"การสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก Marketing Communication in Retail Stores" ...
หลัก สูต รพัฒ นาผู้ป ระกอบการ ร้า นยา รุ่น ที่ 3การสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก Marketing Communic...
ผู้จ ัด การฝ่า ยส่ง เสริม การขาย ปี หัว หน้า ทีม ที่ บริษ ัท ซีพ ี 33-2544 จำา กัด 25 ออลล์ ...
ผลงานด้า นการตลาด ตั๋ว รถเมล์ม ีค า ในร้า น 7- ตั๋ว รถเมล์ม ค่ า ในร้า น 7- ี ่ ...
เป้า หมายของธุร กิจ คือ กำา ไร
1 6 10 ทำา เล/ที่ต ั้ง 2 การส่ง เสริม ...
Promotion กลยุท ธ์ด ้า น Productการส่ง เสริม การตลาด กลยุท ธ์ด ้า นสิน ค้า ...
Communication Consumer Need การรับ รู้ข ่า วสาร ความต้อ งการของลูก ค้า 4 ...
Infinity Innovation ความแปลกใหม่ความไม่จ ำา กัด Internet Informationระบบออนไลน์ ข...
องค์ป ระกอบของการส่ง การโฆษณา การตลาด เสริม ADVERTISIONการประชาสัม พัน ธ์ PUBLIC RELATIONการส่ง เสริม การขาย SALES...
ความแตกต่า ง “การสื่อ สารการตลาดใน ร้า นค้า ปลีก ” มุง เน้น สื่อ สารภายในร้า น ่ ค้า ( In Store M ed...
แนวคิด ของ “การสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก ”การใช้เ ครื่อ งมือ ในการสื่อ สารการตลาด หลายชนิด ร่ว มกัน หลายรูป แบบในร้า ...
1.ช่ว ยสร้า งบรรยากาศที่ด ีใ นการซื้อ สิน ค้า2.ช่ว ยให้ข ้อ มูล แก่ล ูก ค้า มากขึ้น ใน3.เพิ่ม ประสิท ธิภ าพของสื่อ ในการสื...
การจัด ผัง ร้า น และ การจัด รายการการสร้า งบรรยากาศ ส่ง เสริม ภายในร้า น การขายในร้า น ...
คือ การใช้ก ารโฆษณา ณ จุด ขาย เพื่อเตือ นความทรงจำา ลูก ค้า รวมทั้ง กระตุ้น ให้เ กิด การซื้อ ที่ไ ม่ไ ด้ว างแผนมาก่อ น ตลอ...
ตัว อย่า งสื่อ โฆษณาบน ชั้น วางสิน ค้าเพื่อ บอกรายละเอีย ดของสิน ค้าหรือ ข้อ มูล รายการส่ง เสริม การขายของสิน ค้า
สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้า โดยปกติจ ะติด อยู่บ นชั้น วางสิน ค้า เพื่อ ทำา ให้เ กิด ...
สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้าเพื่อ ทำา ให้ล ูก ค้า สะดุด ตาสิน ค้า บนชั้น นั้น มากขึ้น และยัง ช่ว ยเตือ นความทรง...
สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้า เพื่อ ใช้เ ป็น สื่อ โฆษณาเพื่อ ดึง ดูด ความสนใจแก่ล ูก ค้า ...
สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้า ตั้ง แยกออกมาจากตู้แ ช่ป กติข อง ร้า น โดยมัก จะตั้ง อยู่ใ นบริเ วณ ...
สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้า เพื่อ ให้ผ ู้บ ริโ ภคสามารถมองเห็น ได้ จากระยะไกล เพื่อ ความสะดวกใน ...
สื่อ โฆษณาอุป กรณ์ท ี่เ กี่ย ว กับ การขาย ซึ่ง มัก ติด เป็น ป้า ยโฆษณา สิน ค้า ด้า นห...
สื่อ โฆษณาอุป กรณ์ท ี่เ กี่ย ว กับ การขายคือ การออกแบบให้ต ู้ข ายสิน ค้า เป็น สื่อ โฆษณาด้ว ยส่ว นใหญ่ม ัก ทำา กับ...
สื่อ โฆษณาอุป กรณ์ท ี่เ กี่ย ว กับ การขายโดยทำา เป็น ป้า ยโฆษณาเล็ก ๆติดบริเ วณ จุด ชำา ระเงิน เช่น ป้า ยด้า นหลัง...
สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า น ปัจ จุบ ัน นิย มติด หน้า ประตูล ิฟ ท์ใ น ห้า งสรรพสิน ค้า...
สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า นจัด เป็น สื่อ ที่น ิย มใช้ส ำา หรับ ร้า นค้า ปลีก แบบดั้ง เดิม เพื่อ กระตุ้นให้...
สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า น นิย มติด เป็น ทาง ยาวเพื่อ กระตุ้น ...
สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า นเป็น ป้า ยที่ห ้อ งลงมาจากเพดาน หมุน ได้ร อบตัว ทำา ให้เกิด การเคลื่อ นไหวเพื่...
สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า น เป็น ป้า ยหรือ สื่อ P.O.P ที่ใ ช้แ สงไฟ นีอ อนที่ต ิด อยู...
สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า นเป็น การฉายโฆษณาสิน ค้า ในพื้น ที่ขายเพื่อ กระตุ้น เตือ นให้ล ูก ค้าจดจำา โดยเส...
คือ การใช้ก ารออกแบบผัง ร้า นการตบแต่ง จัด วางสิน ค้า และการสร้า งบรรยากาศในร้า นเพื่อ กระตุ้น ให้ล ูก ค้า เกิด ความสนใจซื...
เป็น การเลือ กจัด ร้า นวางจะจัด ผัง ของทางเดิน และชั้นวางสิน ค้า อย่า งไร เพื่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุด ในการขาย ซึ่...
จะเป็น การเลือ กใช้โ ทนสี แสง กลิ่น และวัส ดุต ่า งๆตบแต่ง ร้า น เพื่อ กระตุ้น ให้ล ูก ค้า เกิด การซื้อ เช่นร้า น Starbuck...
เป็น การจัด กิจ กรรมเพื่อ กระตุ้น ให้เ กิด การขายและทำา ให้ล ูก ค้า ตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า เร็วขึ้น หรือ มากขึ้น โดยใช้เ ค...
เพื่อ ให้ค วามรู้ล ูก ค้า เกี่ย วกับ การใช้หรือ บริโ ภคสิน ค้า นั้น ๆ เพื่อ กระตุ้น ให้ลูก ค้า สนใจซื้อ สิน ค้า นั้น เช่น ...
วิธ ีก ารนี้ร ้า นค้า ปลีก หลายแห่ง จะนิย มจัดเช่น จัด รายการชิง โชคโดยใช้ส ลิป ใบเสร็จ มาตรวจกับ เลยท้า ยของฉลากกิน แบ่ง ...
เป็น การกระตุ้น ให้ล ุก ค้า ซื้อ สิน ค้า มากขึ้น จะได้ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับของแถมหรือ แลกซื้อ สิน ค้า รายการพิเ ศษของร้า น ซึ...
การแจกคูป องลดราคา การให้แสตมป์ส ะสมแต้ม การแข่ง ขันเกมส์ใ นร้า น การลดราคาพิเ ศษ ตลอดจนการแถมสิน ค้าในลัก ษณะซื้อ 1 แถม 1...
เป็น การจัด งานหรือ กิจ กรรมพิเ ศษในร้า นหรือ บางส่ว นของร้า นในช่ว งเวลาหนึ่ง ๆเพื่อ เพิ่ม สีส ัน ในร้า นดึง ดูด ให้ล ูก ...
ในช่ว งเทศกาลคริส ต์ม าส ปีใ หม่ ตรุษ จีน วาเลนไทน์หรือ สงกรานต์ ทางร้า นจะตกแต่ง ร้า นให้เ ข้า กับบรรยากาศของเทศกาลร่ว มก...
ยกตัว อย่า ง เช่น การฉลองครบรอบ 10 ปีข องห้า ง หรือ ฉลอง 7-ELEVEN ครบ 1,000 สาขาเป็น ต้น โดยทางร้า นจะจัด กิจ กรรมพิเ ศษ เ...
ทางร้า นอาจจัด เอง หรือ ให้เ ช่า พื้น ที่แ ก่บ ริษ ัท ผู้ผลิต มาจัด งานก็ไ ด้ เช่น การจัด งานมหกรรมโทรศัพ ท์ม ือ ถือ ของบร...
การสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก นั้นค่อ นข้า งคล้า ยคลึง กับ การทำา IMC ของบริษ ัท ผู้ผ ลิต สิน ค้า แต่ก ารสื...
สวัส ดีค รับwww.chamnan.com
Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล
Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล
of 46

Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล

การสื่อสารการตลาดค้าปลีก โดย ดร. วรกร ชำนาญไพศาล หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านยา รุ่น 3” 3 กพ. 2556 The Twin Tower Hotel
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Nano mba 3_การสื่อสารการตลาดค้าปลีก วรกร ชำนาญไพศาล

 • 1. "การสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก Marketing Communication in Retail Stores" โดย ดร.วรกร ชำา นาญไพศาลหลัก สูต ร "พัฒ นาศัก ยภาพผูป ระกอบการร้า นยา 1รุ่น ้
 • 2. หลัก สูต รพัฒ นาผู้ป ระกอบการ ร้า นยา รุ่น ที่ 3การสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก Marketing Communication in Retail Stores
 • 3. ผู้จ ัด การฝ่า ยส่ง เสริม การขาย ปี หัว หน้า ทีม ที่ บริษ ัท ซีพ ี 33-2544 จำา กัด 25 ออลล์ ปรึก ษา โครงการพัฒ นาร้า นค้า ปลีก ปี เครือ เจริญ โภคภัณ ฑ์ (มหาชน ) กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า 2544-2547 กระทรวงพาณิช ย์ ผู้อ ำา นวยการ ศูน ย์ว ิจ ย ธุร กิจ ค้า ปลีก ั ผู้อ ำา นวยการ ไทย ศูน ย์พ ัฒ นาการแพทย์ ผู้จ ัด การสมาคมสมาคมแพทย์แ ผนไทยแห่ง สมาคมพัฒ นาผู้ป ระกอบการธุร กิจ แผนไทย ค้า ปลีก ทุน ไทย
 • 4. ผลงานด้า นการตลาด ตั๋ว รถเมล์ม ีค า ในร้า น 7- ตั๋ว รถเมล์ม ค่ า ในร้า น 7- ี ่ ELEVEN ELEVEN ปี 2537-8 ปี 2537-8 แสตมป์มีค า แทนเงิน แสตมป์ม ี ค่ า แทนเงิน มี ี ่ ม ปี 2542-4 ((ถึง ปัจ จุบ น )) ปี 2542-4 ถึง ปัจ จุบั นั
 • 5. เป้า หมายของธุร กิจ คือ กำา ไร
 • 6. 1 6 10 ทำา เล/ที่ต ั้ง 2 การส่ง เสริม สถาน ร้า นค้า การตกแต่ง การตลาด ที่/ตำา แหน่ง ร้า นค้า 9 3การสร้า ง การบริห ารเครือ ข่า ย สิน ค้า ร้า นค้า ปลีก 6 8 4การพัฒ นา การควบคุมบุค คลากร สิน ค้า คงคลัง 6 5 7 6 การบริก าร การจัด การด้า น การควบคุม ที่ด ี สาระสนเทศ ค่า ใช้จ ่า ย
 • 7. Promotion กลยุท ธ์ด ้า น Productการส่ง เสริม การตลาด กลยุท ธ์ด ้า นสิน ค้า 4 P’s Place กลยุท ธ์ด า น ้ Priceช่อ งทางการจำา หน่า ย กลยุท ธ์ด ้า นราคา
 • 8. Communication Consumer Need การรับ รู้ข ่า วสาร ความต้อ งการของลูก ค้า 4 C’sConvenience Customer Benefits ความสะดวกซื้อ ผลประโยชน์ท ี่ล ูก ค้า จะได้ร ับ
 • 9. Infinity Innovation ความแปลกใหม่ความไม่จ ำา กัด Internet Informationระบบออนไลน์ ข้อ มูล ข่า วสาร
 • 10. องค์ป ระกอบของการส่ง การโฆษณา การตลาด เสริม ADVERTISIONการประชาสัม พัน ธ์ PUBLIC RELATIONการส่ง เสริม การขาย SALES PROMOTIOการขายโดยใช้พ นัก งาน PERSONAL SELLING การขายทางตรง DIRECT MARKETING
 • 11. ความแตกต่า ง “การสื่อ สารการตลาดใน ร้า นค้า ปลีก ” มุง เน้น สื่อ สารภายในร้า น ่ ค้า ( In Store M edia)IM หรือ Integrated M C arketing ่ Communication มุง เน้น สือ สาธารณะ ่ (M ass M edia)
 • 12. แนวคิด ของ “การสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก ”การใช้เ ครื่อ งมือ ในการสื่อ สารการตลาด หลายชนิด ร่ว มกัน หลายรูป แบบในร้า นเพื่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุด ในการดึง ดูด ลูก ค้า ให้เ กิด ความสนใจต้อ งการชมสิน ค้า เกิดความต้อ งการซื้อ เพิ่ม ขึ้น และสนใจอยากกลับ มาซื้อ ซำ้า ที่ร้า นเดิม ซึ่ง รวมไปถึง การจัด เรีย งสิน ค้า ในร้า นเพื่อ ให้ลูก ค้า เกิด ความพึง พอใจ จนเกิด ความภัก ดีต ่อ ร้า นค้า ในระยะยาว
 • 13. 1.ช่ว ยสร้า งบรรยากาศที่ด ีใ นการซื้อ สิน ค้า2.ช่ว ยให้ข ้อ มูล แก่ล ูก ค้า มากขึ้น ใน3.เพิ่ม ประสิท ธิภ าพของสื่อ ในการสื่อ สารกับ ลูก ค้า4.ช่ว ยเพิ่ม ยอดขายและกำา ไร5.ช่ว ยกระตุ้น เตือ นความทรงจำา ของลูก ค้า6.ช่ว ยเพิ่ม โอกาสในการแนะนำา ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่แ ก่ล ูก ค้า7.สร้า งความสัม พัน ธ์ท ี่ด ีร ะหว่า งร้า นค้า กับ ผู้ผ ลิต สิน ค้า และลูก ค้า
 • 14. การจัด ผัง ร้า น และ การจัด รายการการสร้า งบรรยากาศ ส่ง เสริม ภายในร้า น การขายในร้า น การจัด กิจ กรรม สื่อ โฆษณา เหตุก ารณ์พ ิเ ศษภายในร้า น
 • 15. คือ การใช้ก ารโฆษณา ณ จุด ขาย เพื่อเตือ นความทรงจำา ลูก ค้า รวมทั้ง กระตุ้น ให้เ กิด การซื้อ ที่ไ ม่ไ ด้ว างแผนมาก่อ น ตลอดจนเปลี่ย นพฤติก รรมการซื้อ ของลูก ค้า ให้เ ป็น ไปตามที่ร ้า นค้า ต้อ งการ โดยอาศัย สื่อ โฆษณาต่า งๆ ในร้า น
 • 16. ตัว อย่า งสื่อ โฆษณาบน ชั้น วางสิน ค้าเพื่อ บอกรายละเอีย ดของสิน ค้าหรือ ข้อ มูล รายการส่ง เสริม การขายของสิน ค้า
 • 17. สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้า โดยปกติจ ะติด อยู่บ นชั้น วางสิน ค้า เพื่อ ทำา ให้เ กิด การเคลื่อ นไหวโบกไปมา เมื่อ มีแ รงสั่น สะเทือ น เพื่อ กระตุ้น ความสนใจของ ลูก ค้า
 • 18. สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้าเพื่อ ทำา ให้ล ูก ค้า สะดุด ตาสิน ค้า บนชั้น นั้น มากขึ้น และยัง ช่ว ยเตือ นความทรงจำา ให้ลูก ค้า ซื้อ สิน ค้า ด้ว ย
 • 19. สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้า เพื่อ ใช้เ ป็น สื่อ โฆษณาเพื่อ ดึง ดูด ความสนใจแก่ล ูก ค้า โดยปกติผ ู้ผ ลิต สิน ค้า จะจัด ทำา ขึ้น ซึ่ง มัก จะตั้ง อยู่ใ น บริเ วณหัว ชั้น หรือ พื้น ที่ท าง เดิน
 • 20. สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้า ตั้ง แยกออกมาจากตู้แ ช่ป กติข อง ร้า น โดยมัก จะตั้ง อยู่ใ นบริเ วณ ใกล้ช ่ว งจ่า ยเงิน ใน ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต เพื่อ กระตุ้น การซื้อ โดยไม่ต ั้ง ใน ของลูก ค้า
 • 21. สื่อ โฆษณาบนชั้น วาง สิน ค้า เพื่อ ให้ผ ู้บ ริโ ภคสามารถมองเห็น ได้ จากระยะไกล เพื่อ ความสะดวกใน การมองหาสิน ค้า
 • 22. สื่อ โฆษณาอุป กรณ์ท ี่เ กี่ย ว กับ การขาย ซึ่ง มัก ติด เป็น ป้า ยโฆษณา สิน ค้า ด้า นหน้า และหลัง ของ รถเข็น ในซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต โดยผู้ซ ื้อ โฆษณาต้อ งซื้อ เหมา เป็น Lots ใหญ่ๆ จากบริษ ัท ตัว แทนโฆษณาของร้า นค้า นั้น ๆ
 • 23. สื่อ โฆษณาอุป กรณ์ท ี่เ กี่ย ว กับ การขายคือ การออกแบบให้ต ู้ข ายสิน ค้า เป็น สื่อ โฆษณาด้ว ยส่ว นใหญ่ม ัก ทำา กับ ตู้จำา หน่า ยนำ้า อัด ลม
 • 24. สื่อ โฆษณาอุป กรณ์ท ี่เ กี่ย ว กับ การขายโดยทำา เป็น ป้า ยโฆษณาเล็ก ๆติดบริเ วณ จุด ชำา ระเงิน เช่น ป้า ยด้า นหลัง เคาน์เ ตอร์ช ำา ระเงิน เป็น ต้น
 • 25. สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า น ปัจ จุบ ัน นิย มติด หน้า ประตูล ิฟ ท์ใ น ห้า งสรรพสิน ค้า เพื่อ ใช้ด ึง ดูด ความ สนใจลูก ค้า หรือ นำา ทางลูก ค้า มาสู่ ชั้น วางสิน ค้า ยี่ห ้อ นั้น ๆ
 • 26. สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า นจัด เป็น สื่อ ที่น ิย มใช้ส ำา หรับ ร้า นค้า ปลีก แบบดั้ง เดิม เพื่อ กระตุ้นให้ล ูก ค้า เกิด ความจดจำา ในตรายี่ห ้อ และใช้เ ป็น สื่อ โฆษณากลางแจ้ง ในตัว
 • 27. สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า น นิย มติด เป็น ทาง ยาวเพื่อ กระตุ้น ให้เ กิด ความ สนใจและทำา ให้ ลูก ค้า รู้ส ึก ว่า มี กิจ กรรมพิเ ศษ ในบริเ วณนั้น ๆ มัก ใช้ร ่ว มกับ การจัด กิจ กรรม พิเ ศษในร้า น
 • 28. สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า นเป็น ป้า ยที่ห ้อ งลงมาจากเพดาน หมุน ได้ร อบตัว ทำา ให้เกิด การเคลื่อ นไหวเพื่อ ดึง ดูดสายตาลูก ค้า
 • 29. สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า น เป็น ป้า ยหรือ สื่อ P.O.P ที่ใ ช้แ สงไฟ นีอ อนที่ต ิด อยู่ห ลัง ป้า ยช่ว ยสร้า ง ความสนใจ หรือ ใช้ก ารเคลื่อ นไหว ของสิ่ง ที่ป รากฏบนป้า นโฆษณา เช่น รูป กระป๋อ งเบีย ร์ท ี่โ ยกไปมา และมี เสีย งเพลง เป็น ต้น
 • 30. สื่อ โฆษณาในบริเ วณที่ต ั้ง ร้า นเป็น การฉายโฆษณาสิน ค้า ในพื้น ที่ขายเพื่อ กระตุ้น เตือ นให้ล ูก ค้าจดจำา โดยเสริม แรงจากโฆษณาที่ลูก ค้า เคยเห็น จากสื่อ โทรทัศ น์ม าแล้ว อาจทำา ในลัก ษณะซื้อ เวลาโดยการให้ร ้า นเปิด เวีย นบนจอโทรทัศ น์ข องร้า น หรือ อาจใช้ก ารจัด บูธ พิเ ศษในพื้น ที่ข าย โดยเฉพาะในบูธ ของตนเท่า นั้น ก็ไ ด้
 • 31. คือ การใช้ก ารออกแบบผัง ร้า นการตบแต่ง จัด วางสิน ค้า และการสร้า งบรรยากาศในร้า นเพื่อ กระตุ้น ให้ล ูก ค้า เกิด ความสนใจซื้อและสร้า งเอกลัก ษณ์ใ ห้ร ้า นค้า โดยประกอบไปด้ว ย• การจัด ผัง ร้า นและการจัด เรีย งสิน ค้า• การสร้า งบรรยากาศในร้า น
 • 32. เป็น การเลือ กจัด ร้า นวางจะจัด ผัง ของทางเดิน และชั้นวางสิน ค้า อย่า งไร เพื่อ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพสูง สุด ในการขาย ซึ่ง ถือ ได้ว ่า ปัจ จุบ ัน เป็น หลัก การที่อ ิง กับ การศึก ษา ทำา ความเข้า ใจพฤติก รรมการซื้อ ของผู้บ ริโ ภคเพื่อ กระตุ้น ให้ล ูก ค้า ที่ต ั้ง ใจจะซื้อ สิน ค้า อย่า งหนึ่งสามารถเลือ กซื้อ สิน ค้า อีก อย่า งหนึ่ง กลับ ไปด้ว ย ซึ่งการจัด เรีย งสิน ค้า ยัง เป็น ศาสตร์ข องการเลือ กจัด สรรพื้น ที่บ นชั้น ให้ส ิน ค้า ให้เ กิด กำา ไรสูง สุด แก่ท างร้า นซึ่งในวงการค้า ปลีก เรีย กว่า การทำา CategoryManagement
 • 33. จะเป็น การเลือ กใช้โ ทนสี แสง กลิ่น และวัส ดุต ่า งๆตบแต่ง ร้า น เพื่อ กระตุ้น ให้ล ูก ค้า เกิด การซื้อ เช่นร้า น Starbucks ที่ก ลิ่น หอมของกาแฟ และบรรยากาศอบอุ่น ของร้า นทำา ให้ล ูก ค้า รู้ส ึก สงบเป็นส่ว นตัว ทำา ให้อ ยากนั่ง ทานกาแฟและขนม นอกจากนี้ การเพลงที่เ ปิด ในซูเ ปอร์ม าร์เ ก็ต มีผ ลต่อ เวลาในการอยู่ท ี่ร ้า น และยิ่ง ลูก ค้า ใช้เ วลาที่ร ้า นนานขึ้น ก็จ ะเกิด การซื้อ มากขึ้น ด้ว ย
 • 34. เป็น การจัด กิจ กรรมเพื่อ กระตุ้น ให้เ กิด การขายและทำา ให้ล ูก ค้า ตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า เร็วขึ้น หรือ มากขึ้น โดยใช้เ ครื่อ งมือ ในการส่ง เสริม การขายประเภทต่า งๆ เช่น การจัด สาธิต สิน ค้า รายการชิง โชค การให้ของแถมหรือ ของแลกซื้อ คูป องลดราคาเป็น ต้น
 • 35. เพื่อ ให้ค วามรู้ล ูก ค้า เกี่ย วกับ การใช้หรือ บริโ ภคสิน ค้า นั้น ๆ เพื่อ กระตุ้น ให้ลูก ค้า สนใจซื้อ สิน ค้า นั้น เช่น การสาธิต วิธ ีก ารแต่ง หน้า ที่เ คาน์เ ตอร์เครื่อ งสำา อาง , การสาธิต วิธ ีใ ช้เ ตาอบไมโครเวฟทำา อาหาร รวมทั้งเคาน์เ ตอร์แ นะนำา ให้ล ูก ค้า ทดลองชิมสิน ค้า ในบริเ วณซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต(หาภาพประกอบด้ว ย )
 • 36. วิธ ีก ารนี้ร ้า นค้า ปลีก หลายแห่ง จะนิย มจัดเช่น จัด รายการชิง โชคโดยใช้ส ลิป ใบเสร็จ มาตรวจกับ เลยท้า ยของฉลากกิน แบ่ง รัฐ และเพื่อ รับรางวัล หรือ ซูเ ปอร์ม าร์เ ก็ต บางแห่ง ให้ล ูก ค้าจ่า ยเงิน เพีย ง 1 บาท สำา หรับ สิน ค้า ทั้ง หมดที่ซ ื้อหากโชคดีม ีส ัญ ญาณไฟแดงปรากฏที่จ ุด เก็บ เงินหรือ การให้ล ูก ค้า จับ ฉลาก สอยดาว หรือ หมุนวงล้อ เพื่อ ชิง รางวัล เมื่อ ซื้อ สิน ค้า ครบทุก 500บาท เป็น ต้น
 • 37. เป็น การกระตุ้น ให้ล ุก ค้า ซื้อ สิน ค้า มากขึ้น จะได้ม ีส ิท ธิไ ด้ร ับของแถมหรือ แลกซื้อ สิน ค้า รายการพิเ ศษของร้า น ซึ่งปัจ จุบ ัน สิน ค้า แลกซื้อ ส่ว นใหญ่ท างร้า นมัก ตั้ง ราคาแลกซื้อที่บ อกว่า กำา ไรไว้บ างส่ว น แต่ก ็ย ัง ตำ่า กว่า ราคาขายทั่ว ไปทำา ให้ไ ด้ร ับ ความนิย มของลูก ค้า
 • 38. การแจกคูป องลดราคา การให้แสตมป์ส ะสมแต้ม การแข่ง ขันเกมส์ใ นร้า น การลดราคาพิเ ศษ ตลอดจนการแถมสิน ค้าในลัก ษณะซื้อ 1 แถม 1เป็น ต้น
 • 39. เป็น การจัด งานหรือ กิจ กรรมพิเ ศษในร้า นหรือ บางส่ว นของร้า นในช่ว งเวลาหนึ่ง ๆเพื่อ เพิ่ม สีส ัน ในร้า นดึง ดูด ให้ล ูก ค้า เข้า มาที่ร ้า นมากขึ้น ตลอดจนซื้อ สิน ค้า มากขึ้นด้ว ย
 • 40. ในช่ว งเทศกาลคริส ต์ม าส ปีใ หม่ ตรุษ จีน วาเลนไทน์หรือ สงกรานต์ ทางร้า นจะตกแต่ง ร้า นให้เ ข้า กับบรรยากาศของเทศกาลร่ว มกับ การจัด รายการส่ง เสริมการขาย หรือ การแสดงต่า งๆในร้า น เช่น เทศกาลตรุษจีน ห้า งเซ็น ทรัล มัก จะตบแต่ง ห้า งด้ว ยธงและป้า ยสีแ ดง ด้ว ยตัว อัก ษรสีท องสไตล์จ ีน มีก ารจัด แห่ม ัง กร หรือ เชิดสิง ห์โ ต พร้อ มแจกซองอั่ง เปาชิง โชค เมื่อ ซื้อ สิน ค้า ครบ600 บาท รวมทั้ง ทำา โฆษณาชุด พิเ ศษของร้า นเกี่ย วกับเหตุก ารณ์พ ิเ ศษช่ว งตรุษ จีน ของร้า น
 • 41. ยกตัว อย่า ง เช่น การฉลองครบรอบ 10 ปีข องห้า ง หรือ ฉลอง 7-ELEVEN ครบ 1,000 สาขาเป็น ต้น โดยทางร้า นจะจัด กิจ กรรมพิเ ศษ เช่นการตบแต่ง ร้า น รายการส่ง เสริม การขาย การโฆษณา ตลอดจนการแสดงหรือ กิจ กรรมต่า งๆเพื่อ ให้เ กิด บรรยากาศสนุก สนานในร้า น
 • 42. ทางร้า นอาจจัด เอง หรือ ให้เ ช่า พื้น ที่แ ก่บ ริษ ัท ผู้ผลิต มาจัด งานก็ไ ด้ เช่น การจัด งานมหกรรมโทรศัพ ท์ม ือ ถือ ของบริษ ัท AIS ที่ล านโปรโมชั่น ของห้า งบางแห่ง หรือ งานแสดงแฟชั่น โชว์ก ลางสยามเซ็น เตอร์ข องบริษ ัท เสื้อ ผ้า บางแห่ง
 • 43. การสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก นั้นค่อ นข้า งคล้า ยคลึง กับ การทำา IMC ของบริษ ัท ผู้ผ ลิต สิน ค้า แต่ก ารสื่อ สารการตลาดในร้า นค้า ปลีก เป็น การนำา IMC โดยใช้เ ครื่อ งมือ การสื่อ สารต่า งๆ อย่า งผสมผสานในร้า นของตัว เอง และสามารถจัด ได้บ ่อ ย และต่อ เนื่อ งกว่า วัด ผลได้ง ่า ย กว่า ซึ่ง หากร้า นค้า ปลีก ได้ม ีก ารจัด วางแผนการสื่อ สารการ ตลาดในร้า นค้า ปลีก อย่า งเป็น ระบบและต่อ เนื่อ งแล้ว ย่อ มมีผ ลทำา ให้เ พิ่ม ยอดขาย และเพิ่ม ความภัก ดีใ นร้า นค้า ปลีก นั้น ๆ
 • 44. สวัส ดีค รับwww.chamnan.com

Related Documents