หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการรานยา รุนที่ 4
“Moving Forward to AEC 2015 Together”
หลักการและเหตุผล
การจัดอบรม
วัตถุป...
of 1

Nano in

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nano in

  • 1. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการรานยา รุนที่ 4 “Moving Forward to AEC 2015 Together” หลักการและเหตุผล การจัดอบรม วัตถุประสงค ทานเคยเจอปญหาเหลานี้บางหรอไม? • เมื่อ AEC มาถึง ธุรกิจยาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด และรานยาของเราจะตองรับมืออยางไร • มีรานยารายใหมมาเปดขายแขงใกลๆ รานยาเรา • รานยาขางๆ ขายตัดราคา • ยอดขายยาเร่มตกอยางตอเนื่อง • สต็อคยาขาดๆ เกินๆ • ยาในรานหมดอายุไมรูตัว • ตองอยูโยงเฝาราน ไมมีเวลาทองเที่ยว เดินทาง พักผอน หรอทำกิจกรรมอื่น • เหนื่อยกับการตองตอสูตามลำพัง ไมมีเครอขาย ไมมีอำนาจ ตอรอง • ฯลฯ • รายไดของผูประกอบการรานยาสวนใหญมีแนวโนมลดลง • การแขงขันทวีความรุนแรงมากขึ้น • คูแขงรายใหมๆ ที่เขาสูธุรกิจรานขายยา เปนรายใหญ มากขึ้น ทั้งในมิติของปริมาณ และขนาด และเมื่อการคาเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นอยางเปนทางการ สภาพแวดลอมของการแขงขันของธุรกิจรานขายยาจะ เปลี่ยนไป • การประกอบธุรกิจรานยา ไมสามารถจะอาศัยความรูเพียง แคดานเภสัชศาสตรเพียงอยางเดียว ศาสตรทางดานการ บริหารจัดการ ทวีความสำคัญที่เดนชัดมากขึ้น • เพื่อเสริมความรูดานการบริหารจัดการใหแกรานยาที่เขารวมโครงการ • สรางเปนเครือขายความรวมมือระหวางรานยาดวยกัน และกับเครือขายอื่นนอกธุรกิจรานยา • กระตุนใหรานขายยาเกิดความตื่นตัวในการพัฒนา โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพในการบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปสูการใสใจ ในการพัฒนาคุณภาพ • จำนวนรับ : ไมเกิน 50 ทาน • วัน/เวลา : อบรมวันอาทิตย จำนวน 6 ครั้ง ตั้งแต 25 สิงหาคม–29 กันยายน 2556 • สถานที่อบรม : โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ • การผานการอบรม : ผูที่มีเวลาเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด จะไดรับประกาศนียบัตรจาก สมาคมรานขายยา • อัตราคาสมัคร : 7,000 บาท • ราคาพิเศษ : 6,000 บาท สำหรับผูที่ชำระเงินคาสมัครกอนวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 • ของขวัญพิเศษ : สำหรับผูสมัคร 12 ทานแรก รับฟรีทันทีเครื่องอุนกาแฟ 1 เครื่อง สิ่งที่ทานจะไดรับจากการเขารวมโครงการ • ไดทราบถึงหลักการบริหารสมัยใหม เพื่อนำไปใชในการบริหารรานของทาน • ไดความมั่นใจในการเริ่มตนพัฒนาธุรกิจของทานเอง • รับความชวยเหลือในการพัฒนาธุรกิจของทาน จากเครือขายความรวมมือที่สมาคมฯ มีอยู • การเขาถึงโอกาสทางธุรกิจใหมๆ • เปนโอกาสในการสรางทายาทในการรับสืบทอดธุรกิจของทาน • เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาคุณภาพรานยาอยางตอเนื่องตอไป ดวยเหตุนี้ สมาคมรานขายยา โดยการสนับสนุนจากบริษัท เบอรลิน ฟารมาซูติคอล อินดัสตรื้ จำกัด จึงไดรวมกันจัดทำ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานยา” เพื่อนำรานขายยาใหขามผานสิ่งคุกคามตางๆ ดวยการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน PharmaceuticalEntrepreneurship NANOMBA.

Related Documents