 Termin „edukacja” pochodzi z jęz. łacińskiego, w którym oznacza wychowanie, wykształcenie Edu...
 Obowiązek szkolny, czyli obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, w Polsce - zgodnie z prz...
 Obowiązek szkolny dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, natomiast obowiązek nauki, który może być realizowany w...
 Zajęciaodbywają się w formie kształcenia zintegrowanego , czyli bez podziału na przedmioty, a ich prowadzenie powierza s...
W klasach IV-VI kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów, których prowadzenie powierza się nauczycielom-specjal...
W klasie VI uczniowie przystępują do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności, który jest jednakowy dla wszystkich ...
 Kształcenie na tym etapie ma charakter ogólny i odbywa się w zakresie następujących przedmiotów: język polski, dwa język...
 Kształcenie w gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym, który zazwyczaj odbywa się w kwietniu i przystępują do niego...
 Matura (łac. maturus dojrzały) – egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) ...
W polskich szkołach obecnie obowiązuje sześciostopniowa skala ocen (od 1 do 6) Dzieciuczące się w klasach I-III szkoły...
W Polsce początki szkolnictwa sięgają przełomu XII i XIII wieku i są związanie z działalnością edukacyjną Kościoła...
 Zarówno w Akademii Krakowskiej, jak i w szkołach parafialnych nauczano po łacinie.W XVI wieku nastąpił szybki r...
Polski system oświaty
Polski system oświaty
of 14

Polski system oświaty

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polski system oświaty

 • 1.  Termin „edukacja” pochodzi z jęz. łacińskiego, w którym oznacza wychowanie, wykształcenie Edukacja to proces zdobywania wiedzy, ale też ogólny rozwój umysłowy i społeczny dzieci i młodzieży, w tym kontekście - w szkole lub poza szkołąW Polsce edukacja podlega dwóm ministerstwom - Ministerstwu Edukacji Narodowej (MEN) oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
 • 2.  Obowiązek szkolny, czyli obowiązek poddania się procesowi edukacji powszechnej, w Polsce - zgodnie z przepisami prawa - rozpoczyna się w roku szkolnym, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Musi ono wtedy pójść do zerówki, która traktowana jest jako nauka przez zabawę.
 • 3.  Obowiązek szkolny dotyczy dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat, natomiast obowiązek nauki, który może być realizowany w formach szkolnych lub pozaszkolnych, odnosi się do młodzieży w wieku 16-18 lat
 • 4.  Zajęciaodbywają się w formie kształcenia zintegrowanego , czyli bez podziału na przedmioty, a ich prowadzenie powierza się jednemu nauczycielowi-wychowawcy, choć naukę języka obcego, edukację muzyczną, edukację plastyczną, wychowanie fizyczne i zajęcia komputerowe można powierzyć nauczycielowi-specjaliście
 • 5. W klasach IV-VI kształcenie odbywa się w ramach przedmiotów, których prowadzenie powierza się nauczycielom-specjalistom. Jeden z nauczycieli uczących dany oddział klasowy pełni funkcję wychowawcy Przedmioty realizowane na tym etapie to: język polski, język obcy nowożytny, przyroda, historia i społeczeństwo, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, religia lub etyka, wychowanie do życia w rodzinie
 • 6. W klasie VI uczniowie przystępują do sprawdzianu poziomu wiedzy i umiejętności, który jest jednakowy dla wszystkich uczniów Sprawdzian ten nie ma wpływu na ukończenie szkoły podstawowej ani na przyjęcie do gimnazjum
 • 7.  Kształcenie na tym etapie ma charakter ogólny i odbywa się w zakresie następujących przedmiotów: język polski, dwa języki obce nowożytne, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne
 • 8.  Kształcenie w gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym, który zazwyczaj odbywa się w kwietniu i przystępują do niego uczniowie klas trzecich Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej
 • 9.  Matura (łac. maturus dojrzały) – egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie
 • 10. W polskich szkołach obecnie obowiązuje sześciostopniowa skala ocen (od 1 do 6) Dzieciuczące się w klasach I-III szkoły podstawowej otrzymują oceny opisowe Istnieje prawo, które pozwala szkołom ustalić inną skalę ocen dla oceniania bieżącego postępów uczniów, a także klasyfikacji śródrocznej. Takie ustalenia zamieszczane są w części statutu szkoły, zwanej wewnątrzszkolnym systemem oceniania
 • 11. W Polsce początki szkolnictwa sięgają przełomu XII i XIII wieku i są związanie z działalnością edukacyjną Kościoła Pierwsze podstawowe szkoły parafialne zaczęto zakładać po 1215 roku (na mocy uchwał IV soboru laterańskiego) W 1364 roku król Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską, która przekształciła się później w Uniwersytet Jagielloński
 • 12.  Zarówno w Akademii Krakowskiej, jak i w szkołach parafialnych nauczano po łacinie.W XVI wieku nastąpił szybki rozwój szkolnictwa (przyczyniło się do tego: wynalezienie druku i lepszy dostęp do książek, renesans i jego ukierunkowanie na człowieka oraz reformacja w Kościele). Kolejnym przełomem w rozwoju oświaty było założenie zakonu jezuitów. Jezuici, od 1564 roku, zaczęli budować własną sieć szkół, przeznaczonych głównie dla szlachty. Powstawały kolejne znaczące szkoły wyższe. W 1773 roku utworzono Komisję Edukacji Narodowej, która objęła zwierzchnictwo nad całością szkolnictwa w ówczesnym państwie polskim.