Stanje i perspektive na lokalnom
tržištu rada
MP Niš, Leskovac, Gadžin Han,
Doljevac i Merošina
Galjina Ognjanov, vanr. pr...
O čemu će biti reči:
•
•
•
•
•
USAID SLDP i IMC NCP
Prezentacija rezultata Ankete poslodavaca 2013
Prezentacija rezultat...
USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja
(SLDP)
• Cilj: podrška lokalnim vlastima, privredi i civilnom
sektoru kako bi ...
USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja
(SLDP)
• U saradnji sa NSZ, SLDP sprovodi analizu stanja i
perspektiva lokalni...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): metodološke
napomene
Uzorak:
Slučajni reprezentativni
uzorak za populaciju
malih, srednjih ...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš (364
anketiranih preduzeća, stopa realizacije 78%)
Struktura preduzeća i zaposlenih ...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš
Struktura zaposlenih po veličini preduzeća
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš
Kreiranje i gašenje poslova i neto stopa kreiranja poslova u 2012 i 2013
2012
progn...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš
Kreiranje i gašenje poslova i neto stopa kreiranja poslova u 2013
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš
Stope planiranog smanjenja i povećanja posla po sektorima
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš
Potrebe za znanjima i veštinama kod zaposlenih koji rade
• Najveći broj poslodavaca ...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš
Problemi u zapošljavanju radnika: Manje od 10% poslodavaca
navodi da ima izvesne pro...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš
Problemi u zapošljavanju radnika prema stručnoj spremi:
najčešći razlozi su nedostat...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš
Preduzeća koja imaju potrebe za obukama
Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Niš (32
anketiranih preduzeća, niska stopa realizacije)
Smanjenje i povećanje broja zap...
Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Niš
Kretanje broja zaposlenih u periodu 2011-2013
Godina
2011
Sektor
delatnosti
Prerađ...
Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Niš
• Oko 15% ispitanika prepoznaje određene probleme u
zapošljavanju novih radnika. Ra...
Kvalitativno istraživanje: mišljenje stejkholdera
Zapošljavanje
U privlačenju investicija do sada su prednjačili Niš i Les...
Kvalitativno istraživanje: mišljenje stejkholdera
Kadrovi
Sagovornici su saglasni po pitanju postojanja kvalifikovanih
kad...
Preporuke
• Razvoj agrobiznisa i privlačenje investicija u okviru sektora
prerade hrane.
• Potrebno je postaviti konkretnu...
of 20

Stanje i perspektive na lokalnom tržištu rada 2013 Niški region

Stanje i perspektive na lokalnom tržištu rada u međuopštinskom partnerstvu Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina; USAID Projekat održivog lokalnog razvoja
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Stanje i perspektive na lokalnom tržištu rada 2013 Niški region

 • 1. Stanje i perspektive na lokalnom tržištu rada MP Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina Galjina Ognjanov, vanr. prof. Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet
 • 2. O čemu će biti reči: • • • • • USAID SLDP i IMC NCP Prezentacija rezultata Ankete poslodavaca 2013 Prezentacija rezultata Ankete preduzetnika 2013 Prezentacija rezultata kvalitativnog istraživanja Preporuke
 • 3. USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP) • Cilj: podrška lokalnim vlastima, privredi i civilnom sektoru kako bi povećali efikasnost i postigli napredak kroz međuopštinsku saradnju. Aktivnosti projekta usmerene su na kreiranje poslova i smanjenje nezaposlenosti na regionalnom nivou. • IMC : 8 područja međuopštinske saradnje • NCP: Ustanovljavanje osnovnog prvca održivog ekonomskog razvoja fokusiranjem na najperspektivniji privredni sektor • MP Niš: razvoj agrobiznisa
 • 4. USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP) • U saradnji sa NSZ, SLDP sprovodi analizu stanja i perspektiva lokalnih tržišta rada na područjima međuopštinske saradnje. • U analizi se koriste podaci dobijeni kroz Anketu poslodavaca. • Anketu sprovode obučeni anketari (savetnici) NSZ • Cilj: praćenje i predikcija potreba poslodavaca za određenim, zanjimanjima, veštinama i kompetencijama.
 • 5. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): metodološke napomene Uzorak: Slučajni reprezentativni uzorak za populaciju malih, srednjih i velikih preduzeća, koja su predala finansijski izveštaj za 2011. godinu i koja su bila ekonomski aktivna u posmatranom periodu. • • • • • • • Sadržaj instrumenta podaci o poslodavcu zaposlenost u prethodne dve godine odliv i priliv zaposlenih u prethodnoj godini planirani odliv i priliv zaposlenih u tekućoj godini zapošljavanje osoba sa invaliditetom problemi prilikom zapošljavanja novih radnika nedostajuće veštine i potrebe za obukama zaposlenih u preduzećima
 • 6. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš (364 anketiranih preduzeća, stopa realizacije 78%) Struktura preduzeća i zaposlenih po sektorima
 • 7. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš Struktura zaposlenih po veličini preduzeća
 • 8. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš Kreiranje i gašenje poslova i neto stopa kreiranja poslova u 2012 i 2013 2012 prognoza 2013 Region, Okrug, Sektor delatnosti/ Veličina preduzeća/ Tip vlasništva Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa gašenja poslova Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa gašenja poslova Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Republika Srbija 5,78 4,75 1,03 3,46 1,89 1,57 MP Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina 6,96 5,31 1,65 5,99 2,46 3,53 MP Niš: neto stopa kreiranja poslova 2011 – 2.00; 2012 (prognoza) – 4.88
 • 9. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš Kreiranje i gašenje poslova i neto stopa kreiranja poslova u 2013
 • 10. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš Stope planiranog smanjenja i povećanja posla po sektorima
 • 11. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš Potrebe za znanjima i veštinama kod zaposlenih koji rade • Najveći broj poslodavaca je izrazio potrebe za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama (sklonost ka radu s ljudima, tačnost i preiznost i komunikativnost), za stepene stručne spreme III i IV. • Slede potrebe za posebnim (prenosivim) znanjima i veštinama i to za: različitim dozvolama, IKT, preduzetničkim veštinama i jezicima (III i VII-1 stepen stručne spreme). • Mali broj poslodavaca je izrazio potrebe za stručnim znanjima i veštinama i to u tehničko-tehnološkim i društveno humanističkim oblastima (stepeni stručne spreme VII-1 i III).
 • 12. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš Problemi u zapošljavanju radnika: Manje od 10% poslodavaca navodi da ima izvesne probleme u zapošljavanju radnika
 • 13. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš Problemi u zapošljavanju radnika prema stručnoj spremi: najčešći razlozi su nedostatak znanja i veština, nedostatak radnog iskustva i deficitarno zanimanje
 • 14. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Niš Preduzeća koja imaju potrebe za obukama
 • 15. Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Niš (32 anketiranih preduzeća, niska stopa realizacije) Smanjenje i povećanje broja zaposlenih po sektorima delatnosti u 2013
 • 16. Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Niš Kretanje broja zaposlenih u periodu 2011-2013 Godina 2011 Sektor delatnosti Prerađivačka industrija Građevinarstvo Trgovina Saobraćaj, komuniacije i turizam Finansije i nekretnine Usluge Total 2012 2013 Total 158 158 239 555 115 295 93 369 115 474 323 1138 43 64 214 321 0 4 9 13 225 836 131 819 182 1233 538 2888
 • 17. Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Niš • Oko 15% ispitanika prepoznaje određene probleme u zapošljavanju novih radnika. Razlog: nedostatak znanja i veština kod zaposlenih sa IV i VII-1 stepenom stručne spreme. • Najviše nedostaju šire kompetencije i lične karakteristike (Sklonost ka iznalaženju praktičnih rešenja, Tačnost i preciznost, Sklonost ka brzom tempu rada, Preduzimljivost, Sistematičnost i organizovanost). • Potrebe za obukama zaposlenih u najvećem broju iskazuju mikro preduzeća i preduzetnici u sektorima Usluga, Prerađivačke industrije i Trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila i to prevashodno za lica sa visokom, višom i srednjom stepenom stručnom spremom.
 • 18. Kvalitativno istraživanje: mišljenje stejkholdera Zapošljavanje U privlačenju investicija do sada su prednjačili Niš i Leskovac kao veći gradovi i privredni centri. Pored toga, opštinama s ovog područja registrovane su nove investicije koje bi trebalo da doprinesu daljem povećanju zaposlenosti. Privredni sektori Perspektivnim privrednim sektorima na ovom području smatra se prvenstveno Prerađivačka industrija i to: tekstilna industrija, elektroindustrija i automobilska industrija, ali i proizvodnja hrane.
 • 19. Kvalitativno istraživanje: mišljenje stejkholdera Kadrovi Sagovornici su saglasni po pitanju postojanja kvalifikovanih kadrova na lokalnom tržištu rada. Obrazovni sistem vide kao adekvatan jer u potpunosti odgovara postojećim potrebama lokalnih poslodavaca i potencijalnih investitora. Zapošljavanje mladih Perspektiva mladih na lokalnom tržištu rada čini se da takođe najviše zavisi od mogućnosti privlačenja investicija. Prostor za zapošljavanje mladih vidi se u sektoru prerade hrane.
 • 20. Preporuke • Razvoj agrobiznisa i privlačenje investicija u okviru sektora prerade hrane. • Potrebno je postaviti konkretnu strategiju privlačenja investitora, ali i raditi na brendiranju područja i kreiranju strategije promocije među potencijalnim investitorima. • Raditi na objedinjavanju kapaciteta, kroz pokretanje različitih oblika saradnje među malim proizvođačima (kooperative), ali istovremeno i na stvaranju mogućnosti za razvoj velikih poljoprivrednih gazdinstava i farmi. • Analizirati kapacitete i mogućnosti ostalih učesnika u lancu snabdevanja hranom – skladišni kapaciteti, distribucija, procesori, marketing prehrambenih proizvoda sa ovog područja i potrebe među lokalnim i regionalnim potrošačima.

Related Documents