„Ku samodzielności –
praca systemowa
z rodziną zagrożoną
wykluczeniem społecznym”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielk...
Misja:
„Społeczność lokalna Gminy Wielka Wieś
społeczeństwem obywatelskim,
zapewniającym, dzięki swojej aktywności
i zdoln...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wielkiej Wsi (GOPS), z siedzibą w Szycach 65
jest jednostką organizacyjną Gminy Wielka...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielkiej Wsi
32-089 Wielka Wieś, Szyce 65
tel/fax.: (012) 419-11-01
gops@wielka-wies.pl
Przedmiotem działalności Ośrodka,
zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy
społecznej, jest realizacja polityki
społecznej państwa...
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwienie im życia w
warunkac...
Ośrodek, oprócz zadań wynikających z ustawy o
pomocy społecznej, realizuje również zadania
zawarte w innych aktach prawnyc...
 ze środków budżetu Gminy Wielka Wieś,
 ze środków budżetu państwa (dotacje
celowe),
 ze środków na dofinansowanie proj...
W 2008 roku świadczeń z pomocy społecznej bez
względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło
finansowania udzielono 190 rodz...
l.p. Nazwa miejscowości Liczba
mieszkańcó
w gminy
Liczba osób objętych
pomocą społeczną
liczba %
1 Bębło 1 086 47 4,3
2 Bę...
l.p. Nazwa miejscowości Liczba rodzin w tym liczba
dzieci
1 Bębło 25 13
2 Będkowice 15 32
3 Biały Kościół 12 18
4 Czajowic...
87
29
22
27
8
17
0
20
40
60
80
100
1osobowe
2osobowe
3osobowe
4osobowe
5osobowe
6iwięcejosob.
23
20
7
5
3 2 1
0
5
10
15
20
25
1dziecko
2dzieci
3dzieci
4dzieci
5dzieci
6dzieci
7dzieci
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków (stałych,
okresowych, celowych),
 organizowanie i świadczenie usług
opiekuńczych, w ...
 prowadzenie i zapewnienie miejsc w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego,
 tworzenie gminnego systemu ...
Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z
podstawowych zadań pracownika socjalnego,
Praca socjalna jest działalnością ułat...
W 2008 roku pracownicy socjalni Ośrodka
przeprowadzili 535 wywiadów środowiskowych
(w tym: 69 wywiadów pełnych, 436 wywiad...
 realizacja projektu systemowego „Ku
samodzielności – praca systemowa z rodziną
zagrożoną wykluczeniem społecznym”, w
tym...
 wprowadzenie we wszystkich szkołach
gorącego posiłku,
 pozyskiwanie środków od prywatnych osób i
firm, z przeznaczeniem...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielkiej Wsi
32-089 Wielka Wieś, Szyce 65
tel/fax.: (012) 419-11-01
gops@wielka-wies.pl...
of 20

Prezentacja działalności GOPS w Wielkiej Wsi

Prezentacja działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi wykonana w ramach projektu "Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym" - X.2009 Autor prezentacji: Monika Berdecka
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Technology      


Transcripts - Prezentacja działalności GOPS w Wielkiej Wsi

 • 1. „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi
 • 2. Misja: „Społeczność lokalna Gminy Wielka Wieś społeczeństwem obywatelskim, zapewniającym, dzięki swojej aktywności i zdolności do samoorganizacji, warunki do pełnego rozwoju oraz prawidłowego funkcjonowania każdemu mieszkańcowi gminy”
 • 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi (GOPS), z siedzibą w Szycach 65 jest jednostką organizacyjną Gminy Wielka Wieś, funkcjonującą od 1990 roku Podstawą funkcjonowania Ośrodka w 2008 r. jest Statut zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/204/2009 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 stycznia 2009 r. oraz Regulamin organizacyjny.
 • 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi 32-089 Wielka Wieś, Szyce 65 tel/fax.: (012) 419-11-01 gops@wielka-wies.pl
 • 5. Przedmiotem działalności Ośrodka, zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy społecznej, jest realizacja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 • 6. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez realizację świadczeń pomocy społecznej, podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa.
 • 7. Ośrodek, oprócz zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, realizuje również zadania zawarte w innych aktach prawnych: ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , ustawie z dnia 19 października 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 8.  ze środków budżetu Gminy Wielka Wieś,  ze środków budżetu państwa (dotacje celowe),  ze środków na dofinansowanie projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja rozwojowa),  ze środków pozabudżetowych.
 • 9. W 2008 roku świadczeń z pomocy społecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania udzielono 190 rodzinom, w których żyło 480 osób, co przy liczbie 9 396 mieszkańców gminy (stan na dzień 31.12.2008 r.) stanowi 5,11% objętych pomocą i jest to spadek w stosunku do roku ubiegłego (5,3%). Beneficjentami pomocy społecznej były głównie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.
 • 10. l.p. Nazwa miejscowości Liczba mieszkańcó w gminy Liczba osób objętych pomocą społeczną liczba % 1 Bębło 1 086 47 4,3 2 Będkowice 530 44 8,3 3 Biały Kościół 950 35 3,7 4 Czajowice 579 28 4,8 5 Giebułtów 1 012 41 4 6 Modlnica 1 233 81 6,6 7 Modlniczka 1 126 41 3,6 8 Prądnik Korzkiewski 242 14 5,8 9 Szyce 429 18 4,2 10 Tomaszowice 673 40 5,9 11 Wielka Wieś 1 114 37 3,3 12 Wierzchowie 422 54 12,6 Razem: 9 396 480 5,11
 • 11. l.p. Nazwa miejscowości Liczba rodzin w tym liczba dzieci 1 Bębło 25 13 2 Będkowice 15 32 3 Biały Kościół 12 18 4 Czajowice 14 10 5 Giebułtów 16 7 6 Modlnica 28 38 7 Modlniczka 25 9 8 Prądnik Korzkiewski 8 5 9 Szyce 9 7 10 Tomaszowice 8 25 11 Wielka Wieś 15 15 12 Wierzchowie 15 28 Razem: 190 207
 • 12. 87 29 22 27 8 17 0 20 40 60 80 100 1osobowe 2osobowe 3osobowe 4osobowe 5osobowe 6iwięcejosob.
 • 13. 23 20 7 5 3 2 1 0 5 10 15 20 25 1dziecko 2dzieci 3dzieci 4dzieci 5dzieci 6dzieci 7dzieci
 • 14.  przyznawanie i wypłacanie zasiłków (stałych, okresowych, celowych),  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,  dożywianie dzieci,  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt,
 • 15.  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,  sporządzanie sprawozdawczości,  świadczenie pracy socjalnej
 • 16. Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z podstawowych zadań pracownika socjalnego, Praca socjalna jest działalnością ułatwiającą jednostkom, grupom, środowiskom adaptację w zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu do całego systemu usług umożliwiających w ostatecznym efekcie samodzielność życiową i godne uczestnictwo w życiu społecznym.
 • 17. W 2008 roku pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili 535 wywiadów środowiskowych (w tym: 69 wywiadów pełnych, 436 wywiadów aktualizacyjnych oraz 30 wywiadów alimentacyjnych). Średnio na jednego pracownika przypadały ok.134 wywiady rocznie, a każdy z pracowników miał pod swoją opieką ok. 47 środowisk (gospodarstw domowych), z którymi spotykał się wielokrotnie w celu rozwiązywania ich problemów.
 • 18.  realizacja projektu systemowego „Ku samodzielności – praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym”, w tym Programu Aktywności Lokalnej  koordynowanie działań związanych z realizacją prac społecznie użytecznych,  organizowanie wypoczynku letniego dzieci z rodzin słabych ekonomicznie oraz współpraca w tym obszarze z GKRPA
 • 19.  wprowadzenie we wszystkich szkołach gorącego posiłku,  pozyskiwanie środków od prywatnych osób i firm, z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych z artykułami żywnościowymi,  we współpracy z Jurajską Izbą Gospodarczą imprezę mikołajkową i paczki mikołajkowe dla 33 dzieci (o wartości 60 zł).
 • 20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi 32-089 Wielka Wieś, Szyce 65 tel/fax.: (012) 419-11-01 gops@wielka-wies.pl www.systemowy.gops.zabierzow.org.pl

Related Documents