5.3.9, JJL, :pm 1,435, 1,3.. ., : uu 344%: in
(“-^ïï'ïlf-"ę) *' 0323333639433
EÉÃÃJBL13313'U|3ę__3ų: «/QJ3|U|3ç)çý| /fę...
áñžëøzsžcføeløatž/ äæ åwmvkęïæ/ *ázųz uýúztę Ju: ÃA'É'íÃ/ ”ï÷*`
fri/ c. ur/ ęgL/ Lug 9072. uøuų: gænæíåfgtžçyaøjuųuurap i*...
-uïåufoųløcø-Qíøzdíę Jrlïėdcšųâtå'çzwdågyiaųdíýïiøí
Lu, Y 313 : UB a! -çdb çę/ Cžumėčnlož 'ÉQuJZJÊU-*ÂJH lø/ NJ/ 4631-:...
*žv i*
15/51 34.13.91 UI 4); ?Lugm/ gLųųžïk/ gyaøgižåýákzgåuàødúrärýyz
f÷: '/7>r“; 'J”1-ê->/ u1.a 042- u-fęihýaøufłdtfåüåx...
f 13' 131/ v, Jwugnxij1,favákâ, xau. ėo1łvr>. gåHýu/ .ę (1; rL/ Ji
4114111415;æułųfłçęųųduųųjåuųfęnęuïwpuycàïgJ/ (MLV
333...
vfugiæyuøíæfuų 91./ Kdzoėrvøørfý _Lfæųl/ *ufžmxryguųc
fåø/ J/JJ/ Jjg/ ldýųjnzab* ėgfw . im J@)Âoåll5:fr| f÷uåž dhýdíę ý
f...
(f: >
Aug; Jfíėdúblłzrýlæzlalåïýęýíuliôfgýdflłvúųçøãffú/ 'oaáJýçųęl
-ç_ uzrut, u: .. .ná (jk/ u . øiųmá dýftnnžvçuę. ...
{ _f/ yýø/ *Lęųłuàøf/ Jñaæcæíęzdømųf/ Pæ gr d'r. .fL/ 'Jbudny, .. .üïg
, Kraft á, 092 daa. aa, ” Jæãæ; wy; u2.yaamų, ...
fgfJ/ Aux ø/ *fųwýfå 90,55 w, .___. T,. ;-'/ ..ý-á$>üuk- (g; .ga-Tu , A
jęųýuà. g.ųfïjųbgçoæ/ ųýždyø/ cę/ øçpęIxJųJL kïę...
JL/ .aÃJÉLÉJFgAÃl/ ÃyJGJIdÃxILfíæåbïårçłårýçýfęæçïėjały!
gfýuýufgfuäjLydúànuäÂfLfåç%ží? Tíntåčyųalłífgåš rgųJuasø/ :v
ldí...
Namoose Mustafa Sallahu Alaihi Wasallam
of 11

Namoose Mustafa Sallahu Alaihi Wasallam

Namoose Mustafa Sallahu Alaihi Wasallam
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Namoose Mustafa Sallahu Alaihi Wasallam

  • 1. 5.3.9, JJL, :pm 1,435, 1,3.. ., : uu 344%: in (“-^ïï'ïlf-"ę) *' 0323333639433 EÉÃÃJBL13313'U|3ę__3ų: «/QJ3|U|3ç)çý| /fę7Lfï -JÊJmuu/ É. Jųønváuuųøçdyjé ųmųöwàvúffr uváfá åk5d1E~'~'53-'*'9U! «JwuøJ*H? àJtã-ånł'»y~(÷ K: t: kaf/ Je. w : (153 J uLGyúJ/ 'J : b: J uil u: .amučlLo/ .ncøíãułl Kpåíčiia/ úgdúàudúïz Lung-Juig drupliåí/ ç. gan/ á uvíusułfguųuųę JJL (vlug J/ ãi Ã-rvækałøfų? írėwėusïnåvuw-ė-v J2?: r-*”Ju'f÷ Jiøífæmág as: Lk: 3341133. (iwi. æ/ 'rfç, tuig. , (gf L/ J/ Âx/ åwåuø J 31433369? w; ælaęužämxøaętývę/ øz Jæ-*ųçævgæí . xųuølęvíęfi Lrzàęïýç 3695,; 51,3: uíl/ (Pçy/ ø' 632 J , wil 1:05, zrųsøfuýá w (r'^”-rï"') 31949/ 9423? AÂLęTAILMLj-_çåáęå7mJ/ Lñ3üåJø{{HłíęfLUylz/ ugęø-? Uæfçý/ ł' jøhųtfæídlvzågųzáïgæłá 31,2 æųãgàåíæøçæóñííųç Jin? sÊ-*ç-'ęúfæ I-vczï-ë/ “z/ Jžtę-. c à/ øøãgfæøzííęéúędvæúfuøø: -zęgxžb/ gñugàL/ 'f
  • 2. áñžëøzsžcføeløatž/ äæ åwmvkęïæ/ *ázųz uýúztę Ju: ÃA'É'íÃ/ ”ï÷*` fri/ c. ur/ ęgL/ Lug 9072. uøuų: gænæíåfgtžçyaøjuųuurap i* 'agi' sfJwígaLutęafç/ _ž åfomúlgnåíłlfų' L/ (sųí/ íękdúárłáldrz fáýé z: w 2.. 31,1: üumųłúråłėčxløg; f/ Jgf/ žuøzš JJÂ-. Wšø 342151; : Âfæfų: ęf. ,_jųę, ę., sff÷å, ęuý, jø_ uígtjiančzüęzųícøabLuė' -žèíųlåł/ Éfaųíýtøfłšàçy 311 uižý: ,323:lã-LTg-JLę-'; /.ý4 UÉLJUQÂILÉ? ujlo/ "čååJf 617531' -LJLNÊUÉ/ ?Â-Jãlę-MÊdïuåíñ/ ELÉC-øølåł-øåúåiå'àP-ækcæVvãš -muvøųuųfíýųupííå uwbøç. åłïífçjlęuręzázwl`ldluIánajóž/ ę/Lę' ųføçøfłgfcåeg/ nå uuæukgzuęifg g, Jåíjiågųųiuiýyæ. .Jf/ ixæłáú/ :à Mia/ v cm; 2:. wy, .na cújųçígn; ?J-'ýEUe/ ųl 2. Jųw g, iâ/ Êųųifdł; Lfųífíýàågųžwsj; nJypmL/ úgåwøød” ugLLj/ Ãæųfdýáfuųkduànyspicumæ? L' / J' , l . . . . . - -v/ I g, ._»- , ~ «_/ - , ~ , Lag -sy , - , t n : uf/ J, - ». S _gg/ ' "lå . ,1- 3./ I ~ 21/ M? b: U U lv: ui: :f: ųsf/ x' UL? U uit. uz: I f, 4 pø: /,, ~4L. ~,>U, dne-am . ,~-LJ; / '. _o . . åæ/ lurju" M' ga". 'JL die" ur' V: `| 3' gig/ L : gj 'ø- v-Tø / z", ,t/ 'l J s, k/ 'l I, _af , Lq | L/ 'f t' l VK . . ç. .' " | .å 7 x . . | .. 7 L g “'59 ųæ/ 5/ g/ jt/ Jv V 3,: ba" _A 11/ 5 g / .." ( 29/ ) . ..vit ÂJ" : Lj/ “Ljr
  • 3. -uïåufoųløcø-Qíøzdíę Jrlïėdcšųâtå'çzwdågyiaųdíýïiøí Lu, Y 313 : UB a! -çdb çę/ Cžumėčnlož 'ÉQuJZJÊU-*ÂJH lø/ NJ/ 4631-: -c, - J»GJuJtø.1zur/ .7J. ,T-÷ JJQ<jU3gėULmUíå'3U'~ę/ :fä-J' Luvïgígølå uf/ lęngžï/ Jlíäílėç uýíátëçuųffę/ Êęíc. kragtig . gn/ ,Juïšaá umøíųfłçuųúnųrãzłvėç; ęýnçuųúųffçíųønøç. u?) cuuVvo/ šf'xï"vół'Hlv-÷žUÊ"ÉÃL: ç/: z:'u»ç7v'ç-Éėlęuž-W/ ž' asåfæixuvuærøužvø/ dt-ę-: Pic/ z cfa/ Lvuųíuuavàø/ .ų/ “š Cłíikvôøf fíųýuç/ ú dljücaLg/ :L urJ, ø., E*-}úz, }vg; r-÷ (Pdumfæuzrxužuvý -÷. (bKu:7QZ(L7L)JI. ų“rPPúqų-Alïmn -: ų*LL/ )n2.n. ï_)3v; tK. =.ųÊ. f"% LJúdJgçøsf/ 'JI (IáJI-LuQI/ .L/ "Låúdr/ łázågdwàuaúãfęgtžłdnfj fáųųjøïųffuJIJ/ ętkàíãfkfwžcxýåfų: ųälzrętkJfc-diiýžfk -užïýųraRuuwuãýwáíułøałrųLønwcszøzyr sMųeuåłžç/ ï (Gull)Jæcøæåløjfáyg/ ÃàLízfųkýcøyęfïåløuåidýbųęæłãųtč ? Kųpwízýųtánýà t/ LuIuf: /J(! /2.y: I/: !÷JI}*I: ? lø/ :a æłwúrwn, fLt/ Btåzvuåçfųfptžuk asie-w La 3 5:15 L* 94-14'- -ęçgfpłé Kúq «÷uø, á.x2 cånžúä
  • 4. *žv i* 15/51 34.13.91 UI 4); ?Lugm/ gLųųžïk/ gyaøgižåýákzgåuàødúrärýyz f÷: '/7>r“; 'J”1-ê->/ u1.a 042- u-fęihýaøufłdtfåüåxçdišæLÊ a/ à Êücå/ *J u? 10912224 15? Ênå-J 1L5JJ7-ë/ “U/ HÊJJUJ1KH 123:; K/ ęæf uí 11% ui" 1111215196613 ? æ-æïufuønėłkøåïíff-ęæfžvs3913!? aerafuøë 2.1913? Ibų-Jšííulá/ J” bXKøyd/ ulc-_águúęørpuýlKJI/ .çnúæç-. Ê ? fate Jkæaæpaėëžautñáuz; pAJJęTayuELuJI9510173111194:11191? 33111122. a; Jžfæåfåędxžæçøva 3261112111213” à' uæøæw -Lęnjýnnųsæ/ Læ 1313 . id:1134 ÊÊJZ/ 'ççjbalýíųlud/ gdłdlçyf 11; zmd; t., CgmtjjgLjų/ åýfpg; j1,fpëøå: zszáfígødú. žuáár”é_ųv1fgtg 312111 u 13,44 13 1344-" Uw . æ-è 921301 13-43: >' IM wil' Ly u (r: ._~,1,; '1s»-_r1., ) 11 9.51, , $11.31 1,__. _=. _-. 01 , Lug rug. , #4 , ,. ~,_~,1;, ;1,'1'z, )ų1], /,-,1,,1,, GAJ1,T1_5;14J1,TJQ iý1ųgų1ç1 -mfžæïnølvnøøøydwųzųfæíeà/ ømwa/ w 34431111. duim: ,umwf: »;yaa, ø.æpñagyėø>pán JJLęf/ :ųïdoęøł . fåL/ .açzüšggwíyáwànuå/ øp/ øę, t/. ųJJI/ çååfęčw/ ægaï _1 LuJU/ UJJ1ååfcjftfžïzfã3fýbgçj/ jdcaLnç/ JJJMaJJ/ Jåšø/ Ls) ? nL: zu: ł/1.{g-1:ufa_/ b1Kdmøfbæfužų-JbL/ LÉ . zmdtfvęæçgLçfí Â. ('la -ęL 13: 11:71)? 6/14/9634 Jžt ut aa; U* a/ f ųïę fę. çužfdž, Rba: ... ..= :-$UJ_I_, L.g: Ê-JI«LL}JIÊJIL.17.1_ÃJ/ Â1:, ,Ã4/lauč. vzóçj/ Híęløåúàrdår” , funçu5ut. ÷ų; ø,fg/ jrvgýj 1:1 1112. gJJę/ ,eułst Agmwáåzàžžax mgųJ/ ų/“Jxøųfff wåñzaesęn? 9612:? L1/315z1-÷L33fJJ1Ju5ç. zLLýe/ =47g -undëbę-_Jipå łå$åúálýzrëýctjzuãfųcdåøuïcøäivá Jlødžlíílžvžífęøaul -19,314;u, rgø, r., f,z,1au,1.asævææíu
  • 5. f 13' 131/ v, Jwugnxij1,favákâ, xau. ėo1łvr>. gåHýu/ .ę (1; rL/ Ji 4114111415;æułųfłçęųųduųųjåuųfęnęuïwpuycàïgJ/ (MLV 3331313331334 11115117(Jung. gin; .øfáųýiángžžjuú/ d/vdųh 11131591! 1x1 1111921 m (Av 1x1: cžužų e11:13*'1f1:7a1UA«u: -*fu1i»,7»*1í wæ1J1ug, u1,~/ ,,1u1,; ųr 1.3.2: 15211911 2.1; Ln; (łgýú/ Jųä-_łė/ 41.11.51.. . u/1u,11gz. _1.11s.1.1~, ,». _.». /1.L1,1æ 3,2 1,111.. . g; fLpnwu 12== å19wz÷ utVurïñ-'lłïrč bžíåüvuž 3132211 91.4' 702115 osžJu1U? fçg/ uü/ Ãdųųïýgyųfïýçfïgfuí UgJgua: a/3ÊSJh? MGÉIyJj (Dof uàlg/ :IÉÃVÃKÊJGGÉIÉ/ yàåýíæçžåf a 5.31, , s11.. .11._. ... -. O: 1113947 fåü/ å k! 54121. : JL (546 135.111 J' 12571 4/ JP; g, _p Ula (349 53h91! la! ut u” 'æžižr 15:14,- Jęïwę Jžf-, ø1ęø1ïäėåwá1łzïfrp 13151411' 6111-1211? {1:; -L1gbýf/ L(tKu1/u1f ãfųsinfýžfayu1 (YVIJiJBUrJ/ Mę. ) L u. .., ga. .., .Lus AL. .. J_, ... U.11 . Lu 51.43 3 . ML/ QL / ».ýf1;uł. T4;11/}ų1uyw÷1pý(dm Uli/ g 14:24 íí/ åfsųltųýffågåwàųłårýfę. ęb, b'. {,/ ,=; UufLLÂøJ19à1vã/ JVM': «P 1311111 ! ;l11., ),o1uuguguu/ (Êžiiíuųýgmý/ LrtKuuííųyáf; 9 11? 11h21. 11/21.. 1151159111; ïífíėöüà1łürvuï . øë/ *uï/ 'rücýïåúäžígå/ iígtfpuaigzfivá 193.11 1,411, 14.541 14.411, : wg ! J_, ... .._, Il 1,411, lugjlLHų -g. ,.11s;1,; ærrá gawe 1512112211 Já . gm/ uųuåø. .. :1:. >':1,c11ug -÷Ã11J4L1,2_/ .~. :11-Jé/ u1'}f1ęe gün; LłHjï 4.1.3 L; 12.1.. .! 93113
  • 6. vfugiæyuøíæfuų 91./ Kdzoėrvøørfý _Lfæųl/ *ufžmxryguųc fåø/ J/JJ/ Jjg/ ldýųjnzab* ėgfw . im J@)Âoåll5:fr| f÷uåž dhýdíę ý foýulpçųfž'wulýfJ/ ęfxryę. LzošícýdbgųfücíftLlýGå, _La u; -g-, Jírïzý 'as' l-s-s-ï' JJJ' . AJ á . we-wa JULw-J Le IM! u; my; f; _HJS 6.; a; ufïífç. Kya? : maí'. węųšfgptž Uzæfu , mik fuurflš w. gig/ ai uųg -QQJÉLÃJJ/ ėÃjJęžL/ íí/ LfKLQEJUUUI
  • 7. (f: > Aug; Jfíėdúblłzrýlæzlalåïýęýíuliôfgýdflłvúųçøãffú/ 'oaáJýçųęl -ç_ uzrut, u: .. .ná (jk/ u . øiųmá dýftnnžvçuę. æ/ ug away” ? ugaęfę UJ ç/ øgaømødøætjý/ *Lgxigúfç ęágli/ fíękåúávçłäPg/ .ýåtę GJYQÃLøM/ ålėž L (jk/ l; -ųg 251,: algå _gi ate 3 uUIÃKLIr-LL) : W çøíęuduàødúkgpýgágágaumłúrvydumaøšdVėïçdb, MųrLgá/ P fløÊM/ ęïz'. ucf, aua' ánuuæý Jėzáęïug (Lu (ang/ Jig L/ J/ ÊV/ UÃEėJkF/ LL/ Â-~ę7-*3V'e'-5?v: J/'J'UZLÃ^7V-? J/*Élęçšł-Ãęï' -üUvuTJL/ Luøæãüt-ÂzzgíJ/ o:~rè4,uüc3íJg; Lué. ,L)ųu fçtL/ UkÉ/ u7Âý? JbKLLJÃGIXAIJL: Kųžíęñíí, Mvr-mę) Hu' . s-å-íb utu-J! aag-U' -ųulyýčnųçyýôå »/ ł:Jïų-»Jv»: mé*w4»«fzvæ}~x; .ę/ ïkýfę- MeV/ s uææuzwsuræ u: )/LglųÊ/7LL}. ::/4_}9;: Â1l: ;nç. FÃJ/ Qrgf/ LHÊJJUJILKÊÂUZLJ , n Q-çïçÃ)Ã| :rLL}aJLę'~J)d/ Ã? i. ,LL JH. uųræfųfė. ui: ?Líuuųr f? JLLÃÃQLKÉ; Júàvdúråïáłæuypá uinul I/ Jàfána. Jžavåýuýu Lwųa/ ęfięáa aíuuųøgcmMëæJJJu-ÊnnøL, uL; usL uw fgÊ-JQJL uil? a.ułłafg/ ø-lýnuýigułíydíųzløbžvfšúžię I, -búcøfñctęfàqï oýæųtfïųn ma: Jėæus 41% åžífėWfäætåc asoñųàwæíxę n. -ę-LLÂ/ i . xnėzkL Nu? ) ruåç-efuws f”. -uzíæręvėfžsžuiaüúñgfę- iL/ L wc/ *LJ/ Jnatåųørúčcuręæffłç a/ sKoíu"uÉcÉ~x`”/ Lïuíuv»zJdz4 < 54 -gL/ 'uyuåúuėñ mum cy. ,- . guy
  • 8. { _f/ yýø/ *Lęųłuàøf/ Jñaæcæíęzdømųf/ Pæ gr d'r. .fL/ 'Jbudny, .. .üïg , Kraft á, 092 daa. aa, ” Jæãæ; wy; u2.yaamų, z&. ~./ ~>. ãy/ ;C/ 4 ag Lqžbàlflf -lfn *Afçüïffuųç : LTJEU: 'an/ QC Rígdúàvębr” . sjJ. ,.üv_gs. _;.3u, -uaaæ. æ*g. ýj ? (51:22 , wg uųfga ; ._~; = wat jbu/ eïáôtžų -(524uÊJuIuüųgęñJ/ Juų; :Líyýęaíł/ ÃJLHJ/ ųïå/ íag øíl- lfulíu $2.94. gfs/ t:væjušøfyų)ų_fâuutá. <=zzų)ę> LauGlåz/ Iltür' O 'L' 5 ł gl' u' “ ' L. - ł çJ/7uí. v?c___/ /'ųf'a: u| : Mg A: .j/ 6x1: L. u d. " / 5 ' ' " . . , b o “ ç Q 1/ 9%/ QL? HUL; 2291:' åų){u Vuk; J~J| <J~í l / . ' / .. i, v, ' . .. q. Q d) ff ff a: Jvíúz/ Ê- uålcug LÊ/ ulųłuë / . g. a mt g: JL. .Vul f: vy 6,3) . FU . Lê f w. ųu J/ L. IK; düålųkøpę-łydújløï/ ñ QMI 'a, 031.464 lfulžíJ/ Jøýçjïzhžl ui' w; Jfgøłauøuæäzyę 3x1; Jy, .na am; Jllg. wøíúá . pm fzųdwmæmvuųmó Làfï (ui; çvųíuršç/ ãgàuxųíp/ æfuýux/ Éęçžça . tžtpę/ y/*Qüę l/ uýuÊzQJl-_l, L/'(uU/ ÃJÃ| /4ÃIJÃęïLfígkåúàlgłåråïyüg/ il ruïáęjwýggulęfçdgųuàłJųugCÉugų/ ųåÂLÃQM/ QILLJ: ájíækæïu, ?Lnzæęafiękåúålýzrèzlyæñj uágLuríui-'cgtžíggcaïg . Put -Gå911.574.Uli? :U/ çåzíudlø/ zdýiøïgýýïzštkiãçfłž/ Wšdí g Lyauų-ęuęýqø LM ų; .__. _.7.. ,.. >. ? gf/ käy dúáųłúrpým: ,ázł gÃJ/ ų? (Ê/ uy uJí: JJUI d. 3/ Jųuužs. .uz LTJMà : in . .,_žuãųaá. ,m>, ,rn, f/. ~_, i/ííjvfuí, z_ m' -íųg/ Ê,a; ,__, .
  • 9. fgfJ/ Aux ø/ *fųwýfå 90,55 w, .___. T,. ;-'/ ..ý-á$>üuk- (g; .ga-Tu , A jęųýuà. g.ųfïjųbgçoæ/ ųýždyø/ cę/ øçpęIxJųJL kïękdúàváúžlídrzg aüüzdųfåLgsájigęffu/ ų:ęfømųžųylåfłíųžfgffámęïøųyuųàí _í L/ æwá . jy a. .. .Q/ å á L; .a Lýíç/ ælęïjgl LTX/ aL Jung; -4 fïáal. J/ ç/la/ Lt/ 'Jgl Llåíúýør) uÊu/ -ž-(L ęT_÷-_ y; yüdt cu; çų/ ýuížo -pLV/ .LÃdýluíærájfgýgågíçgáfíuk-ljýdéladfblgtÂaųlålLęïfxgęl . .÷ÃU; u.'. 'ø-7IHJUJ}JJ 1:41:18;çjïçfjl-åž. fuyafïf; ęåå. ïuóža. íýl . f 1,3!)I/ íękdúàrdåräïlžił/ Ãfękåúåidåšýdf ugLt / .,. ,ę: .žII(/ Lyo/ "7.'÷Tå1:l`fl : du 4,. .., n, 4144.. ,Lun : ašcęú, ætfauíųçgęėuzftøí; á.æy. âųjųí å øícfauøuøïųgtàæ/ Mågøiuá ęöøzn L hy g . ui , Jåfíęlødüàlfnyg/ .ý f" ! yí, I._L_L/ D:IIA. ./A/ Lg LïÊSÊLI/ .žíųgúláøžbz Jdüeaołgíglígdújøý/ P? ÂLÂ/ *Êupcçãgåšuęcłlålçíýųçulžzųtçųųgåçâuzsi÷dyvýųgi÷gf _ųfLbLnå-ęfåuíugá: Ã(WJlå, åIILÉ)/5UÊ*J/ {
  • 10. JL/ .aÃJÉLÉJFgAÃl/ ÃyJGJIdÃxILfíæåbïårçłårýçýfęæçïėjały! gfýuýufgfuäjLydúànuäÂfLfåç%ží? Tíntåčyųalłífgåš rgųJuasø/ :v ldí/ “Lęã (r~: ._, ~='r; -÷Jvz_JvzJb"uãIEg~ãu/ 'Z(Ê7 m. . m: on y : gL/ LyTL. _LJÃUMÉM ųjų. ,hy L_. lyf m søwåæfuøn, L/ J:~ų? æ-'4'= >-«lfåfLfł: -Fu? æ Uåííėã mfm: çfárwųaåræ/ àíñ/ pággtgLųvgøJtuLzíęudúmnýb-*ųšlA/ (DLL/ íígn Jus; ryg: Jøø/ ?fłçïfiýø u; (oë už aíuøfíwøš 9.1195 , Tdtwá . Luutïçg wuøngøårfénd/ *túmųm-ýpžíųųxêødýçm/ dmøønydú' fmæžr/ J/äę/ .ý/ Êæętęd/ .zr/ L çųLpL QVFíJóZÊ/ :Dgíó/ 'ÊJÃJK Jïužjzøl/ ,í/ øgfózum; Éyfuà'vs/ :žųfuvęí/ zgaæmndàšýęuųxųati Ê/ (d/ 'JÂ- J'-, «=: .1'ín,3b d* Lålęï/ L-Jffçkïd ułbųfítåçàcælžc ųmft/ Jïųgl 4L/ ufłwå/94.1;tWé/ ųváffų. fgúpw)ugà/ yxýøåïgręanrdxųaę -pt/ až -÷ gýuàfuýfdjtøíųrė. maai-Fig; (ųaømaæëàfuýægàgėí; gig wãęę/ ?æïgtęuž Umfffurüžęíøýøíí/ ø/zødíå. fíękčúàlł/ rpfuulłšęzuųę, 454,; Jęafę wa, JJfp/ uųfçyawæuæuuayg/ øíbá upLuý? -Gan . Já-így d u: (um . gly/ XL , Um ufuøę, :Lløfę ((69) My" LJu. ø,/ }LnuLT42_J, -ę'}m2_n. š., e.. .Êtmgd/ gæíotučuiíyúųųagt; udüætxååíėLnffšføqåjuýftwLå/ ý-JJCW'JÂ'JJ'LGU7»5'L5ä/ ~Ê/9U: H'ÂÊ. » gfílųïyuñuøugd/ tęžçųxójç? Tyýñ : Jáusæ-_J/ ųf/ .. .. ųšgt/ yžxuø _zøvfú/ Lyęïøųfçqäçgýdídmý÷bxózę _gríęd/ Ięuęøjuí: uríå/ “Løduøxaų/ uw/ u/. fšgtę