Marina Trajanović I4
Promene u broju hromozoma predstavljaju promenu u
broju hromozoma u ćeliji. Razlikuju se dva tipa ovih promena:
•poliploid...
Bolesti izazvane promenama u broju
hromozoma mogu biti:
 Monozomija
Tarnerov sindrom
 Trizomije
Klinefelterov sindrom
Da...
Tarnerov sindrom
Tarnerov sindrom je
nasledna bolest uzrokovana
nedostatkom jednog X
hromozoma u nekim ili
svim ćelijama k...
Klinefelterov sindrom
Klinefelterov sindrom je genetski
poremećaj koji utiče na muškarce.
Obično, muškarci imaju jedan x i...
Patoov sindrom
Patoov sindrom, naziva se još
i trizomija 13.To je bolest čiji je
uzrok numerička aberacija
hromozoma,trizo...
Daunov sindrom
Daunov sindrom je
oblik hromozopatije koji se javlja
kao posledica trizomije
hromozoma 21. Karakteristike s...
Edvardsov sindrom
Edvardsov sindrom, naziva se još
i trizomija 18.To je bolest čiji je
uzrok numerička aberacija
hromozoma...
Ovaj tip promena je posledica prekida i poremećaja linearnog
kontinuiteta hromozoma.Razlikuju se četiri osnovna tipa prome...
Delecija(mačiji plač)
 Sindrom mačijeg plača je sindrom koji
se javlja kao posledica promena u gradji
hromozoma. U pitanj...
Genska mutacija(albinizam)
Albinizam je nasledni genetski
poremećaj koji karakteriše
delimično ili potpuno odsustvo
pigmen...
Genska mutacija(anemija srpastih ćelija)
Srpasta anemija spada u
grupu
hemoglopatijaHemoglobin S
ima osobinu da se kada pa...
Genska mutacija(sindaktilija i polidaktilija)
Pojam sindaktilija označava srasle
prste.
Sindaktilija je urođena mana koja ...
Genska mutacija(hemofilija)
Hemofilija je nasledno oboljenje
iz grupe koagulopatija
(poremećaji u procesu
zgrušavanja krvi...
Наследне болести - урадила Марина Трајановић
of 15

Наследне болести - урадила Марина Трајановић

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Наследне болести - урадила Марина Трајановић

 • 1. Marina Trajanović I4
 • 2. Promene u broju hromozoma predstavljaju promenu u broju hromozoma u ćeliji. Razlikuju se dva tipa ovih promena: •poliploidija- dolazi do uvećanja broja ukupnih garnitura hromozoma •aneuploidija- uvećanje ili smanjenje osnovne garniture za jedan ili veći broj hromozoma(monozomija i trizomije).
 • 3. Bolesti izazvane promenama u broju hromozoma mogu biti:  Monozomija Tarnerov sindrom  Trizomije Klinefelterov sindrom Daunov sindrom Patoov sindrom Edvardsov sindrom
 • 4. Tarnerov sindrom Tarnerov sindrom je nasledna bolest uzrokovana nedostatkom jednog X hromozoma u nekim ili svim ćelijama kod osoba ženskog pola koja koči seksualni razvoj i obično uzrokuje neplodnost (sterilnost). Uzrok sindroma je monozomija X hromozoma žene, kariotip je 45,X i skoro da je jedina monozomija koju ćelija može da preživi.
 • 5. Klinefelterov sindrom Klinefelterov sindrom je genetski poremećaj koji utiče na muškarce. Obično, muškarci imaju jedan x i jedan y hromozom, ali muškarci sa Klinefelterovim sindromom imaju najmanje dva x hromozoma i, u retkim slučajevima, čak tri ili četiri. Simptomi mogu da uključuju nedostatak potpuno razvijenih sekundarnih muških polnih karakteristika -kao što je rast testisa i penisa, produbljivanje glasa i rasta malja na telu do odraslog doba. Ovi ljudi obično ne mogu da imaju decu ( neplodni su). Ostali simptomi uključuju odložen razvoj govora, loše verbalne veštine, ispodprosečnu inteligenciju ili emocionalne probleme i probleme u ponašanju.
 • 6. Patoov sindrom Patoov sindrom, naziva se još i trizomija 13.To je bolest čiji je uzrok numerička aberacija hromozoma,trizomija hromozoma 13 koji pripada grupi D u kariotipu čoveka.Javljaju se multiple anomalije zbog čega samo oko 10% dece preživi prvu godinu života: rascep usne, vilice i nepca (heliognatopalatoshiza) mentalna retardacija pupčana i preponska kila mala glava (mikrocefalija) teške malformacije mozga (arinencefalija) malformacije očiju (mikroftalmija ili anoftalmija) anomalije srca, bubrega (cistični bubrezi, potkovičasti bubrezi) i sistema za varenje i dr.
 • 7. Daunov sindrom Daunov sindrom je oblik hromozopatije koji se javlja kao posledica trizomije hromozoma 21. Karakteristike su, specifičan izgled lica i umna zaostalost kao obavezni pokazatelj ovog sindroma. Opisao ga je prvi put Lagdon Daun 1866. godine na sopstvenom detetu, a tek 1957. godine je ustanovljeno da je uzrok ovog sindroma trizomija. Najizrazitija obeležja ovog sindroma su: umna zaostalost , anomalije srca praćene u različitom stepenu anomalijama (nenormalnostima) drugih organa, smanjena otpornost prema infekcijama, povećan rizik za pojavu leukemije, prevremeno starenje i dr.
 • 8. Edvardsov sindrom Edvardsov sindrom, naziva se još i trizomija 18.To je bolest čiji je uzrok numerička aberacija hromozoma, trizomija hromozoma 18 koji pripada grupi E u kariotipu čoveka. Ovu trizomiju je prvi put 1960. opisao Edvards sa saradnicima, u čiju čast je bolest dobila ime. Oko 95% fetusa sa ovom aberacijom hromozoma završava spontanim pobačajem, dok se među živorođenom decom javlja više devojčica. Time se dokazuje da se više muških fetusa eliminiše spontanim pobačajem. Fenotip obolelih osoba karakterišu multiple anomalije: intrauterina distrofija (mala posteljica, mala porođajna težina), kraniofacijalna dismorfija (loše formirane ušne školjke, mali i uzak nos, mala donja vilica, visoko nepce), anomalije srca, bubrega i sistema za varenje.
 • 9. Ovaj tip promena je posledica prekida i poremećaja linearnog kontinuiteta hromozoma.Razlikuju se četiri osnovna tipa promena u građi hromozoma: •delecije (gubljenje delova hromozoma) •duplikacije (udvajanje delova hromozoma) •inverzije (promene redosleda gena na hromozomu) •translokacije (razmene delova između homologih i nehomologih hromozoma)
 • 10. Delecija(mačiji plač)  Sindrom mačijeg plača je sindrom koji se javlja kao posledica promena u gradji hromozoma. U pitanju je delecija, gubitak kratkog kraka hromozoma 5. Ako je delecija kratkog kraka prisutna na oba hromozoma 5 (homozigotna) onda je to letalno po ćeliju. Novorođenčad sa ovim sindromom imaju piskutav glas koji podseća na mjaukanje mačića i umno su zaostala. Klinička slika sindroma mačjeg plača je:  mentalna retardacija (umna zaostalost)  mala težina po rođenju  usporen fizički i kognitivni razvoj  mikrocefalija (sitna glava) i mesečast oblik lica sa malom bradom (kod dece)  antimongoloidni položaj očiju i hipertelorizam (veliki razmak između očiju)  usta koja ne mogu potpuno da se zatvore  slab tonus mišića lica otežava ishranu (može da sisa) i govor  nisko postavljene i loše formirane ušne školjke itd.
 • 11. Genska mutacija(albinizam) Albinizam je nasledni genetski poremećaj koji karakteriše delimično ili potpuno odsustvo pigmenta melanina u koži, kosi i očima. Naziv potiče od grčke reči albus, što znači beo. Pigment melanin, njegov tip i količina, određuju boju kože, kose i očiju.. Albinizam se javlja kod svih kičmenjaka, uključujući čoveka, a javlja se i kod insekata i mekušaca. Izostajanje stvaranja hlorofila kod biljnih vrsta se takođe naziva albinizam. Kod čoveka se podjednako javlja i kod muškaraca, i kod žena. Nasleđuje se preko recesivnih gena, što znači da oba roditelja moraju da imaju poremećaj (koji ne mora biti vidljiv), da bi se preneo na dete. Fizički simptomi su : veoma svetao ten, svetla ili bela kosa, bledo- svetloplave oči i crvenkaste zenice jer se vide kapilari usled nedostaka pigmenta.
 • 12. Genska mutacija(anemija srpastih ćelija) Srpasta anemija spada u grupu hemoglopatijaHemoglobin S ima osobinu da se kada padne koncentracija kiseonika u krvi percipitira u vidu kristala u eritrocitima.To utiče na eritrocite koji dobijaju srpast oblik i izaziva pojavu anemije, što dovodi do tromboza i infarkta u raznim organima,poremećaja u cirkulaciji i nervnom sistemu,uvećavanja jetre,hipoksije,kardiogenog šoka i u krajnjem slučaju do smrti pacijenta.
 • 13. Genska mutacija(sindaktilija i polidaktilija) Pojam sindaktilija označava srasle prste. Sindaktilija je urođena mana koja se nasleđuje autozomno - dominantno. Dominantan alel pokazuje osobine različite izražajnosti i nepotpune probojnosti. Prsti na šakama ili stopalima srasli jedni za druge. Prsti mogu biti spojeni u različitom broju i opsegu. Kada je sindaktilija prisutna na prstima šake, dete ne može da koristi šaku u svakodnevnim aktivnostima i smanjen je kvalitet života. Postavlja se pregledom i rendgenografijom šake ili stopala. Moguća je hirurška korekcija sindaktilije. Operacija je veoma složena i podrazumeva više zahvata. Nakon toga sledi fizikalna terapija. Polidaktilija ili šestoprstost je pojava većeg broja prstiju od normalnog na rukama ili nogama. Ovu osobinu uslovljava dominantan, mutirani alel smešten na autozomnom hromozomu. Gen koji determiniše ovaj poremećaj pokazuje:  različitu izraženost (ekspresiv nost) jer se šesti prst može kod različitih osoba ispoljiti u različitom stepenu (od naznake u vidu zadebljanja pa do skoro potpuno razvijenog prsta);  nepotpunu probojnopst (pene trabilnost) pošto se može desiti da se u čitavoj jednoj generaciji ne ispolji, da bi se ponovo ispoljio u narednoj generaciji (roditelji nemaju šesti prst, a njihova deca imaju).
 • 14. Genska mutacija(hemofilija) Hemofilija je nasledno oboljenje iz grupe koagulopatija (poremećaji u procesu zgrušavanja krvi) koje se javlja uglavnom kod muškaraca jer se nasleđuje recesivno vezano za X hromozom. Muškarci imaju jedan X hromozom koji nasleđuju od majke i ako je taj hromozom nosilac recesivne mutacije za hemofiliju, biće oboleli. Hemofiličari ne krvare intenzivnije od zdravih osoba, ali mogu krvariti mnogo duže vreme. Unutrašnje krvarenje može izazvati teška oštećenja pa čak se završiti i fatalno (krvarenje u mozak).

Related Documents