Politiets utlendingsenhet
Politiets utfordringer og metoder ved
klarlegging av utlendingers identitet.
UDIs vårkonfe...
Politiets utlendingsenhet
Når har politiet behov for å identifisere en person
Som ledd ...
Politiets utlendingsenhet
Forts.
For å avdekke personer som tidligere
er utvist og har innreiseforbud i
Schengen...
Politiets utlendingsenhet
For alle aktørene innen utlendingsforvaltningen er
kartlegging av ID sentralt
Saksbehandlin...
Politiets utlendingsenhet
Riktig identitet viktig også for andre etater og institusjoner
Skatteetaten
NAV
Finan...
Politiets utlendingsenhet
Identitet
Summen av en rekke ulike kjennemerker som er egnet til å
fastslå hvem en perso...
Politiets utlendingsenhet
Ulike krav til graden av identitetsfastsettelse
Varierer mellom sakstyper
Ulike krav fra...
Politiets utlendingsenhet
Politiets har ansvar for identifisering
PU har nasjonalt ansvar for å
identifisere asyls...
Politiets utlendingsenhet
Regelverk
Utl.§ 37 første ledd –
utlendingen plikter å medvirke
...
Politiets utlendingsenhet
Eurodac
Europeisk, automatisk fingeravtrykkssystem for identifisering
av
Asylsøker...
Politiets utlendingsenhet
Dokumentkontroll
Avgjørende for å fastslå
identitet til asylsøkere
Politiets utlendingsenhet
Språktest/kunnskapstester
I registreringsfasen tas det rutinemessig språktester fra ca 20
...
Politiets utlendingsenhet
Visitasjon/undersøkelser
Søkers klær og bagasje
Mobiltelefon
Elektronisk medier
Politiets utlendingsenhet
Kontakt med ambassader
Yter viktig bistand for å kunne avklare riktig Id.
Spesialutsend...
Politiets utlendingsenhet
Pågripelse og fengsling
Utlendingsloven 37 og 41
hjemler fengsling
Usikker identit...
Politiets utlendingsenhet
Forutsetninger for å avklare identitet
Id må avklares så tidlig som mulig
Tilgjengelig ...
of 16

Politiets utfordringer og metoder ved klarlegging av utlendingers identitet.

Ingrid Wirums foredrag på UDIs vårkonferanse om identitet
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Entertainment & Humor      Travel      


Transcripts - Politiets utfordringer og metoder ved klarlegging av utlendingers identitet.

 • 1. Politiets utlendingsenhet Politiets utfordringer og metoder ved klarlegging av utlendingers identitet. UDIs vårkonferanse 2009
 • 2. Politiets utlendingsenhet Når har politiet behov for å identifisere en person Som ledd i kriminalitetsbekjempelse Under etterforskning av straffesaker For å avdekke personer som søker opphold i landet for å skjule kriminelle handlinger For å avdekke personer som kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet
 • 3. Politiets utlendingsenhet Forts. For å avdekke personer som tidligere er utvist og har innreiseforbud i Schengenområdet. For å avsløre personer med ulovlig opphold i forbindelse med grense og territorialkontroller Ved saksbehandlingen innen utlendingsforvaltningen – vedtakssaker Asylsaksbehandlingen Uttransport av personer uten lovlig opphold i Norge
 • 4. Politiets utlendingsenhet For alle aktørene innen utlendingsforvaltningen er kartlegging av ID sentralt Saksbehandling utføres av politiet, UDI, UNE og utenriksstasjonene Kartlegging av ID en forutsetning for å kunne Yte god service Fatte korrekte vedtak
 • 5. Politiets utlendingsenhet Riktig identitet viktig også for andre etater og institusjoner Skatteetaten NAV Finansinstitusjoner Utdanningsinstitusjoner m.fl.
 • 6. Politiets utlendingsenhet Identitet Summen av en rekke ulike kjennemerker som er egnet til å fastslå hvem en person er eller skille denne fra andre Sentral kjennetegn i utlendingssaker er: Navn Fødselsdato, Statsborgerskap Fingeravtrykk
 • 7. Politiets utlendingsenhet Ulike krav til graden av identitetsfastsettelse Varierer mellom sakstyper Ulike krav fra de ulike myndigheter
 • 8. Politiets utlendingsenhet Politiets har ansvar for identifisering PU har nasjonalt ansvar for å identifisere asylsøkere Politidistriktene identifiserer alle andre oppholdssøkende med usikker Id.
 • 9. Politiets utlendingsenhet Regelverk Utl.§ 37 første ledd – utlendingen plikter å medvirke til avklaring av ID. Utl.l.§ 37,2 ledd – beslag Utl.l.§ 37,3 ledd undersøkelser Utl.l. § 37, 4 og 5 ledd –foto og fingeravtrykk Utl.l. § 37 , 6 ledd meldeplikt, pågripelse og fengsling
 • 10. Politiets utlendingsenhet Eurodac Europeisk, automatisk fingeravtrykkssystem for identifisering av Asylsøkere Utlendinger som oppholder seg ulovlig i riket
 • 11. Politiets utlendingsenhet Dokumentkontroll Avgjørende for å fastslå identitet til asylsøkere
 • 12. Politiets utlendingsenhet Språktest/kunnskapstester I registreringsfasen tas det rutinemessig språktester fra ca 20 utvalgte land I forbindelse med registreringen tas ofte også kunnskapstest – spørsmål om kultur, geografi , historie og politikk i oppgitt hjemland
 • 13. Politiets utlendingsenhet Visitasjon/undersøkelser Søkers klær og bagasje Mobiltelefon Elektronisk medier
 • 14. Politiets utlendingsenhet Kontakt med ambassader Yter viktig bistand for å kunne avklare riktig Id. Spesialutsendinger i politisaker
 • 15. Politiets utlendingsenhet Pågripelse og fengsling Utlendingsloven 37 og 41 hjemler fengsling Usikker identitet/unndra seg iverksetting av negativt vedtak Alle som fengsles etter utlendingsloven skal plasseres ved Politiets utlendingsinternat , Trandum
 • 16. Politiets utlendingsenhet Forutsetninger for å avklare identitet Id må avklares så tidlig som mulig Tilgjengelig metoder må tas i bruk Økt kunnskap og kompetanse

Related Documents