Nationella riktlinjer föröppen tillgång tillvetenskaplig informationUlf KronmanSamordnare för programmet OpenAccess.seKung...
Regeringsuppdragen om open access 2013Vetenskapsrådet ska utforma nationella riktlinjer föröppen tillgång till vetenskapli...
Nationell OA-policy i Sverige?• VR får rollen som nationell samordnare av OA-krav – Arbetsgrupp med representanter för ol...
Open access – från varför? till hur?• Övergången till OA nu ett faktum som behöver hanteras – Samordning av OA-krav frå...
Kungliga bibliotekets nya roll för open access• Styrgruppen för OpenAccess.se har uppnått sitt viktigaste mål – En bliv...
Rollfördelning för open access i Sverige 2013? Vetenskapsrådet - OA-samordning KB OpenAccess.se Forskning...
Vidareutveckling av SwePubför att möjliggöra och kvalitetssäkrabibliometriska analyserMötesplats Open Access 2013, Götebor...
Regeringsuppdragen rörande SwePub 2013Kungl. biblioteket ska i samarbete medVetenskapsrådet och med universitet ochhögskol...
Vilka vill ha SwePub-data – till vad?• Vetenskapsrådets utredning 2009 – För analyser och medelsfördelning• Flodströms r...
Roller i SwePub-systemet• SUHF – lärosätena – Dataleverantörer och ”slutkunder”• KB – Koordinator och teknisk leverant...
Hur samordna SUHF/VR/KB i frågan SwePub?• Styrgrupp för projektet för publikationsdata till PRISMA & SweCRIS – Represen...
SwePub – vad händer just nu?• Formering av projektgrupp VR-KB – Bemanning – Test av publikationsdata från SwePub till ...
Tack för mig!Frågor?Web: openaccess.seBlogg: openaccess.kb.seE-mail: ulf.kronman [at] kb.seTwitter: @UlfKronman
of 13

Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information

 • 1. Nationella riktlinjer föröppen tillgång tillvetenskaplig informationUlf KronmanSamordnare för programmet OpenAccess.seKungliga biblioteketMötesplats Open Access 2013, Göteborgs universitet 2013-04-18
 • 2. Regeringsuppdragen om open access 2013Vetenskapsrådet ska utforma nationella riktlinjer föröppen tillgång till vetenskaplig information(Open Access). Vetenskapsrådet ska samråda ochsamarbeta med Kungl. biblioteket samt andrarelevanta aktörer.Kungl. biblioteket ska stödja Vetenskapsrådet ideras uppdrag med att utforma nationella riktlinjerför öppen tillgång till vetenskaplig information (OpenAccess), särskilt när det gäller öppen tillgång tillforskningsresultat.
 • 3. Nationell OA-policy i Sverige?• VR får rollen som nationell samordnare av OA-krav – Arbetsgrupp med representanter för olika forskningsfinansiärer bildas• VR nationell kontaktpunkt mot EU och Horizon 2020 – EU-kommissionen har ställt krav på ”national point of reference for open access”• Harmonisering av svenska forskningsfinansiärers OA-krav mot OA-krav i Horizon 2020?
 • 4. Open access – från varför? till hur?• Övergången till OA nu ett faktum som behöver hanteras – Samordning av OA-krav från EU, finansiärer och lärosäten – Information och stöd till forskarna• Bibliotekens roll förändras i en värld av OA – Från informationsförsörjning till hantering av publikationsoutput – Samordning av kostnader för läsning och publicering?
 • 5. Kungliga bibliotekets nya roll för open access• Styrgruppen för OpenAccess.se har uppnått sitt viktigaste mål – En blivande nationell OA-policy• KB och OpenAccess.se har fått uppdraget att stödja VR i sitt uppdrag att samordna OA-frågan• Styrgruppen för OpenAccess.se avslutar sin mandatperiod sommaren 2013• Ny styrgrupp/expertgrupp med nytt uppdrag – Stöd till VR snarare än nationell samordning – Mer verkställande än policyskapande
 • 6. Rollfördelning för open access i Sverige 2013? Vetenskapsrådet - OA-samordning KB OpenAccess.se Forskningsfinansiärsgrupp styrgrupp/expertgrupp KB OpenAccess.se Forskningsfinansiärer arbetsgrupp Universitets- och Forskare högskolebibliotek
 • 7. Vidareutveckling av SwePubför att möjliggöra och kvalitetssäkrabibliometriska analyserMötesplats Open Access 2013, Göteborgs universitet 2013-04-18
 • 8. Regeringsuppdragen rörande SwePub 2013Kungl. biblioteket ska i samarbete medVetenskapsrådet och med universitet ochhögskolor, genom Sveriges universitets- ochhögskoleförbund, vidareutveckla databasenSwePub för att möjliggöra och kvalitetsäkrabibliometriska analyser.Vetenskapsrådet ska samverka med Kungl.biblioteket i deras uppdrag att vidareutveckladatabasen SwePub.
 • 9. Vilka vill ha SwePub-data – till vad?• Vetenskapsrådets utredning 2009 – För analyser och medelsfördelning• Flodströms resursfördelningsutredning 2011 – För medelsfördelning enligt ”norsk/dansk modell”• Regeringen i forskningspropositionen 2012 – För bibliometri• Vetenskapsrådet 2013 – För forskar-CV till ansökningssystemet PRISMA – Publikationsdata till portalen forskning.se• Vetenskapsrådet och SUHF 2014 – För publikationsdata i Sweden Science Net / SweCRIS
 • 10. Roller i SwePub-systemet• SUHF – lärosätena – Dataleverantörer och ”slutkunder”• KB – Koordinator och teknisk leverantör• VR – Levererar slutprodukter – Ansökningssystemet PRISMA skapar incitament för forskare – Analyssystemet SweCRIS skapar incitament för högskoleledningar• Vem äger beslutsrätten över hela SwePub?
 • 11. Hur samordna SUHF/VR/KB i frågan SwePub?• Styrgrupp för projektet för publikationsdata till PRISMA & SweCRIS – Representation SUHF, VR & KB – Beslutanderätt över både data och teknik• Referens-/expertgrupp med bred förankring på lärosätena – KB koordinerar mot universitetsbiblioteken• Långsiktigt samordning av typ LIBRIS behövs – Samma typ av katalogisering – fast för lärosätenas output
 • 12. SwePub – vad händer just nu?• Formering av projektgrupp VR-KB – Bemanning – Test av publikationsdata från SwePub till PRISMA• Uppbyggnad av projektorganisation – Styrgrupp – Referensgrupp• KB bjuder in till workshop – Diskussion av krav och arbete för vidareutvecklingen
 • 13. Tack för mig!Frågor?Web: openaccess.seBlogg: openaccess.kb.seE-mail: ulf.kronman [at] kb.seTwitter: @UlfKronman

Related Documents