EF - TRANS
Efektivní transfer znalostí a poznatků
z výzkumu a vývoje do praxe a jejich
násled...
Cíl projektu
Cílem projektu je nastavit a
pomoci realizovat efektivní
transfer přenosu znalostí
tvořených v rámci...
Důvody
• Nedostatečná ochrana a využití
výsledků VaV v ČR.
• Nedostatečný stupeň spolupráce
vysokých škol, výzkumných ...
Základní údaje
• Zahájení projektu: srpen 2009.
• Ukončení projektu: květen 2012
• délka trvání 34 měsíců.
• Celková alo...
Aktivity projektu
1. Zpracování analytických studií a
podkladů
2. Tvorba metodik + pilotní projekty
3. Vzdělávání
4. EF...
Popis 1. aktivity
Zpracování analytických studií a
podkladů:
• Analýza změn právního prostředí
a dopadů reformy systému ...
Popis 2. aktivity
Tvorba metodik:
• Vytvoření systému komercializace.
• Ochrana duševního vlastnictví.
• Využití licencí.
...
Popis 2. aktivity
Tvorba metodik:
• Využití bude ověřováno ve vybraných
výzkumných institucích (14 pilotních
projektů)...
Popis 2. aktivity
Pilotní projekty:
• ověřování využitelnosti jednotlivých
metodik,
• zpětná vazba pro doplnění analýz i...
Popis 3. aktivity
Vzdělávání:
Série školení určených pro cílovou
skupinu. Jako školící materiály budou
sloužit výstupy prv...
Popis 4. aktivity
EF TRANS síť:
Síť spolupracujících osob (zástupců
vysokých škol, v.v.i., regionů apod.),
která bude slou...
Popis 5. aktivity
Diseminace projektu a jeho výsledků:
• Zajištění publicity nejenom projektu
jako celku, ale důraz bude...
Metodiky
• Vytvoření systému komercializace.
• Ochrana duševního vlastnictví.
• Využití licencí.
• Zakládání firem...
Hlavní zásady
• Použitelnost - musí vést až popisu
jednotlivých činností.
• Srozumitelnost.
• Jednotná (podobná) struktu...
EF – TRANS vazby OP VK
• Individuální projekty národní.
• Prioritní osa 2 „Terciární vzdělávání,
výzkum a vývoj“ – speci...
EF – TRANS vazby OP VaVpI
PO 1 „Centra excelence“ a PO 2
„Regionální“ VaV centra vyžadují
existenci systému komerciali...
EF – TRANS vazby OP VaVpI
Oblast podpory 3.1. Komercializace
výsledků výzkumných organizaci a
ochrana jejich duševního v...
EF - TRANS
© 2010 EF-TRANS 18
Závěr
Projekt EF – TRANS nevyřeší
otázky spojené s ochranou a
využitím výsledků výzkumu a
vývoje. Poskytne však n...
EF - TRANS
Hlavní odborný garant projektu:
Ing. Pavel Komárek, CSc.
Telefon: +420 775 783 237
E-mail: pavel.koma...
of 20

Prezentace projektu EF -TRANS

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Prezentace projektu EF -TRANS

 • 1. EF - TRANS Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. © 2010 EF-TRANS 1
 • 2. Cíl projektu Cílem projektu je nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer přenosu znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe. © 2010 EF-TRANS 2
 • 3. Důvody • Nedostatečná ochrana a využití výsledků VaV v ČR. • Nedostatečný stupeň spolupráce vysokých škol, výzkumných institucí a aplikační sféry. • Podpora rozvoje vícezdrojového financování VaV. © 2010 EF-TRANS 3
 • 4. Základní údaje • Zahájení projektu: srpen 2009. • Ukončení projektu: květen 2012 • délka trvání 34 měsíců. • Celková alokace: 51 mil. Kč. Poznámka: Projekt platí pro celé území České republiky © 2010 EF-TRANS 4
 • 5. Aktivity projektu 1. Zpracování analytických studií a podkladů 2. Tvorba metodik + pilotní projekty 3. Vzdělávání 4. EF TRANS síť 5. Diseminace projektu a jeho výsledků © 2010 EF-TRANS 5
 • 6. Popis 1. aktivity Zpracování analytických studií a podkladů: • Analýza změn právního prostředí a dopadů reformy systému VaVaI. • Analýza systémů komercializace v zahraničí a v ČR. • Přehled „dobrých praxí“. • Dopady využití výsledků VaV. © 2010 EF-TRANS 6
 • 7. Popis 2. aktivity Tvorba metodik: • Vytvoření systému komercializace. • Ochrana duševního vlastnictví. • Využití licencí. • Zakládání firem s majetkovou účastí. • Spolupráce s aplikační sférou. • Výchova k podnikání. • Hodnocení dopadů a monitoring. © 2010 EF-TRANS 7
 • 8. Popis 2. aktivity Tvorba metodik: • Využití bude ověřováno ve vybraných výzkumných institucích (14 pilotních projektů): – různé typy a velikosti institucí, – různá úroveň ochrany a využití DV. • Zastoupení všech oblastí výzkumu a vývoje. © 2010 EF-TRANS 8
 • 9. Popis 2. aktivity Pilotní projekty: • ověřování využitelnosti jednotlivých metodik, • zpětná vazba pro doplnění analýz i metodik, • příspěvek na mzdy dvou pracovníků, • možnost využití zahraničních expertů. © 2010 EF-TRANS 9
 • 10. Popis 3. aktivity Vzdělávání: Série školení určených pro cílovou skupinu. Jako školící materiály budou sloužit výstupy prvních dvou aktivit. © 2010 EF-TRANS 10
 • 11. Popis 4. aktivity EF TRANS síť: Síť spolupracujících osob (zástupců vysokých škol, v.v.i., regionů apod.), která bude sloužit jako zpětná vazba při tvorbě metodik, monitorování připravenosti jednotlivých institucí, asistence u pilotních projektů, vzdělávání a propagaci. © 2010 EF-TRANS 11
 • 12. Popis 5. aktivity Diseminace projektu a jeho výsledků: • Zajištění publicity nejenom projektu jako celku, ale důraz bude kladen i na objasňování cíle a vlivu dopadů projektu. • Podpora ostatních klíčových aktivit: – rozšiřování metodik a dalších podkladů, – pořádání workshopů atd. © 2010 EF-TRANS 12
 • 13. Metodiky • Vytvoření systému komercializace. • Ochrana duševního vlastnictví. • Využití licencí. • Zakládání firem s majetkovou účastí. • Spolupráce s aplikační sférou. • Výchova k podnikání. • Hodnocení dopadů a monitoring. © 2010 EF-TRANS 13
 • 14. Hlavní zásady • Použitelnost - musí vést až popisu jednotlivých činností. • Srozumitelnost. • Jednotná (podobná) struktura – např. všechny budou obsahovat, přehled problematiky, popis právního prostředí a příklady. • … © 2010 EF-TRANS 14
 • 15. EF – TRANS vazby OP VK • Individuální projekty národní. • Prioritní osa 2 „Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj“ – specifický cíl: „Posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými institucemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy (včetně propagačních aktivit)“. © 2010 EF-TRANS 15
 • 16. EF – TRANS vazby OP VaVpI PO 1 „Centra excelence“ a PO 2 „Regionální“ VaV centra vyžadují existenci systému komercializace výsledků VaV či plán na jeho vybudování. Toto je součástí binárních kritérií Ano/Ne u všech tří výzev. Poznámka: Požadavek na získání až 30 % budoucích příjmů projektu z aplikační sféry není jinak realizovatelný. © 2010 EF-TRANS 16
 • 17. EF – TRANS vazby OP VaVpI Oblast podpory 3.1. Komercializace výsledků výzkumných organizaci a ochrana jejich duševního vlastnictví – má podpořit budování těchto systémů. Projekt EF - TRANS vytváří potřebné metodiky. © 2010 EF-TRANS 17
 • 18. EF - TRANS © 2010 EF-TRANS 18
 • 19. Závěr Projekt EF – TRANS nevyřeší otázky spojené s ochranou a využitím výsledků výzkumu a vývoje. Poskytne však návody, jak postupovat. ------------------ Všechny teorie jsou dobré k tomu, abyste si vytvořili teorii vlastní. © 2010 EF-TRANS 19
 • 20. EF - TRANS Hlavní odborný garant projektu: Ing. Pavel Komárek, CSc. Telefon: +420 775 783 237 E-mail: pavel.komarek@msmt.cz www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast- terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-a-vyvoje © 2010 EF-TRANS 20

Related Documents