NACIONALINĖ MOKSLO PROGRAMA
„GEROVĖS VISUOMENĖ“
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinės mokslo programos „Gerovės
visu...
ir kitų veiksnių, lemiančių inovacijų ir
verslumo centrų formavimąsi, visuma.
3.8. Įtraukianti visuomenė – tam tikroje
...
of 2

Nacionalinė mokslo programa 3 lankstinukas

Asociacija "Šviesuva", Kaunas, Lithuania: Mokymai "GEROVĖS VISUOMENĖ: KURKIME KARTU", 2014 m.lapkričio 3-4-5-6-7 d.d.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Science      


Transcripts - Nacionalinė mokslo programa 3 lankstinukas

  • 1. NACIONALINĖ MOKSLO PROGRAMA „GEROVĖS VISUOMENĖ“ I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ (toliau – Programa) paskirtis – atlikti gerovės visuomenės prielaidų ir jos raidos Lietuvoje kompleksinius mokslinius tyrimus. 2. Ilgalaikis strateginis šalies raidos tikslas yra gerovės visuomenės kūrimas. Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015 patvirtintoje Valstybės pažangos strategijoje „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 patvirtintoje 2014-2020 metų nacionalinės pažangos programoje pabrėžiama, kad visuomenės gerovės kūrimas yra esminis Lietuvos pažangos tikslas. 2010 metais patvirtintoje Europos Sąjungos (toliau – ES) pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje „Europa 2020“ taip pat numatyta, kad ES valstybėse turi būti sudarytos sąlygas pažangesniam, tvaresniam ir labiau integruotam augimui. ES programoje „Horizontas 2020“, skirtoje investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, numatoma, kad moksliniai tyrimai turi padėti spręsti šiuolaikinei visuomenei kylančius iššūkius, per žmonių sveikatos gerinimą ir gerovės didinimą, integracinių, naujoviškų ir saugių Europos visuomenių kūrimą precedento neturinčių permainų ir augančios pasaulio tarpusavio priklausomybės sąlygomis. Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. XII-51 patvirtintoje Šešioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2012–2016 metų programoje pabrėžiama, kad pagrindinis LRV siekis – eiti gerovės valstybės kūrimo keliu, kad Lietuvos žmonės jaustųsi orūs, saugūs ir laimingi. Programa parengta, atsižvelgiant į LRV 2013 m. spalio 14 d. nutarimą Nr. 951 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių patvirtinimo“, kuriame viena iš sumanios specializacijos prioritetinių krypčių – įtrauki ir kūrybinga visuomenė, taip pat pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. V- 949 „Dėl Nacionalinių mokslo programų sąrašo patvirtinimo“. 3. Pagrindinės Programos sąvokos: 3.1. Darnus vystymasis – vystymasis, kuris, tenkindamas dabartinių kartų poreikius, išsaugo galimybes būsimoms kartoms tenkinti savuosius. 3.2. Gyvenimo kokybė – individualus, susijęs su asmeniniais tikslais, lūkesčiais, standartais bei poreikiais, savo gyvenimo būklės įvertinimas esamoje kultūros ir vertybių sistemoje. Gyvenimo kokybę kompleksiškai veikia asmens fizinės sveikatos būklė, psichologinės būsenos, nepriklausomumo suvokimas, socialiniai ryšiai bei materialinė aplinka. Gyvenimo kokybė yra daugialypis reiškinys, apimantis materialinius ir nematerialinius, objektyvius ir subjektyvius, individualius ir kolektyvinius komponentus. 3.3. Gyvenimo lygis – materialinių gėrybių ir paslaugų, kuriomis disponuoja žmogus, šeima ar socialinė grupė, visuma. 3.4. Gerovės valstybė – gerovės valstybės sąvoka yra susijusi su valstybės ekonominiu klestėjimu, demokratija ir valstybės įsipareigojimu garantuoti kiekvienam visuomenės nariui orų pragyvenimą; apima tokias socialinės politikos sritis kaip socialinė apsauga, sveikatos draudimas, darbo rinkos politika ir švietimo sistema. 3.5. Gerovės visuomenė – apima gerovės sistemos decentralizavimą, institucijų (valstybinių, visuomeninių organizacijų, vietos bendruomenių ir panašiai) įsitraukimą į gerovės kūrimą šalia valstybės ar (ir) kartu su ja. Gerovės valstybės kritikai atkreipia dėmesį į jos krizę, kuri yra susijusi su augančia gerovės kaina ir nebemažėjančia socialine atskirtimi, bei siūlo gerovės visuomenės koncepciją. 3.6. Inovacija – procesas, kai visuomeniniams ir ekonominiams poreikiams tenkinti siūlomos naujos idėjos ir kuriami nauji produktai, paslaugos ar verslo bei organizaciniai modeliai, kurie sėkmingai integruojasi į esamas rinkas arba geba kurti naujas. 3.7. Inovacijų ir verslumo ekosistema – politinių, socialinių, finansinių, infrastruktūros
  • 2. ir kitų veiksnių, lemiančių inovacijų ir verslumo centrų formavimąsi, visuma. 3.8. Įtraukianti visuomenė – tam tikroje teritorijoje gyvenančių skirtingų poreikių individų, kuriuos sieja įtraukiantys socialiniai santykiai, suteikiantys lygias galimybes visiems individams laisvai dalyvauti visuomenės gyvenime, visuma. 3.9. Socialinė atskirtis – procesai, kurių metu individas ar visuomenės grupė yra izoliuojami nuo pagrindinių socialinius išteklius gaminančių ar skirstančių socialinių mechanizmų, tokių kaip valstybė, darbo rinka, šeima ar kitos neformalios grupės (giminės, draugai, bendruomenės). 3.10. Socialinė ekonomika – ekonominės veiklos rūšis, grindžiama rinkos mechanizmų naudojimu siekiant socialinių tikslų, sudarant sąlygas kurti kokybiškas darbo vietas, didinti socialinę, ekonominę bei regioninę sanglaudą, kurti socialinį kapitalą, skatinti piliečių aktyvumą, solidarumą ir demokratijos vertybėmis grindžiamą ekonomiką. 3.11. Socialinės inovacijos – naujos iniciatyvos (procesai, produktai, paslaugos, modeliai), kurios geriau nei kitos alternatyvos tenkina socialinius poreikius ir kuria naujus socialinius santykius arba bendradarbiavimo tinklus. Socialinės inovacijos apima naujus socialinių problemų sprendimų būdus, kurie daro poveikį socialinei sąveikai. 3.12. Socialinės investicijos – investicijos į žmones; apima priemones, skirtas žmonių įgūdžiams bei gebėjimams stiprinti, padedančias dalyvauti darbo rinkoje bei socialiniame gyvenime. Socialinės investicijos apima švietimą, vaikų priežiūrą, sveikatos priežiūrą, profesinį rengimą, pagalbą ieškant darbo. reabilitaciją ir kita. 3.13. Socialinė sanglauda – tokia visuomenės būklė, kai veikia demokratija, nėra socialinės atskirties ir nelygybės, o įvairios visuomenės grupės gyvena santarvėje. 3.14. Sumani ekonomika – lanksti ir gebanti konkuruoti pasaulyje, didelę pridėtinę vertę kurianti ekonomika, grindžiama žiniomis, inovacijomis, verslumu ir socialiniu atsakingumu bei „žaliuoju“ augimu. 3.15. Sumani specializacija – mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų plėtros prioritetų nustatymas, pritaikytas kiekvienam regionui, atsižvelgiant į jo esamus ar galimai būsimus konkurencinius pranašumus. 3.16. Sumani visuomenė – laiminga, solidari, savivaldi ir politiškai brandi visuomenė, atvira naujovėms, iššūkiams ir kiekvieno piliečio idėjoms. Sumanios visuomenės tikslai yra aiškiai apibrėžti, išmatuojami, pasiekiami, realistiški (ir laiko požiūriu). 3.17. Sumanus valdymas – atviras ir skatinantis dalyvauti, rezultatyvus, visuomenės poreikius ir kokybiškas paslaugas užtikrinantis viešasis valdymas, kompetentinga ir kryptingus sprendimus priimanti valdžia. 3.18. Sveika visuomenė – visuomenė, kurios dauguma narių patiria fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę. 3.19. Tvarus (ekonomikos) augimas – tausiau išteklius naudojančios, ekologiškesnės ir konkurencingesnės ekonomikos kūrimas. 3.20. Verslumas – asmens mąstymo būdas ir socialinė, vadybinė bei kitokia kompetencija, leidžianti turimas žinias pritaikyti kasdieniame gyvenime, t. y. gebėjimai, teikiantys galimybę organizuoti savo verslą, prisiimant riziką už padarytus sprendimus. 3.21. Viešojo sektoriaus inovacija – naujų arba iš esmės patobulintų paslaugų, komunikacijos metodų, procesų ar organizacinių sprendimų taikymas viešajame sektoriuje. 3.22. Žmogaus saugumas – žmogaus galimybė pasinaudoti savo teisėmis, gero valdymo, išsilavinimo ir medicinos priežiūros prieinamumas bei užtikrintumas, leidžiantis kiekvienamžmogui atskleisti turimą potencialą, kitaip tariant – tai laisvė nebijoti ir laisvė nuo skurdo. 4. Įgyvendinus Programą, bus sistemiškai ištirtos ir pagrįstos gerovės visuomenės vystymosi prielaidos ir galimybės, kita vertus, atsiras naujų paskatų plėtoti visuomenės tyrimus, kursiančius mokslo žinias, susijusias su aktualiausiais visuomenės ir valstybės poreikiais.Numatomi Programos rezultatai – surinkti ir susisteminti empiriniai duomenys, mokslinės publikacijos, parengtos metodikos, rodiklių sistemos, rekomendacijos valstybės institucijoms ir kita – paskatins spartesnį gerovės visuomenės vystymąsi Lietuvoje. 2014.10.23 Parengė pagal MT projektą: dr. Valentina Šereikienė ir Ramunė Aleknienė

Related Documents