‫نظرسنجی قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان‬
‫تقریر مطبوعات – منتشر کردن: یکشنبه 92 دسمبر 4102 ساعت 03:9 قبل از ظهر‬
‫...
‫خود درخواست نموده است رای خواهد دادند.‬
‫تایید ریاست جمهوری‬
‫کامال %58 گفته است که آنها به عقیده یا تایید رئیس جمهور کرز...
of 2

2014 Afghan Presidential Election Survey - Wave 1 Findings Press Conference - Dari

2014 Afghan Presidential Election Survey - Wave 1 Findings Press Conferecne - Dari
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - 2014 Afghan Presidential Election Survey - Wave 1 Findings Press Conference - Dari

  • 1. ‫نظرسنجی قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان‬ ‫تقریر مطبوعات – منتشر کردن: یکشنبه 92 دسمبر 4102 ساعت 03:9 قبل از ظهر‬ ‫مقدمه‬ ‫گلیفم اسوسییت )گلیفم متحد( و شریک تحقیق افغان ما ‪ AIRC‬خرسند است که اولین نظرسنجی خویش را از سه‬ ‫نظر سنجی سرتاسری کشور که ما تا انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل 4102 زمان بندی گردیده است‬ ‫انجام خواهیم داد اعلن مینماییم. هدف این نظرسنجی ها دانستن بیشتر در باره برتری رای دهنده احتمالی، تمایل‬ ‫مشارکت رای دهنده، گرایش نسبت به کاندیدان، و معلومات را بدسترس افغان ها قرار دادن میباشد. همچنین این‬ ‫نظرسنجی ها کاندیدان را مبنی بر تمایل، موضوعات و نگرانی های که برای رای دهنده های احتمالی اهمیت دارد‬ ‫و فراهم نمودن آمار ثابت کردن تغییر در نیروی حرکت جریان کمپاین آگاه و کمک مینماید.‬ ‫متدلوژی و معلومات سروی )نظرسنجی(‬ ‫این سروی در تمام 43 ولیت های افغانستان انجام یافته است که دراطراف 0052 تعداد از افغانها در باره‬ ‫انتخابات آینده پرسش شده است. از این سرجمع، پاسخ های 8412 رای دهنده احتمالی در این نظرسنجی شامل‬ ‫گردیده است. این سروی بین 72 نومبر و 3 دسمبر 4102 با استفاده از مصاحبه رو در رو انجام گردیده است.‬ ‫نمونه گیری حاشیه اشتباه + 11.2 با میزان 59% اطمینان میباشد. برای گروه های فرعی، حاشیه اشتباه وسیعتر‬ ‫میباشد.‬ ‫حمایت کاندیدان‬ ‫ا ٌ‬ ‫در صورتیکه هنوز در سیکل انتخابات زود است، از جمله رای دهنده های احتمالی که سروی گردیده است، فعل‬ ‫اشرف غنی احمدزی با داشتن 4 امتیاز پیش افت یا تقدم بالی رقیب نزدیک خود داکتر عبدال عبدال در صدر‬ ‫قرار دارد )%92 مقایسه به %52، بترتیب میباشد(. کاندید مشهور بعدی عبدالقیوم کرزی با %8، پروفیسور‬ ‫سیاف %6، زلمی رسول %6، و عبدالرحیم وردک %5 میباشد. تمام دیگر کاندیدان در این موقع زمانی پایین تر‬ ‫از %5 میباشند. تقریبا از هر ده رای دهنده های احتمالی یک آن )%11( نامعلوم یا مردد باقی مانده است. از‬ ‫ا ٌ‬ ‫پاسخ دهنده ها نیز پرسش شده است که شخص دیگر که شما به او رای خواهید داد چه کسی میباشد، اگر آنها برای‬ ‫کاندید مرجح یا مقدم خود رای داده نتوانستند. دوباره، اشرف غنی احمدزی و داکتر عبدال عبدال نشانی شده است‬ ‫که این نشانی )%12 و %02 بترتیب( کاندید انتخاب دوم ایشان میباشد. در میان تمام کاندیدان، حمایت از اشرف‬ ‫غنی احمدزی بیشتر بوده که %07 کسانی که گفته اند که به او رای میدهند نیز گفته اند که آنها نظر خود را قبل از‬ ‫انتخابات ماه حمل تغییر نخواهند داد.‬ ‫درست بودن کاندیدان‬ ‫اکثریت )%98( گفته اند که آنها برای یک کاندید با سابقه داشتن فساد به او رای نخواهد دادند. همانند، %87‬ ‫نشانه کرده اند که آنها برای یک کاندید با داشتن سابقه نقض حقوق بشر به او رای نخواهد دادند.‬ ‫سابقه کاندیدان‬ ‫در یک توسعه مثبت، کامل %48 از پاسخ دهنده گان اشاره بر این کرده اند که آنها برای یک کاندید که از قبیله یا‬ ‫% ً‬ ‫قومی که نسبت به قومی خود آنها مختلف باشد رای خواهد دادند این بدین معنی است که برای آنها اهمیت ندارد که‬ ‫یک کاندید از یک قوم یا قبیله مختلف باشد.‬ ‫کاندیدان اناث‬ ‫مسلما، اکثریت کسانی که سروی شده است )%95( میخواستند که ممکن برای یک کاندید ریاست جمهور که از‬ ‫% ً‬ ‫طبقه اناث باشد رای خواهد دادند. کامل %28 میخواستند که ممکن برای یک کاندید که یک خانم را بحیث معاون‬ ‫% ً‬ ‫1‬
  • 2. ‫خود درخواست نموده است رای خواهد دادند.‬ ‫تایید ریاست جمهوری‬ ‫کامال %58 گفته است که آنها به عقیده یا تایید رئیس جمهور کرزی از یک کاندید مشخص حمایت نخواهد کرد یا‬ ‫% ً‬ ‫که این موضوع برای آنها اهمیت ندارد. هرچند، %85 گفته است که آنها فکر خواهد کرد برای رای دادن به یک‬ ‫کاندید که توسط فامیل آنها حمایت میشود.‬ ‫موضوعات بسیار مهم‬ ‫نه بطور شگفت آور امنیت )%94( بسیار موضوع مهم در صدر لست قرار دارد که رای دهنده های احتمالی در‬ ‫این سروی گفته اند که رئیس جمهور جدید باید آنرا درست نماید به تعقیب آن موضوع اقتصاد )%71( و تعلیم و‬ ‫تربیت )%6( میباشد.‬ ‫مصالحه با طالبان‬ ‫اکثریت کسانی که سروی گردیده است )%16( گفته اند که برای یک کاندید رای خواهند داد کسی که میخواهد با‬ ‫طالبان مذاکره کند.‬ ‫روابط با ایالت متحده امریکا‬ ‫حتی اکثریت وسیع )%17( به یک کاندید رای خواهند داد که او میخواهد روابط مثبت با ایالت متحده امریکا داشته‬ ‫باشد و اکثریت قابل مالحظه )%04( فکر میکنند که کاندیدان باید بعضی نیروهای بین الملل را بعد از 4102 در‬ ‫افغانستان نگه بدارد.‬ ‫بیطرفی و شفافیت‬ ‫بیشترین )%77( اشاره به اطمنان داشتن به اینکه انتخابات بیطرف و شفاف خواهد بود کرده اند و اکثریت وسیع‬ ‫)%98( حتا "بسیار اطمنان" یا اقال "کم اطمنان" را نشانی کرده اند که رای آنها محرم خواهند بود. تا حدی در‬ ‫% ً‬ ‫باره پروسه انتخابات ریاست جمهوری معلومات دارند، اما یک ثلث هیچ پروسه را نمیفهمند. رادیو یک منبع‬ ‫عمومی معلومات گرفتن در باره انتخابات میباشد.‬ ‫خشونت در جریان انتخابات‬ ‫تقریبا نیم پاسخ دهنده گان در باره خشونت در ولسوالی هایشان قبل از انتخابات و در روز انتخابات نگران هستند.‬ ‫% ً‬ ‫منابع تماس‬ ‫برای دانستن بیشتر در باره این نظرسنجی یا سروی، لطف نموده از ویب سایت اختصاصی ما‬ ‫‪ voteafghanistan.com‬دیدن نمایید جایکه کاپی این سروی برای داونلود موجود بوده ونیز متودهای گزارش و‬ ‫حمایت کردن از دیتا موجود میباشد. همچنین شما میتوانید ما را در صفحه‬ ‫‪https://www.facebook.com/SadayeAfghan?ref=hl‬‬ ‫)صدای افغان برای انتخابات ‪ (Afghan Voice for Elections‬تعقیب نمایید.‬ ‫منابع تماس دیگر:‬ ‫کابل: خانم الیشیا بوید در ‪Alicia.boyd@glevumusa.com‬‬ ‫بین المللی: اندریو گارفیلد در 3184 822 175 1 +( ‪(Andrew.j.garfield@glevumusa.com‬‬ ‫2‬

Related Documents