<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka ...
<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka ...
<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka ...
<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka ...
<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka ...
<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka ...
<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka ...
<ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka ...
of 8

Prezentacja "Nauka dla gospodarki - łódzkie 2020"

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja "Nauka dla gospodarki - łódzkie 2020"

  • 1. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka dla gospodarki – łódzkie 2020 <ul><li>Podstawowe informacje o projekcie: </li></ul><ul><li>Projekt badawczy realizowany w ramach PO Kapitał Ludzki, </li></ul><ul><li>Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, </li></ul><ul><li>Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa </li></ul><ul><li>Zawodowego; </li></ul><ul><li>Realizator projektu: Uniwersytet Łódzki; </li></ul><ul><li>Okres realizacji: 01.09.2009-30.06.2011; </li></ul><ul><li>- Wartość projektu: 1 472 920 zł. </li></ul>
  • 2. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka dla gospodarki – łódzkie 2020 Cel główny projektu: Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do przyszłych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy w perspektywie średnio- i długookresowej, tj. do roku 2020
  • 3. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka dla gospodarki – łódzkie 2020 Cele szczegółowe: - Opracowanie kompleksowych prognoz dotyczących potrzeb edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego; - Opracowanie Wojewódzkiego Programu Rozwojowego dla Szkół Zawodowych; - Upowszechnienie prognoz oraz Wojewódzkiego Programu Rozwojowego wśród szkół zawodowych.
  • 4. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka dla gospodarki – łódzkie 2020 <ul><li>Zakładane rezultaty twarde: </li></ul><ul><li>- Kompleksowe badanie ankietowe dotyczące potrzeb rynku pracy; </li></ul><ul><li>Opracowanie i bieżące prowadzenie prognoz potrzeb edukacyjnych </li></ul><ul><li>w rozbiciu na zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególne sektory; </li></ul><ul><li>Opracowanie, wydanie i wysłanie do odbiorców wsparcia raportów </li></ul><ul><li>dotyczących zapotrzebowania poszczególnych sektorów na absolwentów </li></ul><ul><li>szkolnictwa zawodowego w perspektywie do 2020 roku; </li></ul><ul><li>Opracowanie Wojewódzkiego Programu Rozwojowego dla Szkół </li></ul><ul><li>Zawodowych. </li></ul>
  • 5. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka dla gospodarki – łódzkie 2020 <ul><li>Zakładane rezultaty miękkie: </li></ul><ul><li>- Zwiększenie wśród szkół zawodowych wiedzy na temat </li></ul><ul><li>przyszłego zapotrzebowania regionalnego i lokalnego rynku pracy </li></ul><ul><li>na absolwentów szkół zawodowych; </li></ul><ul><li>Szerokie upowszechnienie wśród odbiorców wsparcia </li></ul><ul><li>efektywnych metod dostosowania szkolnictwa zawodowego </li></ul><ul><li>do potrzeb rynku pracy. </li></ul>
  • 6. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka dla gospodarki – łódzkie 2020 <ul><li>Upowszechnianie projektu: </li></ul><ul><li>Utworzenie i bieżące prowadzenie portalu internetowego projektu </li></ul><ul><li>zawierającego moduły pobierania prognoz regionalnych i lokalnych; </li></ul><ul><li>Wysłanie do odbiorców wsparcia raportów dotyczących zapotrzebowania </li></ul><ul><li>poszczególnych sektorów na absolwentów szkolnictwa zawodowego; </li></ul><ul><li>Wysłanie do odbiorców wsparcia Wojewódzkiego Programu Rozwojowego; </li></ul><ul><li>Plakaty oraz ogłoszenia prasowe; </li></ul><ul><li>Wysłanie do odbiorców wsparcia wydawnictwa multimedialnego </li></ul><ul><li>z dorobkiem projektu. </li></ul>
  • 7. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka dla gospodarki – łódzkie 2020 <ul><li>Wskazówki dla przyszłych beneficjentów: </li></ul><ul><li>W przypadku projektu badawczego szczególnie istotne jest </li></ul><ul><li>kompleksowe zaplanowanie przyszłych prac badawczych już </li></ul><ul><li>na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie; </li></ul><ul><li>Szerokie upowszechnienie wyników prac badawczych jest jednym </li></ul><ul><li>z podstawowych warunków osiągnięcia rezultatów projektu; </li></ul><ul><li>- Wyniki prowadzonych badań powinny być przedstawione w sposób </li></ul><ul><li>jak najbardziej przystępny, tak by były czytelne dla odbiorców wsparcia. </li></ul>
  • 8. <ul><li>Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego </li></ul>Nauka dla gospodarki – łódzkie 2020 Dziękuję za uwagę

Related Documents