Χριστίνα Μπαριτάκη
Εθνικό Εστιακό Σημείο της Σύμβασης
για τη Βιολογική Ποικιλότητα ΟΗΕ
Πρωηόκολλο ηης Nagoya για
ηην πρόζβ...
Γενετικοί Πόροι ςτον ΟΗΕ - Πρωτόκολλο τθσ Nagoya (ABS)
Γελεηηθνί πόξνη: παγθόζκηα θιεξνλνκηά…
΢ηόρνη ηεο ΢ύκβαζεο γηα ηε Β...
World Summit on
Sustainable
Development (2002)
7th Conference of
the Parties (2004)
10th Conference of
the Parties (2010)
...
Πρωτόκολλο τθσ Nagoya – Τι είναι
Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε
πρόζβαζη ζηνπο γελεηηθνύο
πόξνπ...
• Γεσξγία – ζπνξνπαξαγσγή
• Καιιπληηθή βηνκεραλία
• Φαξκαθνβηνκεραλία
• Βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο
• Δπηζηήκε / Έξεπλα
• Σξ...
© Philip Lange/Shutterstock
Βαζίδεηαη ζηηο
ζεκειηώδεο αξρέο ηεο
΢ύκβαζεο γηα ηε
Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα
ηεο «προηγούμενης
εν...
Γιαηί είναι ζημανηικό
Noμική
ζηαθερόηηηα
(legal certainty)
γηα ηνπο ρξήζηεο
θαη ηνπο
παξόρνπο ησλ
γελεηηθώλ πόξσλ
Καηανομή...
• Δλζαξξύλεη θαη εληζρύεη ηελ επιζηημονική έρεσνα
θαη γνώζη γηα ηνπο γελεηηθνύο πόξνπο
• Γεκηνπξγεί κίνηηρα γηα ηελ διαηήρ...
Γενεηικούς πόροσς θαη
παραδοζιακή γνώζη
(traditional knowledge) πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνπο γελεηηθνύο
πόξνπο θαζώο θαη κε ηα
...
Βαζικά ζηοιτεία ηοσ Πρωηοκόλλοσ
Πξόζβαζε Καηαλνκή
σθειεηώλ
΢πκκόξθσζε Παξαδνζηαθή
γλώζε
Πρωτόκολλο τθσ Nagoya– Εφαρμογι ςε εκνικό επίπεδο
© iStock
Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ από
ηηο εζληθέο αξρέο γηα ηνπο
«παρ...
Δίδε ρισξίδαο
5.855
Δλδεκηθά 913
(15,59%)
Δίδε παλίδαο
23.130
Δλδεκηθά
3.956 (17,10%)
Θαιάζζηα
παλίδα 3.500
Περιοτές προζη...
Πρωτόκολλο τθσ Ναγκόγια – Εφαρμογι
Θέζη ζε ιζτύ ηοσ Πρωηοκόλλοσ
Αλνηθηό πξνο ππνγξαθή ζηα θεληξηθά
γξαθεία ηνπ ΟΗΔ ζηε Νέα...
Σασ ευχαριςτώ για την
προςοχή ςασ!
Thank you for your attention!
www.ypeka.gr www.cbd.int
Christina Baritaki
CBD National ...
πρωτόκολλο της Nagoya
πρωτόκολλο της Nagoya
of 16

πρωτόκολλο της Nagoya

"ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΝΤΟΠΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ", Μουσείο Ακρόπολης, Δευτέρα 7/10 Εισηγήτρια: Χριστίνα Μπαριτάκη
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - πρωτόκολλο της Nagoya

 • 1. Χριστίνα Μπαριτάκη Εθνικό Εστιακό Σημείο της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα ΟΗΕ Πρωηόκολλο ηης Nagoya για ηην πρόζβαζη ζηοσς γενεηικούς πόροσς και ηην καηανομή ωθελειών (ABS)
 • 2. Γενετικοί Πόροι ςτον ΟΗΕ - Πρωτόκολλο τθσ Nagoya (ABS) Γελεηηθνί πόξνη: παγθόζκηα θιεξνλνκηά… ΢ηόρνη ηεο ΢ύκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα (Ρίν, 1992) • Γηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο • Αεηθνξηθή ρξήζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηεο • Γίθαηε θαη ηζόηηκε θαηαλνκή ησλ σθειεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ησλ γελεηηθώλ πόξσλ
 • 3. World Summit on Sustainable Development (2002) 7th Conference of the Parties (2004) 10th Conference of the Parties (2010) Πρωτόκολλο τθσ Nagoya (ABS) - Αναδρομι
 • 4. Πρωτόκολλο τθσ Nagoya – Τι είναι Αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε πρόζβαζη ζηνπο γελεηηθνύο πόξνπο, θαη πσο ηα οθέλη πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε ρξήζε ηνπο καηανέμονηαι κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ θαη ρσξώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο πόξνπο απηνύο (ρξήζηεο, users) θαη ησλ αλζξώπσλ θαη ρσξώλ πνπ παξέρνπλ ηνπο πόξνπο (πάξνρνη, providers) © UNEP
 • 5. • Γεσξγία – ζπνξνπαξαγσγή • Καιιπληηθή βηνκεραλία • Φαξκαθνβηνκεραλία • Βηνηερλνινγηθέο εθαξκνγέο • Δπηζηήκε / Έξεπλα • Σξάπεδεο γελεηηθνύ πιηθνύ • Βνηαληθνί Κήπνη Πρωτόκολλο τθσ Nagoya– Ενδεικτικζσ Εφαρμογζσ
 • 6. © Philip Lange/Shutterstock Βαζίδεηαη ζηηο ζεκειηώδεο αξρέο ηεο ΢ύκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα ηεο «προηγούμενης ενημέρωζης» (prior informed consent) (PIC) θαη ηνπο «αμοιβαία αποδεκηούς όροσς» (mutually agreed terms) (MAT) Πρωτόκολλο τθσ Nagoya – Που βαςίηεται
 • 7. Γιαηί είναι ζημανηικό Noμική ζηαθερόηηηα (legal certainty) γηα ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο παξόρνπο ησλ γελεηηθώλ πόξσλ Καηανομή ηων ωθελειών (benefit- sharing) κεηαμύ ρσξώλ Ξεθάζαξε δηαδηθαζία πρόζβαζης (access) Πρωτόκολλο τθσ Nagoya - τι οφείλει να παρζχει
 • 8. • Δλζαξξύλεη θαη εληζρύεη ηελ επιζηημονική έρεσνα θαη γνώζη γηα ηνπο γελεηηθνύο πόξνπο • Γεκηνπξγεί κίνηηρα γηα ηελ διαηήρηζη θαη αειθορική τρήζη ησλ γελεηηθώλ πόξσλ • Δληζρύεη ηελ ζπκβνιή ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηελ αλζξώπηλε εσημερία Πρωτόκολλο τθσ Nagoya – προβλεπόμενα πλεονεκτιματα
 • 9. Γενεηικούς πόροσς θαη παραδοζιακή γνώζη (traditional knowledge) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο γελεηηθνύο πόξνπο θαζώο θαη κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε ηνπο Πρωτόκολλο τθσ Ναγκόγια - Παραδοςιακι Γνώςθ
 • 10. Βαζικά ζηοιτεία ηοσ Πρωηοκόλλοσ Πξόζβαζε Καηαλνκή σθειεηώλ ΢πκκόξθσζε Παξαδνζηαθή γλώζε
 • 11. Πρωτόκολλο τθσ Nagoya– Εφαρμογι ςε εκνικό επίπεδο © iStock Μέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ από ηηο εζληθέο αξρέο γηα ηνπο «παρότοσς» θαη ηνπο «τρήζηες» ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ νθείινπλ λα ξπζκίδνπλ: • Σελ ύπαξμε δηαθαλνύο πιαηζίνπ πνπ δηεπθνιύλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθόιινπ • Σε δηαπξαγκάηεπζε γηα ηνπο ακνηβαία απνδεθηνύο όξνπο πξηλ ηελ πξόζβαζε ζηνπο γελεηηθνύο πόξνπο.
 • 12. Δίδε ρισξίδαο 5.855 Δλδεκηθά 913 (15,59%) Δίδε παλίδαο 23.130 Δλδεκηθά 3.956 (17,10%) Θαιάζζηα παλίδα 3.500 Περιοτές προζηαζίας και Περιοτές ηοσ Δικηύοσ Natura 2000
 • 13. Πρωτόκολλο τθσ Ναγκόγια – Εφαρμογι Θέζη ζε ιζτύ ηοσ Πρωηοκόλλοσ Αλνηθηό πξνο ππνγξαθή ζηα θεληξηθά γξαθεία ηνπ ΟΗΔ ζηε Νέα Τόξθε, 1/2/2011 κέρξη 1/2/2012 • Θα ηεζεί ζε ηζρύ 90 κέξεο κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ 50νύ κέζνπ θύξσζεο ηνπ από ηα κέιε ηεο ΢ύκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιόηεηα • Μέρξη ζήκεξα 92 ππνγξαθέο 25 θπξώζεηο
 • 14. Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ! Thank you for your attention! www.ypeka.gr www.cbd.int Christina Baritaki CBD National Focal Point ch.baritaki@prv.ypeka.gr

Related Documents