Nationalistische literatuur in de Bijbel: de
boeken 1 en 2 Makkabeeën
Jan Willem van Henten
Nationaal
symbool
Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maccabi_beer.jpg?uselang=nl
Modi’in
• http://natureisrael.com/modiin1.html#History
• http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblic
• Maccabean grave...
Graf van de Makkabeeën, Modi’in
Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mevo-Modiim-967.jpg?uselang=nl
Christelijke
helden
Makkabäerschrein
Keulen
Foto: Oliver Cremer
http://commons.wikimedia
.org/wiki/File:Maccabees_
Shrine_...
Opzet
1. Inleiding
2. Tijdbalk
3. Inleidende informatie
4. Compositie 1 en 2 Mak.
5. Feest: Chanoekka
6. Makkabeeën als bi...
Tijdbalk
520-515 Herbouw Tempel “Zadokieten”
335-323 Alexander de Grote Diadochen
200 Slag bij Paneion Seleucieden
175-164...
Inleidende informatie
1 Namen:
Judas “de Makkabeeër”, 1 M 2:4
Maqqabi: “hameraar”
Hasmoneeën: Hasmon voorvader Mattathias
...
Compositie 1 Makkabeeën
Tweeluik:
Luik 1 = hfst. 1: vervolging en onderdrukking door Antiochus IV
Luik 2 = hfst. 3-13: bev...
Compositie 2 Makkabeeën
Combinatie feestbrieven en samenvatting geschiedwerk:
Feestbrieven: Jeruzalemse Joden nodigen Egyp...
Belang van feesten
Feesten ronden serie gebeurtenissen af:
- 1 Mak. 4:59: Chanoekka; vgl. 2 Mak.
10:1-8
- 1 Mak. 7:48-49; ...
Meer over feesten ..
- Ontwikkeling van Chanoekka
- Wie stelt in en wie viert?
- Licht en olie
- Verband met tempel en
Loo...
1 Mak. 4:36-59
4:52-3: Op de vijfentwintigste van de negende maand,
te weten de maand kislew, van het jaar 148 stonden
ze ...
Babylonische Talmoed
Sanhedrin 21b
It was when the might of the Hasmonean
dynasty overcame and vanquished them
that, upon ...
1 Mak. 2:49-69: Testament van Mattathias
Context:
- Begin van de Makkabeeënopstand
- Matthias’ weigering om te offeren
- A...
1 Mak. 2:49-69: Testament van Mattathias
(26-27) Zo toonde hij zijn toewijding aan de wet, zoals
ook Pinechas eens had ged...
1 Mak. 2:49-69: lijst van nationale helden
(52-61) Bleek Abraham niet trouw te zijn toen hij op de proef
werd gesteld, en ...
1 Mak. 14:27-49: decreet voor
Simon: volk bevestigt eigen leider
Simon bevestigd als 3-voudig leider:
politiek, militair e...
1 Mak. 14:27-49
(27-9) Dit is een afschrift van de tekst op de
bronzen platen: Op 18 elul van het jaar 172,
het derde rege...
1 Mak. 14:27-49
(41-4) De Joden en hun priesters hebben Simon
en zijn nakomelingen als hun leider en als
hogepriester aang...
2 Makkabeeën
Ethnos met Juda als moederland
Tempel en Jeruzalem centrum
Vaderlandse wetten
Leefwijze
Godsdienst (o.a....
Judas Maccabaeus voor veldslag, Or Torah Synagoge, Acre
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maccabean_Revolt#mediav...
of 22

Nationalistische literatuur in de bijbel: de boeken Makkabeeën 1 en 2 - Didachè 2014

Presentatie bij lezing Jan Willem Van Henten tijdens de Didachè studiedagen op 19 en 20 augustus 2014 te Leuven Meer informatie op www.vlaamsebijbelstichting.be
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Spiritual      


Transcripts - Nationalistische literatuur in de bijbel: de boeken Makkabeeën 1 en 2 - Didachè 2014

 • 1. Nationalistische literatuur in de Bijbel: de boeken 1 en 2 Makkabeeën Jan Willem van Henten
 • 2. Nationaal symbool Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maccabi_beer.jpg?uselang=nl
 • 3. Modi’in • http://natureisrael.com/modiin1.html#History • http://www.biblicalarchaeology.org/daily/biblic • Maccabean graves: http://modiinapp.com/en/page/1389/the-macc
 • 4. Graf van de Makkabeeën, Modi’in Bron: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mevo-Modiim-967.jpg?uselang=nl
 • 5. Christelijke helden Makkabäerschrein Keulen Foto: Oliver Cremer http://commons.wikimedia .org/wiki/File:Maccabees_ Shrine_Detail12.JPG? uselang=nl
 • 6. Opzet 1. Inleiding 2. Tijdbalk 3. Inleidende informatie 4. Compositie 1 en 2 Mak. 5. Feest: Chanoekka 6. Makkabeeën als bijbelse helden (1 Mak. 2) 7. Simon als vader des vaderlands (1 Mak. 14) 8. Joden als volk met eigen cultuur (2 Mak.) 9. Voorbeeldige burgers: Judas en de martelaren 10. Conclusie
 • 7. Tijdbalk 520-515 Herbouw Tempel “Zadokieten” 335-323 Alexander de Grote Diadochen 200 Slag bij Paneion Seleucieden 175-164 Antiochus IV Makkabeeën ± 168 Vervolging  Makkabeeënopstand 164 Herinwijding tempel Judas 161/0 Dood Judas Maccabaeus Hasmoneeën 142 Dood Jonathan Hasmoneeën 134 Dood Simon Hasmoneeën 134-104 Johannes Hyrcanus 2e generatie Has. 40/37-4 Herodes de Grote Herodianen
 • 8. Inleidende informatie 1 Namen: Judas “de Makkabeeër”, 1 M 2:4 Maqqabi: “hameraar” Hasmoneeën: Hasmon voorvader Mattathias 2 Datering 1 Mak: t.t.v. Johannes Hyrcanus (135/4-104) 2 Mak: datering 1e feestbrief: dec. 124 tussen 124 en 63 (positief beeld Romeinen) 3 Herkomst: 1 Mak Jeruzalem; 2 Mak diaspora?
 • 9. Compositie 1 Makkabeeën Tweeluik: Luik 1 = hfst. 1: vervolging en onderdrukking door Antiochus IV Luik 2 = hfst. 3-13: bevrijdingsgeschiedenis in 3 fasen •1) herovering en herinwijding van de tempel (3:1-4:59) •2) herstel Joodse godsdienst, strijd tegen buurvolken en Seleucieden (5:1-7:49) •3) veldslagen, verdragen met Rome en Sparta en verovering akra (8:1-13:52) Hoofdstuk 2 en 14-16 omlijsten de bevrijdingsgeschiedenis van hoofdstuk 3-13: begin opstand, decreet voor Simon en zijn zonen en de overgang naar de derde generatie van de Makkabese leiders. NB: de 3 fasen eindigen met instelling nationaal feest
 • 10. Compositie 2 Makkabeeën Combinatie feestbrieven en samenvatting geschiedwerk: Feestbrieven: Jeruzalemse Joden nodigen Egyptische Joden uit het reinigingsfeest van de tempel mee te vieren (1:1-2:18). Geschiedwerk: samenvatting van Jason van Cyrene (2:19-15:39). Theologisch schema bepaalt gebeurtenissen beschreven in 4 clusters (3:1-4:6; 4:7-10:9; 10:10-13:26; 14:1-15:36): •afvalligheid •vervolging als straf •wending •strijd/overwinning De secties 4:7-10:9 en 14:1-15:36 worden afgesloten met de instelling van een nationaal feest: reiniging van de tempel en de Nikanordag.
 • 11. Belang van feesten Feesten ronden serie gebeurtenissen af: - 1 Mak. 4:59: Chanoekka; vgl. 2 Mak. 10:1-8 - 1 Mak. 7:48-49; 2 Mak. 15:36: Nikanordag - 1 Mak. 13:52: bevrijding van de akra Herdenken belangrijke gebeurtenis uit verleden die deel uitmaakt van gemeenschappelijke geschiedenis.  Veronderstelt zelfstandige natie met eigen cultuur en geschiedenis
 • 12. Meer over feesten .. - Ontwikkeling van Chanoekka - Wie stelt in en wie viert? - Licht en olie - Verband met tempel en Loofhuttenfeest
 • 13. 1 Mak. 4:36-59 4:52-3: Op de vijfentwintigste van de negende maand, te weten de maand kislew, van het jaar 148 stonden ze in alle vroegte op en brachten volgens voorschrift een offer op het nieuwe brandofferaltaar. (54) Op dezelfde dag en op hetzelfde uur dat vreemde volken het altaar hadden ontwijd, werd het nieuwe altaar ingewijd. (56) Acht dagen lang vierden ze de inwijding van het altaar en brachten ze vol vreugde brandoffers, vredeoffers en dankoffers.(59) Judas bepaalde samen met zijn broers en de hele volksverga- dering dat het feest van de altaarinwijding jaarlijks acht dagen met blijdschap en vreugde gevierd zou worden, te beginnen op 25 kislew.
 • 14. Babylonische Talmoed Sanhedrin 21b It was when the might of the Hasmonean dynasty overcame and vanquished them that, upon search, only a single cruse of undefiled oil, sealed by the High Priest, was found. In it was oil enough for the needs of a single day. A miracle was wrought and it burned eight days. The next year they ordained these days a holiday with songs and praises. Vgl. 2 Mak. 1:10-2:8
 • 15. 1 Mak. 2:49-69: Testament van Mattathias Context: - Begin van de Makkabeeënopstand - Matthias’ weigering om te offeren - Analogie met Pinchas in Numeri 25 (23-24) Hij was nog niet uitgesproken, of er trad voor het oog van de menigte een Jood naar voren die overeenkomstig het bevel van de koning een offer wilde brengen op het altaar in Modeïn. 24 Mattatias zag het en werd woedend. Hij begon te trillen van verontwaardiging en liet, geruggensteund door de wet, zijn woede de vrije loop; hij rende op de man af en stak hem op het
 • 16. 1 Mak. 2:49-69: Testament van Mattathias (26-27) Zo toonde hij zijn toewijding aan de wet, zoals ook Pinechas eens had gedaan met Zimri, de zoon van Salu. Daarna trok Mattatias door de stad en riep met luide stem: ‘Laat ieder die de wet is toegedaan en pal staat voor het verbond zich bij mij aansluiten.’ Geestelijke nalatenschap op sterfbed voor zoons haalt Judas en Simon naar voren: (65-66): Simon hier, jullie broer, is een goed raadsman, dat weet ik. Luister steeds naar hem, hij zal een vader voor jullie zijn. 66 Judas Makkabeüs is van jongs af aan de sterkste geweest. Hij zal jullie legeraanvoerder zijn en de oorlog tegen de vreemde
 • 17. 1 Mak. 2:49-69: lijst van nationale helden (52-61) Bleek Abraham niet trouw te zijn toen hij op de proef werd gesteld, en is hem dat niet als een rechtvaardige daad toegerekend? Jozef hield zich aan het gebod, zelfs toen hij in het nauw werd gebracht, en hij werd koning van Egypte. Onze voorvader Pinechas ontving voor zijn grote toewijding de plechtige belofte van het eeuwige priesterschap. Jozua vervulde zijn opdracht en werd rechter over Israël. Kaleb getuigde voor het volk van zijn vertrouwen en kreeg daarom een deel van het land in zijn bezit. David verkreeg dankzij zijn vroomheid het eeuwige koningschap. Elia werd in de hemel opgenomen omdat hij zich met volle overgave voor de wet had ingezet. Chananja, Azarja en Misaël vertrouwden op God en werden zo uit het vuur gered. Daniël werd wegens zijn onschuld uit de muil van leeuwen bevrijd. Hieruit blijkt dat ieder die zijn hoop op God vestigt wordt gesterkt, elke generatie opnieuw.
 • 18. 1 Mak. 14:27-49: decreet voor Simon: volk bevestigt eigen leider Simon bevestigd als 3-voudig leider: politiek, militair en priesterlijk (14:41, 47) Legitimatie: zijn daden (14:35): - militair, fortificaties, triomf (14:31-37) - bescherming tempel (14:31-2, 36) - financieel (14:32) Decreet past in traditie van eredecreten voor hellenistische heersers  priesters + volk eert leider v.w. bewezen diensten Simon is personificatie van de staat
 • 19. 1 Mak. 14:27-49 (27-9) Dit is een afschrift van de tekst op de bronzen platen: Op 18 elul van het jaar 172, het derde regeringsjaar van hogepriester Simon, is ons in Asaramel op een grote bijeenkomst van de priesters, het volk, de leiders van het volk en de oudsten van het land het volgende meegedeeld: Tijdens de vele oorlogen die ons land hebben geteis- terd, hebben Simon, de zoon van Mattatias, afstammeling van Jojarib, en zijn broers zich in hun verzet tegen de vijanden van hun volk vaak aan gevaren blootgesteld…
 • 20. 1 Mak. 14:27-49 (41-4) De Joden en hun priesters hebben Simon en zijn nakomelingen als hun leider en als hogepriester aangesteld, totdat er een betrouwbare profeet zal opstaan. 42 Simon is hun veldheer en draagt tevens zorg voor de tempel; … Hij draagt zorg voor de tempel; dit houdt in dat iedereen hem moet gehoorzamen. Alle akten in het land worden in zijn naam opgemaakt. Bovendien mag hij zich in purper kleden en een gouden speld dragen. Het is noch de priesters noch iemand van het volk geoorloofd een van deze voorschriften buiten werking te stellen
 • 21. 2 Makkabeeën Ethnos met Juda als moederland Tempel en Jeruzalem centrum Vaderlandse wetten Leefwijze Godsdienst (o.a. feesten, sabbat) Vaderlandse taal Ideale burgers (vroomheid) - Eleazar voorbeeld voor de jeugd (6:28, 31) - Judas en de martelaren vechten voor dezelfde zaak: vaderland en Ioudaismos
 • 22. Judas Maccabaeus voor veldslag, Or Torah Synagoge, Acre http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maccabean_Revolt#mediaviewer/File:PikiWiki_Israel _28224_Or_Torah_Synagogue_in_Acre.JPG

Related Documents