Transformatie naar een resultaatsgerichte gezondheidszorg: de rol van verpleegkundigeteams en hoofdverpleegkundigenAchterg...
situaties en noden. Een hiërarchische meer bureaucratisch organisatorische structuur kan stabiliteitbieden maar is minder ...
of 2

Naar een resultaatsgerichte zorg 30 november 2012 van bogaert

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naar een resultaatsgerichte zorg 30 november 2012 van bogaert

  • 1. Transformatie naar een resultaatsgerichte gezondheidszorg: de rol van verpleegkundigeteams en hoofdverpleegkundigenAchtergrond:Ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere gezondheidsinstellingen zijn open organisaties met alsbijzonder kenmerk het voortdurend onderhevig zijn aan diverse veranderingen (o.a. van socio-economische, maatschappelijke, juridische, medisch-technische, organisatorische aard). Eenbelangrijke trend is het toetsen van de kwaliteit van de zorg in het kader van een bredereresponsabilisering en dit ten opzichte van de patiënt tot en met de maatschappij. Concreet werdbegin 2000 de visitatie van ziekenhuizen en andere zorginstellingen door de Vlaamse gemeenschapgeorganiseerd en recent is een accrediteringstraject in de ziekenhuizen opgestart met derdepartners (NIAZ, JCI, ...). Uit wetenschappelijke literatuur leren we dat verpleegkundigen enverpleegkundige teams een prominente rol spelen in het leveren en ondersteunen van de kwaliteitvan zorg in een multidisciplinaire context (1;2). Niet zelden fungeren verpleegkundigen alspoortwachter in het behandel- en verzorgingsproces van patiënten naast een belangrijke bijdragevanuit hun verpleegkundige opdracht en expertise. De kwaliteit van de zorg zichtbaar maken enevalueren via een kader van zorgthema’s met welbepaalde en goed gedefinieerde indicatoren isreeds ingezet via Vlaamse en Federale initiatieven (Vlaams Quality Indicator project ICURO enFederale Raad voor de Kwaliteit van de Verpleegkundige Activiteit). Wat betekent deze concreteevolutie voor verpleegkundige teams en de hoofdverpleegkundigen en hoe kan dit succesvol aangepaktworden?Bottom up of top down?Vanuit de managementliteratuur (3) leren we dat hoofdverpleegkundigen als leidinggevenden op 4domeinen actief zijn: 1. Het coachen van medewerkers als individu en als team met als kernwoorden samenwerken en betrokkenheid. 2. Het organiseren en evalueren van zorgprocessen, ondersteunende processen door middel van afspraken procedures, richtlijnen etc … met als kernwoorden stabiliteit en continuïteit. 3. Het opstellen van doelen en evalueren van resultaten met als kernwoorden productiviteit en rentabiliteit 4. Het begeleiden van veranderprocessen met als kernwoorden verandering en aanpasbaarheid.Hoofdverpleegkundigen bouwen, bewust of onbewust, door ervaring in deze 4 domeinen eenexpertise op en afhankelijk van hun persoonlijke voorkeur en talent is het ene domein sterkeruitgebouwd dan het ander. Uiteraard doen de hoofdverpleegkundigen dit niet alleen, zij wordenomkaderd door collega’s, stafmedewerkers, middenkaders en/of directeur patiëntenzorg en werkensamen in een multidisciplinaire context met de artsen als eerste partners. Ervarenhoofdverpleegkundigen weten dat de dagelijkse praktijk bestaat uit verschillende tegenstellingen ofparadoxen, zowel voor wat hun opdracht betreft binnen de 4 domeinen, multidisciplinair als binnende organisatorische realiteit waarin zij fungeren. Hoofdverpleegkundigen hebben een centrale rolom deze tegenstellingen of paradoxen constructief te integreren in de dagelijkse praktijk met als doeleen gemotiveerd verpleegkundig team dat goede zorg kan leveren.De dagelijkse realiteit van verpleegkundige teams en hoofdverpleegkundigen wordt mede bepaalddoor de organisatorische structuur waarin ze werken. Organisaties in een steeds veranderendecontext hebben nood aan zowel stabiliteit als aan het accuraat kunnen aanpassen aan nieuwe
  • 2. situaties en noden. Een hiërarchische meer bureaucratisch organisatorische structuur kan stabiliteitbieden maar is minder geschikt om veranderingen vlot door te voeren. Een structuur met kortebeslissingslijnen en een beperkt aantal hiërarchische niveaus zou beter in staat zijnveranderingsprocessen door te voeren en stabiliteit te bewaren. Doch dit vraagt een andereinvulling van hoofdverpleegkundigen - naar meer een participerende en coachende rol - en vanverpleegkundige teams – naar meer betrokkenheid bij beslissingsprocessen en het nemen vanverantwoordelijkheid in een ruimere context. Wetenschappelijk literatuur ondersteunt deze visie(4;5).Het Vlaams Quality Indicator project en de Federale Raad voor de Kwaliteit van de VerpleegkundigeActiviteit werken in nauwe samenwerking met het praktijkveld aan een set van indicatoren rond 2 x4 zorgthema’s om de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit zichtbaar te maken op het niveauvan het ziekenhuis en als benchmark tussen ziekenhuizen (4 zorgthema’s voor de acute zorg: (1)decubitus, (2) malnutrie, (3) vrijheidsbeperkende maatregelen, (4) acute pijn en 4 zorgthema’s voor depsychiatrische zorg: (1) vrijheidsbeperkende maatregelen, (2) ) agressie, (3 & 4) zorgthema’s nog te bepalen).Verpleegkundigen teams zijn eigenaars van deze zorgthema’s en indicatoren. Het zijn instrumentendie de teams helpen na te denken over welke zorg zij leveren, aan welke patiënten, met alsstreefdoel goede praktijkvoering. Betrokkenheid van het verpleegkundig teams (6; 7; 8) in ditproces is van primordiaal belang met een ondersteunende rol van hoofdverpleegkundigen die zichbewust is van de 4 beschreven domeinen. Daarnaast hebben verpleegkundige teams enhoofdverpleegkundigen behoefte aan ondersteuning van en samenwerking met demultidisciplinaire partners en het hoger beleidsniveau. (1) Needleman J, Kurtzman E, Kizer K 2006 Performance Measurement of Nursing Care. Medical Care Research and Review 64 (2) 10S – 43S. (2) Aiken L., Clarke S., Sloane D., Lake E. & Cheney T., 2008 Effects of hospital care environment on patient mortality and nurse outcome. Journal of Nursing Administration 38 (5), 223-229. (3) Handboek managementvaardigheden 5de druk 2011 R.E Quin et al. (4) Wolf G & Greenhouse P (2006) A road map for creating a magnet work environment. Journal of Nursing Administration 36, 458-462. (5) Page A., ed 2004 Keeping patients safe: Transforming the work environments of nurses. Institute of Medicin, Washington, D.C. (6) Laschinger H et al. 2009 Empowerment, engagement and perceived effectiveness in nursing work environments: does experience matter? Journal of Nursing Management 17, 636–646 (7) Van Bogaert P., Clarke S., Roelant E., Meulemans H., Van de Heyning P., 2010 Impacts of Unit- Level Nurse Practice Environment and Burnout on Nurse-Reported Outcomes: A Multilevel Modeling Approach. Journal of Clinical Nursing 19, 1664-1674 (8) Van Bogaert P., Clarke S., Willems R., Mondelaers M., 2012 Staff engagement as a target for managing work environments in psychiatric hospitals: Implications for workforce stability and quality of care. Journal of Clinical Nursing, doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04341.x

Related Documents