„Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym” <br />Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w...
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej<br />Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie integracji społecznej<br />Podd...
<ul><li>94 517,99 zł– całkowita wartość projektu GOPS Wielka Wieś na realizację projektu w 2009 roku
10 794,63 zł– wkład własny GOPS Wielka Wieś wniesiony w projekt z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze</li></li></u...
Cel główny:<br /><ul><li>przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy OPS</li></li></ul><li>Cele ...
 nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów życiowych,
 upowszechnienie aktywnych metod pracy z rodziną wśród pracowników ośrodka</li></li></ul><li>Praca systemowa z rodziną zag...
Plan pomocy rodzinie<br />1.Komunikacja<br /> podstawowa<br />2.Życie <br />codzienne<br />3.Rozwój <br />dziecka <br />4....
I obszar – „komunikacja podstawowa”<br /><ul><li>Analiza poziomu komunikacji podstawowej panującej w rodzinie (pomięd...
Obszar ten jest niezwykle istotny do prawidłowego zidentyfikowania deficytów i wypracowania planu działania w pozostałych ...
centralnymi punktami są sprawy bytowe, tj.: prowadzenie domu, sprawowanie opieki, żywienie i wychowanie, a działania skier...
na tym etapie identyfikowane są potrzeby rozwojowe rodziców oraz blokady we wzajemnych relacjach rodziców (wynikające niej...
jeśli rodzina chce w dobry sposób funkcjonować w społeczeństwie, konieczne jest, aby rodzice byli w stanie posługiwać się ...
Superwizje<br /><ul><li>Superwizje indywidualne i grupowe są metodą zwiększania efektywności pracy socjalnej oraz doskonal...
Superwizje zarówno indywidualne jaki i grupowe są cenioną na całym świecie formą poradnictwa, która ma na celu zachowanie ...
Tymczasem większość form wsparcia gwarantowanych osobom korzystającym z pomocy społecznej jest przyznawanych uznaniowo, w ...
zwiększenie efektywności pracy z klientem
rozwój zawodowy pracowników socjalnych i osób tworzących zespół
of 19

Prezentacja projektu "Ku Samodzielnosci..."

Prezentacja projektu „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. X.2009Autor prezentacji: Aneta Solarz
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Technology      


Transcripts - Prezentacja projektu "Ku Samodzielnosci..."

 • 1. „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym” <br />Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi<br />
 • 2. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej<br />Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie integracji społecznej<br />Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie integracji społecznej przez OPS<br />
 • 3.
 • 4. <ul><li>94 517,99 zł– całkowita wartość projektu GOPS Wielka Wieś na realizację projektu w 2009 roku
 • 5. 10 794,63 zł– wkład własny GOPS Wielka Wieś wniesiony w projekt z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze</li></li></ul><li>Praca systemowa z rodziną zagrożoną <br /> wykluczeniem społecznym ma na celu udzielenie wsparcia osobom korzystającym z pomocy społecznej w przezwyciężeniu trudności, z powodu których korzystają z tejże pomocy. <br /> Praca systemowa zakłada objęcie tych osób pomocą zapewniającą indywidualne podejście współpracujących ze sobą specjalistów, którzy wykorzystują narzędzia umożliwiające efektywne diagnozowaniei rozwiązywanie problemów. <br />W tym celu przewiduje się stworzenie planu pomocy rodzinie oraz kontraktu socjalnego, w oparciu o które uczestnicy rozwiązują problemy stojące na przeszkodzie do samodzielności ekonomicznej, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. <br />
 • 6. Cel główny:<br /><ul><li>przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy OPS</li></li></ul><li>Cele szczegółowe:<br /><ul><li>zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania i utrzymania zatrudnienia przez uczestników projektu,
 • 7. nabycie umiejętności umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów życiowych,
 • 8. upowszechnienie aktywnych metod pracy z rodziną wśród pracowników ośrodka</li></li></ul><li>Praca systemowa z rodziną zagrożoną <br /> wykluczeniem społecznym – założenia<br />Osoba korzystająca z pomocy społecznej <br />Diagnozowanie rodziny<br />Zapewnienie wsparcia<br />Zespół specjalistów<br />Kontrakt socjalny – instrumenty aktywnej integracji <br />Plan pomocy rodzinie<br />Pracownicy socjalni<br />Superwizje <br />grupowe<br />Superwizje <br />indywidualne<br />
 • 9. Plan pomocy rodzinie<br />1.Komunikacja<br /> podstawowa<br />2.Życie <br />codzienne<br />3.Rozwój <br />dziecka <br />4.Rozwój <br />rodziców<br />5.Rozwój stosunków <br />społecznych rodziców <br />Plan pomocy zawiera diagnozę sytuacji rodziny oraz cele, które są do osiągnięcia w całym procesie pomocy, poprzez wyznaczenie obszarów wokół których koncentruje się pomoc i działania poszczególnych specjalistów. Cele określone w planie pomocy zostaną zawarte w kontrakcie socjalnym, który pracownik socjalny podpisuje z klientem. <br />
 • 10. I obszar – „komunikacja podstawowa”<br /><ul><li>Analiza poziomu komunikacji podstawowej panującej w rodzinie (pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz pomiędzy samymi rodzicami), jako mającej wpływ na wszystkie aspekty funkcjonowania rodziny, w tym jakość interakcji pomiędzy poszczególnymi jej członkami.
 • 11. Obszar ten jest niezwykle istotny do prawidłowego zidentyfikowania deficytów i wypracowania planu działania w pozostałych czterech obszarach.</li></li></ul><li>II obszar – „życie codzienne”<br /><ul><li>w obszarze tym praca skupia się na rodzicach -są oni edukowani jak należy prawidłowo używać komunikacji podstawowej i zasad interakcji w kontaktach i codziennym życiu ze swoimi dziećmi, jak również innymi zaangażowanymi w życie rodziny osobami.
 • 12. centralnymi punktami są sprawy bytowe, tj.: prowadzenie domu, sprawowanie opieki, żywienie i wychowanie, a działania skierowane są na rozwój rodziców we wszystkich tych dziedzinach.</li></li></ul><li>III obszar – „rozwój dzieci”<br /><ul><li>uwaga zespołu specjalistów skupiona jest tutaj na pracy nad rozwojem dziecka przy zastosowaniu komunikacji podstawowej oraz z uwzględnieniem wieku i poziomu rozwoju dziecka. </li></li></ul><li>IV obszar – „rozwój rodziców”<br /><ul><li>obszar niezwykle istotny dla prawidłowego funkcjonowania rodziny i poczucia szczęścia i bezpieczeństwa u dzieci.
 • 13. na tym etapie identyfikowane są potrzeby rozwojowe rodziców oraz blokady we wzajemnych relacjach rodziców (wynikające niejednokrotnie z wcześniejszych traumatycznych przeżyć). </li></li></ul><li>V obszar – „rozwój stosunków społecznych rodziny”<br /><ul><li>w bloku tym głównym zadaniem jest zbudowanie dobrze funkcjonującej sieci społecznej- zapobiega to wtórnemu wyizolowaniu rodziny.
 • 14. jeśli rodzina chce w dobry sposób funkcjonować w społeczeństwie, konieczne jest, aby rodzice byli w stanie posługiwać się zasadami interakcji i pozytywnego kierowania w różnych sytuacjach społecznych (szkoła, instytucje, sąsiedztwo, dalsza rodzina itp.)- dopiero wówczas rodzina jest w stanie funkcjonować w samodzielny sposób bez pomocy innych osób. </li></li></ul><li>Kontrakt socjalny <br />Kontrakt socjalny jest pisemną umową między klientem pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, w której obie strony zobowiązują się do podjęcia określonych zadań pozwalających zwiększyć aktywność klienta w rozwiązywaniu własnych problemów.<br />Kontrakt powstaje w oparciu o cele wyznaczone w planie pomocy rodzinie i uwzględnia różne instrumenty aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i zdrowotnej. <br />
 • 15. Superwizje<br /><ul><li>Superwizje indywidualne i grupowe są metodą zwiększania efektywności pracy socjalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych.
 • 16. Superwizje zarówno indywidualne jaki i grupowe są cenioną na całym świecie formą poradnictwa, która ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczenia usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. W Polsce rzadko jednak są wykorzystywane w pomocy społecznej.
 • 17. Tymczasem większość form wsparcia gwarantowanych osobom korzystającym z pomocy społecznej jest przyznawanych uznaniowo, w zależności od indywidualnej oceny sytuacji przez pracownika socjalnego, oceny która może być subiektywna, schematyczna i podjętą w dużym pośpiechu w związku z ogromnym nakładem pracy. </li></li></ul><li>Superwizje– wsparcie w realizacjiplanupomocyrodzinie<br /><ul><li>monitorowanie zaplanowanych działań
 • 18. zwiększenie efektywności pracy z klientem
 • 19. rozwój zawodowy pracowników socjalnych i osób tworzących zespół
 • 20. upowszechnienie pracy socjalnej
 • 21. integracja zespołu specjalistów
 • 22. Superwizor – specjalista spoza ośrodka pomocy społecznej, (obiektywizm, dystans wobec rozważanych sytuacji i decyzji) </li></li></ul><li>Praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym - efekty<br /><ul><li> 32 osoby uzyskały wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • 23. 35 osób nabyło umiejętności potrzebne podczas poszukiwania pracy,
 • 24. 33 osoby zwiększyły swój potencjał zawodowy poprzez ukształtowanie w nich pożądanych postaw pracowniczych,
 • 25. 20 osób rozwiązało swoją trudną sytuację życiową, z powodu której korzystało z pomocy społecznej,
 • 26. u 29 osób wzrosło poczucie własnej wartości,
 • 27. 31 osób rozwinęło swoje umiejętności społeczne,
 • 28. 31 osób zwiększyło swoją aktywność w rozwiązywaniu własnych problemów,
 • 29. pełne zdiagnozowanie problemów klienta i jego rodziny – zwiększenie efektywności udzielanego wsparcia,
 • 30. współpraca różnych specjalistów umożliwiająca wymianę informacji o klientach oraz całościowe podejście do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów,
 • 31. nowy sposób pracy polegający na głębszych kontaktach z klientami a nie tylko dotychczasowe „wypłacanie zasiłków”
 • 32. upowszechnienie aktywnych metod pracy z rodzinami wśród pracowników socjalnych. </li></li></ul><li>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej <br /> w Wielkiej Wsi<br />32-089 Wielka Wieś, Szyce 65<br />tel.: (012) 419-11-01<br />gops@wielka-wies.pl<br />www.systemowy.gops.zabierzow.org.pl<br />

Related Documents