ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
การออกแบบอัตลักษณ์โอลิมปิกเกมส์กรุงเทพฯ เพื่อก...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
ปัจจุบันการได้จัดโอลิมปิกเกมส์ ถือเป็นการกระตุ...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
คนไทยและชาวต่างชาติ ที่สนใจการแข่งขันกีฬาโอลิม...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
อัตลักษณ์องค์กรพร้อมคู่มือการใช้อัตลักษณ์องค์ก...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
1.การรวบรวมข้อมูล ในด้านเอกลักษณ์ในประเทศไทยที...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
5.เริ่มสเก็ตรูปแบบอัตลักษณ์ต่างๆ ที่มีความคิดร...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
เอกลักษณ์องค์กรนี้จะเป็นเครื่องมือที่ไปทาความร...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
กีฬาโอลิมปิกเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ เป็นสิ่งท...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
แหล่งข้อมูล
• Olympic Museum (2007). "The Olym...
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
แนวทางการออกแบบ
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
แนวทางการออกแบบ
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
แนวทางการออกแบบ
ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน
“ Bangkok 2024 Summer Olympics”
รับฟังคาเสนอแนะ และคาแนะนา
ขอบคุณครับ
of 14

Presenttopic 01

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Presenttopic 01

 • 1. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics”
 • 2. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” การออกแบบอัตลักษณ์โอลิมปิกเกมส์กรุงเทพฯ เพื่อการเสนอตัว เป็นเจ้าภาพ โอลิมปิก ฤดูร้อน ครั้งที่ 2024 จุดประสงค์ อัตลักษณ์องค์การถือเป็นเครื่องมือชิ้นแรกใน การสร้าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้าง ความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติและสร้าง ความรู้จักกับนานาประเทศ
 • 3. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” ปัจจุบันการได้จัดโอลิมปิกเกมส์ ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศ และเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของคนใน ชาติ การจัดโอลิมปิกเกมส์จึงเป็นที่หมายปองของหลายๆประเทศ รวมทั้ง ประเทศไทย ซึ่งอัตลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งแรกที่ทาให้เห็นถึงแนวคิดการ เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างเพื่อเสนอต่อการ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ความเป็นมา
 • 4. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” คนไทยและชาวต่างชาติ ที่สนใจการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โดยมีอายุ 12-65 ปี ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ทุกวุฒิการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
 • 5. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” อัตลักษณ์องค์กรพร้อมคู่มือการใช้อัตลักษณ์องค์กร และสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ กรุงเทพ ขอบเขต
 • 6. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” 1.การรวบรวมข้อมูล ในด้านเอกลักษณ์ในประเทศไทยที่เป็นสากลและทุกคนรู้จัก 2.การตีความถึงลักษณะเฉพาะของเอกลักษณ์ประเทศไทย และลักษณะเฉพาะของคนไทย เพื่อแปลงเปลี่ยนเป็นความหมาย 3.วิเคราะห์ถึงกลยุทธ์การวางแผนในการสื่อสาร เพื่อสร้างอัตลักษณ์ที่ตรงตามความต้องการ โดยมีเอกลักษณ์ประเทศไทยเป็นจุดเด่น 4.การสรุปเป็นความคิดรวบยอด หรือ big idea เพื่อนาไปใช้การสร้างอัตลักษณ์องค์กรและ การวางแผนการทางานต่อไป แนวทางการบรรลุเป้าหมาย
 • 7. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” 5.เริ่มสเก็ตรูปแบบอัตลักษณ์ต่างๆ ที่มีความคิดรวบยอดและเอกลักษณ์ไทย อย่างผสมผสาน กระบวนการเลือกสรรแบบร่างของอัตลักษณ์ 6.การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบในเชิงกราฟิก เพื่อให้สามารถใช้งานกับสื่อประเภทต่างๆ 7.การทดสอบการใช้งานบนสื่อประเภทต่างๆ 8.สรุปและรวบรวมเป็นคู่มือการใช้งานอัตลักษณ์องค์กร 9.ออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ โดยใช้อัตลักษณ์ที่ได้ออกแบบ แนวทางการบรรลุเป้าหมาย
 • 8. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” เอกลักษณ์องค์กรนี้จะเป็นเครื่องมือที่ไปทาความรู้จักกับทุกคนบนโลก แนะนาตัวประเทศไทย และบอกกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพ จัดโอลิมปิกเกมส์ ปี 2024 และเอกลักษณ์องค์กรนี้จะเป็นเครื่องมือปลุก ความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติ รวมทั้งองค์กรห้างรัฐ และเอกชน ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการออกแบบอัตลักษณ์
 • 9. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” กีฬาโอลิมปิกเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ เป็นสิ่งที่ร่วมใจของ ทุกคน การออกแบบเพื่อสร้างสิ่งๆหนึ่งที่เป็นตัวแทนของการร่วมแรง ร่วมใจของนักกีฬา กองเชียร์ และเจ้าภาพ เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี ของคนบนโลก อัตลักษณ์องค์กรของกีฬาโอลิมปิกเกมส์แต่ละปีจึงมี ความสาคัญอย่างยิ่งที่เป็นเครื่องมือที่สร้างความร่วมมือของทุกๆฝ่าย การออกแบบและวางแผนเพื่อสร้างเครื่องมือชิ้นนี้ จะเป็นข้อพิสูจน์ถึง หลักความรู้ทางด้านศิลปะและการสื่อสาร เหตุผลที่เลือกทาเรื่องนี้
 • 10. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” แหล่งข้อมูล • Olympic Museum (2007). "The Olympic Games in Antiquity" (PDF). International Olympic Committee. Retrieved 2009-02-02. • Findling, John E.; Pelle, Kimberly D. (2004). Encyclopedia of the Modern Olympic Movement. Westport CT.: Greenwood Press. ISBN 0313322783. Retrieved 2009-03-30 • http://www.olympic.org
 • 11. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” แนวทางการออกแบบ
 • 12. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” แนวทางการออกแบบ
 • 13. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” แนวทางการออกแบบ
 • 14. ศิลปนิพนธ์การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสาหรับงาน “ Bangkok 2024 Summer Olympics” รับฟังคาเสนอแนะ และคาแนะนา ขอบคุณครับ

Related Documents