„ЗАТВЕРДЖУЮ”
Директор школи
___ р.
ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет _________________________________________________________________...
— матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та
виховних заходів;
— матеріалами літерат...
of 2

Polozh kab

Polozh kab
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Polozh kab

  • 1. „ЗАТВЕРДЖУЮ” Директор школи ___ р. ПОЛОЖЕННЯ про кабінет ____________________________________________________________________ 1. Мета, завдання та основні форми реалізації навчального кабінету 1.1. Основна мета створення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально – виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року. 1.2. Завданням функціонування навчального кабінету є створення передумов для: — організації індивідуального та диференційованого навчання; — реалізації практично – дійової і творчої складових змісту навчання; — забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання; — організації роботи гуртків та факультативів; — проведення засідань шкільних методичних об’єднань; — індивідуальної підготовки вчителя, підвищення його науково-методичного рівня. 2. Матеріально – технічне забезпечення навчального кабінету 2.1. Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально – наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів. 2.2. Шкільні меблі та їх розташування у кабінеті відповідає санітарно – гігієнічним правилам та нормам (п. 8.2 Д Сан П і Н 5.5.2.008-01) і здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.2.-3-97 „Будинки та споруди навчальних закладів”. У кабінеті _____________________ встановлюються шкільні меблі: двомісні учнівські столи, стільці учнівські. Столи учнівські стандартні, стіл і стільці однієї групи (п. 8.2 Д Сан П і Н 5.5.2.008-01). 2.3. Робоче місце вчителя оснащене столом і стільцем. 2.4. У кабінеті розміщується класна дошка з двох робочих площ у розгорнутому вигляді. Одна із робочих площ має магнітну основу з кріпленнями для демонстрації навчально – наочних посібників (таблиць, карт, портретів письменників чи поетів, моделей – аплікацій тощо). 2.5. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою. 2.6. Облік та списання морально та фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України. 3. Навчально – методичне забезпечення навчального кабінету 3.1. Навчально – методичне забезпечення кабінету складається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників (не менше одного примірника кожної назви) із ____________________ типовими переліками навчально – наочних посібників та обладнанням загального призначення, зразків навчально – наочних посібників, навчального обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків. 3.2. Розподіл та забезпечення засобів навчання і навчального обладнання здійснюється згідно з вимогами навчальних програм та розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп у кабінеті _____________________________. 3.3. У кабінеті _________________________ створюється тематична картотека дидактичних та навчально – методичних матеріалів, навчально – наочних посібників, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку. 3.4. Додатково кабінет оснащений: — підручниками та навчальними посібниками для кожного учня; — бібліотечкою суспільно – політичної, науково – популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури; 1
  • 2. — матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів; — матеріалами літературного краєзнавства. 4. Оформлення навчального кабінету. 4.1. На вхідних дверях кабінету є напис на табличці з назвою кабінету: _________________________, а також цифрове позначення №________. Для оформлення кабінету передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру. 4.2. До постійних експозицій кабінету належать: — державна символіка; — інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи та поведінки в кабінеті; — портрети письменників; 4.3. У секційних шафах кабінету знаходиться методична література, наочні посібники, підручники, папки з навчально – наочними матеріалами, роботами учнів, учителів. 4.4. До експозиції змінного характеру належать: — виставка кращих робіт учнів; — матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації; — додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема про життєвий і творчий шлях письменників, письменників – ювілярів, висвітлювання поточних подій мовного і літературного життя країни; — матеріали літературного краєзнавства; — результати дослідницької роботи учнів; — результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, творчих робіт, тощо. 4.5. Для розташування експозиції використовуються змінні пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщуються на стінках. 5. Керівництво навчальним кабінетом 5.1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор. 5.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально – наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей. 5.3. До обов’язків завідувача кабінетом належать: — складання перспективного плану оснащення кабінету; — забезпечення умов для проведення уроків; — сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабінету; — систематизація та каталогізація матеріальних об’єктів; — забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо; — систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей. 5.4. Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з директором. 5.5. За згодою заступника директора з НВР приміщення кабінету може використовуватись для проведення уроків з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів. Завідуюча кабінетом ______________________ 2