Klausimai ir atsakymai apie šilumos ūkį Vilnius
Šilumos kainą Vilniuje (ct/kWh, be PVM) sudaro30 26,8825 ...
2011 m. lapkričio mėn.Vilniaus miesto šilumos kainos sudėtinės dalys (ct/kWh, be PVM) 26,88 ct/kWh
Kas yra skola už kurą (kompensacija)Į UAB “Vilniaus energija” šilumos kainą įskaičiuojamos dvi kuro kompensacijosdedamosio...
Kokia Vilniaus šilumos kaina būtų, jei nereikėtų mokėti kompensacijos už kurą:• 2011 m. lapkritį šilumos kaina Vilniuj...
Energetikos įmonių trejų metų pelno dydžiai (2008-2010 m., mln. Lt) 350 318,5 300 ...
Energetikos įmonių pelnus reguliuojantys įstatymai Elektros tiekimo įmonės – Elektros energetikos įst...
Biokuro naudojimas šilumos ūkyjeBendrovė “Vilniaus energija” įdiegė didžiausią Baltijos šalyse 60 MW biokuroįrenginį 2006 ...
Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvos, kaip sumažinti šilumos kainas vartotojams2011 m. gegužė:Visoms Lietu...
Vyriausybės veiklos strategija 2008-2012 m. XII skirsnis. ENERGETIKA. "Energijos taupymas ir efektyvu...
Vyriausybės veiklos strategija 2008-2012 m. XII skirsnis. ENERGETIKA. "Energijos taupymas ir efekty...
LRV 2008–2012 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PAGRINDINĖ̇S NUOSTATOS XII skirsnis - ENERGETIKA ,,Energe...
LR institucijų atsakomybę ir galimybes energetikos sektoriuje nustato LR Energetikos įstatym...
Energetikos ministerija: formuoja valstybės politiką energetikos sektoriuje ir organizuoja, koordinuoja, kontroliuoj...
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijatvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas...
Valstybinė energetikos inspekcijanustatyta tvarka pagal kompetenciją išduoda atestatus energetikos įrenginiamseksploatuoti...
Savivaldybės administracijosdirektorius savivaldybės teritorijoje:pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją organizuoja var...
of 17

Prezentacija2012 01

Klausimai ir atsakymai apie šilumos ūkį
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija2012 01

 • 1. Klausimai ir atsakymai apie šilumos ūkį Vilnius
 • 2. Šilumos kainą Vilniuje (ct/kWh, be PVM) sudaro30 26,8825 21,10 2.95 17,66 Nepadengtos kuro20 1.34 sąnaudos 1.3415 18.65 Kintamoji dalis (kuras, elektros 14.95 11.51 energija, vanduo)10 Pastovioji dalis (darbo užmokestis, remonto5 išlaidos, medžiagos) 4.81 4.81 5.280 2009 lapkritis 2010 lapkritis 2011 lapkritis
 • 3. 2011 m. lapkričio mėn.Vilniaus miesto šilumos kainos sudėtinės dalys (ct/kWh, be PVM) 26,88 ct/kWh
 • 4. Kas yra skola už kurą (kompensacija)Į UAB “Vilniaus energija” šilumos kainą įskaičiuojamos dvi kuro kompensacijosdedamosios (1,34 ct/kWh ir 1,61 ct/kWh). Kompensacija už kurą/perkamą šilumą -tai šilumos tiekėjo nepadengtos kuro/perkamos šilumos sąnaudos, susidarančiosdėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro/perkamos šilumos kainų skirtumo.Jeigu Vilniaus miesto savivaldybės taryba laiku būtų priėmusi sprendimus, šilumoskaina Vilniuje siektų 23,93 ct/kWh (be PVM) ir būtų praktiškai mažiausia visojeLietuvoje. 1,34 - už laikotarpį: 2008 m. sausis – 2009 m. rugsėjis; - nustatyta: Vilniaus miesto sav. tarybos 2009.09. 9 d. sprendimu Nr. 1-1179; ct/kWh - taikoma nuo: 2009 m. spalio 1 d.; - galioja iki: ne ilgiau kaip iki 2013 m. rugsėjo 30 d. - už laikotarpį: 2009 m. spalis – 2010 m. spalis; 1,61 - nustatyta: VKEKK 2011 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. O3-55; ct/kWh - taikoma nuo: 2011 m. gegužės 1 d.; - galioja iki: ne ilgiau kaip iki 2012 m. balandžio 30 d. Viso skola už kurą: 2,95 ct/kWh
 • 5. Kokia Vilniaus šilumos kaina būtų, jei nereikėtų mokėti kompensacijos už kurą:• 2011 m. lapkritį šilumos kaina Vilniuje -26,88 cnt/kWh be PVM.• Vilniečiai mokėtų 23,93 cnt/kWh be PVM, ir tai būtų viena mažiausių šilumos kainų Lietuvoje.• Nuo 2012 m. balandžio 30 d., pasibaigus pirmos kompensacijos už kurą mokėjimo laikotarpiui, Vilniuje šilumos kaina sumažės 7 proc. , t.y. 1.61 cnt/kWh. Vilniuje šilumos tarifas bus 25,27 cnt/kWh be PVM (nevertinant galimo dujų kainų pokyčio)
 • 6. Energetikos įmonių trejų metų pelno dydžiai (2008-2010 m., mln. Lt) 350 318,5 300 257,9 250 200 150 100 50 25 0Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 2 d. pažyma Nr. O5-292(http://www.regula.lt/lt/posedziai/kalendorius/2010-12-10/VE%20pazyma.pdf“<...Per 2004-2009 metų šilumos bazinės kainos galiojimo laikotarpį iš šilumos tiekimoveiklos UAB „Vilniaus energija“ patyrė 18,3 mln. Lt nuostolių, nors bazinėje kainoje buvoįskaičiuotas kasmetinis 24,6 mln. Lt normatyvinis pelnas. (...) iki 2007 metų bendroveišilumos tiekimo veikla buvo pelninga. Didžiausią 95 mln. Lt nuostolį bendrovė patyrė 2008metais dėl nepadengtų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų susidarymo...>.
 • 7. Energetikos įmonių pelnus reguliuojantys įstatymai Elektros tiekimo įmonės – Elektros energetikos įst. 43 str. 3 dalies 4punktas: „<…Normatyvinio pelno norma, skaičiuojama nuo paslaugosteikėjo licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės, kiekvienaisreguliavimo periodo metais turi būti ne mažesnė kaip dešimties metųtrukmės Vyriausybės vertybinių popierių aukcionų, įvykusių per praėjusiuspaskutinius 36 kalendorinius mėnesius, metinės palūkanų normosprocentais aritmetinis svertinis vidurkis, bet ne didesnis kaip 5procentai…>“ Dujų tiekimo įmonėms – pelno norma nereguliuojama. Pelnoribojimą Seimas panaikino pakeisdamas Gamtinių dujų įstatymo 9str. nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. Energetikos ministro A.Sekmokoteikimu. Šilumos tiekimo įmonės – VKEKK 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr.O3-96 2.8 punktas: „<…Vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC), taikomabazinėms kainoms, kurios bus nustatomos po Metodikosįsigaliojimo, negali viršyti 5 procentų...>“
 • 8. Biokuro naudojimas šilumos ūkyjeBendrovė “Vilniaus energija” įdiegė didžiausią Baltijos šalyse 60 MW biokuroįrenginį 2006 m. Ir investavo į biokuro įrenginį iš investicijoms skirtų lėšų pagalsutartį su Vilniaus miesto savivaldybe – 60 mln. lt.Biokuro įrenginys sumažino dujų vartojimą 11 proc. ir jo užtenka vasaros metupagaminti iki 80 proc. karšto vandens Vilniuje.Bendra centralizuoto šildymo įrenginių galia – 8900 MW. Lietuvoje šilumos ūkyje iki2011 metų viso įdiegta biokuro įrenginių apie 400 MW arba 4,5 proc. už ~300mln.Lt., iš kurių ~150 mln.Lt. ES parama.2009-2011 m. dabartinės Vyriausybės pastangomis Lietuvojebuvo įrengta tik apie 20 MW.(Projektai įgyvendinti: Mažeikiuose, Radviliškyje, Akmenėje, Biržuose ir kt., kurių bendra vertė ~25 mln. (iš kurių 10 mln. Lt ES struktūrinė parama, likusi suma – 15 mln.Lt sudarė nuosavos įmonių ir skolintos iš bankų lėšos)
 • 9. Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvos, kaip sumažinti šilumos kainas vartotojams2011 m. gegužė:Visoms Lietuvos savivaldybėms centralizuotai pirkti kurą -dujas, mazutą, biokurą, kuris būtų naudojamas gaminti šilumos energiją.Centralizuotai perkant kurą jo kaina mažėtų, dėl to dešimtadaliu mažiau užšildymą mokėtų ir gyventojai.2011 m. rugpjūtis:Tam, kad būtų sumažinta šilumos kaina, užtektų padidinti elektros supirkimokvotas termofikacinėms elektrinėms ir gauti už jų gaminamą elektrą tokią pačiąkainą, kokią nustatė Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija AB„Lietuvos elektrinei“ Elektrėnuose. Termofikacinės elektrinės pagal naują kvotąparduotų daugiau elektros energijos, o pajamos būtų panaudotos šilumos kainaisumažinti. Taip šildymo kainą visoje Lietuvoje galima būtų sumažinti 20 proc.2011 m. rugsėjis :Perėjimą prie biokuro paskelbti energetikos prioritetu ir įtraukti jį į valstybėsinvesticinę programą. Perėjus prie biokuro, kiekviena šeima per metus už būstošildymą sutaupytų iki 2000 litų.
 • 10. Vyriausybės veiklos strategija 2008-2012 m. XII skirsnis. ENERGETIKA. "Energijos taupymas ir efektyvumo didinimas"•• 341. Vykdysime miestų šilumos ūkio diversifikavimo programą, kurios įgyvendinimas užtikrins pusės miestams tiekiamos šilumos ir elektros kogeneravimą iš biokuro, dujų naudojimo lyginamąją dalį šiluminėse jėgainėse sumažinant nuo dabartinių 80 proc. iki 40 proc.•• REZULTATAS: 2009-2011 m. Vyriausybė Lietuvoje įrengė tik apie 20 MW biokuro įrenginių, t.y. įgyvendino 0,5 proc., nuo dabartinių 80 proc. sumažino iki 79,5 proc.
 • 11. Vyriausybės veiklos strategija 2008-2012 m. XII skirsnis. ENERGETIKA. "Energijos taupymas ir efektyvumo didinimas"• 336. Energijos taupymas bus vienas iš Vyriausybės energetikos prioritetų. Sieksime Europos Komisijos finansinės paramos, kad daugiabučių namų modernizavimas taptų masiškas ir per metus būtų atnaujinama apie 2 000 daugiabučių pastatų.•• REZULTATAS: Per trejus metus renovuoti 2 namai
 • 12. LRV 2008–2012 METŲ VEIKLOS STRATEGIJOS PAGRINDINĖ̇S NUOSTATOS XII skirsnis - ENERGETIKA ,,Energetikos politikos strateginės kryptys’’ Atsinaujinančių ir vietinių energijos šaltinių plėtra 46. Per 2009 m. peržiūrėsime ir pradėsime intensyviai įgyvendinti miestų šilumosūkio diversifikavimo programą. Jos įgyvendinimas leis didinti miestams tiekiamosšilumos ir elektros kogeneravimą iš biokuro. Atsinaujinančių ir vietinių energijos šaltinių plėtra 340. Antrasis Vyriausybės energetikos politikos prioritetas – kuo platesnis irspartesnis atsinaujinančių bei vietinių šilumos ir elektros energijos gamybosšaltinių panaudojimas mažinant importuojamų dujų ir naftos produktų vartojimą. Atliekų tvarkymas ir apsauga nuo fizinės taršos 495. Sieksime, kad energetinę vertę turinčios atliekos būtų naudojamos elektros ir šilumos energijai gaminti.
 • 13. LR institucijų atsakomybę ir galimybes energetikos sektoriuje nustato LR Energetikos įstatymasEnergetikos politikos kryptis nustato Seimas, tvirtindamas Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją ir priimdamas įstatymusVyriausybės ar jos įgaliotų institucijų kompetencija:ruošia ir tvirtina Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimoplaną ir programas;skelbia valstybės lygio ekstremaliąją energetikos padėtį;nustato atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir vartojimo skatinimo tvarką irsąlygas;turi teisę reglamentuoti valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principus;nustato energijos ir energijos išteklių tiekimo, importo ir eksporto tvarką;nustato energijos apskaitos, matavimo priemonių įrengimo ir eksploatavimo tvarką;nustato elektros energijos, kuri gaminama bendro elektros energijos ir šilumosgamybos ciklo elektrinėse, gamybos ir (ar) vartojimo skatinimo tvarką ir sąlygas;nustato energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarką;
 • 14. Energetikos ministerija: formuoja valstybės politiką energetikos sektoriuje ir organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja jos įgyvendinimą; pagal kompetenciją tvirtina teisės aktus, reglamentuojančius energijos tiekimo saugumo, energetikos objektų ir įrenginių, vartotojų energetikos įrenginių įrengimo, eksploatavimo, naudojimo, techninės saugos, efektyvaus naudojimo ir kitus techninius klausimus; tvirtina energijos ir energijos išteklių perdavimo, skirstymo, tiekimo ir vartojimo taisykles; tvirtina valstybinės svarbos energetikos objektų plėtros planus; nustato asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo tvarką ir sąlygas;••
 • 15. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijatvirtina valstybės reguliuojamų kainų nustatymo metodikas, nustato valstybės reguliuojamaskainas ir kainų viršutines ribas;prireikus rengia ir teikia Vyriausybei valstybės reguliuojamų kainų nustatymo principus;kontroliuoja, kaip taikomos valstybės reguliuojamos kainos ir tarifai;vienašališkai nustato valstybės reguliuojamas kainas, jeigu energetikos įmonės nesilaiko šių kainųnustatymo reikalavimų;nustatydama valstybės reguliuojamas kainas, įvertina teikiamų paslaugų sąnaudas atsižvelgdamaį protingumo kriterijus atitinkančią investicijų grąžą;išduoda energetikos veiklos licencijas, jas keičia, sustabdo licencijų galiojimą, panaikina galiojimosustabdymą, panaikina licencijų galiojimą, prižiūri ir kontroliuoja energetikos įmonių licencijuojamąveiklą;nustato energetikos įmonių, besiverčiančių veikla, kurios kainos yra valstybės reguliuojamos, šiojeveikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normas;užtikrina kiekvienam vartotojui galimybę naudotis duomenimis apie jo suvartotą energiją, taip patapibendrintų energijos vartojimo duomenų, nenurodant vartotojų asmens duomenų, teikimąnacionaliniu lygmeniu lengvai suprantama Komisijos nustatyta forma ir galimybę visiemsvartotojams naudotis šiais apibendrintais duomenimis;atlieka rinkos tyrimus, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą konkurenciją energetikos sektoriuje irdidelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems asmenims užkirsti kelią piktnaudžiauti šia įtaka;pagal kompetenciją taiko Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksenustatytas poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus;
 • 16. Valstybinė energetikos inspekcijanustatyta tvarka pagal kompetenciją išduoda atestatus energetikos įrenginiamseksploatuoti, juos keičia, sustabdo atestatų galiojimą, panaikina galiojimosustabdymą, panaikina atestatų galiojimą ir kontroliuoja, kaip laikomasi teisės aktųnustatytų reikalavimų;nustatyta tvarka kontroliuoja energetikos objektų, energetikos įrenginių techninęsaugą, eksploatavimą, energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, skirstymo,tiekimo patikimumą ir vartojimo efektyvumą;teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją turi teisę tikrinti energetikos įmoniųvalstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertinti jos patikimumą,nepažeisdama komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijosapsaugos reikalavimų;
 • 17. Savivaldybės administracijosdirektorius savivaldybės teritorijoje:pagal įstatymuose nustatytą kompetenciją organizuoja vartotojų aprūpinimąšilumos energija;išduoda leidimus verstis didmenine ir mažmenine prekyba nefasuotais naftosproduktais ir suskystintomis naftos dujomis, sustabdo šių leidimų galiojimą,panaikina leidimų galiojimo sustabdymą, panaikina leidimų galiojimą, keičialeidimus Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;skelbia ir atšaukia savivaldybės lygio ekstremaliąją energetikos padėtį;paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją energetikos padėtį, įgyvendinaVyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vartotojų aprūpinimo energija ir(ar) energijos ištekliais planą, užtikrina kitų Vyriausybės sprendimųįgyvendinimą;dalyvauja atliekant taikomuosius mokslo tiriamuosius darbus, rengiantvisuomenės informavimo ir švietimo priemones, skatinančias efektyviai vartotienergiją ir energijos išteklius;pagal kompetenciją įgyvendina energijos efektyvumo didinimo priemones.

Related Documents