MËSIMI PRAKTIKLIGJERATA E PARË M.SC.BEHRIJE RAMAJ
VËREJTJE:Asnjë student nuk mund të hynë në provim pa punë praktike
PUNIM SEMINARIKI.Nocioni i punimit seminarikII. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikIII.Elementet themelo...
Titulli i punimitParathenieHyrjeShqyrtim i materies në strukturën e punimitPërfundimi(konkluzioni)LiteraturaShtojca
IV. Përpunimi teknik i punimit të seminarit përfshinë;Shkrimin e tekstitFaqja e mbështjellëse e jashtmeFaqja e brendshmeVë...
Struktura ose kompozicioni I punimit seminarikCILËSIA E BURIMIT(RESURSI)NJERËZOR Në KOSOVË1.HYRJE1.1. Shtrua...
2.MADHËSIA DHE STRUKTURA E POPULLSISË SË KOSOVËS2.1.2.2.2.3.2.4.2.5. ETJ.
3.MUNDËSITË DHE NEVOJA PËR NDRYSHIMIN E GJENDJES SË STRUKTURËS SË BURIMT NJERËZOR NË KOSOVË3.1.3.2.4.PËRFUNDIMI5.LITER...
I.Nocioni i punimit seminarikNocioni i punimit seminarik; është një punë përafërsishtprofesionale me të cilën studenti i f...
Me punim seminarik studenti duhet te tregoje te shfaqaftesi teorike dhe praktike, te jete i gatshem teshfrytezoje dhe kons...
Tema ose titulli i vepres shkencore ose profesionale duhet;1. Te shpreh permbajtjen baze te saj2. Te jete i shkurter3. Te ...
PARIMET JANE;1.Tema nuk duhet te jete shume abstrakte as e pergjithesuar2.Te mos zgjedhet tema e cila shpesh here ka qene...
II. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikII. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikë...
Me rastin e hartimit të punimit , studenti duhet tëketë kujdes për përmbajtjen e domosdoshmedhe cilësinë formale të punimi...
Margjinat e majta dhe të djathta 30 mm;Margjinat lartë-poshtë 25 mm; Paragrafët të renditur në rreshta të gjerë(Line spaci...
Fonti që përdoret për tituj – Arial Bold 14 pts me renditje në mes(Center);. Fonti që përdoret për nëntituj – Arial Bol...
III.Elementet themelore të punimit seminarik;III.Elementet themelore të punimit seminarik; Titul...
Shqyrtim i materies në strukturën e punimit Në punim seminarik , përveq hyrjes dhe perfundimit është më rëndë...
Pjesa prespektive(propozimet per zgjidhje konkrete ne baze tehipotezave te shtruara,per te avancuar qasjet, ndermarresit, ...
SHTOJCAT-mund te jene anketat e kryera,tabelat grafikonet e tjere.Shkrimi i teksit te punimit seminarik eshte puna me e ve...
Detyre; Grupi i pareElementet themelore të punimit seminarik;
Grupi I dytePjesa teorike historike e punimit
Grupi i katerPjesa analitike eksperimintale
Grupi i pesteKonkluzioni
Grupi i gjashteShtojcat dhe vellimi i punimit
of 25

Prezantim 1 MSc Behrije Ramaj

Prezantim 1 MSc.Behrije RamajMesim Praktik
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezantim 1 MSc Behrije Ramaj

 • 1. MËSIMI PRAKTIKLIGJERATA E PARË M.SC.BEHRIJE RAMAJ
 • 2. VËREJTJE:Asnjë student nuk mund të hynë në provim pa punë praktike
 • 3. PUNIM SEMINARIKI.Nocioni i punimit seminarikII. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikIII.Elementet themelore të punimit seminarik;
 • 4. Titulli i punimitParathenieHyrjeShqyrtim i materies në strukturën e punimitPërfundimi(konkluzioni)LiteraturaShtojca
 • 5. IV. Përpunimi teknik i punimit të seminarit përfshinë;Shkrimin e tekstitFaqja e mbështjellëse e jashtmeFaqja e brendshmeVëllimi i punimit
 • 6. Struktura ose kompozicioni I punimit seminarikCILËSIA E BURIMIT(RESURSI)NJERËZOR Në KOSOVË1.HYRJE1.1. Shtruarja apo definimi i problemit1.2.misioni dhe qëllimi1.3metodat shkencore kërkimore
 • 7. 2.MADHËSIA DHE STRUKTURA E POPULLSISË SË KOSOVËS2.1.2.2.2.3.2.4.2.5. ETJ.
 • 8. 3.MUNDËSITË DHE NEVOJA PËR NDRYSHIMIN E GJENDJES SË STRUKTURËS SË BURIMT NJERËZOR NË KOSOVË3.1.3.2.4.PËRFUNDIMI5.LITERATURA6.SHTOJCAT EVENTUALE
 • 9. I.Nocioni i punimit seminarikNocioni i punimit seminarik; është një punë përafërsishtprofesionale me të cilën studenti i fillon përvojat e punëskërkimore.Studenti përpunon në mënyrë të pavarur temë tëcaktuar, të cilën e zhgjedh vet ,ose që i ka sugjeruarprofesori i lendës. Nepermjet hartimit te punimit seminarik, studenti ethellon dhe e zgjeron diturin ne programin arsimor, fillonte krijoj pervoje per te shkruar punime profesionale e perte vazhduar ne punimet shkencore.
 • 10. Me punim seminarik studenti duhet te tregoje te shfaqaftesi teorike dhe praktike, te jete i gatshem teshfrytezoje dhe konsultoje literaturen perkatese perhartimin e temes se zgjedhur.
 • 11. Tema ose titulli i vepres shkencore ose profesionale duhet;1. Te shpreh permbajtjen baze te saj2. Te jete i shkurter3. Te jete i qarte4. Te jete terheqes5. Te jete informativTe formulimi i temes, titulli eshte i domosdoshme t’I iket;1.Gjatesise2.Pretenciozitetit3.Disproporcioneve kundrejt permbajtjes
 • 12. PARIMET JANE;1.Tema nuk duhet te jete shume abstrakte as e pergjithesuar2.Te mos zgjedhet tema e cila shpesh here ka qene e perpunuar3.Tema duhet te jete aktuale por edhe me elemente per qendrueshmeri me te gjate.4.Tema duhet te jete ne pajtim me mjetet e nevojshme disponible te nevojshme per kerkime si bie fjala literatura, puna ne terren.5.Tema nuk duhet te jete teper e ngusht as teper e gjere.
 • 13. II. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikII. Misioni dhe qëllimi i hartimit të punimit seminarikështë i ndërlidhur me faktin se studenti thellohet në disiplinatë caktuara shkencore në suazat e programitmësimor, me qëllim që të aftësohet në të shkruarit tëpunimeve profesionale, e më pastaj edhe shkencore.
 • 14. Me rastin e hartimit të punimit , studenti duhet tëketë kujdes për përmbajtjen e domosdoshmedhe cilësinë formale të punimit.Në cilësi formale hyjnë: stili, gjuha, drejtshkrimi,faqet e punimit, klasifikimi dhe radhitja epërmbajtjes, citimi i burimeve me fusnota,regjistri i rregullt i literaturës së përdorur sipasradhës së alfabetit të autorëve dhe shënimet etjera të literaturës, regjistri dhe pasqyra edokumentacionit.
 • 15. Margjinat e majta dhe të djathta 30 mm;Margjinat lartë-poshtë 25 mm; Paragrafët të renditur në rreshta të gjerë(Line spacing 1.5 lines); Fonti që përdoret në shkrim - Times NewRoman të madhësisë 12 pts merenditje në të dy anët (justify);
 • 16. Fonti që përdoret për tituj – Arial Bold 14 pts me renditje në mes(Center);. Fonti që përdoret për nëntituj – Arial Bold 13 pts renditje në mes (Center). Fonti që përdoret për fusnota – Times New Roman Italic 9 pika Fonti që përdoret për përshkrim të tabelave, diagrameve, fotove etj. –Times New Roman Italic 10pts.
 • 17. III.Elementet themelore të punimit seminarik;III.Elementet themelore të punimit seminarik; Titulli i punimit shpreh domethënien e punimit. Titulli duhet të jetë i formuluar mundësisht sa më I shkurtës, I qartë, tërheqë dhe informativ.Parathënia mund t’I përfshijë motivet dhe shkaqet e zgjedhjes së temës përkatëse. Hyrja është pjesa e qasjes së punimit seminarik ,faktikisht, hyrja në punim seminarik sikurse në veprat shkencore e profesionale, përfshinë katër elementet;• Definimi i problemit• Përcaktimi i qëllimit• Kompozicioni i punës• Metodat shkencore
 • 18. Shqyrtim i materies në strukturën e punimit Në punim seminarik , përveq hyrjes dhe perfundimit është më rëndësi të dominojnë tri pjesë; Pjesa teorike historike (nga parimi global të nxirren në mënyrë konçize elemente historike të problemit që shqyrtohet, përpunimin e deritashem teorik aktualitetin dhe dobin e problemit të trajtuar. Pjesa analitike eksperimintale( në mënyrë analitiko-sintetike të vehen në pah efektet elementare shkencore , njohurit,qëndrimet me të cilat vertëtohet korrektësia dhe e vërteta e hipotezave të shtruara).
 • 19. Pjesa prespektive(propozimet per zgjidhje konkrete ne baze tehipotezave te shtruara,per te avancuar qasjet, ndermarresit, qe janetematik e punimit seminarik)KONKLUZIONI- eshte pjese permbyllese e punimit seminarik dhekarakterizohet me permbyllje ne menyre konçize, te sintetizuar dhe mendonje rekomandim,apo mesazh.REGJISTRI I LITERATURES SE SHFRYTZUAR-perfshinelibrat,artikujt,studimet, shkrimet epanenshkruara,doracaket,koventat,dispozitat e tjere.
 • 20. SHTOJCAT-mund te jene anketat e kryera,tabelat grafikonet e tjere.Shkrimi i teksit te punimit seminarik eshte puna me e veshtir, me erendesishme dhe me me pergjegjesi ne procesin e perfeksionomitshkencor.VELLIMI I PUNIMIT-eshte rreth 15-20 faqe te shkruara me kompjuter.Mund te jete paksa me i gjate, varesisht nga tema qe trajtohet.
 • 21. Detyre; Grupi i pareElementet themelore të punimit seminarik;
 • 22. Grupi I dytePjesa teorike historike e punimit
 • 23. Grupi i katerPjesa analitike eksperimintale
 • 24. Grupi i pesteKonkluzioni
 • 25. Grupi i gjashteShtojcat dhe vellimi i punimit

Related Documents