı Maliyetlerinin Tahmin Edilmesi 5.2.20.1. Yapay Sinir Ağları 5.2.20.2. Uluslararası ve Ulusal Uygulamalar 5.2.20.3. Uygulama 5.2.20.4. Sonuç 5.2.21. Beklenmedik Durum Planlanması (Eğer …… Olursa Planları) 5.2.21.1. Beklenmedik Durumlar İçin Rezerv Yapılması 6. SÖZLEŞMELER ve RİSKLER 6.1. Uyuşmazlık ve Çelişkiler 6.2. Sözleşmenin Amacı 6.3. Temel Riskler, Yükümlülükler ve Sorumluluklar 6.4. Sözleşmelerdeki Risklerin Transferi yada Dağıtımı 6.5. Sözleşme Çeşitleri EK 1. Yapım İşleri Genel Şartnamesi Sorumluluk Dağılımı EK 2. FIDIC İnşaat İşleri Genel Şartnamesi Sorumluluk ve Risk Paylaşımı KAYNAKLAR 5.2.18.4. Örnek Uygulama EKLER 75 76 84 88 88 90 91 92 97 97 98 107 109 109 113 115 117 118 118 120 120 120 121 121 122 126 138 152 8
 • 9. 1. RİSKİN BİR PERSPEKTİF İÇİNE OTURTULMASI (1) 1.1. Giriş 1.2. Risk ve İnşaat Bir projeyi ilk yatırım tahmini aşamasından alıp tamamlama ve kullanıma sokma işlemi; karmaşık, genellikle siparişe bağlı ve beraberinde zaman gerektiren tasarım ve üretim işlemleri içermektedir. Bu süreçte değişik yetenek ve ilgi alanlarına sahip çok sayıda insana ihtiyaç duyulur ve birbirinden farklı ancak ilişkili, geniş bir yelpazedeki pek çok işin koordinasyonu gerekir. Tüm bunların yanında bu karmaşıklık pek çok dış, kontrol edilemeyen etken tarafından artırılır. İnşaat işinin doğasında var olan risklere bakıldığında, riskin tanımlanması, analiz edilmesi ve tepki verilmesi için kullanılan yönetim tekniklerinin bu endüstride yalnızca son on yılda kullanılmaya başlamış olması şaşırtıcıdır. Pek çok kimse, riskin iş dünyasında karar alma mekanizmasında kilit bir rol oynadığına katılacaktır: kayıp riski, daha çok getiri beklentisini kuvvetlendirecektir. Riski neyin oluşturduğu konusunda ise daha az fikir birliği bulunmaktadır. Bu konu çok fazla gündemde olmasına ve hakkında çok konuşulmasına rağmen somutlaşmamıştır. Risk, kendini zaman içinde ve işlemler boyunca değişen pek çok biçimde ortaya koyabilir. Özellikle, belirsizlikten doğmakta ve buna bağlı olarak bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Riskin altında yatan teorik kavramlarla ve belirlenip yönetilmesi ile ilgilenen pek çok görüş mevcuttur. Teori ve risk yönetimi ile ilgili önerilen teknikler ile kişilerin uygulama esnasında yaptıkları arasında bir boşluk bulunmaktadır. Sezgi, uzmanlık ve yargı, karar alma işlemini her zaman etkileyecektir. Ancak, inşaat endüstrisinde risk yönetimi tekniklerinin uygulamaya konmasını olanaklı kılacak bir araçlar topluluğuna ihtiyaç duyulmaktadır. Risk içeren bir durum düşünülmesi gerekse akla, muhtemelen ilk olarak paraşütle atlama veya motosiklet yarışı gibi fiziksel olarak tehlikeli sporlar gelecektir. Yada poker, rulet veya borsada oynanan kumarlar örnek verebilir. Bunun yanında davranış bilimciler, toplumun kolaylıkla bu şekilde tanımlamayacağı, örneğin evlilik gibi risk alınan kurumlara işaret edebilirler. Bu nedenle risk kavramı, sonuçları belirsizlik içeren hemen hemen her türlü insani karar alma eylemine uygulanabilir. Bu belirsizlik, karar alma işleminin zorunlu bir özelliği olan geleceğe yönelik olmasından kaynaklanmaktadır ki, gelecek kendi özünde belirsizlik içeren bir kavramdır. Bu nedenle zaman, risk ile uğraşılırken göz önünde bulundurulması gereken merkezi bir değişkendir. Karar alma işlemi, sonucun taşıdığı öneme bağlı olarak sezgisel, pragmatik (faydacı), dogmatik (inançlara dayalı), tamamen akılcı yada bilimsel olabilir. En önemli iki soru projeden elde edilecek getirilerin riskleri karşılayıp karşılamadığı ve her şey ters gittiği takdirde kaybın boyutunun ne olacağıdır. Açıktır ki karar alıcının risk algısı, kumardaki varyanstan çok, kayıp olasılığı ve bu kaybın miktarı tarafından etkilenmektedir. Bu nedenle riski, karar alma işleminde bir yardımcı olarak niceleyen teknikler daha önemli hale gelmiştir. Bu teknikler, hem etkenlerin değerlendirmeye dahil edildiği mevcut şartlara, hem de bir öneri ile ilgili olarak, tamamen aynı durum ve bilgi dahilinde iki kişinin neden farklı kararlar aldığını açıklayacak uygun bir anlayış üzerine kurulmalıdır. İnşaat endüstrisinin içinde yer alan kimseler iki farklı grup oluştururlar. İnşaat işini yaptıran işverenler ve bina, yol, köprü vb. yapıların ortaya çıkmasında çeşitli faaliyetlerin sorumluluğunu alan firmalar. Bu gruplar elbette ki heterojen bir yapı gösterir. İşveren, devlete ait bir biriminden, büyük bir imar firmasına 10
 • 10. 11 veya sadece bir ev sahibine kadar herkes olabilir. Firmalar bünyelerinde mimarlar, mühendisler, diğer teknik ve idari elemanlar ve geniş bir yelpazede altyükleniciler ve tedarikçiler gibi uzmanları barındırırlar. İşverenler için risk yönetiminin ilişkisini görmek kolaydır. Bir işveren inşaat endüstrisini kullanırken bir yatırım kararı almaktadır: örneğin, prestijli bir iş merkezi veya yeni bir otel yaptırmak için iş verip vermeyeceği ile ilgili bir karar… Bu işe bağlanan para, bunun yerine banka faizine, hazine bonolarına yatırılabilir veya finansal değerlerden oluşan bir piyasa portföyünde değerlendirilebilir. Bir binaya yapılacak yatırım ile ilgili alınacak karar, bu nedenle söz konusu finansal piyasaların sunduğu en iyi getiri ile rekabet edebilecek bir risk/getiri profiline sahip olmalıdır. Firmalar için bu tanımlama, bu kadar kolay ortaya konabilecek bir yapıda olmasa da aynı derecede geçerlidir. Bir inşaat projesi ihalesinde teklif sunan bir firma, başka türlü potansiyellere sahip kaynakları (iş gücü ve sermaye), bu iş için kullanmak üzere taahhüt etmektedir. Gelir ve harcamalar arasındaki açığın kapatılması için, eğer elde ediliyorsa, kâr gelecekte ortaya çıkana kadar paranın borç alınması gerekebilir veya rezervler kullanılır. Firmanın kendine ait finansal kaynaklarının kullanımı ile ilgili olarak, işveren için belirtilen durumlar, aynen (işveren gibi kaynaklarını finansal piyasalara yatırabileceği için) geçerlidir. Firmanın iş gücü gibi maddi kaynakları borç aldığı veya taahhüt ettiği durumlarda, borç almanın potansiyel getirisi ile maliyeti ve/veya bu projenin potansiyel getirisi ve diğer koşullarda alınabilecek projelerin potansiyel getirileri arasında bir karşılaştırma yapılmalıdır. Bu durum bir kez daha, etkin risk yönetimi risk/getiri profillerinin karşılaştırılmasını gerektirir. Pek çok organizasyon kendisini riskten yalıtmaya çalışır. Kendilerini, beklenmeyen maliyetleri başkalarının üzerine yükleyecek biçimde konumlandırırlar. Artan maliyetler fiyat artırımı ile tüketicilerin üzerine aktarılır. Alt yükleniciler, en ucuz fiyatı elde etmek amacıyla birbirleri ile yarıştırılır... Bu yaklaşım geçmişte oldukça iyi yürümüş olabilir, ancak uluslararası rekabet kuvvetlendikçe yükselen maliyetlerin tüketiciler üzerine yüklenmesi de gittikçe zorlaşmaktadır. Finansal riskin, en az direnç gösterme şansına sahip grup olan alt yükleniciler üzerine kaydırılması, yüksek düzeyde güven ve taahhüdü teşvik etmemektedir. Riskin tanımlanması, analiz edilmesi ve paylaştırılmasının, daha açık ve daha profesyonelce yapılması gerektiği bir döneme gelinmiş bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki, inşaat endüstrisinde yapılan çoğu risk tanımlama ve değerlendirme işleminin örneğin bir para piyasasında gerçekleşen analizin sahip olduğu kaliteye kıyasla çok daha zayıf olduğu görülmektedir. İnşaat endüstrisinde risk ile baş etmenin geleneksel olarak başlıca dört yolu bulunduğu ifade edilmektedir; Fiyata yüksek bir risk primi ekleyerek her türlü olası sonucun hesaba katıldığı , Başların kuma gömülüp herşeyin yolunda gideceğinin varsayıldığı , Mevcut bütün süslü analizlere güvenmek yerine içten gelen sese ve sezgilere güvenmeyi öneren ve Kontrol dışı riske odaklanan ve gerçekte durum öyle olmadığı halde herşeyin zorlanarak kontrol edilebileceğini ifade eden . Bugün bu yaklaşımları kullanarak ayakta kalabilecek firma sayısının çok da fazla olabileceği düşünülememektedir. Müşteri talepleri her geçen gün artmakta ve herkes taşıdığı riskin daha da fazla farkına varmaktadır. , proje amaçlarının yerine getirildiğinden emin olmak için yapılabilecek her şeyin, kesin olarak yapılmasının garanti altına alınmasını amaçlamaktadır. Bir risk ortaya çıkarıldıktan ve ! ! ! ! şemsiye yaklaşımı devekuşu yaklaşımı sezgisel yaklaşım kaba kuvvet yaklaşımı Risk yönetimi
 • 11. tanımlandıktan sonra risk olmaktan çıkar ve artık bir yönetim problemi haline gelir. Bir inşaat projesinde tipik olarak rastlanan riskler arasında şunlar yer alır; Taahhüt edilen tasarım ve inşaat zamanında işin sonuçlandırılamaması, Beklenen taslak planının, detaylı planın veya bina yasal onaylarının tasarım programında izin verilen süre içinde alınamaması, Projenin gecikmesine neden olan beklenmeyen, ters zemin koşulları, Projenin gecikmesine neden olan aşırı derecede sert hava koşulları, Yasal grevler, İş gücü ve malzemede beklenmeyen fiyat artışları, İşin tamamlanmasının ardından bir kiracı/işletmeci bulunamaması, Operatörlerden birinde fiziksel bir yaralanmaya neden olan bir kaza, Yapıda, kötü işçilikten doğan örtülü eksik ve hatalar, Force Majeure (sel, deprem, vs.), Müteahhit tarafından, tasarım ekibinin tasarım detaylarının geç tamamlamasından kaynaklanan kayıp ve harcamaların karşılanması yönünde talep, Projenin, müşterinin bütçesinin izin verdiği sınırlar dahilinde tamamlanamaması. Risk kaynaklarının riskin etkilerinden ayrılması önemli bir konudur. En sonunda, bir projede karşılaşılan tüm risk, aşağıdakilerden bir veya bir kaçı ile ilişkilidir; Maliyet bütçesi / öngörüsü / tahmini / teklifi dahilinde kalamamak, Onaylar, tasarım, inşaat ve yerleşim için şart koşulan süreler dahilinde kalamamak, Kalite, işlev, amaca uygunluk, güvenlik ve çevrenin korunması için gerekli olan teknik standartların karşılanamaması. Pek çok durumda, ters giden olayların etkileri finansal kayıp şeklinde ortaya çıkmaktadır. Profesyonel danışmanların, müteahhitlerin, taşeronların ve tedarikçilerin görevi; aksaklığın meydana gelmesine yol açabilecek birbirinden ayrı risk kaynaklarını belirlemek ve bu riskleri taşıyabilecek en uygun organizasyonu sağlayacak bir risk yönetim stratejisi geliştirmektir. Risk ve belirsizlik yalnızca büyük projelerde ortaya çıkmaz. Büyüklük, düşünülmesi gereken önemli bir konu olmasına rağmen, yerleşim, karmaşıklık, inşa edilebilirlik, ve binanın tipi gibi faktörlerin tümü riske etki edebilir. Karmaşık yapılı, yüksek seviyede bakım gerektiren, pahalı bir hastane ameliyathanesinin, aynı maliyet bedeline sahip bir ambardan; inşaat maliyeti ve tamamlanma süresinin aşılması gibi açılardan, daha fazla risk taşıyacağını düşünmek yanlış olmaz. Ayrıca, iki ayrı inşaat projesinin birbirinin tamamen aynısı olması çok az rastlanan bir durumdur. Doğaları gereği yapım projeleri birbirlerinden farklıdırlar ki, bu da her projenin tamamen kendi başına düşünülmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak, etkin bir risk yönetimi sistemi her türlü farklı projeye uygulanabilecek bir grup teknik içerir. Şekil 1.1. 'de bir projenin yatırım kararı aşamasından yerleşme aşamasına kadar geçen aralıktaki nakit akışları gösterilmektedir. Tüm bu süreç boyunca işveren, harcamalarla karşılaşmaktadır ve yerleşime kadar herhangi bir gelir sağlayamamaktadır. Tasarruf özelliği, arazi ve binanın harcamayı kapsayacak artakalan bir değerinin olmasıdır. Faiz ödemeleri proje içindeki borç anaparasının miktarı ile ilişki halindedir. İşveren, tıpkı yüklenicilerin gelirlerini harcamalarının üzerinde tutmaya gayret etmeleri gibi, projedeki harcama ile geliri dengede tutmaya çalışır. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 12
 • 12. Şekil 1.1. Borç finansmanı ile yürütülen bir projedeki nakit akışı grafiği 1.3. Sözleşme ve Risk Bir inşaat projesinde yer alan riskin büyük yükü müteahhit ile müşteri arasına düşer ve sigortacılar sık sık yangın veya çökme gibi düşük olasılıklı ancak büyük etkili riskleri taşırlar. Bir projenin yönetiminde herhangi bir riski alacak en uygun taraf, o riskin oluşmasına neden olan etkeni en doğru biçimde kontrol edebilecek taraftır. Örneğin sahadaki düşük inşaat verimliliğinin kontrol ve kabulü, genel müteahhidin yönetebileceği bir risktir. Diğer taraftan, enflasyon gibi faktörler müteahhidin kontrolü dışındadır. Düşük enflasyon zamanlarında müteahhit riski taşıyacaktır, ancak müteahhidin teklif fiyatında enflasyon için ek bir ödenek bulunacak, ve buna ek olarak risk için bir ödenek niteliği taşıyan bir risk primi yer alacaktır. Alternatif olarak, yüksek enflasyon döneminde ve sabit fiyatlı bir teklif ile müteahhidin maruz kalınacak riskin etkisini karşılayacak kadar yüksek miktarda bir risk primini ilave etmesi gereklidir. İşler ters gittiğinde herkes bunun neden bir başkasının hatası olduğuna dair çok güzel sebepler bulabilecektir, insan doğası bunu gerektirir. Olay gerçekleştikten sonra suçlunun peşine düşmenin pek faydası olmayacaktır. Herkes; projenin en başından, riskler ve sorumluluklar hakkında bilgi sahibi edilmelidir. Bir şirkete, ödeyebileceğinin ötesinde finansal yükler yüklemek anlamsız olacaktır. 13
 • 13. 2. RİSK VE BELİRSİZLİK (1) 2.1. Risk ve Belirsizliğin Tanımı Kesinlik risk altında Belirsizlik 2.2. Risk Alma ile İlgili Bazı Temel Kurallar Karar alma işleminin gerçekleştiği çevre üç bölüme ayrılabilir; Kesinlik Risk Belirsizlik durumu, yalnızca karar tarafından kapsanan süre zarfı içinde ne olacağı kesin olarak söylenebiliyorsa mevcuttur. Bu durumla, doğal olarak, inşaat endüstrisinde pek sık karşılaşılmaz. Karar alıcı ister sezgileriyle olsun, ister akılcı yolu kullanarak olsun; belli bir olayın gerçekleşme olasılığı için bir değer belirleyebiliyorsa, alınacak kararın alındığı konusunda genel bir fikir birliği mevcuttur. Risk, olasılık hesaplamalarında kendisine ait bir yere sahiptir ve uygun niceliksel bir ifadeyle belirtilebilir. Örneğin, geçmiş deneyimler göstermiştir ki 50 katlı bir iş merkezi Türkiye'de 30 ayda bitirilebilmektedir; öngörülen bu zaman içinde bir risk elemanı bulunmaktadır, ancak geçmişe ait veriler, karar alıcıya bu eylemin en azından bir parça kesinlik ile gerçekleştirilebileceğini söylemektedir. Başarı riski ve başarısızlık maliyeti, başarısızlık olasılığı kullanılarak hesaplanabilir. , bunun tersine, hiçbir tarihsel verinin veya geçmişte karar alıcı üzerinde düşünmekte olduğu, yaşanmış durum ile bağlantı taşıyan bir olayın bulunmadığı bir durum olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle durum türünün tek örneğidir. Bu duruma bir örnek, Çin Halk Cumhuriyeti'nde aynı 50 katlı iş merkezinin, 30 ay içerisinde inşası olabilir. Çin'de şimdiye kadar 50 katlı bir bina inşasını kapsayan bir projenin gerçekleştirilmemiş olmasının dışında, karar alıcı, Çin'deki inşaat endüstrisi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmayabilir. Bir şirketin pek çok belirsizlikler içeren bir ortamda çalışması gerekir. Amaç risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve bunlar üzerinde işletmenin gerçekleşmesidir. Bu nedenle şirket, belirsizliği riske dönüştürmelidir. Her risk, aralarında ince bir çizgi bulunan bir tehdit ve bir meydan okumayı beraberinde getirir. Her bir fırsat, başarısızlığı öngörenler için bir tehdit iken kazanabileceğini düşünenler için bir meydan okumadır. Az için çoğu riske atmayın, Her zaman daha ilerisini planlayın, Her zaman riskin hem kaynağını hem de sonuçlarını analiz edin, Beklenmedik durum planı olarak mutlaka alternatif seçenekleri değerlendirin, Hareketsizliğin mazereti olarak başka insanları kullanmayın, Yalnızca ilkelerin sebeplerine bağlı olarak risk almayın, Saygınlığınızı yitirmekten korktuğunuz ve bunu önlemek için risk almayın, Asla bütçenizin kaybetmenize izin verdiğinden fazlasını riske atmayın, Uzmanlardan tavsiye istemeye her an hazırlıklı olun, Bahisler ile deneyimlerinizin ve sezgilerinizin size söylediklerini birlikte değerlendirin, Riskin hem kontrol edilebilen hem de kontrol edilemeyen kısımlarını hesaba katın. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 14
 • 14. 2.3. Risk Almamanın Riski 2.4. Risk Biçimleri Eğer kişi uzun süre yataktan çıkmaz ve uzuvlarını kullanmazsa, uzuvlarını kullanma yeteneği tamamen körelebilir. Eğer hisler zorlanmazsa keskinliklerini kaybederler. Eğer kişi risk almazsa risk alma kapasitesini yitirir. İşte bu risk almama riskidir. Risk alıcıların doğal bir eğrisi vardır, tamamen başkaları tarafından yönlendirilenlerden, başlayıp hemen hemen her zaman kendi içinden yönlendirilen, kendi kararlarını yalnızca kendileri verenlere kadar Şekil 2.2.'de bu fikir, inşaat endüstrisinde yer alan insanlara uyarlanmıştır. Mimarlar yaratıcıdır ve yüksek risk miktarlarına maruz kalırlar, bunun yanında tasarım mühendisleri yenilikçidir ancak uyulması gereken tasarım kurallarını takip ederek ve belirli güvenlik katsayıları ile sınırlı olarak çalışırlar. uzanan bir aralık bulunmaktadır. İnsanların risk alıcı, riske karşı nötr, ya da riskten kaçan sınıflarından hangisine dahil oldukları derinlemesine tartışılabilecek bir konu olup genel bir yaklaşımla Şekil 2.1., insanların risk alma alışkanlıklarına ve yaratıcılıklarına göre nasıl genelleştirilebileceğini göstermektedir. Şekil 2.1. İnsanlar ve risk 15
 • 15. Şekil 2.2. İnşaat sektörü ve risk 2.5. Bilgi Eksikliğinin Ortadan Kaldırılması ve Risk analiz, sentez, simülasyon test. Şekil 2.3. Herhangi bir eylemde bulunmadan önce sahip olunması gereken bilgi miktarı Şekil 2.3. 'te yer alan üçgen şemalar, belirli bir durum karşısında herhangi bir eylemde bulunmadan önce sahip olunması gereken bilgi miktarını göstermektedir. Hepimiz bilgi düzeyimizin yetersiz kaldığı durumlarla karşı karşıya kalırız. Örneğin Ankara'da yetişmiş ve atık su yönetimi konusundaki becerilerin satılması için Malezya inşaat piyasasına nasıl gireceğini düşünen bir teknik müşavir inşaat mühendisi olunduğunu varsayalım. Teknik yayın organları Malezya'nın bu yeteneklere ihtiyacı olduğunu yazıyor olabilir ancak, acaba piyasaya girilmeli midir, ve cevap eğer evetse bu nasıl yapılmalıdır? Bilgimiz bize piyasanın büyüklüğünü ve yakın zamanda takdir gören projelerin neler olduğunu söyleyebilir. Yerel mühendislere piyasada çalışmanın problemleri ile ilgili sorular sorulabilir, ancak halen nasıl iş alınabileceği bilinmemektedir. Bu durumda, detaylı analizlere dayalı bir strateji, bütçe ve kaynak planlaması geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi eksikliğini ortadan kaldırmanın dört yolu vardır: ve Bunlardan her biri, risk ile ifade edilmek istenene ışık tutar. 16
 • 16. 2.6. Olasılık Nesnel olasılıklar Öznel olasılıklar 2.7. Belirsizliğin Riske Dönüştürülmesi Olasılık, risk üzerindeki çalışmalarda önem taşıyan bir kavramdır ve ölçümlerinin uzun bir tarihçesi vardır. Tanımları, meydana gelen durumların, meydana gelebilecek tüm olayların toplam sayısına oranı şeklinde yapılan klasik deterministik kavramdan (bir zarın atılması veya para ile yazı tura atılmasında olduğu gibi), çok daha öznel, yargıya dayalı bakış açılarına değin uzanır. Bu iki yaklaşım arasında bir zıtlık olması gerekmez. Bazı durumlarda, örneğin hilesiz bir bozuk para ile yazı tura atılmasında muhtemel çıktılar önceden belirlenmiştir, ancak bir inşaatın maliyet tahmini gibi diğer durumlarda çıktılar çok daha belirsiz bir biçimde belirlenir. Bahsedilen ikinci tür durumlarda, sezgiye dayalı tahminler en az resmi tahminler kadar güvenilirdir, sezgisel dahi olsa zihinler, yargıları formüle etmek için olasılık kavramını kullanır. Olasılığı günlük yaşantımızda da sık sık kullanırız. Örneğin hava tahmini yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, belli bir günde yağmur yağması için % 30 şans olduğunu ifade edebilir. Bu, belli bir coğrafi alan içinde, tahminin içeriğinde kapsanan günler boyunca, günlerin % 30'luk bölümünde, aslında gerçekten önceden bilinen bir miktarda yağış düştüğünü; on günden yedisinde ise yağış görülmesi beklenmediğini ifade etmektedir. Olasılık teorisi, çıktıları şans tarafından etkilenen rasgele olaylar ile ilgilenir. Karar alma sırasında, olasılık kesinliğin yerine geçebilecek bir güç gibi davranabilir. Olasılık teorisi ile ilgilenen iki ana yaklaşım bulunmaktadır; : Bunlar olasılığın uzun vadeli oluşum sıklıkları ile ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade eder. Bir başka deyişle, yalnızca, yüksek miktarda deneme içinde tekrarlanabilen olaylar, olasılıklar tarafından açıklanabilir. Bu nedenden dolayı, ancak tekrarlı gözlemlerin ardından olayların ve bunlarla ilişkili olasılıkların göreceli sıklıkları hakkında konuşulabilir. : Bu kavrama göre, bir olayın gerçekleşme olasılığı, karar alıcı tarafından mevcut deliller ışığında, bu olayın gerçekleşmesine duyulan inanç veya güvenin derecesidir. Bu sebeple, karar alıcı bir olayın gerçekleşme olasılığının çok küçük olduğunu hissettiği takdirde, bu gerçekleşme durumunun olasılığına sıfıra çok yakın bir değer verecektir. Eğer bu durumun tersine bir olayın gerçekleşme olasılığının çok büyük olduğunu hissediyorsa, bu olasılık değerine bire yakın bir değer atayacaktır. Öznel olasılıklar, kişinin doğru olduğuna inandığı inançların derecesini yansıtır. Öznel olasılıkları karar alma mekanizması esnasında kullanabilmek için bunların kesin, güvenilir, kontrol edilmiş ve kapsamlı olması gereklidir. İnşaat endüstrisinde kararlar, genellikle öznel olasılıklar tarafından belirlenme eğilimindedir. Her bina kendine özgüdür; inşaat işi fabrikadaki üretim hatlarında olduğu gibi tekrarlı bir işlem değildir. Endüstride karşılaşılan pek çok durumda karar alıcı deneyimlerinden ve örneklerden yola çıkarak ve göreceli meydana gelme sıklıklarını kullanarak genel bir sonuca ulaşmalıdır. Şu anda mevcut bulunan tüm nesnel ve öznel kanıtlar öznel olasılıkların belirlenmesinde kullanılmalıdır ve bu olasılıklar, karar alıcının inançlarını yansıtmalıdır. Belirsiz durumlar, öznel olasılıkların belirlenmesi ile riskli durumlara dönüştürülebilir. Bu durum, ilk anda düşünüldüğü kadar gelişigüzel bir işlem değildir. Öznel olasılıkların oldukça kabul edilebilir olmalarının ötesinde, nesnel olasılıklara karşı tercih edilebilir olmalarının birçok iyi nedeni vardır. Aynı deneyim ve aynı bilgiye sahip farklı bireylerin öznel olasılıkları birbirinden tamamen farklı olabilir. Karar alıcının deneyimi, eğitimi, değerleri, kişiliği ve algısı ve bunun yanında belirli bir olay karşısındaki ! ! 17
 • 17. tercihi öznel olasılıkların içinde yansıtılacaktır. Aşinalık önemli bir noktadır. Riskle birlikte yaşanıldığında onu kabul etmek için daha hazırlıklı olunur. Bu nedenle karar alıcılar arasındaki kişisel farklar, karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynayacaktır. Ancak öznel olasılıkların nasıl tanımlanacağı sorusu halen vardır. Eğer bu olasılıklar basitçe bir müdürden, yatırımcıdan veya girişimciden istenmiş olsa, sonuç hakkında önceden bir yargıya varmak gibi bir tehlike içinde olunabilir. Karar alıcının kendi beklentileri hakkında dikkatlice düşünmesi sağlansa bile, denemeler büyük değer taşıyabilir ve olasılıkların nümerik değerlerini elde etmek için kullanılan prosedürler mevcuttur. Bu tekniklerden biri kumar yöntemidir. Önümüzde, yabancı bir ülkede ofis açmak ile açmamak arasında bir seçim olduğunu varsayalım. Bu durumu bir belirsizlik halinden risk haline çevirmek için karar alıcı, sonuçlara olasılıklar atamak durumundadır. Sonuçlardan biri, ofisin başarılı olduğu ve ilk 12 aylık işletim döneminde iş alması durumudur. Diğer durumda ise ofisin hiç iş alamamasıdır; seçim iki kumar arasında yapılacaktır. Bunlardan biri gerçek dünyaya ilişkin bir kumar, diğeri ise kendisi ile ilişkili olasılığın bilindiği varsayımsal bir kumardır. Bu nedenle eğer bu kumarlardan biri diğerine tercih edilirse gerçek dünya durumunun öznel olasılığı ile ilgili bir göstergeye sahip olunur. Örneğin, Yurt dışı ofisi iki büyük proje alır ve 100.000 YTL kazanç sağlar; eğer hiçbir komisyon yoksa yurt dışı ofisinin işletim maliyeti 50.000 YTL'dir. Bir kutuda dördü kırmızı, altısı siyah olmak üzere on adet top bulunmaktadır. Eğer siyah bir top çekilirse 100.000 YTL kazanılacak, eğer kırmızı bir top çekilirse 50.000 YTL ceza ödenecektir. Kutudan bir siyah top çekme olasılığının 0.6 olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda ilk örnekte başarı ve başarısızlığın karşılıklarının aynı olduğu da bilinmektedir. Bu nedenle eğer karar alıcı, gerçek dünya örneğini seçerse, yurt dışı ofisinin başarılı olma olasılığına 0.6'dan daha büyük bir olasılık verecektir. Karar alıcıdan, gerçek dünya kumarı ile farklı varsayımsal kumarlar arasında seçim yapmasını istemeye devam edilip karar alıcının iki kumarı da birbirine eşit bulduğu nokta yakalandığında öznel olasılık bulunabilir. Bu nokta, yurt dışı ofisi işletimi ile ilgili öznel olasılığın yerini belirleyecektir. Yukarıdaki örnek elbette fazlaca basitleştirilmiştir. Daha geniş bir muhtemel sonuç çeşitliliğine sahip daha karmaşık durumlara (örneğin topların çekildiği kutuya farklı renkte toplar konması gibi) kumar yöntemi uygulanabilir. Bu yönteminin kullanımı sırasında temel önkabul, karar alıcıların tutarlı ve uyumlu olduğudur. Tutarlılık, bireyin, gerçekleşmesi en muhtemel sonuca en yüksek olasılığı, gerçekleşmesi ikinci olarak beklenen sonuca ikinci en yüksek olasılığı vermesi ve bu şekilde sıralamaya devam etmesi olarak yorumlanabilir. Uyumluluk ise öznel olasılıkların, istenmeyen bir sonucun gerçekleşmesini mecbur kılacak bir duruma neden olmamasıdır. Olumsuz düşünce kesin bir şekilde beklenmemektedir. Bir risk almak, aslında bir kumar oynamaktır. Ne yapılacağına karar verilmesi gerekir. Karşı karşıya olunan riskin tam olarak doğası ve gerçek seviyesi anlaşıldıkça, bu riskli duruma karşı daha iyi hazırlanabilinir. İhtimaller hesaplanır, tüm olgular tartılır, sahip olunan deneyim, bilgi ve tahmin gücünden faydalanmaya çalışılır. Risk, şans, belirsizlik, olasılık, seçim, ve karar ile yüz yüze gelinebilir. Bilgi hem deneysel verileri hem de belli yorumlamalar sonucunda kazanılmış görüşleri kapsar. Bilinen ve bilinmeyen şeyler arasında Gerçek dünya durumundaki kumar: Varsayımsal kumar: 2.8. İnşaat Endüstrisinde Karar Alma 18
 • 18. bir ayrım yapılması gereklidir. Bilinenler ile bilinmeyenlerin birbirine karıştırılması felaketlere yol açabilir. İflas davalarına bakan mahkemeler, aslında olayların pek de kendilerinin bildiği gibi olmadığı durumlarla karşılaşan kimselerle doludur. Bilinen şeylerin ortaya konması da en az bilinmeyen şeylerin farkına varılması kadar büyük önem taşır. Bilinen şeyler, Bilindiği sanılan şeyler, Bilinmeyen şeyler. İnşaat işinin her yerinde ve her anında, riskin kaynağı ve sonuçları ile ilgili, ister işveren tarafından yatırım kararları olsun, ister mimar ve mühendisler tarafından tasarım kararları olsun veya inşaat yatırım eksperleri tarafından ekonomik kararlar olsun, çeşitli kararlar alınır. Bu kararlar çoğu zaman sayısız performans hedefleri içerir. Bu hedefler genellikle, her biri zaman, para veya teknolojik kabiliyetler gibi kısıtlı kaynaklar için talepte bulunarak, birbirleriyle çelişir. Bir sonuca nasıl ulaşıldığını veya karar alma eylemi için seçilen yaklaşımın kullanımının doğrulanması ise çok seyrek olarak akıldan geçirilir. Tüm karar alma tekniklerinin asıl amacı; olasılıkların, sonuçların ve finansal seçeneklerin karar alıcılara yol gösterecek bir çeşit bilanço oluşturma amacı ile bir anlamda haritasının çıkarılmasıdır. Böyle durumlar görmezden gelinebilir, Daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapılabilir, Daha kesin tahminlerde bulunulabilir, Bilinçli bir biçimde, önyargıya karşı gerekli ayarlamalar yapılabilir, Bir risk primi ortaya konarak getiri oranı yenilenebilir Risk aktarılabilir, Alternatif seçenekler aranabilir. Karar alma; geleceği, değişimi ve insan hareket ve tepkilerini bünyesinde barındıran bir eksik bilgi oyunudur. Alınan pek çok önemli karar, doğru veya yanlış cevapları değil bunun yerine daha iyi veya daha kötü cevapları bulunan sorunlarla ilgilidir. İşte bu nedenden dolayı analize ve konu üzerinde kapsamlı tartışmalara ihtiyaç duyulur. Yaşam, ancak geri bakılarak anlaşılabilir ancak ileri doğru yaşanmalıdır. Karar alıcının amaçlarının açık ve basit olduğundan emin olmak, Seçeneklerin bulunduğu skalanın açık olması, Hesaba katılması gereken etkenler, Belirsizliklerle başa çıkma konusunda kullanılması muhtemel stratejiler, Karar alıcıya yardım etmek amacıyla kullanılacak analitik teknikler, Zaman tercihleri (kısa veya uzun vadeli) ile ilgili düşünceler ve karar işleminin zamanlaması, Karar alıcının sahip olduğu önyargının bilincine varılması ve tutarlılığın kesin olarak sağlanması. Karar alıcılar bir alternatife değer biçmek için hem sezgilerine hem de kurallara uygun geliştirilmiş 2.9. Risk Alma İle İlgili Üç Ana Etken Bulunmaktadır: 2.10. Belirsiz Durumlarla Başa Çıkmak İçin Neler Yapılabilir? 2.11. Karar Alma İşleminin Bazı Temel Bileşenleri: 2.12. Sezgi ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 19
 • 19. modellere güvenirler. Çoğu karar alıcı hislerini takip ederek yaptıkları sezgisel muhakemeye, fikirlerinden daha büyük önem verir. . Bu düşünce tarzı hem karar alıcının iyice öğrenilmiş işlemleri hızla gerçekleştirmesine olanak sağlayan deneyim birikiminin, hem de tecrit edilmiş gibi görünen bilginin sentezlenerek bütünün oluşumunda parçaların toplamından daha fazlasının ortaya çıkmasına yol açan zihinsel sıçramaların üzerine kurulmuştur. Sezgi, biraz bir durum hakkındaki ve bunun karşısında takip edilmesi gereken yol ile ilgili içten gelen hissin onayıdır. Bu kavram, köklerini deneyimden alsa da tanımlanması çok daha narin ve zordur. Deneyim üzerine temellendirilmiş kararların doğrulaması nesnel bir biçimde yapılabilirken sezgiye dayalı olanlarınki yapılamaz. Deneyim, bireylerin zaman içinde işlerinin herhangi bir yönü ile ilgili çalışmaları ve bunun üzerine bir anlayış geliştirmeleri sayesinde oluşur. Deneyim bir bireye ait olabileceği gibi kurumsal deneyim karakteristiği altında bir şirkete, dolayısıyla bunu paylaşan tüm bireylere de ait olabilir. Yine de içten gelen hislere dayanmak, sonuçta kötü kararların alınmasına yol açar. Deneyim, sezgi, yargı ve içten gelen hisler, karar alma işleminde haklı bir yere sahiptir; bunlar genellikle tek kurallara uygun, hazır yardım kaynağı olarak görünürler. Ancak karar alma sırasında yalnızca deneyime, profesyonel hislere ve önsezilere güvenmek takip edilmesi gereken en iyi yolun bulunacağını garanti etmez. Doğru problemi çözebilir ve çözümü uygun bir biçimde uygulayabiliriz, ancak çözümün kendisi, istenen seviyenin altında veya hatalı olabilir. Tablo 2.1. 'de önyargılar ve etkileri ifade edilmiştir. Sezgisel düşünce, akılcı düşüncenin zıttı değildir Tablo 2.1. Önyargılar ve etkileri Önyargı Uygunluk Algıda Seçicilik Yanıltıcı ilişkilendirme Tutuculuk Küçük sayılar yasası Arzu edilen biçimde düşünmeye yatkınlık Kontrol konusunda düşülen yanılsama Mantıksal yapılandırma Nitelik ve önemi sonradan kavrama konusunda düşülen önyargı Etki ğişkenler üzerinde yapılan gözlemlerin önyargı nedeniyle olumsuz etkilemesi Aslında ilişkili olmayan değişkenlerin ilişkili gibi algılanmasına neden olan inancı kuvvetlendirir Yeni bilgiler üzerine kurulu tahminlerin yeterli önemle ele alınmasında eksiklik Küçük sayıdaki örneklerin tüm örnek uzayını temsil edeceği konusunda gerçeği yansıtmayacak derecede güvenli tahminler Arzu edilen olayların sahip olduğu olasılıkların mümkün olmayacak derecede yüksek çıkması Kişisel kontrolün sonuçlar üzerindeki etkisi üzerine gerçeği yansıtmayacak derecede güvenli tahminler Tam olarak hatırlanamayacak olayların ‘mantıksal’ olarak yeniden yapılandırılması Geçmiş olayların öngörülebilirliği konusunda gerçeği yansıtmayacak derecede güvenli tahminler Kolayca hatırlanabilecek olayların olasılıkları hakkındaki yargıların bozulmuş olması Beklentilerin bir strateji ile ilişkili de 20
 • 20. 2.13. Risk ve Sezgi 2.14. Uzmanlar ve Deneyim 2.15. Model Geliştirilmesi 2.16. Bilgiye Tepki Göstermek 2.17. Geleceği Tahmin Etmek İçin Geçmişe Bakmak İyi kararlar sağlam bir analiz ve sezginin ürünüdür. Gerçekler kararın temelini oluşturmaya yardımcı olurken, sezgi de karara giden yolda rehberlik eder; analiz ve sezgi arasında iyi bir denge olması zorunludur. Kimi durumlarda biraz şansa da ihtiyaç duyulabilir. Bir uzman, genel nüfus içinde sahip olunandan daha yüksek derecede eğitim, deneyim ve/veya bilgi sahibi olan kimsedir. Genellikle, olayları belirli bir alan içinde, kendi uzmanlık alanlarının sınırları dahilinde değerlendiren bağımsız bir kimsedir. Deneyim, karar alıcının sahip olduğu en kuvvetli kaynak olmasının yanında, belirsiz bir yaklaşımın en muhtemel nedenidir. İnsanlar geçmiş deneyimlerini doğrulayan bilgilerle karşılaştıklarında kendilerini daha rahat hissederler; bakış açılarına karşı rahatsız edici gelen verileri kullanmakta ise isteksiz davranırlar. Modeller, kaba yargılar ve sezgilere olan dayanağın azaltılmasına yardımcı olur. Modele verilecek olan girdiler, insanlar tarafından sağlanır, ancak beyin üzerinde çalışılacak bir sisteme kavuşturulmuş olur. Modeller güvenilmez olan sezgiler için bir destek sağlar. Bir modelin iki farklı role sahip olduğu düşünülebilir: Bir cevap üretir, Başka koşullarda düşünülemeyecek etkenlere karşı uyarıda bulunarak iletişim için bir araç teşkil eder. Belirsizliğin yarattığı bir sis perdesi mevcuttur ve modeller, risklerin sistem boyunca iletişiminin sağlanmasını sağlayan bir mekanizma oluşturur. Bir risk yönetimi sistemi, bir modeldir; risklerin tanımlanması, sınıflandırılması, analiz edilmesi ve bunların sonucunda riske karşı bir tepki verilmesi için bir araç sunar. Bireysel veya kurumsal olsun çoğu insani karar alma işlemi, tatmin edici alternatiflerin keşfi ve seçimi ile ilgilidir; ancak olağanüstü durumlarda, optimum alternatiflerin keşfi ve seçimi düşünülen bir konu halini alır. Bu bakış açısı, insanların problemleri basitleştirmeye çalıştıklarını ve zihinsel kısa yollar kullandıklarını savunur. Programlı ve programsız kararlar arasında fark bulunmaktadır. Tekrar edilebilir ve yüksek derecede bir yapılanmaya sahip olan kararlar, programlıdır. Kararların bu şekilde sınıflandırılması bilgisayar modellerine çok daha uygundur. Örneğin teklif verme işleminin programlı tipte bir karar alma işlemi olduğu söylenebilir. Geçmişten bugünkü koşullara ve sonrasında geleceğe yönelik çıkarımlar yapılır. Bu çıkarımlar; geçmişteki bir durumun, bunu değiştirecek yeni bir etken olmadığı sürece devam edeceği yaklaşımına bağlı kalarak gerçekleştirilir. ! ! 21
 • 21. Bu işlemin iki aşaması bulunmaktadır. İlk olarak, önerilen eylem olmadan geleceğin ne şekilde olacağı çıkarılır. Gelecek, elbette ki belirsizdir, bu da çıkarımların yanlış olabileceği anlamına gelir. Beklenmeyen bir olay, yapılan varsayımları geçersiz kılabilir, geleceğe dair hatalı veya eksik bilgiye dayalı yada yanlış çıkarımlarda bulunulabilir. Bu insani eylemlerin içinde yer alan bir risktir. Tahminlerin bize söylediği, böyle bir riskle başetmenin bir yolunun geçmiş deneyimlerden faydalanmak olduğudur. Aslında gelecek hakkında çıkarımda bulunmak için geçmiş deneyimler kullanılabileceği gibi, geçmiş risk deneyimlerinden faydalanarak kararların gelecekteki risklilikleri çıkarılabilir. Yalnızca geçmişe dayandırılmış modellerin çok daha karmaşık ve belirsiz bir geleceği öngörmesi beklenemez. Geçmişe duyulan koşulsuz güven, düşünce sürecinin önünde engel oluşturup etraflıca düşünmeyi kısıtlayabilir. Her tahmin tekniğinin kendine özgü güçlü ve güçsüz yanları olmasına karşın her durum, zaman, para veya veri gibi kısıtlara tabidir. Gözönünde bulundurulması gereken önemli noktalar şöyle sıralanabilir; Eğer veri eksikliği bulunuyorsa çok karmaşık yöntemler kullanmanın bir anlamı yoktur. Verinin kapsamı, kesinlik derecesi ve temsil yeteneği önem taşır. Tahminin yapıldığı zaman aralığı, sonuçların kesinlik derecesini etkileyecektir. Gelecek iki yıla yönelik bir tahminin 20 yıla yönelik bir tahmine göre doğru çıkma olasılığı daha yüksektir. Bunun ötesinde, tahminin üretilmesi için harcanan zamanın da tahminin kesinlik derecesi ve güvenilirliği konusunda önemli etkileri olacaktır. Risk analizi bir tahmin için olasılıkların kapsamının belirlenmesine yardım eder; en önemlisi ise kendimize bir grup “... gerçekleşirse ne olur” sorusu sormamıza neden olur. Aynı zamanda olagelen Şekil 2.4. Tahmin süreci ! Verilerin bulunabilirliği, Verinin değişkenliği ve tutarlılığı, Zaman aralığı, Tahminin ortaya çıkma maliyeti, Kesinlik derecesi ve güvenilirlik, ! ! ! ! 22
 • 22. olayların olasılıklarının da incelenmesini mümkün kılar. Tahminde bulunan kişinin önünde bulunan tekil ve dağılımsal olmak üzere iki çeşit bilgi tipi arasında bir ayrım yapması gereklidir. Tekil bilgi yalnızca üzerinde durulan olay hakkında kanıt içerir. Dağılımsal bilgi ise benzeri olayların dağılımı ve sonuçlarına ilişkin bilgi içerir. Örneğin yeni bir kanalizasyon tesisatının fiyatı ile ilgili tahminde bulunulurken, kanalizasyon tasarımının detayları bilinir, bu tekil bilgidir. Benzer kanalizasyon tasarımları ile ilgili sahip olunan bilgi ise dağılımsal bilgi niteliği taşır. Tekil bilgi, tasarımın, tasarımı benzerlerinden farklı kılan özelliklerini ifade ederken, dağılımsal bilgi herhangi başka bir yerde karşılaşılan sonuçları ortaya koyar. Herhangi bir karar modelinin oluşturulma amacı, probleme, karar alıcının önerilen eylemi gerçekleştirmesini kesin olarak sağlayacak bir kavrayış açıklığı getiren bir dizi net aşamanın uygulanmasıdır. Böyle bir modelde yer alan aşamalar genellikle Şekil 2.5.'te verilenler ile uyum gösterir. Çerçeve belirlenmesi ve formülasyon aşamaları, problemin yapıtaşı olan elemanlarına ayrılmasını kapsadıkları için analiz süreçleridir. Bunu takip eden değerlendirme ve değer belirleme aşamaları, parçalar, her bir olası çözümün değerini göz önünde bulundurarak bir bütüne dönüşecek şekilde birleştirildiğinden, sentez özellikleri içerir. Çerçevenin belirlenmesi işlemindeki amaç yanlış problem üzerinde çalışmanın engellenmesidir. Karar alıcı genellikle problemin kesin doğasının ve ulaşılacak amaçların tanımlanmasında başarısız olur. ! Gelecek hakkında açık fikirli olmak. 2.18. Bilgi Tipleri 2.19. Bir Problemin Çözümü İçin Karar Modelinin Oluşturulması Şekil 2.5. Problemlerin analiz ve sentezi 2.19.1. Çerçevenin Belirlenmesi 23
 • 23. Çerçevenin belirlenmesi bağlamında analist; mimar, mühendis veya işverenin ihtiyaçlarını yorumlamak isteyen herhangi birisi olabilir. Problemlerden biri, birbirinden farklı profesyonel altyapıya sahip analistlerin genellikle farklı yaklaşımlar göstermeleridir. Analistin üzerine düşen sorumluluk bu nedenle, işveren tarafından ifade edilen amaçlar üzerindeki önemi dengeli bir şekilde paylaştırmaktır. Çoğu problem pek çok amaç içerir. Bunu açıklamak için, araçların (iş gücü, malzeme, finansman, vs.) verildiği, tasarımcının en yüksek enerji verimliliği ile bir bina inşa etmesi gereken bir durum; yalnızca bir amaç içerir ve açık bir şekilde teknik bir işlemdir. Bunun yerine, çoğu zaman olduğu gibi tasarımcıdan en iyi binayı inşa etmesinin beklendiği bir durumda “en iyi” tanımı, çerçevenin belirlenmesi aşamasında ortaya konması gereken maliyet, risk, korunabilirlik vs. gibi pek çok kavramı içine alır. Bu aşama, karar alıcının iyi görülemeyen probleminden yola çıkılarak, kurallara uygun olarak geliştirilmiş bir model ortaya konmasını sağlar. Bu, üç aşamadan oluşan bir karar temelinin geliştirilmesi ile sağlanır. Karar alıcının belirlenmiş bulunan amaca ulaşması için sahip olduğu alternatifler, Kararlar ve muhtemel sonuçlar arasındaki ilişkiyi tanımlayan bilgi, Karar alıcının tercihleri. Bunlar Şekil 2.6.'da yer alan karar yapısında gösterilmiştir. Karar alıcının sahip olduğu alternatifler, halihazırda görünür olabilir veya beyin fırtınası gibi standart yöntemlerle açığa çıkarılması gerekebilir. Bilgi, kararın muhtemel sonuçlarının birer göstergesi olan her türlü model, tahmin ve olasılık atamasını içerir. Modeller tipik olarak değişkenler içerir. Bunlar, değerleri seçilen alternatif tarafından belirlenen karar değişkenleri veya kararı etkileyen çevresel faktörleri tanımlayan ancak karardan bağımsız olan durum değişkenleridir. Örneğin bir alternatiften beklenen performans özelliklerini veya maliyet özelliklerini tanımlayan herhangi bir değişken (örnek: başlangıç maliyeti, estetik çekicilik, enerji verimliliği) bir karar değişkenidir. Bundan farklı olarak, elektrik fiyatları, işçi maaş ücretleri, alınan 2.19.2. Formülasyon Şekil 2.6. Karar yapısı Seçim Bilgi ! ! ! 24
 • 24. karardan bağımsızdır. Her iki değişken türü de riske açıktır ve genellikle olabilirliklerinin tanımlandığı bir olasılık atama işlemine tabi tutulurlar. Karar alıcının tercihlerinin belirlenmesi gereklidir. Bir bileşenin güvenilirliğinin ikiye katlanması onun karar alıcı gözündeki değerini de iki katına çıkarır mı, yoksa tam tersine değerinde bir düşme mi olur? Çıkarların gelecekte olmasındansa şu anda sağlanması ne ölçüde istenen bir durumdur? Bunun gibi tercihler, karar alıcı tarafından belli bir yapıya oturtulmalıdır. Fayda ölçütlerinin anlaşılması ve risk tercihleri gibi standart ölçütler, bu tercihlerin ortaya konmasına yarayan yöntemler sağlarlar. Bu aşama tüm verilerin seçenekler için bir sıralama oluşturulması amacıyla sentezlenmesini kapsar. Karar sürecinde yer alan bu son aşama kararın duyarlılığını ve riskin seçenekler için yapılan sıralama üzerindeki etkisini inceler. İyi bir sonuçtan bağımsız bir tanım olarak, iyi bir karar nedir? İyi bir sonuç, dünyanın, diğer olasılıkların gerçekleşmesi halinden daha çok değer verdiğimiz durumudur. Bundan farklı olarak iyi karar, algıladığımız alternatifler, sahip olduğumuz bilgi ve hissettiğimiz tercihlerimiz ile mantıksal tutarlılığa sahip bir eylemdir. Riskin var olması ve bilgi eksikliği, beklenen sonuçta değişikliklere neden olabilir. Tercihler Değerlendirme Değer belirleme Tablo 2.2. Verimli karar alıcının izlediği yaklaşım İyi kararlar her zaman iyi sonuçlara yol açmaz. Çerçevenin belirlenmesi Alternatifler Bilgi Değerlendirme Uygulama Ulaşılması gereken bütün amaçların ve seçimler ile belirlenen değerleri gözden geçirir. Geniş bir aralıktaki takip edilecek yol alternatiflerinin tümünü kapsamlı olarak değerlendirir. Maliyetler hakkında ne bilindiğini, olumsuz sonuç risklerini ve bunun yanında olumlu sonuçları dikkatli bir şekilde tartar. İlerideki seçenek değerlendirmelerinde kullanmak üzere yoğun bir şekilde yeni bilgi edinmek için araştırmalara devam eder. Görüşün ilk başta seçilen takip edilecek yolu desteklemediği hallerde dahi her türlü uzman görüşünü ve riske maruz kalma miktarını doğru bir şekilde kavrayıp hesaba katar. Son seçimi yapmadan önce ilk olarak kabul edilemez olarak tanımlananlar da dahil olmak üzere tüm bilinen alternatiflerin olumlu ve olumsuz sonuçlarını yeniden inceler. Bilinen çeşitli risklerin de gerçekleşmesi durumunda gerekli olabilecek yedek planlara da gerekli dikkati sarfederek, seçilen takip edilecek yolun uygulanması veya gerçekleştirilmesi için gereken tüm hazırlıkları yapar. 25
 • 25. 3. RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (1) İyi performansın elde edilmesi için ister bir şirket, isterse bir proje veya iş paketi yönetiliyor olun, riske karşı dikkat göstermek zorunludur. Pek fazla kişi, risk yönetiminin önemine karşı çıkmayacaktır, ancak sezgilerini ve deneyimlerini kullanmak yerine riskleri analiz etme yoluna giden de pek fazla kişi yoktur. Acaba risklerin farkında olmak yeterli midir, yoksa bunlar nicelenmeli ve matematiksel modeller yaratılmalı mıdır? Kimi zaman, ham veri üzerine kurulu detaylı sonuçlar elde etmek için karmaşık bilgisayar programları kullanılmalı mıdır? Risk yönetimi yeni bir kavram olmadığı gibi arka planında gizli, sihirli teknikler de barındırmaz. İş veya projenin açık olduğu tüm riskleri tanımlamayı ve nicelemeyi, daha sonra bu risklerin nasıl yönetileceği ile ilgili sağlıklı kararlar alınabilmesi için amaç edinen bir sistemdir. Risk yönetimi, sigortacılık ile eşanlamlı olmadığı gibi bir iş alanının maruz kalabileceği bütün riskleri yönetmeye de çalışmaz. Pratikte doğru yaklaşım, iki uç noktanın arasında bir yerlerde bulunur. Bir risk yönetimi sistemi pratik, gerçekçi ve performansa karşı uygun maliyetli olmalıdır. Risk yönetiminin karmaşık olmasına veya çok yüksek miktarlarda veri içermesine ihtiyaç yoktur. Bu bir sağduyu, analiz, yargı, sezgi, deneyim, iç his ve bir işin veya projenin riskin ortaya çıktığı en kritik özellikleri için disiplinli bir yaklaşımı uygulamaya karşı sahip olunan isteklilikle ilgili bir konudur. Riskin analiz edilebileceği derinlik, açıktır ki, içinde bulunulan duruma dayanır. Yalnızca karar verici yapısal bir risk analizine verilmesi gereken önemin ne kadar olduğuna karar verebilir. Risk yönetimi süreci, risk ile başa çıkmadaki işlem sırasının verildiği Şekil 3.1'de gösterilen risk yönetim sistemine ayrışır. Doğal olarak risk yönetim sistemi değerlendirme dahilindeki tüm seçeneklere uygulanmalıdır. Genellikle aşamaları şöyledir: Risk yönetimi, gelecekteki olayların ters etkilere yol açabileceği gibi bir olasılıkla birlikte yaşama disiplinidir. 3.1. Bir Risk Yönetimi Yapısının Geliştirilmesi Riskin tanımlanması Riskin kaynak ve tipi tanımlanır. Riskin sınıflandırılması Risk tipi göz önünde bulundurularak bunun kişi veya kuruluş üzerindeki etkisi değerlendirilir. Risk analizi Riskin veya risk gruplarının tipine bağlı sonuçlar, analitik teknikler kullanılarak değerlendirilir. Çeşitli risk ölçüm teknikleri kullanarak riskin etkilerine değer biçilir. Risk tutumu Risk hakkındaki herhangi bir karar, kararı alan kişi veya kuruluşun tutumundan önemli ölçüde etkilenecektir. Risk tepkisi Riskin ne şekilde yönetilmesi gerektiği (bir başka tarafın üzerine aktararak mı yoksa yüklenilerek mi) ele alınır. 26
 • 26. Şekil 3.1. Risk yönetimi yapısı 3.2. Riskin Tanımlanması Şekil 3.2. Riskin tanımlanması Şekil 3.2, risk tanımlama aşamasında göz önüne alınması gereken etkenleri göstermektedir; konunun çeşitli yönleri sırayla ele alınmıştır. Tanımlanmış bir riskin artık risk olmadığını, bir yönetim problemi olduğunu belirtmekte fayda vardır. Kaçınılmaz olarak hatalı bir risk tanımı daha büyük risklerin doğmasına yol açacaktır. Bir riski tanımlamaya çalışmak dünyanın haritasını çıkarmaya çok benzer. Dünya haritaları, haritayı yapan kişinin bulunduğu bölgeyi merkez alma eğilimine sahiptir. Dünyanın büyük bir bölümü durduğunuz yerden gözlenemez. Size son derece aşina ve açık gelen bir bölge, herkes için o kadar açık olmayabilir. Aynı şekilde, pek çok planlama katmanları, karmaşık dikey ve yatay etkileşimleri ve sıralama problemleri ile büyük bir projeye tepeden bakılırsa, bu durum sislerin içinden dünya haritasına bakmayı andırır. Yönetimin sonucu etkileme kabiliyeti, görebildikleri ile sınırlıdır. En çekici gelen ve yanıltıcı yaklaşım, ne olabileceğine odaklanmak yerine ne olması gerektiğine odaklanmaktır. Olayın net bir görünümü, ilk ihtiyaç olan risk kaynakları ve riskin etkileri üzerine odaklanma gereğidir. 27
 • 27. 3.3. Risk Kaynakları Açık ve net bir şekilde birbirlerinden ayrılmaları gereken risk kaynakları ve riskin etkileri aşağıda listelenmiştir. Sıralama şu şekildedir: Makine mühendisliği hizmetleri alt yüklenicisi ile asma tavan alt yüklenicisi arasındaki koordinasyon bozukluğu gibi bazı riskler, kontrol edilebilir olarak nitelendirilir. Olağandışı sert hava koşullarından kaynaklanan risk gibi riskler ise kontrol dışıdır, ancak en kötü sonuçlar önceden düşünülerek, bu ihtimale karşı gerekli hazırlıklar yapılabilir. Kaynak, olay ve etki cinsinden düşünebilmek her zaman o kadar açık ve basit olmayabilir. Örneğin patlayan bir kazan olayına, hatalı tasarım veya hatalı işçilik sebep olmuş olabilir, ki bu da projenin aksamasına ve maliyetinin artmasına neden olur. Bir projenin geç tamamlanması durumunda, müteahhit likit zararları ödemekle yükümlü olabilir ve müşteri sonuçtaki kayıptan zarar görür. Aşağıdaki liste riskin kaynak, olay ve etkisini sistematik ve yapısal biçimde hesaba katmaya yarayan yaklaşımı göstermektedir. 28
 • 28. 3.3.1. Kontrol Edilebilir ve Kontrol Dışı Riskler 3.3.2. Kaynaklar ve Etkiler Dört tip risk vardır; Kontrol dahilinde olan etkenler Başkalarının kontrolünde olanlar, başkaları ile etkileşimde bulunmayı zorunlu kılanlar (ör. planlama mühendisinin, kontrolün, itfaiyenin, banka yetkililerinin talepleri), Hükümetin gerçekleştirdiği eylemlere bağlı olan etkenler (ör. planlama mevzuatında, İmar Kanunu'nda veya vergi oranında meydana gelen bir değişiklik gibi), Kontrol dışında olan etkenler (ör. hava durumu). Bir riskin kaynakları, etkilerinden ayırt edilmelidir. Bir riskin kaynakları şunlar olabilir; Enflasyonun tahmin edilen değerden daha fazla yükselmesi, Öngörülemeyen ters zemin koşulları, Öngörülemeyen aşırı derecede sert hava koşulları, Çok önemli malzemelerin (örneğin tedarikçinin imalathanesindeki bir yangın nedeniyle) geç teslim edilmesi, Mimarın çizimlerinde gösterilen yanlış boyuttaki profiller gibi hatalı tasarım detayları, Ana müteahhidin belli konularda aciz kalması, Örneğin, makine mühendisliği hizmetleri alt yüklenicisinin çizimleri ile asma tavan alt yüklenicisinin çizimleri arasındaki koordinasyon bozukluğu. Bir riskin en önemli etkileri şunlar olabilir; Tahmin edilen maliyet dahilinde kalamama, Gerekli bitiş zamanını aşma, Gereken kaliteyi tutturamama, Projenin ihtiyaç duyulan işletim gereksinimlerini yerine getirememesi, Bir yangın veya sel felaketi sonucunda mülke zarar gelmesi, Hatalı bir çalışma sistemi sonucunda işçilerden birine zarar gelmesi. Kontrol edilebilir riskler, karar alıcının kendi isteği ile aldığı ve sonucun kısmen de olsa doğrudan bizim kontrolümüz altında bulunduğu risklerdir. Bu açıdan, etkileme şansımız bulunmayan kontrol dışı risklerden ayrılır. Araba kullanmak kontrol edilebilir bir risktir; kişi kendi isteği ile başka ulaşım araçları yerine arabayla yolculuk etmeyi seçer. Demiryolu taşımacılığına kıyasla daha yüksek olan yaralanma riskine, daha yüksek konfor sebebiyle göz yumulabilir. Bunun ötesinde, beceri ve yargılar geliştirilerek yolculuğun sonuçları üzerinde de etki sahibi olunabilir. Bunun tersine hava koşulları, kontrol dışı riskler kategorisindedir ve tamamen karar alıcının kontrolü dışında gerçekleşir. Yine de yol açacakları ters etkiler zaman programlaması ve sahanın düzeni ile ilgili alınacak önlemler sayesinde azaltılabilir. Kontrol edilebilir ve kontrol dışı riskler arasındaki ayrım, inşaat endüstrisinde büyük önem taşır. Kontrol edilebilir risklerle ilgili herhangi bir örnekte, karar alıcı, hür iradesiyle inşaattaki yeni teknolojilerin sahip olduğu yüksek riskleri kabul edebilir. Bu riskler, gerçek teknik kabiliyetlerin belirsiz olduğu performans ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 29
 • 29. riskleri veya belirsiz kurulumdan veya destekleyici maliyetlerden kaynaklanan finansal riskler olabilir. Bu tür riskler prestij, uzmanlık birikimi veya olumlu finansal sonuçlar gibi ek çıkarların bulunduğu durumlarda göz ardı edilebilir. Mevcut uzmanlığın kullanımı ve dikkatli planlama ile ulaşılacak olan sonuç kontrol edilebilir. İrade dışı veya kontrol edilemeyen riskler ise genellikle dış çevre, politik, sosyal veya ekonomik kaynaklıdır. Hava koşulları, enflasyon veya vergi değişimlerinden doğan riskler karar alıcı tarafından etkilenemez, ancak karar alıcı çoğu zaman bu risklere maruz kalma derecesini azaltabilir. Örneğin yüksek yakıt fiyatlarının finansal sonuçları daha verimli çalışan bir enerji tesisi tasarımı ile azaltılabilir. Aslında alternatif başka bir enerji kaynağının kullanılması ile risk tamamen tasarım dışı tutulabilir. Risk tipi, riske verilecek tepkinin doğasını belirler. Kontrol edilebilir risklerin bulunduğu durumlarda, karar alıcının, istenen bir sonuca ulaşılabilmesi için ne türlü önlemler veya kaynakların mevcut bulunduğunu incelemesi gerekir. Aynı zamanda, beklenen çıkarlar doğrultusunda hür irade ile alınan risklerin de doğrulaması yapılmalıdır. Büyük boyutlu, kontrol dışı riskler, riske maruz kalma miktarının en aza indirilebilmesi için dikkatlice incelenmelidir. Bir yatırım projesinde, iki risk kaynağı eğer birinin boyutu ile ilgili bir bilgi diğeri ile ilgili yapılacak tahminleri etkiliyorsa bağımlıdır. Aşağıdaki örnekte de görülebileceği gibi kontrol edilebilir riskler ve kontrol dışı riskler grupları arasında da bir bağımlılık bulunabilir. Bir bina elemanının beklenen servis ömrü, temel olarak tasarımına, işçilik standardına ve kullanılan malzemelerin kalitesine dayalıdır. Bu parça binadaki yerine yerleştirildikten sonra, yaşlanma fiziksel yıpranma ve hasar gibi etkilerden dolayı belli bir bozulmaya uğrayacaktır. Eksik veya uygun olmayan bakımdan dolayı yine zarar görecektir. Ömrü, kusursuz biçimde işlevselliklerini korumalarına rağmen yeni tasarımları ile değiştirilen sıhhi tesisat elemanlarında olduğu gibi, teknolojik eskime ve modasının geçmesi gibi sebeplerle daha da kısalacaktır. Bu etkenlerin pek çoğu kontrol edilebilirdir, ancak bazıları, özellikle de çevre tarafından etkilenenler kontrol dışı özellik gösterir. Herhangi bir risk ile ilgili değerlendirme yapılacağı zaman değişkenler arasındaki birbirine bağımlılık sorusu göz önünde bulundurulması ve belli varsayımların yapılması gerekir. Bağımlılığın üç farklı çeşidi bulunur; Değişkenlerin ayrışık olması nedeniyle bağımlılık söz konusu değildir, Tam bağımlılık, Kısmi bağımlılık. Kısmi bağımlılığa bir örnek olarak, 20 katlı bir iş merkezinin brüt kullanım alanının metrekare fiyatında, 21 kata çıkıldığında nasıl bir değişim olacağını ele alalım. Yer döşemeleri, boya ve dekorasyon açısından bir farklılık görülmesi beklenmez, ancak altyapı maliyeti, artan yüklere bağlı olarak yükselecektir. Bu nedenle, metrekare fiyatı ve kat sayısı değişkenleri göz önüne alındığında aralarında kısmi bağımlılık olduğu söylenebilir. Riski sınıflandırmanın üç yolu bulunur: riskin sonuçlarını, tipini ve etkisini tanımlayarak, bkz. Şekil 3.3. 3.4. Bağımlı ve Bağımsız Riskler 3.5. Riskin Sınıflandırılması ! ! ! 30
 • 30. Şekil 3.3. Risklerin sınıflandırılması 3.6. Risk Tipleri Risk tiplerini sınıflayan çalışmaların tamamı hisselere ve tahvillere yatırımı ele alan portföy teorisi ile ilişkilidir. Bu riskler genel piyasanın davranışı ile ilişkili olan piyasa riskleri ve belli bir şirkete özel olan özel riskler arasında paylaştırılır. Hemen hemen tüm hisseler, bir noktaya kadar piyasadaki hareketlere tepki gösterir ve bu tepki beta katsayısı ile ölçülebilir. Örneğin, beta katsayısı 1.5 olan bir hisse piyasadaki her % 1'lik hareket karşısında ortalama % 1.5'lik bir hareket yapar. Bu tarz hisselerin katılımı ile çeşitlendirilmiş bir portföyün değişkenliği piyasa hareketlerinin 1.5 katı kadar olacaktır. Bu nedenle beta katsayısı portföyün değişkenliğinin bir ölçüsüdür. Özel risk, belli bir şirket hissesinin sahip olduğu fiyatın piyasa veya sektörel bazdaki hareketler karşısındaki tepkisini belirleyen beta katsayısı ile ölçülür. Bir yatırım portföyünün oluşturulmasını ele alan portföy teorisi, gayrimenkul inşası ve inşaat endüstrisi için de bazı kullanışlı ve uygun gözlemleri de ortaya koyar. Teori en başta kendileri için geliştirilen finansal yöneticiler gibi, bu sektördeki yöneticilerin de birbirinden farklı projelerdeki ekonomik riski değerlendirmeleri gerekir. Bunun ardından ve bunun bir sonucu olarak ise imar ve inşa değerinin belirlenmesi ve nakit akışı tahminleri belirsiz bir gelecekte proje riskinin belirlenmesi için indirim prosedürünü devreye sokacaktır. Teoriye göre toplam risk, piyasa riski ve özel riskten oluşmuştur. Tek bir hisseye yatırım yapmak toplam risk kabulünün tavsiye edilmeyecek bir şekilde yapılması anlamına gelir, çünkü riske açıklık miktarı, beklenen getiri için gerekenden fazladır. Portföy riski, yüksek sayıda farklı yatırım aracına sahip olunarak ciddi oranda azaltılabilir. Farklı şirketler için garip olan ve ekonomideki genel eğilimi yansıtmayan kısa süreli olaylar, ortadan kalkma eğilimi gösterir. Ancak tüm riskler portföy içeriğinin çeşitlendirilmesi ile önlenemez. Tüm şirketlerin performansları ekonomiye bağlıdır. Para arzı, faiz oranları, döviz kurları, vergilendirme, ticari eşya fiyatları, hükümet harcamaları ve yurtdışı ekonomilerinde meydana gelen değişiklikler tüm şirketleri farklı derecelerde etkiler. Tüm yatırım araçlarının ağırlıklı bir ortalamasının elde tutulması özel riski ortadan kaldıracaktır. Varsayımsal olarak bir yatırımcı ekonomi ile eşzamanlı ilerleyen piyasa portföyünü elinde tutabilir, ancak bu durumda dahi piyasa riski adı verilen kavram mevcuttur. 31
 • 31. Teorinin temel prensiplerinden biri, yatırımcıların, önlenebilir riskleri aldıkları için ödüllendirilmeyi beklememeleridir. Bunun yerine, yalnızca önlenemeyen veya piyasa risklerini aldıkları için ödüllendirilmeyi bekleyebilirler. Bu nedenle portföy teorisi “tüm yumurtaları aynı sepette saklamamak gerekir” deyişi ile anlamca örtüşür, çünkü verimli anapara piyasaları özel risk için mükafat vermeyecektir. Bu argüman inşaat endüstrisinde de geçerlidir. Piyasanın inşaat mühendisliği, petrol ve doğal gaz mühendisliği ve inşası, yeni işler ve bakım işleri, kamu ve özel sektör gibi çok çeşitli alt dallarına girerek çeşitli işlerle uğraşan ve yaptıkları işleri geniş bir coğrafi bölge içine dağıtan yükleniciler, ekonomik şoklara karşı çok daha dayanıklıdırlar. Aynı durum yalnız inşaat işleri ile uğraşan müteahhitler için de geçerlidir: spekülatif yapıdaki ev ve ofisler, farklı bölgelerde yer alan huzur evleri, araba parkları vs. ile desteklenmelidir. Bunlar net bir biçimde ortaya konmuş kavramlar olmalarına rağmen, inşaat endüstrisinde karşılaşılan aşağıdaki gibi sınıflandırılan risk tipleri ile uğraşmada bize yardım edemezler: (Statik risk) Potansiyel bir kazanç yoktur. Böyle bir risk tipik olarak bir kaza veya teknik arıza olasılığından kaynaklanır. Finansal, teknik veya fiziksel olabilecek kayıp veya kazanç olasılığı. Tablo 3.1., inşaat endüstrisi ile ilişkili çeşitli riskleri göstermektedir. Saf risk Spekülatif risk Tablo 3.1. İnşaat endüstrisi ile ilişkili çeşitli riskler Olay ğır şartlar Proje sırasında meydana gelen aşırı derecede zorlu hava koşulları Arsa fiyatlarında ciddi artışa neden olan enflasyon Ulusal çapta, tüm inşaat işçilerini kapsayan bir grev Ekonomik bir kira oranı ile spekülatif bir yapı için kiracı bulmada zorluk yaşanması Yapısal bir hatanın bina sürveyörü tarafından tespit edilememesi İş sahasında yaşanan bir kaza sonucu meydana gelen yaralanma Sözleşmede yer alan a Riskin türü Spekülatif risk Saf risk Spekülatif risk Saf risk Spekülatif risk Spekülatif risk Saf risk Şirket riski Şirket riski Proje riski Piyasa / endüstri riski Piyasa / endüstri riski Şirket riski Şirket riski Bireysel risk Bireysel risk 32
 • 32. 3.7. Riskin Doğuracağı Etki Şekil 3.4. Risk hiyerarşisi 3.8. Risk ve Genel Çevre Şekil 3.4, risk hiyerarşisinin basitleştirilmiş bir görünümünü vermektedir. En geniş seviyede, riskin çevre üzerinde bir etkisi olacaktır. Genel çevre, bir toplumdaki tüm organizasyonları etkileyen yapıdır. Genel çevresel risk, ilk olarak fiziksel, ikinci olarak da politik, sosyal ve ekonomik olmak üzere iki parçaya ayrılabilir. Fiziksel çevre hava şartları, toprak kayması veya deprem gibi doğal fenomenleri kapsar. İnşaat faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin sürekli yağan yağmur, iş programında dışarıda yapılan çalışmalardan bina içi çalışmalara yönelme gibi bir değişiklik olacağı anlamına gelebilir; yüksek şiddetteki rüzgarlar, yapısal çelik konstrüksiyon programında değişikliklere neden olabilir; düşük sıcaklıklar beton dökümü aşamasındaki işlem sıralamalarını değiştirebilir. Fiziksel çevre kontrol edilebilir olmamasına rağmen, bundan doğan riskler tanımlanabilir ve etkilerinin azaltılması için belirli adımlar atılabilir. (Örneğin özellikle hassas işlemlerin hava koşullarının iyi olması olasılığı yüksek bir zaman için yeniden programlanması vs.) Politik, sosyal ve ekonomik çevre, kısmen kontrol edilebilir bir özelliğe sahiptir. Hükümet ülke ekonomisinde gerçekleşecek olayları kontrol edebilir, ancak dünya ekonomisini kontrol etme şansı yoktur. Politik, sosyal ve ekonomik çevrenin hatlarını belirleyen, bugün daha önce hiç olmadığı kadar fazla olan değişim hızıdır. Ekonomik ve sosyal çevre hükümet tarafından kontrol edilmektedir ancak çeşitli endüstriler çevresel kararlardan çok ciddi bir şekilde etkilenebilir. Buna bir örnek vermek gerekirse, inşaat endüstrisi üzerinde çok ciddi etkisi olacak olan şehir merkezlerindeki iş merkezi inşaatlarında kontrollerin ağırlaştırılmasından bahsedilebilir. Hiç kimse çevresel riskleri görmezden gelemez. Kararları etkilemek veya değiştirmek amacıyla hükümet üzerine baskı uygulanabilmesine karşın, genelde çoğu olay birey veya bir şirket için kontrol dışı bir nitelik taşır. Bu tür durumlarda riske maruz kalma miktarının belirlenmesi için dikkatle çalışılması gerekmektedir. 33
 • 33. 3.9. Piyasa/Endüstri Riski 3.10. Şirket Riski 3.11. Proje Riski ve Bireysel Risk 3.12. Riskin Sonucu Piyasa riski, tüm bir endüstriyi etkileyebilecek, tüm inşaat işçilerinin ulusal bir greve gitmesi gibi bir olay ile ilgilidir. İmar edilmiş dünyanın tümünde inşaat endüstrisi, az sayıda teklif sahibinin bulunduğu bir yapıya sahiptir. Tipik olarak endüstri, az sayıda, nispeten büyük firma ve çok yüksek sayıda küçük firma içerir. Büyük firmalar riske maruz kalma miktarlarını küçük firmalardan daha sistematik bir şekilde analiz edeceklerdir. Tüm şirketler mevcut projeler içindeki pazar paylarını korumak ister. Bu da sürekli olarak rekabet ve fiyat seviyeleri üzerinde değerlendirme yapmalarının gerektiği anlamına gelir. Hepsi piyasa riskine açıktır, ancak birbirlerine bağımlı olmalarından dolayı (piyasanın az sayıda teklif sahibinin bulunduğu bir yapıya sahip olmasının bir sonucu olarak) herhangi bir şirketin piyasa riskine karşı verebileceği bir tepki, endüstrideki diğer firmaların muhtemel eylemlerini önceden hesaba katmayı gerektirebilir. Her şirket bir piyasa içinde faaliyet gösterir. Şirketin elinde herhangi bir zaman diliminde belli sayıda devam eden proje bulunacaktır ve her bir proje bir kâr merkezi olarak görülecektir. Şirket riski ve proje riski gerçekte birbirine bağlıdır, çünkü şirket nihai olarak riskli bir projenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır. Pek çok riskli projeye karşı aşırı derecede açık olmanın önlenmesi için bazı şirketler, belirli bir proje için yeni bir şirket kurabilirler. Proje riski ve şirket riski gerçekte birbirine bağlıdır. Eğer müteahhidin üzerinde para kaybeden büyük bir proje varsa bu durumun şirketin finansal performansı üzerinde etkisi olacaktır. Çoğu risk en kolay, çalışma aşamasında, organizasyon hiyerarşisinin en alt bölümünde veya buranın yakınlarında görülebilir. Bu seviyede bir proje yüzlerce unsur ve eylemden oluşabilir. Bu aşamada çalışan insanların güçlüklere karşı pratiğe yönelik günden güne gelişen bir anlayışları vardır. Burada çalışan insanlar için projenin tamamı hakkında iyi geliştirilmiş bir bilgilendirmeye gidilmesi pratik değildir. Bu kişiler yalnız kendi projeleri hakkında endişe duyar, diğer projeler üzerindeki iş paketlerinin etkilerini görerek belirsizliklerini çok seyrek olarak genel bağlamın içine yerleştirebilirler. Herhangi bir risk yönetim sisteminin bu durumun farkında olması gerekir ve buna bağlı olarak yöntemin yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı eşit biçimde kullanılabileceğini garanti etmesi gerekir. Oluşan bir riskin sonuçlarını ele alırken riskin etkileri ile ilgili etkenler hesaba katılır. Çoğu profesyonel, eğer varsa geçmiş olaylar hakkındaki bilgi ile işlenmiş uzman yargılarına ve bilgi birikimine güvenme eğilimi taşır. Örneğin her sene sahadan çalınan malzemenin istatistiği tutulur. Ancak müteahhit, sigorta poliçesinde belirtildiği gibi taşımak durumunda olduğu sigorta primindeki artışın maliyeti ile güvenlik önlemleri için yapacağı ek maliyetlerin bir dengesini kurmalıdır. Güvenilir hiçbir verinin bulunmadığı ortamlarda aynı zamanda riskin de pekçok kaynağı vardır. Bu kaynakları görmezden gelmek yerine uygulamaya konacak yolun toplam risk yönetim sistemi dahilinde gözden geçirilmesi gerekir. 34
 • 34. Sonuçlar: Tablo 3.2. Olay-Bitişik binalarda şahmerdanlama sonucunda oluşabilecek hasar olasılığı 3.13. Risk Analizi Mümkün olan maksimum kayıp Kayıp için beklenen en yakın maliyet tahmini Eğer hiçbir sigortadan faydalanmak istenmiyorsa, kayıp için uygulanacak servisin tahmini değeri Meydana gelen olaya karşı sigorta işleminin maliyeti Olayla ilgili öngörünün güvenilirliği Tablo 3.2., basit de olsa bir olayın (sahada bitişik binalarda şahmerdanlama sonucunda oluşabilecek hasar olasılığı) ele alınmasında işe yarayabilecek bir yaklaşımı göstermektedir. Tablo riskin doğurabileceği sonuçların yapısal bir çerçevede ele alınmasına yardımcı olur. Bir risk yönetim sisteminin ana amacı, iş esnasında doğru risklerin alınmasına yardımcı olmaktır. Sistemin bütünleşik bir parçası ise risk analizidir. Bilgisayarların daha geniş ve daha verimli kullanılmaya başlamaları, daha kesin risk analizlerinin önünü açmaktadır. Şu anda, daha belirgin risklerin, ekonomik avantajları göz önünde bulundurarak değerlendirilebileceği bir zamana gelmiş bulunulmaktadır. ğü Gözardı edilebilir (100 YTL’ye kadar) Küçük (100 – 1000 YTL arası) Orta (1000 – 5000 YTL arası) Büyük (5000 – 50000 YTL arası) Çok büyük (50.000 YTL’den fazla) Olabilirlik Hasar büyüklü İmkansız Devam Devam Devam Sigorta Sigorta Düşük ihtimal Devam Devam Kısmi sigorta Sigorta Sigorta Mümkün Devam Kısmi sigorta Sigorta Sigorta İşlemi durdurun Olası Devam Kısmi sigorta Sigorta Sigorta İşlemi durdurun Yüksek olasılıklı Devam Kısmi sigorta Sigorta Sigorta İşlemi durdurun 35
 • 35. Bir ticari teşebbüste riskin ortadan kaldırılmaya çalışılması boş bir çabadır. Risk, şu anda elde bulunan kaynakların, gelecekteki beklentiler için taahhüt edilmesi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Esasında, ekonomik ilerleme, daha fazla risk alabilme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. AŞAMA 1 : AŞAMA 2 : AŞAMA 3 : AŞAMA 4 : AŞAMA 5 : AŞAMA 6 : Hertz ve Thomas (1984) Risk analizinin sahip olduğu önem, tüm uygulanabilir seçenekleri yakalamaya çalışması ve herhangi bir karar için muhtemel çeşitli sonuçları analiz etmesinden ileri gelir. İnşaat projelerinde işverenler temel olarak ortaya çıkması muhtemel fiyatla ilgilenirler, ancak projelerde sık sık karşılaşılan bir durum, hesaplanan maliyetin aşılmasıdır, ve “ya... gerçekleşirse ne olur” sorusunun sorulması genellikle göz ardı edilir. Bir okul binası için düşünülen 800.000 YTL değerindeki genişletme ve değiştirme çalışmalarını kapsayan bir örneği ele alalım. Her biri yaklaşık 100.000 YTL değerinde yaklaşık sekiz adet iş paketi bulunmaktadır. Ancak, proje halen tam olarak tasarlanmış değildir ve bu iş paketleri firma teklifleri verilene kadar + veya % 10 dolaylarında değişiklik gösterebilir. Bu nedenle proje bedeli, bu sekiz unsurun birbirinden tamamen bağımsız olduğu düşünülürse, örneğin en iyi ve en kötü durumlar olan 720.000 YTL ile 880.000 YTL arasında değişiklik gösterebilir. Sonuçtaki maliyetin ise 760.000 YTL ile 840.000 YTL aralığının dışına çıkması pek mümkün değildir. Risk ilk anda göründüğü kadar kötü değildir, çünkü sekiz paketin hepsinin birden kötü gitme ihtimali pek yüksek değildir. Paketlerin her birinin muhtemel riskleri ortaya konması için analiz edilmesi ve bu risklerin yönetilmesi gerekir. Risk analizinin kullanımı, projenin plana göre ilerlememesi durumunda ne olacağı konusunda bir kavrayış kazanılmasını sağlar. Analitik teknikler ne kadar iyi olursa olsun, sonuçların yorumlanması uzman kişiye bağlıdır. Elde edilen en iyi verilerin yapısal ve sistematik bir şekilde etkin zihinler tarafından değerlendirilmesi sonucunda riskler konusunda, yalnızca sezgiye güvenerek elde edilecek olandan çok daha açık ve net bir görüş elde edilecektir. Tüm çeşitli seçeneklerin ele alınması gereklidir. Karar alıcının risk tutumu ele alınır. Hangi risklerin tanımlandığı düşünülür, hangileri kontrol edilebilir özellik gösterir ve nasıl bir etki ile karşılaşılması beklenir? Hem niteliksel, hem de niceliksel olmak üzere ölçümler yapılır. Analiz sonuçlarının yorumlanması ve risklerle uğraşmak üzere bir strateji geliştirilir. Hangi risklerin tutulacağına ve hangi risklerin diğer taraflara aktarılacağına karar verilir. 36
 • 36. Şekil 3.5. Risk analizi Şekil 3.5., risk analizindeki işlem sırasını göstermektedir. Bir inşaat işinin, henüz tasarım aşamasında iken, fiyatının veya tamamlanma süresinin kestirilmesinde gösterilen geleneksel yaklaşım, elde bulunan verilerin kullanılması ve nokta atışı şeklinde tek bir en iyi tahminde bulunmaktır. Risk analizi yaklaşımı en iyi tahminin çevresinde yer alan belirsizliği, uzman yargılarına dayanan bir olasılık dağılımı üreterek, açık bir şekilde ortaya koyar. Bu sayede belirsizliğin proje üzerinde sahip olduğu etkiler üzerine geliştirilen kavrayış geliştirilmiş olacaktır. 37
 • 37. Bir risk analizi örneği 3.14. Risk Tepkisi Şekil 3.6. Risk tepkisi Değişen hava koşullarının, kil içindeki yalıtılmış kolon tabanlarının kazılması üzerindeki etkisini irdeleyelim; Olası maliyet 5.46 YTL, olası zaman ise 23.7 dakikadır. Çok nemli ve çok kuru birim fiyatları arasındaki farkı oldukça yüksektir. Müteahhidin, taban birim fiyat oranına, hala piyasada rekabet etmesine izin verecek, ancak bununla birlikte eğer en kötü durum gerçekleşirse uğranılan kaybın telafisini sağlayacak ne kadarlık bir prim eklemesi gerektiğini sorması gerekir. Örnek, müteahhidin toprak koşulları ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığını varsaymaktadır, ki durum genellikle bundan farklıdır. Analiz, problemi çözmeye yetmemiştir ancak seçeneklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sonuçların ayırt edilmesini sağlayacak bir yorumlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Riske gösterilen tepki veya riskin paylaştırılması Şekil 3.6'da gösterildiği gibi dört temel form alabilir. Riskin uygun bir şekilde dağılımının yapılması sırasında riski soğurabilme kabiliyetinin ve bu riski taşımaya teşvik edici unsurların göz önünde bulundurulması gereklidir. Örneğin bir yeraltı inşaat projesinin fiyatlandırılması sırasında, müteahhidin saha muayenesine, sondaj raporlarına ve mümkün olan her türlü jeolojik bilgiye sahip olması gereklidir. Şartname, müteahhidin karşılaşacağı her türlü zemin koşulunda Hava Koşulları Çok kuru Yeterli derecede kuru Nemli Çok nemli Olasılık .10 .20 .50 .20 Birim Fiyat (YTL) Olası maliyet 2.60 3.00 6.00 5.00 Olası Maliyet 5.46 0.26 0.60 3.00 1.60 Dakika olarak zaman Olası zaman 12 15 25 35 Olası zaman (dk) 23.70 1.20 3.00 12.50 7.00 38
 • 38. kazı işlemi için gerekli ödeneği ayırmasını şart koşar. Sahanın sahip olduğu jeolojik özellikler hakkındaki yetersiz bilgi ve öngörülemeyen zemin koşullarının ortaya çıkma ihtimali müteahhidin üzerine oldukça büyük riskler yükler. Bu riskin bir bölümünün iş yüklenicilerine aktarılması gereklidir. Ancak, bir risk primi eklenerek ve birim fiyat oranlarını şişirerek ve bu sayede elde tutulan riske karşı gerekli önlemler alınarak savunmacı bir tutum alınacaktır. Bu durumda biraz aktarılan, biraz da elde tutulan risk bulunmaktadır. Şekil 3.7., bir inşaat projesinde izlenecek risk tepkisi yaklaşımını göstermektedir. Toplam fiyat sözleşmelerinde müşteriler müteahhide ve ticari yüklenicilere daha fazla risk geçirmektedir. Risk aldığımız durumlarda bu risk konusunda açık ve cesaretli olmalı, yalnızca bu riskin sıkıntısını çekmemeliyiz. Müşterilerin risk ile karşılığında alınacak ödülün el ele gittiğini kabul etmeleri gerekir. Riske karşı tepki eylemleri boşa harcanan maliyetler olarak görülmemeli, bunun yerine kazanç sağlamaya yarayan yatırımlar oldukları kabul edilmelidir. Aşağıda riskin dağılımı ile ilgili bazı temel prensipler sıralanmıştır. Oluşan riske sebep olan olaylar en iyi hangi taraf tarafından kontrol edilebilir? Hangi taraf, eğer risk gerçekleşirse, bunu en iyi biçimde yönetebilir? Söz konusu riskin yönetimi sırasında işverenin bir rol alması tercih edilen bir durum mudur, değil midir? Risk, eğer kontrol dışı bir özelliğe sahip ise hangi taraf tarafından taşınmalıdır? Risk transfer edilen tarafın ortaya koyduğu prim ödemesi miktarı kabul edilebilir bir seviyede midir, değil midir? Eğer risk gerçekleşirse, risk transfer edilen taraf, bunun sonuçlarını karşılayabilecek olanaklara sahip midir? Eğer risk transferi gerçekleşirse, bunun sonucu olarak işverenin üzerine de başka türlü riskler yüklenme ihtimali var mıdır? Şekil 3.7. Bir inşaat projesinde izlenecek risk tepkisi yaklaşımı Riskin dağılımı ile ilgili olarak yanıtlanması gereken sorular; 39
 • 39. 3.14.1. Riskin Elde Tutulması 3.14.2. Riskin Azaltılması Kendi başına küçük, tekrarlı kayıplara neden olan riskler elde tutulmaya en uygun olanlardır. Bir motor sigorta poliçesinde pek çok kimse, karşılığında primlerde düşmeye neden olacak ilk 50 YTL değerindeki maliyeti üstlenmeyi kabul edecektir. Bazı kimseler, karşılığında primlerde daha fazla düşmeye neden olan 200 YTL değerindeki ilk maliyeti de ödemeyi kabul edebilir; elde tutma işleminin seviyesi, kaybın olabilirliği ve finansal durum tarafından belirlenir. Tüm riskler aktarılmaya müsait değildir, ancak aktarılmak için uygun olsalar dahi bu tür bir davranışın ekonomik olacağının garantisi yoktur. Riskin böyle bir durumda elde tutulması gerekecektir. Bunun da ötesinde, belli durumlarda riskin bir bölümünün elde tutulması tercih edilir. Örneğin, böyle bir elde tutma hareketi sonucunda sınırlı önlem ve sigorta poliçesinin ödenmesini öngördüğü telafi miktarının azalması nedeniyle sigorta primlerinde görülecek bir düşüş tam kapsamlı bir sigortaya tercih edilebilir; primi ödemek ile olayın oluşma olasılığı ve sonucunda meydana gelecek kayıp arasında bir kumar oynanmaktadır. Pek çok insan her gün arabalarını geniş kapsamlı sigortalar yerine üçüncü taraflara, yangına ve çalınmaya karşı sigortalayarak bu riski alır. Bunun sebebi primleri karşılayacak ekonomik koşullara sahip olmamaları, veya arabanın değerinin ödenecek prime göre düşük kalması veya çok iyi bir sürücü olduklarını düşünmeleri ve sorumlu tutulacakları bir kazaya sebep olma olasılıklarının çok düşük olduğunu düşünmeleri olabilir. Özet olarak, ilgili etkenler şunlardır; Sigorta priminin maliyeti, Maksimum olası kayıp, Kaybın muhtemel maliyeti, Eğer sigorta yoksa kaybın ödenmesinin muhtemel maliyeti. Riske maruz kalma miktarının azaltılmasının bir yolu da risklerin diğer taraflarla paylaşılmasıdır. Örnek olarak uluslararası bankaların Üçüncü Dünya Ülkeleri'nin hükümetlerine ortaklaşa kredi açmaları veya bir yatırımcının farklı yatırım araçları üzerine riskini dağıtması verilebilir. Genel müteahhit, üzerinde bulunan, geç teslimden kaynaklanan hasarlar için yapması beklenen likit risk telafisi riskine karşı olan açıklığını, yerel alt yüklenici anlaşmalarına koyacağı likit telafi maddeleri ile azaltmaya çalışacaktır. Benzer bir şekilde sözleşmede yapılan bazı düzenlemelerle, sözleşmenin sahip olduğu yönetim harcı türlerinin kullanımı müteahhitlerin olumsuz tutumlarını ortadan kaldıracak ve müteahhitten gelebilecek doğrudan kayıp ve harcamaya karşı tazminat taleplerinin meydana gelebilirliğini azaltacaktır. Riskin azaltılması dört ana kategori içinde incelenebilir. İlk olarak eğitim ve çalışanları potansiyel risklere karşı uyarmak konusu üzerine alınan özel eğitimler gelir. İkinci olarak kaybın olabilirliğini azaltmak için alınan fiziksel koruma önlemleri gelir. Örneğin, bir müteahhit bağımsız bir kalite güvence şirketini tutarak tüm projelerinde ikinci kontrolü gerçekleştirmesini isteyebilir. Bu pahalı bir seçenek olsa da hataların gözden kaçma ihtimalini düşürür. Üçüncü olarak tutarlılığın sağlanması ve insanların “ya... gerçekleşirse ne olur?” sorularını sormaları için belli sistemler gerekir. Son olarak ise insanları ve mülkü korumak için fiziksel koruma önlemleri gerekir. Bir binada tipik bir risk azaltılması vakası, yangın söndürme tesisatının kurulumu ile gözlemlenir. Yönetmelikler yangın söndürme tesisatını zorunlu kılmasa da müşteri muhtemel bir yangından ! ! ! ! 40
 • 40. kaynaklanacak hasar ile yaşayabileceği kaybı düşürme ihtiyacı hissederek yangın söndürme tesisatı için para ayırabilir. Riskin aktarılması risk kaynağının sahip olduğu kritikliği azaltmaz, yalnızca bunu bir başka tarafın üstlenmesini sağlar. Bazı durumlarda ise transfer işlemi, riskin aktarıldığı tarafın yüklenmesi istenen riskin bilincinde olmaması nedeniyle riski bariz bir biçimde artırır. Örneğin genel müteahhit bir taşeron ile sözleşme yapacağı zaman sözleşmeye hem genel sözleşme için hem de genel müteahhit tarafından yaşanacak kaybın tahakkuku için geç tamamlanmadan kaynaklanan bir likit telafi ve karşılanmış hasarlar maddesi koyabilir. Taşeron aktarılmakta olan ek riskin bilincinde olmayabilir ve aynı zamanda bu riski taşıyabilecek finansal konumda da bulunmuyor olabilir. Risk transferinin en sık rastlanan biçimi belirsiz bir risk miktarını belirli bir maliyete çeviren sigortalama sistemidir. İnşaat endüstrisinde bu tarz bir uygulama ile risklerin kapsanması giderek daha da pahalı bir hal almaya başlamıştır. İnşaat projelerinde, hatasız inşa işlemi garanti edilemez ve hatalar projenin tamamlanmasından uzun süreler sonra ortaya çıkabilir. Bir binanın tamamlanma aşamasında veya sözleşmedeki hataların sorumluluğunun taşındığı süre dahilinde mantıklı bir şekilde ortaya çıkarılamayan örtülü hatalar, hayatın bir parçasıdır. Örtülü hataların olumsuz sonuçlarının ortaya çıkması durumuyla ilgilenmek için yeni yapılan düzenlemeler, ne işverenin, ne müteahhitlerin ne de tasarımcıların ihtiyaçlarına uygun bir biçimde cevap verebilmektedir. İnşa sürecinde sorumluluk sahibi olanlar sık sık mahkemelerde birbirleri ile karşılaşmak durumunda kalmaktadır. Müşterilerin, dava ve onarım masraflarının karşılanabilmesi için hatanın ve bunun sonucunda meydana gelen hasarların sözleşmedeki eksikliklerden, ihmalden veya sözleşmeden bağımsız kusurlardan dolayı yapılan bir atlamadan kaynaklandığını, yasal süreçler doğrultusunda kanıtlamak zorunda kalmaları gibi bir risk söz konusudur. Müşterilerin yasal bir eylemde bulunabilmek için yeterli paraları olmayabilir. Müteahhitler ve tasarımcılar açısından bakıldığında da, bu kimseler projenin tamamlanmasından yıllar sonra dahi tazminat taleplerine karşı potansiyel olarak sorumluluk taşımaktadırlar. Bunun ötesinde pek çok tarafın dahil olduğu eylemlerde ortak sorumluluğun uygulanması inşa ekibinin bir veya daha fazla üyesinin haksız bir şekilde, üzerine düşmesi gereken telafi miktarından daha fazlasını ödemesine yol açabilir. Pek çok rapor tarafından da önerildiği biçimde, hata kanıtı olmayan, birinci şahıs malzeme hasarı üzerine kurulu bir proje sigortası müşteri açısından en avantajlı durum olacaktır. Proje sigorta poliçesi müteahhit ve bina sahibi tarafından başlangıç tasarım aşamasında müzakere edilmelidir. Geçerli olduğu süre boyunca poliçe el değiştiren mülkün diğer sahipleri ve tüm binayı kiralayan kiracılar tarafından da kullanılabilmelidir. Müşteriler ve kiracılar açısından en büyük avantajı, maliyetlere ve örtülü hataların çıkması sonucunda yaşanacak endişelere karşı sunulan poliçe kapsamında sağlanan korumadır. Onarım maliyetleri, tarafsız bir temelde hem hızlı hem de verimli bir biçimde hata ve hasarların doğru şekilde sigortalanması için kesin olarak karşılanabilir olacaktır. İnşaat işinde bulunan tüm tarafların sahip oldukları sorumluluklar mahkemeye başvurmayı gerektirmeyecek şekilde açık hale getirilmektedir. Güvenilir bina kalitesi bu sayede, dava edilme korkusuyla veya aşırı yüksek sigorta maliyetleri tehditleriyle yenilikleri boğmadan elde edilecektir. Riskten kaçınma, riskin kabulünün reddedilmesi ile eş anlamlıdır. Sözleşmeye itiraz etmek riskten kaçınmanın basit bir örneğidir. Normal olarak riskten kaçınma, sözleşme öncesi müzakereler ile ilgilidir, 3.14.3. Risk Transferi 3.14.4. Riskten Kaçınma 41
 • 41. ancak bu kavram projenin uygulanması sırasında yerine getirilen eylemler için alınan kararları da kapsayacak şekilde genişletilebilir. Örneğin bir müteahhit sözleşmenin temel bir noktasında bir eksiklik yaptığında, işverenin sözleşmeyi feshetme hakkı doğar. Ancak işveren sahip olduğu bu feshetme hakkından vazgeçerek, bu sayede sözleşmeden kaynaklı tüm riskleri de beraberinde kabul ederek sözleşmeyi devam ettirebilir. Eğer işveren sözleşmeyi feshederse, müteahhidin sözleşmeye uymadığını kabul ederek ileride doğabilecek tüm riskleri almaktan kaçınmaktadır. Riskten kaçınma ile ilgili verilebilecek daha uygun bir örnek, ya belli risklerden ya da risklerden kaynaklanan belli sonuçlardan kaçınmak için muafiyet maddelerinin kullanımıdır. Çoğu kimse büyük riskin, eğer mümkünse kaçınılabilecek kötü bir durum olduğunu düşünür. Belirsiz olan projelerin altına girmek konusunda belirli olanlara göre daha isteksiz olan kimselerle ilgili pek çok örnek bulunmaktadır. En basit haliyle üç tip kişi/organizasyon bulunmaktadır: Risk seven, Riskten uzak duran, Riske karşı tarafsız. Burada iki gruplu bir sınıflandırma yapmak, kaba bir biçimde yapılmış bir aşırı sadeleştirme olacaktır. Şirket yöneticisini cesurca riskler alan kurnaz bir kişilik olarak tasvir etmek iş dünyası kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Risk sevenler halen iş dünyasında bulunmaktadır, ancak artık bu tür kişi veya organizasyonlarla karşılaşmak daha zor hale gelmiştir. Artık pek çok karar, detaylı analizlere dayanılarak alınmaktadır. Ancak detaylı analiz bile kötü bir kararın alınmasına engel olamayabilir. Riskten kaçınmanın mantıksal temeli, belli bir miktar varlığın kaybının rahatsız ediciliğinin, aynı miktarın kazancının vereceği memnuniyetten daha şiddetli olmasıdır; çünkü kayıp, kişinin alışagelmiş olduğu yaşam standardında bir düşüşe neden olabilir. 3.15. Risk Tutumu ! ! ! 42
 • 42. KADIN MI KAPLAN MI? Üç genç adam, istedikleri bir kapıyı açacaktır. Kapılardan birini açtıklarında karşılarına görülebilecek en vahşi ve acımasız, aç bir kaplan çıkacaktır. Diğer kapının ardında ise Majestelerinin sarışın kulları arasından seçebileği en güzel yaşta ve görünüşteki bir kadın vardır. Kararı size bırakıyorum, hangi kapıyı seçmeliler? İlk adam seçim yapmayı reddetti ve güvenle yaşayıp temiz bir şekilde de öldü. İkinci adam risk yönetimi danışmanları tuttu. Kaplan ve kadın nüfusları üzerine tüm mevcut veriyi topladı. Kaplan homurtularını duyabilmek ve en zayıf parfüm kokusunu alabilmek için sofistike bir teknoloji kullandı. Elindeki kontrol listelerini tamamladı. Bir fayda fonksiyonu geliştirdi ve risk tutumunu değerlendirdi. Son olarak bir kaç yıl içinde kadınla birlikte olmanın keyfine varamayacak durumda olacağını düşünüp optimum bir kapıyı açtı. Ve sonuç olarak düşük olasılıklı bir kaplan tarafından yendi. Son adam ise bir kaplan eğitim kursu aldı. Kapılardan birini açtı ve kadın tarafından yendi. 43

Related Documents