1
admin@faizahmedowaisi.com
2
3
o o o
4
:
5
6
7
o o
o o o
8
9
o o o o o
o o
10
11
38
o o o
o
o
12
13
14
15
16
17
18
19
o o
20
21
22
o
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
o
38
39
40
o o
o
41
140,000
124,000
42
43
44
Nabi Kareem-Alaeh-Salam Ki MakKi Zindagi
of 45

Nabi Kareem-Alaeh-Salam Ki MakKi Zindagi

Nabi Kareem-Alaeh-Salam Ki MakKi Zindagi
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nabi Kareem-Alaeh-Salam Ki MakKi Zindagi

 • 1. 1 admin@faizahmedowaisi.com
 • 2. 2
 • 3. 3
 • 4. o o o 4
 • 5. : 5
 • 6. 6
 • 7. 7
 • 8. o o o o o 8
 • 9. 9
 • 10. o o o o o o o 10
 • 11. 11
 • 12. 38 o o o o o 12
 • 13. 13
 • 14. 14
 • 15. 15
 • 16. 16
 • 17. 17
 • 18. 18
 • 19. 19
 • 20. o o 20
 • 21. 21
 • 22. 22
 • 23. o 23
 • 24. 24
 • 25. 25
 • 26. 26
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. 29
 • 30. 30
 • 31. 31
 • 32. 32
 • 33. 33
 • 34. 34
 • 35. 35
 • 36. 36
 • 37. 37
 • 38. o 38
 • 39. 39
 • 40. 40
 • 41. o o o 41
 • 42. 140,000 124,000 42
 • 43. 43
 • 44. 44