Naar eenzinvollebeleidsparticipatieaan hetmeerjarenplan Joke Vanreppelen
Doel van de vorming2 - VVSG -
Op het menu vandaag Voormiddag • Begrippenkader (hst 1) • Maatschappelijke tendensen • Waarom participatie organiseren...
Opwarmer • Welke foto associeer jij met participatie? • Meest geslaagde ervaring met participatie4 - VVSG -
BegrippenkaderHandboek hoofdstuk 1
Burger Stemplicht Onrechtstreeks • Klanten- en gebruikersPolitieke • Beleidparticipatie R...
Goed dat de jeugdraad er is !...
Maatschappelijketendensen
Maatschappelijke tendensen9 - VVSG -
Demografische tendensen10 - VVSG -
Sociaal-culturele tendensen11 - VVSG -
Technologische tendensenVVSG -
Gemeente op facebook13 - VVSG - 12/06/12
VVSG - 12/06/12
Burgernet http://www.youtube.com/watch?v=5UBVqc1KXYo&feature=share15 - VVSG - ...
Politiek-institutionele tendensen ambtenaren politieke ...
Politiek-institutionele tendensen ambtenaren politieke ...
IN SPRAAK IN OP SPRAAK Lokaal ...
Waarom participatieorganiseren?Handboek hoofdstuk 2 en 3
Waarom participatie organiseren? • Omdat het moet... juridisch argument • Omdat het loont… instrumenteel arg...
Decretale bepalingen over participatie• Gemeente- en OCMW-decreet o Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid...
22 - VVSG -
Participatiein debeleidscyclus
Participatie in de beleidscyclus Burger Actor24 - VVSG -
ANALYSE BELEIDSBEPALING ACTIEPLANNING25 - VVSG -
Participatie bij externe analyse Bestaande data Participatie burgers Input medewerkers ...
Participatie bij interne analyse Bestaande data Participatie ...
Analysefase Rapport externe Rapport interne analyse ...
Participatie in beleidsbepaling29 - VVSG -
Beleidsbepaling analyserapport bestuursakkoord...
analyserapport bestuursakkoord strategische ...
32 - VVSG -
Visie op participatie
Sectorale participatie … Sector cultuur wonen welzijn sport o...
Categoriale participatie … Sector cultuur wonen welzijn sport...
The battle36 - VVSG - 12/06/12
Sectorale en categoriale participatie … Sector cultuur wonen ...
Integrale participatie … Sector cultuur wonen welzijn sport o...
Gebiedsgerichte integrale participatie Sector cultuur wonen welzijn sport … Categorie oudere ...
Hoe integraler werken? OPTIE 1 Inhoudelijke medewerker ...
Hoe integraler werken? OPTIE 2 Inhoudelijke medewerker c...
Hoe integraler werken? OPTIE 3 Inhoudelijke medewerker Wonen...
43 - VVSG -
Verbetertraject uitstekend Kwaliteit participatie onvoldoende ...
AfwegingskaderHandboek hoofdstuk 4 en 5
Baat het niet, dan schaadt het niet?46 - VVSG -
Afwegingskader Voortraject Deel 1: verplicht, wenselijk en mogelijk? Deel 2: hoe organiseren?  Wat ...
Afwegingskader48 - VVSG - 12/06/12
Voortraject • Verzamelen van (interne) kennis • Verantwoordelijkheid49 - VVSG - 12/06/12
Onze relatie met het gemeentebestuur ? Pfff … Zeg maar een L...
Deel 1: verplicht, wenselijk én mogelijk? • Is de vorm wettelijk vastgelegd? Wie? Hoe? Wanneer? ...
Deel 2: hoe participatie organiseren? • Wat is het doel? idee ...
53 - VVSG -
Deel 2: hoe participatie organiseren? • Op welk niveau? zelfbestuur ...
ParticipatieladderNiveau Rol lokaal bestuur Rol burgerZelfbestuur ondersteuning initiatief &b...
Deel 2: hoe participatie organiseren? • Wanneer en hoe lang?56 - VVSG -
Deel 2: hoe participatie organiseren? participatie actor, burger, ...
Deel 2: hoe participatie organiseren? • Welke methodiek? Methodiekfiches • Werkvorm en varianten • Budget en t...
Deel 2: hoe participatie organiseren? • Voor wie? o Wie selecteren? ervaring, expert, gebruik...
Zoek methodiek60 - VVSG -
Zoek voorbeelden61 - VVSG - 12/06/12
62 - VVSG -
Hete hangijzersHandboek hoofdstuk 6
Moeilijk bereikbare doelgroepen bereiken? Enkele tips •Vertrek vanuit bestaande groepen •Schakel toeleiders in ...
Welke plaats krijgen adviesraden? 3 mogelijkheden Frisse wind door adviesraad Aanvullend ini...
Gemeente en OCMW: samen participeren? Waarom wel, waarom niet? • Dezelfde burgers en grondgebied ...
Klaagbarak vermijden? • Gemengde groepen • Geef klagen een plaats • Geen anon...
Welke plaats voor politici? • Gemeenteraad als beslisser als bruggenbouwer als kwali...
Laatste loodjes
Evaluatie70 - VVSG -
Welke lessen nemen we mee? • Integraal, het nieuwe normaal? • Visie op beleidsparticipatie is nodig ≠ baadt het...
Meer info? • www.vvsg.be < lokaal sociaal beleid < beleidsparticipatie • pocket participatie en act...
BEDANKT
of 73

naar een zinvolle beleidsparticipatie aan de meerjarenplanning

hoe kunnen lokale besturen burgers beter betrekken bij de opmaak van hun strategisch meerjarenplan?
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - naar een zinvolle beleidsparticipatie aan de meerjarenplanning

 • 1. Naar eenzinvollebeleidsparticipatieaan hetmeerjarenplan Joke Vanreppelen
 • 2. Doel van de vorming2 - VVSG -
 • 3. Op het menu vandaag Voormiddag • Begrippenkader (hst 1) • Maatschappelijke tendensen • Waarom participatie organiseren? (hst 2+3) • Participatie in de beleidscyclus • Visie op participatie Namiddag • Afwegingskader (hst 4+5) • Hete hangijzers (hst 6) • Laatste loodjes3 - VVSG -
 • 4. Opwarmer • Welke foto associeer jij met participatie? • Meest geslaagde ervaring met participatie4 - VVSG -
 • 5. BegrippenkaderHandboek hoofdstuk 1
 • 6. Burger Stemplicht Onrechtstreeks • Klanten- en gebruikersPolitieke • Beleidparticipatie Rechtstreeks • Lid van politieke partij • Politiek mandaatActiefBurgerschap BurgermaatschappijMaatschappelijkeparticipatie Toegang basisrechtenVVSG -
 • 7. Goed dat de jeugdraad er is ! Wat zeg je ?VVSG - Dirk Meulemans - Vorming Stappenplan 12/06/12
 • 8. Maatschappelijketendensen
 • 9. Maatschappelijke tendensen9 - VVSG -
 • 10. Demografische tendensen10 - VVSG -
 • 11. Sociaal-culturele tendensen11 - VVSG -
 • 12. Technologische tendensenVVSG -
 • 13. Gemeente op facebook13 - VVSG - 12/06/12
 • 14. VVSG - 12/06/12
 • 15. Burgernet http://www.youtube.com/watch?v=5UBVqc1KXYo&feature=share15 - VVSG - 12/06/12
 • 16. Politiek-institutionele tendensen ambtenaren politieke adviesraad partij middenveld16 - VVSG -
 • 17. Politiek-institutionele tendensen ambtenaren politieke adviesraad partij middenveld17 - VVSG -
 • 18. IN SPRAAK IN OP SPRAAK Lokaal bestuu labo vo r als o democ r ratie18 - VVSG - 12/06/12
 • 19. Waarom participatieorganiseren?Handboek hoofdstuk 2 en 3
 • 20. Waarom participatie organiseren? • Omdat het moet... juridisch argument • Omdat het loont… instrumenteel argument • Omdat het hoort… ideologisch argument • Omwille van de positieve neveneffecten20 - VVSG - 12/06/12
 • 21. Decretale bepalingen over participatie• Gemeente- en OCMW-decreet o Inwoners zoveel mogelijk betrekken bij het beleid o Gemeenteraad neemt initiatief om burgers en doelgroepen te betrekken bij beleidsvoorbereiding, uitwerking en evaluatie• Planlastdecreet o Lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden betrekken• Sectorale decreten21 - VVSG - 12/06/12
 • 22. 22 - VVSG -
 • 23. Participatiein debeleidscyclus
 • 24. Participatie in de beleidscyclus Burger Actor24 - VVSG -
 • 25. ANALYSE BELEIDSBEPALING ACTIEPLANNING25 - VVSG -
 • 26. Participatie bij externe analyse Bestaande data Participatie burgers Input medewerkers Participatie actoren Rapport externe analyse26 - VVSG -
 • 27. Participatie bij interne analyse Bestaande data Participatie medewerkers Raport interne analyse27 - VVSG -
 • 28. Analysefase Rapport externe Rapport interne analyse analyse Geïntegreerd analyserapport28 - VVSG -
 • 29. Participatie in beleidsbepaling29 - VVSG -
 • 30. Beleidsbepaling analyserapport bestuursakkoord strategische doelstelling actorrol regierol Aandachts- bestaande nieuwe bestaande projecten aanbod initiatieven initiatieven30 - VVSG -
 • 31. analyserapport bestuursakkoord strategische doelstelling actorrol regierol aandachts- bestaande nieuwe bestaande projecten aanbod initiatieven initiatievenprioritaire beleidsdoelstelling overig beleid Actie- actieplan planstrategisch meerjarenplan31 - VVSG - toelichting
 • 32. 32 - VVSG -
 • 33. Visie op participatie
 • 34. Sectorale participatie … Sector cultuur wonen welzijn sport oudere Categorie allochtoon jongere handicap …34 - VVSG -
 • 35. Categoriale participatie … Sector cultuur wonen welzijn sport oudere Categorie allochtoon jongere handicap …35 - VVSG -
 • 36. The battle36 - VVSG - 12/06/12
 • 37. Sectorale en categoriale participatie … Sector cultuur wonen welzijn sport oudere Categorie allochtoon jongere handicap …37 - VVSG -
 • 38. Integrale participatie … Sector cultuur wonen welzijn sport oudere Categorie allochtoon jongere handicap …38 - VVSG -
 • 39. Gebiedsgerichte integrale participatie Sector cultuur wonen welzijn sport … Categorie oudere Woonwijk Y jongere Sector cultuur wonen welzijn sport … allochtoon Categorie oudere handicap jongere … allochtoon Deelgemeente X handicap …39 - VVSG - 12/06/12
 • 40. Hoe integraler werken? OPTIE 1 Inhoudelijke medewerker cultuur zorg wonen milieu werken Cultuurraad culturele organisatie culturele instelling deskundige40 - VVSG -
 • 41. Hoe integraler werken? OPTIE 2 Inhoudelijke medewerker cultuur zorg wonen milieu werken Cultuurraad culturele organisatie culturele instelling deskundige Categorie jeugd allochtonen ouderenVVSG -
 • 42. Hoe integraler werken? OPTIE 3 Inhoudelijke medewerker Wonen, werken, milieu, zorg, welzijn, … Categorie jeugd allochtonen ouderen Gebied wijk x wijk y42 - VVSG -
 • 43. 43 - VVSG -
 • 44. Verbetertraject uitstekend Kwaliteit participatie onvoldoende Sectoraal Categoriaal Integraal Mate van integraal werken44 - VVSG -
 • 45. AfwegingskaderHandboek hoofdstuk 4 en 5
 • 46. Baat het niet, dan schaadt het niet?46 - VVSG -
 • 47. Afwegingskader Voortraject Deel 1: verplicht, wenselijk en mogelijk? Deel 2: hoe organiseren?  Wat is het doel?  Op welk niveau  Wanneer en hoe lang?  Voor wie?  Welke methodiek?47 - VVSG -
 • 48. Afwegingskader48 - VVSG - 12/06/12
 • 49. Voortraject • Verzamelen van (interne) kennis • Verantwoordelijkheid49 - VVSG - 12/06/12
 • 50. Onze relatie met het gemeentebestuur ? Pfff … Zeg maar een LAT– relatie !50 - VVSG -
 • 51. Deel 1: verplicht, wenselijk én mogelijk? • Is de vorm wettelijk vastgelegd? Wie? Hoe? Wanneer? • Is participatie wenselijk? Publieksagenda = politieke agenda? • Is participatie mogelijk? Beleidsruimte Politiek en ambtelijk draagvlak Expertise Tijd en middelen51 - VVSG - Garantie inzake communicatie 12/06/12
 • 52. Deel 2: hoe participatie organiseren? • Wat is het doel? idee idee idee idee idee idee vermeerderen52 - VVSG -
 • 53. 53 - VVSG -
 • 54. Deel 2: hoe participatie organiseren? • Op welk niveau? zelfbestuur meebeslissen coproduceren adviseren raadplegen informeren54 - VVSG -
 • 55. ParticipatieladderNiveau Rol lokaal bestuur Rol burgerZelfbestuur ondersteuning initiatief &beslissingMeebeslissen gelijkwaardigheid beslissing in kaderCoproduceren beslissingskader beslissing in kaderAdviseren advieskader open adviesRaadplegen adviesvraag gesloten adviesInformeren55 - VVSG - informeren luisteren
 • 56. Deel 2: hoe participatie organiseren? • Wanneer en hoe lang?56 - VVSG -
 • 57. Deel 2: hoe participatie organiseren? participatie actor, burger, medewerker basisanalyse participatie actor, burger, medewerker intern enplanning participatie bij Interne extern participatie bijinfo uitvoering analyse analyserapport actieplanning BELEIDS-BEPALING ACTIE-PLAN ANALYSE UITVOERING vandaag okt. ‘12 dec.’12 jan. ‘13 dec. ‘13 apr. ‘14 Vlaamse bestuurs installatie goedkeuring Vlaamse prioriteiten akkoord raden meerjarenplan subsidie57 - VVSG - gekend gekend
 • 58. Deel 2: hoe participatie organiseren? • Welke methodiek? Methodiekfiches • Werkvorm en varianten • Budget en tijd • Doelgroepgerichte + en – • + en – • In de praktijk58 - VVSG -
 • 59. Deel 2: hoe participatie organiseren? • Voor wie? o Wie selecteren? ervaring, expert, gebruiker, inwoner? georganiseerd of individueel statistisch representatief? o Moeilijk bereikbare doelgroepen betrekken? Meer o Wat met bestaande adviesstructuren? Meer o Groepsgrootte: < 20, 20-100, >10059 - VVSG -
 • 60. Zoek methodiek60 - VVSG -
 • 61. Zoek voorbeelden61 - VVSG - 12/06/12
 • 62. 62 - VVSG -
 • 63. Hete hangijzersHandboek hoofdstuk 6
 • 64. Moeilijk bereikbare doelgroepen bereiken? Enkele tips •Vertrek vanuit bestaande groepen •Schakel toeleiders in •Investeer in een vertrouwensband •Houd rekening met hun vaardigheden en kennis •Vermijd praktische drempels •Heb aandacht voor non-verbale communicatie •Let op voor stereotypering •Neem contact op wanneer deelnemers afhaken64 - VVSG -
 • 65. Welke plaats krijgen adviesraden? 3 mogelijkheden Frisse wind door adviesraad Aanvullend initiatief Adviesraden betrekken bij aanvullend initiatief65 - VVSG -
 • 66. Gemeente en OCMW: samen participeren? Waarom wel, waarom niet? • Dezelfde burgers en grondgebied • Gezamenlijke beleidsdomeinen • Gezamenlijke doelstellingen • Gezamenlijke ervaring met LSB? • Kostenbesparend66 - VVSG -
 • 67. Klaagbarak vermijden? • Gemengde groepen • Geef klagen een plaats • Geen anonimiteit • Creëer een positieve sfeer67 - VVSG - 12/06/12
 • 68. Welke plaats voor politici? • Gemeenteraad als beslisser als bruggenbouwer als kwaliteitsbewaker • Engagement van politici: initiatiefnemer? • Communicatie: voor, tijdens, na68 - VVSG -
 • 69. Laatste loodjes
 • 70. Evaluatie70 - VVSG -
 • 71. Welke lessen nemen we mee? • Integraal, het nieuwe normaal? • Visie op beleidsparticipatie is nodig ≠ baadt het niet dan schaadt het niet • Evaluatie van bestaande inspraak • Maatwerk • Communicatie71 - VVSG -
 • 72. Meer info? • www.vvsg.be < lokaal sociaal beleid < beleidsparticipatie • pocket participatie en actief burgerschap • contact Joke Vanreppelen 02/211 56 28 Joke.vanreppelen@vvsg.be72 - VVSG -
 • 73. BEDANKT

Related Documents