mgr inż. Hanna OjrzyńskaModelowanie przestrzennego zróżnicowania wysokościpokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich
Założenia wstępne• Praca z systemem GIS GRASS i systemem statystycznym R• zastosowanie metody regresji wieloczynnikowe...
Zbiór zmiennych zależnychDane pomiarowe z sezonu zimowego 2003/2004 Pomiary codzienne: •Tyczki śnieżne ...
Zbiór zmiennych zależnych• Przygotowanie zbioru zmiennych: – nadanie współrzędnych punktom pomiarowym (układ PUWG92) –...
Zbiór zmiennych zależnych• Import pliku .csv do systemu GRASS v.in.ascii
Zbiór zmiennych zależnych• Import pliku .csv do systemu GRASS v.in.ascii –z input=plik.csv output=wektor format=point f...
Zbiór zmiennych niezależnych Czynniki morfometryczne• forma parametryzacji wpływu morfologii terenu na rozk...
Zbiór zmiennych niezależnych Czynniki morfometryczne – c.d.• Forma terenu • Forma wklęsła » zas...
Zbiór zmiennych niezależnych• Wysokość n.p.m. – warstwa DEM o rozdzielczości 50m Ryc. 2. Wysokość n.p.m. w obszarze bad...
Zbiór zmiennych niezależnych• Nachylenie i ekspozycja stoków r.slope.aspect
Zbiór zmiennych niezależnych• Nachylenie i ekspozycja stokówr.slope.aspect elevation=dem.500 slope=nachylenie aspect=eks...
Ryc. 3. Nachylenie stoków w obszarze badań [°] Ryc. 4. Ekspozycja stoków w obszarze badań [°]
Zbiór zmiennych niezależnych• Forma terenu (wklęsłość/wypukłość) – r.neighbors + r.mapcalc – r.mfilter + r.mapcalc ...
Zbiór zmiennych niezależnych Analiza sąsiedztwa ruchome okno Krok 1 ...
Zbiór zmiennych niezależnych• Forma terenu  zwartość formy r.neighbors input=dem.500 output=srH size=9
Zbiór zmiennych niezależnych • Forma terenu (wklęsłość/wypukłość) r.mapcalc ‘forma=dem.500-srH’Ryc. 5. Forma terenu...
Zbiór zmiennych niezależnych• Ekspozycja cyrkulacyjna stoków (wyeksponowanie/zasłonięcie) r.mfilter + r.mapcalc r...
Zbiór zmiennych niezależnych• Ekspozycja cyrkulacyjna stoków (wyeksponowanie/zasłonięcie) r.mapcalc ‘zasloniecieNW=d...
• Rola lasu/kosodrzewiny w różnicowaniu pokrywy śnieżnej – Wzrost szorstkości podłoża • wzmożona akumulacja śnieg...
Zestawienie zbiorów zmiennych• Zestawienie wartości zmiennych dla punktów pomiarowych r.what input= dem50m,nachylenie, ...
Zestawienie zbiorów zmiennych• Zestawienie wartości zmiennych dla punktów pomiarowych
Budowa równań estymacji pokrywy śnieżnej• Wykorzystanie pakietu statystycznego R i metody regresji wieloczynnikowej>R> da...
Budowa równań estymacji pokrywy śnieżnej• Wykorzystanie pakietu statystycznego R i metody regresji wieloczynnikowej ...
Modelowanie wysokości pokrywy• r.mapcalc ‘maksHSlas=294.5+0,121*zasloniecie10SW-0,001*X’• r.mapcalc ‘maksHSpolana=34...
Modelowanie wysokości pokrywyRyc. 11. Modelowana miąższość pokrywyśnieżnej w fazie początkowych przyrostów(akumulacji) ...
Modelowanie wysokości pokrywyZestawienie zmiennych użytych w równaniach estymacji ...
of 26

Modelowanie przestrzennego zroznicowania wysokosci pokrywy snieznej w sudetach zachodnich

prezentacja w formacie *.pdf z warsztatów "Analizy przestrzenne z wykorzystaniem GRASS" 13-16.09.2010. Autorka: Hania Ojrzyńska
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Modelowanie przestrzennego zroznicowania wysokosci pokrywy snieznej w sudetach zachodnich

 • 1. mgr inż. Hanna OjrzyńskaModelowanie przestrzennego zróżnicowania wysokościpokrywy śnieżnej w Sudetach Zachodnich
 • 2. Założenia wstępne• Praca z systemem GIS GRASS i systemem statystycznym R• zastosowanie metody regresji wieloczynnikowej• Zbiór zmiennych zależnych = dane pomiarowe• Zbiór zmiennych niezależnych = warstwy rastrowe z informacją o rozkładzie czynników morfometrycznych i pokryciu terenu• Modelowanie średniej wysokości pokrywy śnieżnej w 3 charakterystycznych fazach jej rozwoju: • Okres początkowych przyrostów pokrywy • Okres maksimum miąższości pokrywy • Okres wiosennej ablacji pokrywy Modele estymacji budowane w oparciu o „dzień charakterystyczny” dla danej fazy pokrywy
 • 3. Zbiór zmiennych zależnychDane pomiarowe z sezonu zimowego 2003/2004 Pomiary codzienne: •Tyczki śnieżne •Sieć pomiarowa IMGW i CHMI Pomiary patrolowe: •Tyczki śnieżne •Pomiary wyskalowaną sondą śnieżną Ryc. 1. Rozmieszczenie punktów pomiaru miąższości pokrywy śnieżnej (A- posterunki i stacje IMGW i CHMU; B – stanowiska z zainstalowanymi tyczkami śnieżnymi; C – pomiary przy użyciu przenośnych sond śnieżnych).
 • 4. Zbiór zmiennych zależnych• Przygotowanie zbioru zmiennych: – nadanie współrzędnych punktom pomiarowym (układ PUWG92) – zestawienie wyników pomiarów dla wybranych „dni charakterystycznych” w konkretnych fazach rozwoju pokrywy – przygotowanie pliku.csv z zestawieniem danych w kolumnach (kolejno) -współrzędna X -współrzędna Y -wysokość pokrywy śnieżnej w dniu charakterystycznym -nr porządkowy punktu
 • 5. Zbiór zmiennych zależnych• Import pliku .csv do systemu GRASS v.in.ascii
 • 6. Zbiór zmiennych zależnych• Import pliku .csv do systemu GRASS v.in.ascii –z input=plik.csv output=wektor format=point fs=_ skip=0 x=1 y=2 z=3 cat=0
 • 7. Zbiór zmiennych niezależnych Czynniki morfometryczne• forma parametryzacji wpływu morfologii terenu na rozkład przestrzenny elementów meteorologicznych odpowiedzialnych za kształtowanie pokrywy śnieżnej• 62 warstwy rastrowe; DEM, pochodne DEM dla różnych odległości bądź sektorów kierunkowych – Wysokość nad poziomem morza (wzrost wysokości =) • spadek temperatury powietrza • spadek prężności pary wodnej w atmosferze • wzrost częstości opadów śnieżnych – „Ekspozycja cyrkulacyjna” stoków • Stoki dowietrzne i zawietrzne • Większe sumy opadów na stronie dowietrznej • cień opadowy stoków zawietrznych • Efekty fenowe • Szybki zanik pokrywy na stokach objętych fenem
 • 8. Zbiór zmiennych niezależnych Czynniki morfometryczne – c.d.• Forma terenu • Forma wklęsła » zastoisko zimnego powietrza » miejsce zwiększonej akumulacji przewiewanego przez wiatr śniegu » obszar często zacieniony • Forma wypukła » miejsce zwiększonego wywiewania (deflacji) śniegu » miejsce intensywnej operacji słonecznej• Nachylenie stoków • Większe nachylenie  większe prawdopodobieństwo ruchów grawitacyjnych • Zróżnicowanie ilości dochodzącego promieniowania• Ekspozycja stoków • Zróżnicowanie ilości dochodzącego promieniowania – N – najlepsze warunki do konserwacji pokrywy – S – najgorsze warunki do konserwacji pokrywy
 • 9. Zbiór zmiennych niezależnych• Wysokość n.p.m. – warstwa DEM o rozdzielczości 50m Ryc. 2. Wysokość n.p.m. w obszarze badań [m]
 • 10. Zbiór zmiennych niezależnych• Nachylenie i ekspozycja stoków r.slope.aspect
 • 11. Zbiór zmiennych niezależnych• Nachylenie i ekspozycja stokówr.slope.aspect elevation=dem.500 slope=nachylenie aspect=ekspozycja
 • 12. Ryc. 3. Nachylenie stoków w obszarze badań [°] Ryc. 4. Ekspozycja stoków w obszarze badań [°]
 • 13. Zbiór zmiennych niezależnych• Forma terenu (wklęsłość/wypukłość) – r.neighbors + r.mapcalc – r.mfilter + r.mapcalc Analiza sąsiedztwa: • r.neighbors - możliwość dobierania wielkości „ruchomego okna” oraz parametru statystycznego (średnia, max, min, odchylenie standardowe itp.). Stały kształt okienka. • r.mfilter - możliwość określania kształtu „ruchomego okna”, wyłącznie suma lub średnia (w tym ważona)
 • 14. Zbiór zmiennych niezależnych Analiza sąsiedztwa ruchome okno Krok 1 okno 3x3 rastry Krok 2 Przesunięcie okna Krok 3 okno 3x3 rastry Krok 4 Przesunięcie okna
 • 15. Zbiór zmiennych niezależnych• Forma terenu  zwartość formy r.neighbors input=dem.500 output=srH size=9
 • 16. Zbiór zmiennych niezależnych • Forma terenu (wklęsłość/wypukłość) r.mapcalc ‘forma=dem.500-srH’Ryc. 5. Forma terenu dla sąsiedztwa 15km Ryc. 6. Forma terenu dla sąsiedztwa 1km
 • 17. Zbiór zmiennych niezależnych• Ekspozycja cyrkulacyjna stoków (wyeksponowanie/zasłonięcie) r.mfilter + r.mapcalc r.mfilter input=dem.500 output=zasl_NW filter=nazwa.txt repeat=1
 • 18. Zbiór zmiennych niezależnych• Ekspozycja cyrkulacyjna stoków (wyeksponowanie/zasłonięcie) r.mapcalc ‘zasloniecieNW=dem.500-zasl_NW’Ryc. 7. Zasłonięcie/wyeksponowaniez sektora NE dla odległości 15km Ryc. 8. Zasłonięcie/wyeksponowanie z sektora SW dla odległości 15km
 • 19. • Rola lasu/kosodrzewiny w różnicowaniu pokrywy śnieżnej – Wzrost szorstkości podłoża • wzmożona akumulacja śniegu przenoszonego przez wiatr – Buforowa rola warstwy koron: • Brak bezpośredniej operacji słonecznej • Utrudniony odpływ warstwy powietrza ochładzanej od powierzchni śniegu • Zatrzymywanie śniegu na gałęziach drzew• Źródło danych – zreklasyfikowany model pokrycia terenu o rozdzielczości 25m (1-las, 2-teren niezalesiony)r.mapcalc ‘pokrycie=if(klasy_uzytkowania==1||klasy_uzytkowania==3,1,0)’ Zbiór danych jakościowych  osobne równania estymacji wysokości pokrywy śnieżnej dla lasu i obszarów niezalesionychRyc. 9. Zreklasyfikowany model pokrycia terenu
 • 20. Zestawienie zbiorów zmiennych• Zestawienie wartości zmiennych dla punktów pomiarowych r.what input= dem50m,nachylenie, ekspozycja,forma3,forma5,forma9,forma15,fo rma21,forma25,zasloniecie5SW,zasloniecie5 SE,zasloniecie5NW,zasloniecie5NE, (…) <plik.csv >wynik.txt • plik.csv – plik z zestawieniem zmiennych zależnych (wysokości pokrywy śnieżnej) dla punktów o znanych współrzędnych • wynik.txt – plik wynikowy z pełnym zestawieniem zmiennych zależnych i niezależnych dla punktów o znanych współrzędnych
 • 21. Zestawienie zbiorów zmiennych• Zestawienie wartości zmiennych dla punktów pomiarowych
 • 22. Budowa równań estymacji pokrywy śnieżnej• Wykorzystanie pakietu statystycznego R i metody regresji wieloczynnikowej>R> data=read.table(file=„wynik.txt",header=T,sep="|",dec=".")> names(data)> zalezne=data[ ,c(3)]> niezalezne=data[ ,-c(3,4)]> library(leaps)> library(car)> m0.subs=regsubsets(x=niezalezne,y=zalezne,method=c("forward"))> summary(m0.subs)> m0=lm(zalezne~zasl10SW+x+ms.org50+zasl5SE,niezalezne)> vif(m0)> summary(m0)
 • 23. Budowa równań estymacji pokrywy śnieżnej• Wykorzystanie pakietu statystycznego R i metody regresji wieloczynnikowej Współczynniki estymacji Podstawowe statystyki
 • 24. Modelowanie wysokości pokrywy• r.mapcalc ‘maksHSlas=294.5+0,121*zasloniecie10SW-0,001*X’• r.mapcalc ‘maksHSpolana=34,327+0,147*zasloniecie20SW- 0,237*forma25+0,101zasloniecie50NE’• r.mapcalc ‘maksHS=if(pokrycie==1,maksHSlas,maksHSpolana)’ Ryc. 10. Modelowana miąższość pokrywy śnieżnej w fazie maksymalnej wysokości
 • 25. Modelowanie wysokości pokrywyRyc. 11. Modelowana miąższość pokrywyśnieżnej w fazie początkowych przyrostów(akumulacji) Ryc. 11. Modelowana miąższość pokrywy śnieżnej w fazie ablacji)
 • 26. Modelowanie wysokości pokrywyZestawienie zmiennych użytych w równaniach estymacji Faza maksymalnego Faza wiosennych nawrotów Faza wzrostu ekwiwalentu wodnego pokrywy (FN) ZMIENNE (FMEW) pokrywy (FW) tereny tereny tereny tereny leśne nieleśne leśne nieleśne 20km *** *** Zasłonięcie/wyeksponowanie w 10km *** sektorze SW 5km ** Zasłonięcie/wyeksponowanie w 15km *** * sektorze NW Zasłonięcie/wyeksponowanie w 50km ** sektorze NE 15km *** *** wskaźnik wklęsłości/wypukłości (r=25km) *** współrzędna x *** R2 0,66 0,76 0,63 0,42 0,47 Błąd standardowy reszt z równań estymacji 7cm 20cm 26c m 32c m 30cm Walidacja modeli ocena krzyżowa