მიხეილ ლერმონტოვი
პრეზენტატორი:
ხათუნა ყარყარაშვილი 76-ე საჯარო სკოლა
07.03.2010
БИОГРАФИЯ
 Маленький Мишель
 Круг семьи
 Любимые места детства
 «Люблю я Кавказ!»(картины поэта)
 Литературное н...
МАЛЕНЬКИЙ МИШЕЛЬ
М.Лермонтову 6-8-лет
(1820-1822)
Здесь провёл он детство.
Тарханы.Усадьба бабушки поэта
Е.А.Арсеньев...
КРУГ СЕМЬИ
М.М.Лермонтов
а
мать поэта
Ю.П.Лермонтов
отец поэта Е.А.Арсеньева
бабушка
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА ДЕТСТВА
Усадьба бабушки поэта. Тарханы.
Ныне музей - заповедник.
«ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ!..»(КАРТИНЫ ПОЭТА)
ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ.
Многотомное
издание собраний
сочинений.
Рукописи поэта.
БЕССМЕРТИЕ ПОЭТА.
Памятники Лермонтову в
Москве.
უღრმესი მადლობა СПАСИБО
 http://images google.ru/
 http://lermontov.niv.ru/
 www.playcast.ru/
 www.kp.ru/daily/
...
of 9

Михаил Лермонтов

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Михаил Лермонтов

  • 1. მიხეილ ლერმონტოვი პრეზენტატორი: ხათუნა ყარყარაშვილი 76-ე საჯარო სკოლა 07.03.2010
  • 2. БИОГРАФИЯ  Маленький Мишель  Круг семьи  Любимые места детства  «Люблю я Кавказ!»(картины поэта)  Литературное наследие  Бессмертие поэта
  • 3. МАЛЕНЬКИЙ МИШЕЛЬ М.Лермонтову 6-8-лет (1820-1822) Здесь провёл он детство. Тарханы.Усадьба бабушки поэта Е.А.Арсеньевой.
  • 4. КРУГ СЕМЬИ М.М.Лермонтов а мать поэта Ю.П.Лермонтов отец поэта Е.А.Арсеньева бабушка
  • 5. ЛЮБИМЫЕ МЕСТА ДЕТСТВА Усадьба бабушки поэта. Тарханы. Ныне музей - заповедник.
  • 6. «ЛЮБЛЮ Я КАВКАЗ!..»(КАРТИНЫ ПОЭТА)
  • 7. ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ. Многотомное издание собраний сочинений. Рукописи поэта.
  • 8. БЕССМЕРТИЕ ПОЭТА. Памятники Лермонтову в Москве.
  • 9. უღრმესი მადლობა СПАСИБО  http://images google.ru/  http://lermontov.niv.ru/  www.playcast.ru/  www.kp.ru/daily/  http://club.foto.ru/  www.lermontov.info/

Related Documents