Svein Ølnes, Vestlandsforsking 23.03.2007 Kommuneportalar – byggverk utan grunnmur?
Hovudutfordringa: Setja namn på ting!
Hovudpunkt <ul><li>Kva er utfordringa? </li></ul><ul><ul><li>dagens utfordringar og mulege løysingar </li></ul></ul><ul><l...
Utfordringane <ul><li>Mange av dagens portalar er nyheitsbaserte </li></ul><ul><ul><li>” when all you have is a hammer, ev...
Målsetjing <ul><li>Må kunna skilja mellom portalstruktur og menystruktur </li></ul><ul><li>Artiklar må i større grad kunna...
Trelags-arkitektur Portal- grense- snitt Meny- struktur Database (publ.- verktøy) Dagens system Portal- grense- snitt Data...
Mellomlag etter emnekart-tenking Operaeksempel henta frå Ontopia 3 emnetypar: person , stad og opera 2 assosiasjonstyp...
Emnetypar med ulikt innhald <ul><li>Person </li></ul><ul><ul><li>Førenamn, etternamn, adresse, avdeling, epost, tlf … </li...
Mellomlag for kommuneportal
Los – ”eit betre LivsIT” <ul><li>Los skal vera ein vegvisar til tenester </li></ul><ul><li>Systemet skal peika på inform...
Los - oppbygging
Kjerneside-modellen Handlar om å prioritera ein del kjernesider som dekkjer veldefinerte brukarbehov gjennom prioritert i...
Eksempel: Kjerneside for barnehage Topp (hovudmeny) Meny (lokal meny støtta av Los) Kontakt- personar Interne lenker Fors...
Dagens portalar <ul><li>Asker kommune (6 stjerner) </li></ul><ul><li>Sørum kommune (6 stjerner) </li></ul><ul><li>Larvik...
Eksempel på søkeresultat <ul><li>Asker kommune </li></ul><ul><li>Oslo kommune </li></ul><ul><li>Bergen kommune (emnekart)...
Tilbake til målsetjinga <ul><li>Må kunna laga emnetypar (kategoriar) </li></ul><ul><li>Må kunna skilja på emnetypar i søke...
Slutt på presentasjon <ul><li>Takk! </li></ul><ul><li>Kontaktinformasjon </li></ul><ul><li>Svein Ølnes ( [email_address] )...
of 17

Portalar utan grunnmur

Presentasjon for KS-prosjektet "Tjenester på nett", Radisson SAS Scandinavia 23.03.2007
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Portalar utan grunnmur

 • 1. Svein Ølnes, Vestlandsforsking 23.03.2007 Kommuneportalar – byggverk utan grunnmur?
 • 2. Hovudutfordringa: Setja namn på ting!
 • 3. Hovudpunkt <ul><li>Kva er utfordringa? </li></ul><ul><ul><li>dagens utfordringar og mulege løysingar </li></ul></ul><ul><li>Trelags-arkitektur </li></ul><ul><li>Det viktige mellomlaget </li></ul><ul><li>Kan Los vera til hjelp? </li></ul><ul><li>Kjernesider: korleis bruka arkitekturen i portalen </li></ul><ul><ul><li>eksempel på eksisterande portalar </li></ul></ul><ul><ul><li>eksempel på utforming av kjernesider </li></ul></ul><ul><li>” Søk kler deg naken” </li></ul><ul><ul><li>eksempel på søkeresultat </li></ul></ul>
 • 4. Utfordringane <ul><li>Mange av dagens portalar er nyheitsbaserte </li></ul><ul><ul><li>” when all you have is a hammer, everything looks like a nail” </li></ul></ul><ul><ul><li>alt ser ut som nyheiter </li></ul></ul><ul><ul><li>ein artikkel er ein artikkel – punktum </li></ul></ul><ul><li>Relasjonar er berre relasjonar mellom artiklar, ikkje namngjevne, ingen typedefinisjonar </li></ul><ul><li>Alle artiklar har same felta (same artikkelmalen ligg til grunn) </li></ul><ul><li>Alt er knytt til menyen; menystruktur = arkitektur </li></ul>
 • 5. Målsetjing <ul><li>Må kunna skilja mellom portalstruktur og menystruktur </li></ul><ul><li>Artiklar må i større grad kunna reflektera innhaldet som skal visast </li></ul><ul><li>Må kunna beskriva relasjonar med type (ikkje berre ”sjå også”/”relaterte lenker”, men til dømes ”dette tenesteområdet er leia av ...”) </li></ul><ul><li>Kjernesider som hovudfokus, henta inn ulike typar relatert informasjon i desse </li></ul><ul><li>Strukturen i portalen må visa att i søkeresultatet </li></ul>
 • 6. Trelags-arkitektur Portal- grense- snitt Meny- struktur Database (publ.- verktøy) Dagens system Portal- grense- snitt Database (publ.- verktøy) Meny- struktur Info.- struktur Optimalt system
 • 7. Mellomlag etter emnekart-tenking Operaeksempel henta frå Ontopia 3 emnetypar: person , stad og opera 2 assosiasjonstypar: komponert av og fødd i
 • 8. Emnetypar med ulikt innhald <ul><li>Person </li></ul><ul><ul><li>Førenamn, etternamn, adresse, avdeling, epost, tlf … </li></ul></ul><ul><li>Institusjon </li></ul><ul><ul><li>namn, adresse, besøksadresse, tlf.. </li></ul></ul><ul><li>Teneste </li></ul><ul><ul><li>tittel, ingress, fulltekst, bilete.. </li></ul></ul><ul><li>Teneste-detalj </li></ul><ul><ul><li>Tittel, ingress … </li></ul></ul><ul><li>Teneste-beskrivelse </li></ul><ul><ul><li>Tittel, url </li></ul></ul><ul><li>Nyheiter </li></ul><ul><ul><li>Tittel, ingress, fulltekst, bilete, url, dato </li></ul></ul>
 • 9. Mellomlag for kommuneportal
 • 10. Los – ”eit betre LivsIT” <ul><li>Los skal vera ein vegvisar til tenester </li></ul><ul><li>Systemet skal peika på informasjonsressursar om tenester </li></ul><ul><li>Navigasjonsstruktur med to nivå </li></ul><ul><ul><li>15 hovudkategoriar </li></ul></ul><ul><ul><li>4-6 underkategoriar pr. hovudkategori </li></ul></ul><ul><li>Emneordlista (stikkord) er det sentrale i Los og utgjer eit tredje nivå </li></ul><ul><ul><li>i første versjon blir det i underkant 400 emneord </li></ul></ul><ul><li>Emneorda er eit kontrollert vokabular , eit sett hjelpeord knytt til kvart emneord (synonym, språkvariantar osv.) </li></ul>
 • 11. Los - oppbygging
 • 12. Kjerneside-modellen Handlar om å prioritera ein del kjernesider som dekkjer veldefinerte brukarbehov gjennom prioritert innhald og funksjonalitet. Kjernesida må kunna stå på eigne bein. (Are Halland, Netlife Research) <ul><li>Vegar inn </li></ul><ul><li>framside </li></ul><ul><li>Google </li></ul><ul><li>meny </li></ul><ul><li>eksterne og interne direkte-lenker </li></ul><ul><li>andre.. </li></ul>Handling! .. og vegar ut
 • 13. Eksempel: Kjerneside for barnehage Topp (hovudmeny) Meny (lokal meny støtta av Los) Kontakt- personar Interne lenker Forskrift Eksterne lenker Lovdata (Los ...) Barnehage - viktigaste informasjonen om barnehagar her Spørsmål og svar Nytt/aktuelt Søknadsskjema Liste over barnehagar Tenestebeskrivelse
 • 14. Dagens portalar <ul><li>Asker kommune (6 stjerner) </li></ul><ul><li>Sørum kommune (6 stjerner) </li></ul><ul><li>Larvik kommune (6 stjerner) </li></ul><ul><li>Hole kommune (6 stjerner) </li></ul>
 • 15. Eksempel på søkeresultat <ul><li>Asker kommune </li></ul><ul><li>Oslo kommune </li></ul><ul><li>Bergen kommune (emnekart) </li></ul><ul><li>Vestlandsforsking (emnekart) </li></ul>
 • 16. Tilbake til målsetjinga <ul><li>Må kunna laga emnetypar (kategoriar) </li></ul><ul><li>Må kunna skilja på emnetypar i søkeresultat (kategorisering) </li></ul><ul><li>Må kunna ha informasjonsstruktur i tillegg til menyane </li></ul><ul><li>Bør kunna velja eigne felt til emnetypane (artikkelmalar) </li></ul><ul><li>Bør kunna laga relasjonar mellom emnetypar </li></ul>
 • 17. Slutt på presentasjon <ul><li>Takk! </li></ul><ul><li>Kontaktinformasjon </li></ul><ul><li>Svein Ølnes ( [email_address] ) </li></ul><ul><li>Web: www.vestforsk.no </li></ul>

Related Documents