Cung Chuùc Taân ...
of 1

Thiet ke print ad - Nam a

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Thiet ke print ad - Nam a

  • 1. Cung Chuùc Taân NGÂN HANG NAM A HOÄI SÔÛ Xuaân208-210 Leâ Thaùnh Toân, Q. 1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84 8) 829 9408, 829 7728 Fax: (84.8) 829 9402, 824 6311 Telex: 813191 NABANK VT Email: nabank@hcm.fpt.vn NGÂN HANG NAM A NGÂN HANG NAM A Nhaø Saûn Ngaân Haøng Nam AÙ Cao Nghieäp kính chuùc quyù vò khôûi ñaàu naêm môùi Choïc ÖÙc may maén thuaän lôïi Trôøi Trieäu möa thuaän gioù hoøa Cuõng Cuõng an khang thònh vöôïng! Vöôn Khôûi Leân Phaùt Töø Töø Vieân Ñoàng Gaïch Ñaàu Nguyeãn Quoác Myõ Moùng Tieân Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò

Related Documents