Изграждане на Зелена Европа СОУ “ Христо Ботев” - Айтос
Замърсяване на:ВъздухаВодатаПочвата
Замърсяване на въздухаВ кой е вината за замърсяването на въздуха в България?
Основни замърсителиВ България основни замърсители на атмосферниявъздух са прахът, серният двуокис, азотните окиси иоловнит...
На замърсяването на въздуха в София, се обръщавнимание, защото гъстотата на населението награда е много голямо и в него е ...
Замърсяването на въздуха е промяна нахарактеристиките на атмосферата, които може да сас химичен, механичен или биологичен ...
Замърсяването на въздуха най-често се асоциира съсстационарните замърсители като заводи, фабрики,но най-големият замърсите...
Много вещества причиняват вреда на растенията и живитеорганизми. Произходът им е или от естествени процеси илиот дейности ...
Замърсителите на въздуха могат да се класифицираткато основни и второстепенни замърсители навъздуха.
Основни замърсители на въздухаТова са директно освобождаваните ватмосферата вещества, вследствие навулканична дейност или ...
До 2.5 пъти над нормата е замърсяването на въздуха в Бургас! Основният замърсител на въздуха в Бургас с фини пр...
Замърсяване на водата
Замърсяването на водите може да седефинира, като замърсяване наводните басейни като - реки, езера,морета и океани, както и...
България е с ограничени водни ресурси, които са крайно неравномерно разпределени.На човек се пада средно по ...
Източници на замърсяване:Отпадните води от стопанските обекти ифирми;Отпадните води на големите населениместа;Водите от...
В зависимост от степента на замърсяване ивъзможностите за използването им, водите се делят на 4 категории:1ва ...
Екологични проблеми породени от използването на водите Основният проблем е неефективното използване на водните...
Опазване на водните ресурси:Усъвършенстване на технологиите за производство;Замяна на водното охлаждане с въздушно;Въве...
Замърсяване на почвата
Почвата е най-повърхностния слой на литосферата. Принеправилна експлотация почвата безвъзвратно сеунищожава. Поради факта,...
Условно източниците назамърсяване и разрушаване напочвите могат да се групират вследните категории:• Условно източниците ...
Тези видове замърсяване са в следствие наразрушаване тънкия слой от здрава иплодородна почва, покриващповърхността на земя...
Здравата почва зависи от различни видовебактерии, гъбички и малки животинки. Теразрушават отпадъците и произвеждатхранител...
Основните вещества, замърсяващипочвата и оказващи въздействиe върху здравето начовека са:* Замърсяване на почвата от непра...
Почвите се считат за ограничен и практическиневъзстановим ресурс, краен приемник навсички вредни въздействия, които сенатр...
Повечето от храната по целият свят се произвеждаот използването на почвата.
Почвената ерозия е световен екологичен проблем. Естествени...
Изготвили:Снежана ГанчеваМиглена ДянковаСоня ДимитроваОт XI б клас
This project has been funded with support from the European Commission.This presentation reflects the views only ...
Pollution last
of 30

Pollution last

Comenius project -BGE, Pollution in Bulgaria
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pollution last

 • 1. Изграждане на Зелена Европа СОУ “ Христо Ботев” - Айтос
 • 2. Замърсяване на:ВъздухаВодатаПочвата
 • 3. Замърсяване на въздухаВ кой е вината за замърсяването на въздуха в България?
 • 4. Основни замърсителиВ България основни замърсители на атмосферниявъздух са прахът, серният двуокис, азотните окиси иоловните аерозоли. За някои региони в страната къмтях се причисляват и амоняк, фенол, сероводород идр.
 • 5. На замърсяването на въздуха в София, се обръщавнимание, защото гъстотата на населението награда е много голямо и в него е съсредоточенаголяма част от промишлеността на страната .
 • 6. Замърсяването на въздуха е промяна нахарактеристиките на атмосферата, които може да сас химичен, механичен или биологичен произход, най-често причинен от изпускането на химикали ибиологични материали от човека.
 • 7. Замърсяването на въздуха най-често се асоциира съсстационарните замърсители като заводи, фабрики,но най-големият замърсител на въздуха самобилните източници, основно автомобили.
 • 8. Много вещества причиняват вреда на растенията и живитеорганизми. Произходът им е или от естествени процеси илиот дейности извършвани от човека. Високата концентрацияна такива вещества във въздуха се нарича замърсяване навъздуха.
 • 9. Замърсителите на въздуха могат да се класифицираткато основни и второстепенни замърсители навъздуха.
 • 10. Основни замърсители на въздухаТова са директно освобождаваните ватмосферата вещества, вследствие навулканична дейност или човешки действия. Второстепенни замърсители на въздуха Това са тези, които се образуват вследствие на химическите реакции на основните замърсители на въздуха.
 • 11. До 2.5 пъти над нормата е замърсяването на въздуха в Бургас! Основният замърсител на въздуха в Бургас с фини прахови частици през зимния период е комунално битовия сектор. Причината е, че 90% от бургазлии са преминали на отопление с твърдо гориво -на дърва и въглища. На второ място в " класацията по замърсяване" се явява градският транспорт. И на последно място се нареждат предприятията с промишлена дейност.
 • 12. Замърсяване на водата
 • 13. Замърсяването на водите може да седефинира, като замърсяване наводните басейни като - реки, езера,морета и океани, както и подпочвениводи.
 • 14. България е с ограничени водни ресурси, които са крайно неравномерно разпределени.На човек се пада средно по 2100 куб. м.
 • 15. Източници на замърсяване:Отпадните води от стопанските обекти ифирми;Отпадните води на големите населениместа;Водите от нефтопреработвателнитепредприятия и други.
 • 16. В зависимост от степента на замърсяване ивъзможностите за използването им, водите се делят на 4 категории:1ва категория – Води, които се използват запитейни нужди;2ра категория – Води, които се използват заводопой, водни спортове, риболов и други.3та категория – Води, които се използват занапояване и промишлени нужди;4та категория – Води, към които не се предявяватопределени изисквания, използването им става сразрешение във всеки определен случай;
 • 17. Екологични проблеми породени от използването на водите Основният проблем е неефективното използване на водните ресурси; Едновременно с това се наблюдава и трайна тенденция на влошаване качествата на водните ресурси; Замърсяването с нитрати и сулфати е в резултат на нерационалното торене на обработваемите площи; Водите на р.Дунав показват замърсяване след градовете Видин, Свищов и Русе, но основно реката се замърсява от притоците в българския участък
 • 18. Опазване на водните ресурси:Усъвършенстване на технологиите за производство;Замяна на водното охлаждане с въздушно;Въвеждане на повторно многократно използване на водните ресурси;
 • 19. Замърсяване на почвата
 • 20. Почвата е най-повърхностния слой на литосферата. Принеправилна експлотация почвата безвъзвратно сеунищожава. Поради факта, че тук протичат най-разнообразни физични, химични и биологични процеси,всяко едно замърсяване на почвата води до тяхнотонарушаване. Почвата е важния за живота повърхностен слой на литосферата. При неправилна експлоатация почвата безвъзвратно се унищожава, което затруднява неимоверно нормалното съществува на какъвто и да е живот.
 • 21. Условно източниците назамърсяване и разрушаване напочвите могат да се групират вследните категории:• Условно източниците на замърсяване и Строителни отпадъци разрушаване на почвите могат да се групират в следните категории:• Гориво-смазочни материали • Строитлни отпадъци• Транспорт • Гориво смазочни материали • Транспорт• Разрушаване и унищожаване • Разрушаване и унищожаване нана почвите почвите
 • 22. Тези видове замърсяване са в следствие наразрушаване тънкия слой от здрава иплодородна почва, покриващповърхността на земята.
 • 23. Здравата почва зависи от различни видовебактерии, гъбички и малки животинки. Теразрушават отпадъците и произвеждатхранителни вещества помагащи за растежа нарастенията.
 • 24. Основните вещества, замърсяващипочвата и оказващи въздействиe върху здравето начовека са:* Замърсяване на почвата от неправилна употреба наминерални торове.* Замърсяване на почвата с тежки метали.* Замърсяване на почвите с органични замърсители.* Замърсяване на почвите с радиоактивни замърсители.
 • 25. Почвите се считат за ограничен и практическиневъзстановим ресурс, краен приемник навсички вредни въздействия, които сенатрупват с течение на времето и видимо сезабелязват твърде късно. В Република България са регистрирани 449 хил. дка замърсени площи с тежки метали и металоиди, 1.3 хил. дка замърсени с нефтопродукти и около 2.5 хил. дка, засолени площи от промишлената дейност
 • 26. Повечето от храната по целият свят се произвеждаот използването на почвата.
 • 27. Почвената ерозия е световен екологичен проблем. Естествените фактори за ерозията са водата и вятърът.Неправилната употреба на минерални торове и пестициди, както и натрупването на тежки метали са най-честите причини за замърсяването на почвата.Затова да пазим почвата исвета чист,за да живеем ведин по-добър и чист свят... 
 • 28. Изготвили:Снежана ГанчеваМиглена ДянковаСоня ДимитроваОт XI б клас
 • 29. This project has been funded with support from the European Commission.This presentation reflects the views only of the author, and the Commission cannot be heldresponsible for any use which may be made of the information contained therein. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Related Documents