การจัดเก็บข้ อมูลลงหน่วยความจาคอมพิวเตอร์ ภาษากาหนดให้ ดาเนินการผ่านซื ้อ
(identifier) ที่ผ้ สร้ างงานโปรแกรมเป็ นผู้กาหนด...
1.2. คาสังจัดเก็บข้ อมูลแบบค่าคงที่
่
ประสิทธิภาพคาสัง : ลักษณะการจัดเก็บข้ อมูลในหน่วยความจาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
่
รู ...
นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ (Boolean Logical Expression)
เป็ นนิพจน์ที่แสดงความสัมพันธ์ของการเปรี ยบเทียบ โดยการใช้ ตวเชื่อมด้ วยโ...
ลาดับการคานวณของเครื่องหมายในภาษาไพธอน
โดยทัวไปแล้ วในการคานวณนิพจน์หรื อการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขทีกระทาโดยคน จะคานวณ
่
่
จ...
กรณีใช้ ประโยคคาสังแบบ if
่
โครงสร้ างแบบทางเลือก if คือ โครงสร้ างสาหรับใช้ เลือกทาคาสัง (หรื อกลุมคาสัง) โดย
่
่
่
อาศัย...
2. สองทางเลือก (Two Alternative)
โครงสร้ างแบบนี ้มีสองทางเลือก กล่าวคือ เลือกทาคาสัง (หรื อกลุมคาสัง) เมื่อตรวจสอบ
่
่
่
...
คาสังการเลือกทาแบบ SWITCH คาสัง switch ใช้ เพื่อเลือกทาคาสังใดคาสัง
่
่
่
่
หนึงตามต้ องการ โดยมีทางเลือกให้ ทาคาสังหลาย ๆ...
ตัวอย่างโปรแกรม การใช้ คาสังเลือกทาแบบ switch
่
#include <stdio.h>
main()
{
int ch; clrscr();
printf(" Menu n");
printf("=...
case 3: printf("You take choice 3:Append Data n");
break;
case 4: printf("You take choice 4: Edit Data n");
break;
case 5:...
บริ ษัท ww ต้ องการคานวณเงินโบนัสพนักงาน กาหนดเกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไขดังนี ้
*ถ้ ายอดขายมากกว่า 40,000 บาท ให้ โบนัส 20 %...
1.3ข้ อมูลนาเข้ า รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย
1.4การแสดงผล ตามโจทย์กาหนด
1.5กาหนดคุณสมบัตตวแปร
ิ ั
1.6ลาดับขันตอนการทา...
2.ลาดับการทางานด้ วยผังงานโปรแกรม
3.คาสังควบคุมการทางาน
่
Presenttttttt
of 14

Presenttttttt

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Presenttttttt

 • 1. การจัดเก็บข้ อมูลลงหน่วยความจาคอมพิวเตอร์ ภาษากาหนดให้ ดาเนินการผ่านซื ้อ (identifier) ที่ผ้ สร้ างงานโปรแกรมเป็ นผู้กาหนดเอง ระบบคอมพิวเตอร์ จะจัดเก็บชื่อและ ู ตาแหน่งที่อยู่ (address) ในหน่วยความจา เพื่ออ้ างอิงนา ข้ อมูลที่จดเก็บนันมาใช้ งาน การ ั ้ กาหนดชื่อที่ใช้ เก็บข้ อมูลต้ องทาภายใต้ กฎเกณฑ์ และต้ องศึกษาวิธี กาหนดลักษณะการจัดเก็บ ข้ อมูลที่ภาษากาหนดไว้ ลักษณะการจัดเก็บข้ อมูลมี 2 แบบคือ แบบค่าคงทีและแบบตัวแปร ทังนี ้ ่ ้ ก่อนที่จะเขียนคาสังกาหนดการจัดเก็บข้ อมูล ควรมีความรู้ในเรื่ องชนิดข้ อมูลก่อน ่ 1.1. ชนิดข้ อมูลแบบพื ้นฐาน การจัดเก็บข้ อมูลลงหน่วยความจาทังแบบค่าคงที่หรื อแบบตัวแปร ต้ องกาหนดชนิดข้ อมูล ้ ให้ ระบบรับทราบ ในที่นี ้กล่าวถึงชนิดข้ อมูลแบบพื ้นฐาน 3 กลุมหลักเท่านัน ดังนี ้ ่ ้ ชนิดข้ อมูล ขอบเขตของข้ อมูล Char -128 ถึง 127 Int Float -32768 ถึง 32767 3.4 x 10 ถึง 3.4 x 10 อธิบาย เก็บข้ อมูลแบบอักขระ เก็บข้ อมูลแบบตัวเลขจานวนเต็ม เก็บข้ อมูลแบบตัวเลขทศนิยม ตัวเลขหลังจด 6 หลัก
 • 2. 1.2. คาสังจัดเก็บข้ อมูลแบบค่าคงที่ ่ ประสิทธิภาพคาสัง : ลักษณะการจัดเก็บข้ อมูลในหน่วยความจาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ่ รู ปแบบ อธิบาย data_type คือที่ชนิดข้ อมูลแบบพื ้นฐาน Var คือชื่อหน่วยความจาที่ผ้ ใช้ ต้องกาหนดตามกฎการตังชื่อ ู ้ Data คือข้ อมูลทีกาหนดเป็ นค่าคงที่ ตัวอย่ างคาสั่ง จัดเก็บข้ อมูลแบบค่าคงที 1.3. คาสังจัดเก็บข้ อมูลตัวแปร ่ ประสิทธิภาพคาสัง : ลักษณะการจัดเก็บข้ อมูลในหน่วยความจาสามารถเปลียนแปลงได้ ่ ่ อธิบาย var_type คือหน่วยชนิดข้ อมุลแบบพื ้นฐาน Var name คือชื่อหน่วยความจาที่ผ้ ใช้ ต้องกาหนดตามกฎการตังชื่อ ู ้ Data คือข้ อมูลที่กาหนดเป็ นค่าเริ่ มต้ น (อาจมีหรื อไม่มีก็ได้ ) หมายเหตุ หากมีตวแปรมากกว่า1 ตัว แต่เป็ นตัวแปรเก็บข้ อมูลประเภทเดียว ใช้ คอมม่า(,)คัน ั ่ ตัวอย่างคาสัง กาหนดคุณสมบัตให้ ตวแปรในการจัดเก็บข้ อมูล ่ ิ ั
 • 3. นิพจน์ทางตรรกศาสตร์ (Boolean Logical Expression) เป็ นนิพจน์ที่แสดงความสัมพันธ์ของการเปรี ยบเทียบ โดยการใช้ ตวเชื่อมด้ วยโอเปอร์ เรเตอร์ ใน ั การเปรี ยบเทียบเช่น มากกว่า น้ อยกว่า เท่ากับ ไม่เท่ากับ เป็ นต้ น และยังมีสญลักษณ์ทาง ั ตรรกศาสตร์ ซงได้ แก่ and or not ที่ใช้ เปรี ยบเทียบเงื่อนไขที่มีมากกว่าหนึงเงื่อนไข ึ่ ่ เปรียบเทียบตรรกะทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างที่ 1. กาหนดให้ A = 1, B = 2, C = 3 ถ้ า (A != B) and ((A > C) or (C > B)) จะมีผลลัพธ์เป็ นจริ งหรื อเท็จ ผลลัพธ์ คือ จริ ง ลาดับการกระทาของเครื่องหมาย นิพจน์ที่ใช้ ในการคานวณอาจมีเครื่ องหมายการคานวณ เช่น + – * / หรื อการเปรี ยบเทียบ เงื่อนไขต่าง ๆ จะต้ องมีเครื่ องหมายทีใช้ ในการเปรี ยบเทียบ ให้ ถกต้ องตรงกับหมายของการ ่ ู ทางาน และผู้เขียนคาสังโปรแกรมต้ องทราบลาดับการทางานของเครื่ องหมายในแต่ละ ่ เครื่ องหมาย ว่าเครื่ องหมายใดจะประมวลผลก่อนหรื อหลัง
 • 4. ลาดับการคานวณของเครื่องหมายในภาษาไพธอน โดยทัวไปแล้ วในการคานวณนิพจน์หรื อการเปรี ยบเทียบเงื่อนไขทีกระทาโดยคน จะคานวณ ่ ่ จากซ้ ายมือไปขวามือตามลาดับ แต่การประมวลผลด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ นนจะใช้ หลักการให้ ั้ ความสาคัญกับ เครื่ องหมายทีใช้ กบนิพจน์นน ๆ โดยเครื่ องหมายทีมีลาดับความสาคัญมากกว่า ่ ั ั้ ่ จะได้ สทธิ์ประมวลผลก่อน แม้ ว่าเครื่ องหมายนันจะอยู่ด้านขวามือก็ตาม แต่ถ้าเครื่ องหมายใด ๆ ิ ้ มีลาดับความสาคัญเท่ากันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะประมวลผลจากซ้ ายมือไปขวามือตาม ปกติ เช่นเดียวกับการคานวณด้ วยคน ตัวอย่างที่ 2 จากการคานวณต่อไปนี ้ price จะได้ คาตอบเท่ากับเท่าไร price = cost + packing * 2 – discount; กาหนดให้ cost = 100, packing = 10 และ discount = 5 ลาดับการคานวณด้ วยคอมพิวเตอร์ จะเป็ นดังนี ้1. เริ่มต้ นจากตัวแปร packing คูณด้ วย 2 ก่อน เนื่องจากเครื่ องหมาย * ต้ องทาก่อนเครื่ องหมาย + หรื อ – ค่าที่ได้ เท่ากับ 10 * 2 เท่ากับ 20 จากนันจะคานวณจากซ้ ายมือไปขวามือ เนื่องจากเครื่ องหมาย + และ – มีลาดับ ้ ความสาคัญเท่ากัน ดังนันจะนาเอา cost + ผลลัพธ์ที่ได้ จากข้ อ 1 จึงได้ ผลลัพธ์เท่ากับ 120 ้ สุดท้ าย นาเอาผลลัพธ์จากขันที่ 2 ลบด้ วย discount หรื อ 120 – 5 เพราะฉะนันคาตอบ ้ ้ ที่ได้ price = 115 การเปลียนลาดับการคานวณนิพจน์ในภาษาไพธอน สามารถทาได้ โดยการใส่เครื่ องหมาย ่ วงเล็บ คร่ อมส่วนของนิพจน์ที่ต้องการให้ ทาการคานวณก่อน ซึงเป็ นวิธีการคานวณเช่นเดียวกับ ่ คน เช่น price = ((cost + packing) * 2) – discount; หมายถึงให้ นา cost บวกกับ packing ก่อนแล้ วมาคูณด้ วย 2 จากนันจึงไปลบด้ วย ้ discount ผลลัพธ์ที่ได้ จงเท่ากับ 215 ึ
 • 5. กรณีใช้ ประโยคคาสังแบบ if ่ โครงสร้ างแบบทางเลือก if คือ โครงสร้ างสาหรับใช้ เลือกทาคาสัง (หรื อกลุมคาสัง) โดย ่ ่ ่ อาศัยการตรวจสอบเงื่อนไข ซึงมี 3 รู ปแบบคือ ่ 1. หนึ่งทางเลือก (One Alternative) โครงสร้ างแบบนี ้ จะเลือกทาคาสัง (หรื อกลุมคาสัง) ก็ตอเมื่อ ตรวจสอบเงื่อนไขแล้ วเป็ นจริ ง ่ ่ ่ ่
 • 6. 2. สองทางเลือก (Two Alternative) โครงสร้ างแบบนี ้มีสองทางเลือก กล่าวคือ เลือกทาคาสัง (หรื อกลุมคาสัง) เมื่อตรวจสอบ ่ ่ ่ เงื่อนไขแล้ วเป็ นจริ ง หรื อ (ทาคาสัง (หรื อกลุมคาสัง) เมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้ วเป็ นเท็จ ่ ่ ่ 3. หลายทางเลือก (Multiple-Alternative) ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้ าเป็ นจริ งทาตามคาสังฝั่ งด้ าน true ถ้ าเป็ นเท็จ ทาคาสังด้ าน false ่ ่ และตรวจสอบเงื่อนไขของ if ตัวใหม่
 • 7. คาสังการเลือกทาแบบ SWITCH คาสัง switch ใช้ เพื่อเลือกทาคาสังใดคาสัง ่ ่ ่ ่ หนึงตามต้ องการ โดยมีทางเลือกให้ ทาคาสังหลาย ๆ ทาง ค่าตัวแปรจะทาหน้ าที่ควบคุมคาสัง ่ ่ ่ switch คาสัง switch และคาสัง if เป็ นคาสังเลือกทาเช่นเดียวกันแต่ตางกันที่รูปแบบ ่ ่ ่ ่ เงื่อนไข ต่อไปนี ้เป็ นรู ปแบบของการเลือกทาแบบ switch การเลือกทาแบบ switch มีวิธีเลือกทาโดยการเปรี ยบเทียบค่าของ switch กับค่าใน แต่ละ case ถ้ ามีคาเท่ากัน statement ของ case นันๆ จะทางาน และถ้ าค่าของ ่ ้ switch ไม่เท่ากับค่าใน case ใด ๆ เลย statement ของ default ก็จะทางาน ข้ อสังเกต Variable และ Constant ที่ใช้ สาหรับเปรี ยบเทียบในการเลือกทาแบบ switch จะต้ องมีชนิดเป็ น int และ char เท่านัน ้
 • 8. ตัวอย่างโปรแกรม การใช้ คาสังเลือกทาแบบ switch ่ #include <stdio.h> main() { int ch; clrscr(); printf(" Menu n"); printf("===================n"); printf(" 1 :Create Data n"); printf(" 2 :Display Data n"); printf(" 3 :Append Data n"); printf(" 4 :Edit Data n"); printf(" 5 :Quit n"); printf("===================n"); printf("Please select <1, 2, 3, 4, 5 > ==> "); scanf("%d", & ch); switch (ch) { case 1: printf("You take choice 1:Create Data n"); break; case 2: printf("You take chaoice 2:Display Datan"); break;
 • 9. case 3: printf("You take choice 3:Append Data n"); break; case 4: printf("You take choice 4: Edit Data n"); break; case 5: printf("You take choice 5:Quitn"); break; default: printf("You take choice the other:default"); return(0); }
 • 10. บริ ษัท ww ต้ องการคานวณเงินโบนัสพนักงาน กาหนดเกณฑ์พิจารณาตามเงื่อนไขดังนี ้ *ถ้ ายอดขายมากกว่า 40,000 บาท ให้ โบนัส 20 % ของยอดขาย *นอกเหนือจากนี ้ให้ โบนัส 10% ของยอดขาย กาหนดการแสดงผลทางจอภาพ ดังนี ้ แนวทางขันตอนการสร้ างงานโปรแกรม ้ 1.การวิเคราะห์ระบบงานเบื ้องต้ น 1.1.สิงที่ต้องการ โบนัสพนักงาน ่ 1.2.สมการคานวณ เลือกคานวณค่าโบนัสตามเงื่อนไขดังนี ้ ถ้ ายอดขาย > 40,000 คานวณโบนัส =ยอดขาย *20/100 นอกเหนือจากนี ้ คานวณโบนัส =ยอดขาย*10/100
 • 11. 1.3ข้ อมูลนาเข้ า รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขาย 1.4การแสดงผล ตามโจทย์กาหนด 1.5กาหนดคุณสมบัตตวแปร ิ ั 1.6ลาดับขันตอนการทางาน (action) ้ 1)พิมพ์หวข้ อรายงาน ั 2)ปอนข้ อมูล รหัสพนักงาน (en) ชื่อพนักงาน (name) ยอดขาย(sum) ้ 3)คานวณโบนัส (bonus) ตามเงื่อนไขดังนี ้ ถ้ า sum >40,000 ให้ คานวณ bonus=sum*20/100 นอกเหนือจากนี ้ ให้ คานวณ bonus=sum*10/100 4)พิมพ์ bonus 5)จบการทางาน
 • 12. 2.ลาดับการทางานด้ วยผังงานโปรแกรม
 • 13. 3.คาสังควบคุมการทางาน ่