Wszystkie agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pra...
CZYM ZAJMUJĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE AGENCJE ZATRUDNIENIA?1) Agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w ...
ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE ZATRUDNIENIA Zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 pkt ...
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! Jeszcze przed skorzystaniem z usług agencji zatrudnienia należy:1) Sprawdzić czy pośrednik posiada ...
7) Pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika – oszusta – nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Częst...
• przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nies...
GDZIE SZUKAĆ POMOCY? W sytuacji nadużyć należy wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub dochodzićswoich praw ...
NOTATKI
of 8

Poradnik dla osób korzystających z usług agencji zatrudnienia

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poradnik dla osób korzystających z usług agencji zatrudnienia

  • 1. Wszystkie agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy, muszą posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnie-nia potwierdzony certyfikatem (do dnia 31.10.2005 r. wystawianym przez Ministra Gospo-darki i Pracy, natomiast od dnia 1.11.2005 r. przez Marszałka Województwa, właściwegodla siedziby podmiotu). RODZAJE AGENCJI ZATRUDNIENIA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WRAZ Z OZNACZENIEM1a) Pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (od 1990 r.)1b) Pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych (od 1990 r.)2) Doradztwa personalnego (od 2003 r.)3) Pracy tymczasowej (od 2003 r.)4) Poradnictwa zawodowego (od 2005 r.)
  • 2. CZYM ZAJMUJĄ SIĘ POSZCZEGÓLNE AGENCJE ZATRUDNIENIA?1) Agencje pośrednictwa pracy świadczące usługi w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicz- nych – udzielają pomocy poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.2) Agencje doradztwa personalnego – świadczą odpłatnie usługi na rzecz pracodawców.3) Agencje poradnictwa zawodowego – udzielają pomocy w wyborze odpowiedniego zawo- du i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych4) Agencje pracy tymczasowej – kierują własnych pracowników do pracodawcy użytkownika celem wykonywania pracy tymczasowej. Wykaz wszystkich agencji zatrudnienia dostępny jest na stronie internetowej: www.kraz.praca.gov.pl
  • 3. ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE ZATRUDNIENIA Zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dozwolone jest pobieranie od osób, dlaktórych agencja zatrudnienia poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lubktórym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, opłat ztytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą,tj. kosztów poniesionych na:• dojazd i powrót osoby skierowanej,• wydanie wizy,• badania lekarskie• tłumaczenie dokumentów – pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osoba kierowaną do pracy za granicą. Od osób kierowanych do pracy za granicę zabronione jest pobieranie:• przedpłat,• kaucji• opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego, w szczególności: opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenia pracowników, opłat z tytułu wynajmu lokalu, wyjazdów pracowników agencji, rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych, dru- ków, reklamy i ogłoszeń prasowych.Uwaga: W stosunku do pracodawców, agencja zatrudnienia może pobierać opłaty tytułu prowa-dzonej działalności w zakresie pośrednictwa pracy.
  • 4. NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! Jeszcze przed skorzystaniem z usług agencji zatrudnienia należy:1) Sprawdzić czy pośrednik posiada odpowiedni certyfikat (wykaz wszystkich agencji zatrud- nienia posiadających certyfikat dostępny jest na stronie internetowej www.kraz.praca. gov.pl).2) Jeśli w ogłoszeniu podany jest tylko telefon komórkowy, bezwzględnie domagaj się po- dania także dokładnego adresu pośrednika.3) Pamiętaj, że polski pośrednik nie ma prawa do pobierania opłat za załatwienie pracy.4) Sprawdź w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądo- wym, czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą, od jak dawna i czy posiada własne biuro.5) Zawsze sprawdzaj, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicz- nym i czy wysłał już ludzi do pracy za granicę.6) Przed wyjazdem za granicę, domagaj się spisania umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.
  • 5. 7) Pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika – oszusta – nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty. Często do zakładania kont bankowych wykorzystywane są podstawione osoby.8) Zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd, sprawdź, ile wynoszą ceny u przewoźników. Nie musisz przepłacać!9) NIGDY nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez pośrednika. Zwykle kontakt kończy się na pobraniu opłat za lokal.10) Pamiętaj, że polski pośrednik pracy nie ma prawa skierować Cię do pośrednika zagra- nicznego. UMOWA – WARUNKIEM BEZPIECZNEGO WYJAZDU Art. 85 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynkupracy nakłada na agencje pośrednictwa pracy obowiązek zawierania z osobą kierowaną dopracy za granicę umowy, która powinna określać w szczególności:• pracodawcę zagranicznego,• okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,• rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia,
  • 6. • przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne, warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych, a także obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy.• zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją, a osobą wyjeżdżającą do pracy.• musi być również określone, kto pokrywa koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy, w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.• w umowie tej musi być podana również kwota należna agencji pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, a także informacja o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie, do którego osoba kierowana do pracy za granicą zamierza wyjechać.
  • 7. GDZIE SZUKAĆ POMOCY? W sytuacji nadużyć należy wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub dochodzićswoich praw przed sądem powszechnym (z powództwa cywilnego). Pomoc za granicą oferują – Konsulaty RP, Sądy pracy w danym kraju. Interweniować można również we właściwym urzędzie pracy lub związkach zawodo-wych.
  • 8. NOTATKI

Related Documents