MASTER
TERAPIA LOGOPEDICA IN PROCESELE DE COMUNICARE
Director
Prof. Univ. Dr. Florin Emil Verza
Misiunea şi obiectivele pr...
Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
- formarea competentelor necesare pentru exerci...
- Asociatia nationala a psihologilor
- Centrele de resurse
- Aplicarea programelor de terapie a limbajului si comunicarii ...
comunicare;
14. Cunoaşterea şi abilitarea în evaluarea factorilor etiologici,
sociali şi familiali cu impact asupra învăţă...
perspectivă interdisciplinară a proceselor psihosociale din
grupurile de elevi cu deficienţe.
15. Exersarea competenţelor ...
asociaţiile profesionale şi ştiinţifice din domeniul
psihopedagogiei speciale, pentru asigurarea continuităţii
sistemice î...
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ANUL DE STUDIU I
Nr.
crt.
Discipline de studiu
Semestrul I Forma de
evaluare
Credite
C S L
1. Psihologi...
of 7

Prezentare master „Terapia logopedica in procesele de comunicare”

MASTER TERAPIA LOGOPEDICA IN PROCESELE DE COMUNICARE FACULTATEA DE PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentare master „Terapia logopedica in procesele de comunicare”

  • 1. MASTER TERAPIA LOGOPEDICA IN PROCESELE DE COMUNICARE Director Prof. Univ. Dr. Florin Emil Verza Misiunea şi obiectivele programului de studii universitare de masterat. Principala misiune a acestui program de master este aceea de a forma, la cele mai inalte standarde de calitate, logopezi, specialisti in domeniul optimizarii comunicarii si a inlaturarii distorsiunilor comunicarii. Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele: - necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică; - cerintele si exigentele privind formarea initiala a logopezilor cu drept delibera practica in psihopedagogie speciala - nivelul crescut de solicitare pentru formarea specialistilor in domeniul terapiei logopedice si a comunicarii Misiunea programului de master se concretizează într-un ansamblu de funcţii şi servicii profesional-academice. În esenţă, acestea sunt: • Servicii profesional-didactice: pregătirea continuă a specialiştilor din domeniul de profil (terapie logopedica si a comunicarii) • Servicii ştiinţifice: promovarea cercetării fundamentale, aplicative si de dezvoltare în cadrul stiintelor educatiei in general si in special in ceea ce priveste terapia logopedica si a comunicarii. • Servicii de consultanţă şi consiliere: oferirea de servicii profesional-ştiinţifice, institutiilor scolare preuniversitare si altor instituţii, comunităţii şi persoanelor interesate. • Servicii cultural-educative: cultivarea valorilor democratice, dezvoltarea modelelor de gândire critică şi inovatoare, a atitudinilor şi comportamentelor civice, respectarea normelor deontologice profesionale specifice, responsabilizarea pentru munca in echipa interdisciplinara. • Servicii de cooperare academică - profesională: dezvoltarea cooperării academice cu facultăţile şi instituţiile de cercetare de profil din România, din ţările europene şi de pe alte continente. • Formarea de abilitati de cercetare in domeniul limbajului si comunicarii, a impactului acestor tulburari asupra personalitatii si comportamentului Obiectivele programului de studii universitare de master „Terapia logopedica in procesele de comunicare si limbaj” sunt formulate in stransa legatura cu exigenţele societăţii bazate pe cunoaştere şi competitivitate, cu noile provocari in spatiul invatamantului superior, cu necesitatea demonstrării de către absolvenţi a unei capacităţi superioare de rezolvare a problemelor, a unor competente raportate la standarde ocupationale ridicate si complexe intens solicitate de catre piata muncii.
  • 2. Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt: - formarea competentelor necesare pentru exercitarea activitatilor logopedice la nivelul exigentelor deontologiei profesiei si standardelor calitative care sa sustina competitivitatea - formarea la cele mai inalte standarde a abilitatilor fundamentale necesare pentru terapia tulburarilor de limbaj si comunicare- pentru ocuparea unor posturi in institutiile de stat si private (in care sunt solicitari crescute pentru specialistii din acest domeniu - instrumentarea si/sau aprofundarea cunoasterii unor tehnici psihoterapeutice cu consecinte benefice asupra limbajului si comunicarii in diferite contexte si grupuri sociale - sustinerea optimizarii procesului de invatamant special prin interventii educational-terapeutice si prin programe compensator-recuperatorii in cazul copiilor cu tulburari de limbaj si comunicare de fond sau asociate - aderarea la sistemul standardelor internationale privind consilierea si supervizarea practicienilor in domeniul terapiei limbajului si comunicari inca din etapa studiilor masterale - initierea si sustinerea parteneriatelor intre sistemul universitar si institutiile scolare, asociatiile profesionale si stiintifice de profil, centrele si cabinetele logopedice, in scopul realizarii relatiei si unitatii dintre aspectul informativ si cel formativ al studiilor masterale, precum si in scopul cearii unor deschideri spre piata muncii pentru absolventii acestui master - accentuarea caracterului practic-aplicativ si formativ al studiilor masterale OPORTUNITATI DE INCADRARE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII - institutii prescolare si scolare din invatamantul special - institutii prescolare si scolare din invatmantul de masa - institutii prescolare si scolare din invatamantul de masa cu clase cu copii cu CES intergrati - centrele logopedice interscolare - clinici si spitale pentru adulti si copii - policlinici pentru adulti si copii - cabinete medicale private - centre de plasament - laboratoare de sanatate mintala - Agentia Nationala pentru Protectia Persoanelor cu Handicap (pentru expertiza complexa) si filialele de sector sau judetene - Centre de reeducare pentru minori - Centre de reabilitare pentru persoane cu nevoi speciale si familiile lor - Centre pentru asistarea copilului si a familiei - Fundatii pentru copii cu CES - ONG-uri - Asociatia nationala a logopezilor si filialele sale
  • 3. - Asociatia nationala a psihologilor - Centrele de resurse - Aplicarea programelor de terapie a limbajului si comunicarii in after school Competenţe generale conferite de specializare Competenţe instrumentale 1. Conoaşterea şi utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor şi metodologiei de terapie logopedică, consiliere psihopedagogică, pentru adulţi, copii, familii şi organizaţii 2. Cunoaşterea şi operaţionalizarea aparatului conceptual al disciplinelor cuprinse în Planul de învăţământ al studiilor masterale; 3. Cunoaşterea şi abilitarea în utilizarea instrumentarului psihodiagnostic de tip logopedic necesar în asistarea psihopedagogică; 4. Cunoaşterea şi abilitarea în practica exerciţiilor şi tehnicilor de terapie logopedică şi de dezvoltare a limbajului, centrate pe comunicare verbală şi nonverbală; 5. Cunoaşterea şi abilitarea în evaluarea tulburărilor de comunicare; 6. Aprofundarea şi aplicarea teoriilor clasice şi moderne din psihopedagogia specială, din psihologia copilului şi din ştiinţele educaţiei în scopul formării unor competenţe necesare tratării individualizate a copiilor cu tulburări de limbaj şi comunicare; 7. Formarea abilităţilor de aplicare, prelucrare şi interpretare a rezultatelor la probele psihodiagnostice pentru cunoaşterea multilaterală a procesualităţii psihice, a personalităţii persoanelor cu tulburări în sfera comunicării şi a limbajului, pe fondul intelectului normal, a deficienţelor de intellect, a celor senzoriale sau neuromotorii; 8. Cunoaşterea şi abilitarea în utilizarea instrumentarului psihodiagnostic şi logopedic pentru evaluarea persoanelor cu deficienţe sau tulburări de limbaj; 9. Formarea competenţelor necesare proiectării şi aplicării programelor de terapie logopedică; 10. Formarea competenţelor pentru utilizarea programelor de calculator în scopul prelucrării statistice a rezultatelor unor cercetări teoretice şi aplicative; 11. Formarea şi exersarea abilităţilor de consiliere socio-şcolară şi profesională a elevilor cu tulburări de limbaj, precum şi a familiilor lor; 12. Formarea abilităţii de concepere şi aplicare a programelor compensator-recuperatorii în scopul optimizării performanţelor şcolare ale elevilor cu deficienţe de limbaj; 13. Cunoaşterea şi abilitarea în practica activităţilor specifice care să susţină reuşita în învăţare a copiilor cu tulburări de
  • 4. comunicare; 14. Cunoaşterea şi abilitarea în evaluarea factorilor etiologici, sociali şi familiali cu impact asupra învăţării şi integrării copiilor cu tulburări de comunicare; Competenţe interpersonale 1. Dezvoltarea unui comportament terapeutic orientat umanist, respectând valorile etice şi deontologice ale competenţei de consilier şi psihoterapeut 2. Dezvoltarea personală în conformitate cu normativitatea socială şi valorile generate de societatea democratică modernă; 3. Formarea competenţelor şi a unei conduite corespunzătoare deontologiei profesiilor obţinute prin studiile masterale; 4. Consolidarea unor trăsături pozitive de personalitate necesare pentru o relaţionare psihosocială optimă; 5. Formarea abilităţii de relaţionare empatică bazată pe respect, toleranţă, înţelegere şi valorizare a copiilor în general şi a celor cu tulburări de limbaj şi comunicare, în particular; 6. Dezvoltarea unor capacităţi relaţionale şi de comunicare, care să includă şi limbajele specifice unor categorii de persoane cu handicap; 7. Formarea capacităţii de acceptare a „unităţii în diversitate“ şi particularizarea modalităţilor relaţionale la specificul personalităţii decompensate a copiilor cu diferite deficienţe/handicapuri; 8. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale şi a unor coordonate spiritual-creştine, care să fundamenteze contactele interpersonale cu copiii şi cu persoanele cu deficienţe şi să elimine fenomenele discriminatorii; 9. Dezvoltarea flexibilităţii şi creativităţii relaţionale în activitatea de sprijin, suport informaţional şi moral, cooperare şi stimulare a aptitudinilor pentru persoanele cu tulburări de limbaj şi comunicare; 10. Dezvoltarea abilităţiilor de comunicare (inclusiv prin limbaje specifice, limbaje artistice, internet etc.) cu copiii şi cu familiile lor 11. Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor prosociale şi a relaţionării armonioase în grupuri sociale, în clasele şcolare, în relaţiile familiale, în instituţii, în relaţia şcoală-familie; 12. Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor favorabile actului educaţional-terapeutic, care să susţină integrarea socială optimă a elevilor cu tulburări de limbaj ; 13. Stimularea interesului pentru dezvoltarea personală şi pentru auto-analiză şi auto-evaluare corectă a propriului comportament şi a propriilor trăsături de personalitate; 14. Exersarea competenţelor evaluative multidimensionale şi din
  • 5. perspectivă interdisciplinară a proceselor psihosociale din grupurile de elevi cu deficienţe. 15. Exersarea competenţelor de lucru în echipă prin colaborare, competiţie, întrajutorare, schimb reciproc de mesaje, tehnici, idei (inclusiv competenţe pentru conceperea şi derularea unor proiecte/granturi de cercetare) ; 16. Abilitarea în relaţia presupusă de consiliere şi/sau psihoterapie individuală şi de grup ; 17. Utilizarea tehnologiilor de informare şi formare moderne, cu suport video şi audio ; 18. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu factorii implicaţi în educaţie şi în şcoală, cu reprezentanţii instituţiilor statului, cu ONG-urile, cu organizaţiile profesionale, cu asociaţiile persoanelor cu handicap etc. Competenţe sistemice 1. Formarea capacităţilor de adaptare la situaţii existenţiale şi educaţionale inedite, la provocările societăţii în continuă schimbare şi la solicitările de rezolvare a unor probleme care necesită consiliere, terapie individuală şi de grup, sprijin şi intervenţii optimizatoare. 2. Adaptarea la politicile educaţionale şi sociale actuale de protecţie a copiilor şi persoanelor cu handicap, în scopul dezvoltării unor strategii eficiente la nivel familial, instituţional sau comunitar pentru eliminarea abandonului, violenţei familiale, eşecului şcolar, abuzului faţă de copii etc. 3. Dezvoltarea unor modele culturale, educaţionale, civice, religioase şi comportamentale responsabile, creative şi integratoare care să contribuie la dezvoltarea personală; 4. Promovarea şi implementarea unor practici de terapie complexă şi integrată care să contribuie la dezvoltarea unei personalităţi ancorate în realitate şi adaptate şi care să reducă consecinţele deficienţelor/handicapurilor; 5. Dezvoltarea unor strategii şi tehnici bazate pe coordonatele psihologiei şi psihopedagogiei moderne în scopul aprofundării cunoaşterii şi dezvoltării profesionale viitoare; 6. Dezvoltarea unor sisteme moderne de cercetare în echipe interdisciplinare, ale căror rezultate să fundamenteze actul educaţional, integrarea copiilor cu CES şi intervenţiile compensator-recuperatorii; 7. Alinierea la sistemul standardelor internaţionale privind formarea şi supervizarea abilităţilor şi practicilor de consiliere, de sprijin, de diagnoză şi de psihoterapie chiar din etapa pregătirii academice postuniversitare de tip masteral în perspectiva acordării dreptului de liberă practică de către Colegiul Psihologilor din România, în conformitate cu legile în vigoare şi cu competenţele formate prin studiile masterale; 8. Dezvoltarea parteneriatului între sistemul universitar şi
  • 6. asociaţiile profesionale şi ştiinţifice din domeniul psihopedagogiei speciale, pentru asigurarea continuităţii sistemice între educaţie, profesionalizare, supervizare, certificare şi absorbţia specialiştilor absolvenţi pe piaţa muncii;
  • 7. PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT ANUL DE STUDIU I Nr. crt. Discipline de studiu Semestrul I Forma de evaluare Credite C S L 1. Psihologia limbajului şi comunicării 2 2 E/I 10 2. Tulburări ale limbajului şi comunicării 2 2 E/I 10 3. Specificul psihoterapiei persoanelor în dificultate 2 2 E/I 10 TOTAL 6 4 2 3E 30 Nr. crt. Discipline de studiu Semestrul II Forma de evaluare Credite C S L 1. Terapii educaţional-recuperative în logopedie 2 2 E/II 10 2. Tulburări de limbaj asociate deficienţelor mintale şi senzoriale 2 1 E/II 8 3. Consiliere psihopedagogică şi în asistenţa socială 3 C/II 4 4. Psihodiagnoza limbajului si a personalitatii 2 1 E/II 8 TOTAL 6 2 5 3E/1C 30 ANUL DE STUDIU II Nr. crt. Discipline de studiu Semestrul I Forma de evaluare Credite C S L 1. Relaţie şi determinare în tulburările comunicării şi tulburările neuromotorii 2 2 C/I 10 2. Perspective în recuperarea psihopedagogică 2 2 E/I 10 3. Psiholingvistică şi fonetică 2 1 E/I 6 4. Intervenţie şi practică logopedică 3 C/I 4 TOTAL 6 5 3 2E/2C 30 Nr. crt. Discipline de studiu Semestrul II Forma de evaluare Credite C S L 1. Ergoterapie, artterapie şi ludoterapie 2 2 C/II 10 2. Metode i tehnici de cercetare în psihopedagogiaș specială 2 2 C/II 10 3. Programe de comunicare şi limbaje augmentative 2 1 E/II 7 4. Activităţi de cercetare pentru pregătirea dizertaţiei 2 C/II 3 TOTAL 6 3 4 1E/3C 30 Examen de finalizare a studiilor - Diserta ie -10 crediteț Planul de învă ământ poate fi implementat total sau par ial într-o organizare modulară.ț ț