Curs
EVALUATOR PROIECTE
Programul Operațional Competitivitate (POC)
1. Context legislativ
Europa 2020
+
Tratatul de
aderare
Acordul de
parteneriat
2014-2020
FEDR
FC
FSE
FEADR
EMFF
Programul Operațional Competitivitate (POC)
Susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivel...
Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în
cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2...
Principiile procesului de evaluare
Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de
1 329 78...
Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității
economice și dezvoltarii afa...
Priorități de Investiții
1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a de...
Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală
competitivă
Suma alocată:
• 555...
2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning
Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea inte...
Ghidul Solicitantului-Condiții generale POS CCE 2013
• ACTIVITĂȚI ELIGIBILE- pagina 13
• CHELTUIELI ELIGIBILE – 21 – 22 -2...
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare.
Axei 1 “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) ...
Propunerile de proiecte depuse în cadrul apelurilor POC - Axa1 trebuie să se încadreze în Domeniile de
specializare inteli...
Vă mulțumim pentru participarea la această zi de curs
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
Prezentare evaluare POC POS CCE
of 23

Prezentare evaluare POC POS CCE

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare evaluare POC POS CCE

 • 1. Curs EVALUATOR PROIECTE Programul Operațional Competitivitate (POC)
 • 2. 1. Context legislativ Europa 2020 + Tratatul de aderare Acordul de parteneriat 2014-2020 FEDR FC FSE FEADR EMFF
 • 3. Programul Operațional Competitivitate (POC) Susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice în special în ceea ce privește: (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI ); (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.
 • 4. Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC: • Bioeconomie; • Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate; • Energie, mediu și schimbări climatice; • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate;
 • 5. Principiile procesului de evaluare Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 1 329 787 234 EUR, ea urmând să fie asigurată din următoarele linii bugetare specifice: • EUR 1 080 699 494 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate); • EUR 249 087 740 (FEDR — Regiuni mai dezvoltate)
 • 6. Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor 1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze dedate europene și internationale Acțiune 1.1.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale Acțiune 1.1.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
 • 7. Priorități de Investiții 1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european, prin conectarea acestora cu structuri existente sau emergente de clusterizare care urmăresc inovarea și dezvoltarea economică, într‐un mod care răspunde nevoilor de dezvoltare în care sunt interesate comunitățile în care acestea se dezvoltă Acțiunea 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere Acțiune 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață Acțiune 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
 • 8. Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă Suma alocată: • 555.101.935,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate (34.008.072 Euro rezervă de performanță) • 75.097.813,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) - 4.552.434 Euro rezerva de performanță Priorități de Investiții 2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură online și e‐sănătate • Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet 2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC; • Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere • Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic
 • 9. 2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, e‐learning Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură
 • 10. Ghidul Solicitantului-Condiții generale POS CCE 2013 • ACTIVITĂȚI ELIGIBILE- pagina 13 • CHELTUIELI ELIGIBILE – 21 – 22 -23 • CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECŢIE - pag 67 – 68
 • 11. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare. Axei 1 “Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor” - Programul Operațional Competitivitate co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Detalii privind calendarul de lansare precum și diagrama de activități specifice procesului de evaluare a proiectelor pot fi găsite accesând paginile web: http://www.research.ro/uploads/fonduri-structurale/poc/programare-lansari-poc- axa1.pdf http://www.research.ro/uploads/fonduri-structurale/poc/diagram-activit-i- evaluare.pdf
 • 12. Propunerile de proiecte depuse în cadrul apelurilor POC - Axa1 trebuie să se încadreze în Domeniile de specializare inteligenta identificate prin Strategia Națională de CDI 2014-2020 (aprobată prin HG nr.929 din 21 octombrie 2014), precizate în Anexa 3 la Ghidul solicitantului. Validarea și selecția experților evaluatori independenți înscriși în baza de date experți CDI se face în funcție de experiența în evaluarea proiectelor de cercetare, participarea la proiecte de cercetare, articole publicate, pregătirea și cunoștințele de specialitate dovedite în domeniile de specializare inteligenta și sănătate la care se adresează propunerile de proiect care urmează să fie evaluate. În conformitate cu cadrul juridic specific, selecția evaluatorilor este condiționată de înscrierea, sau după caz, actualizarea domeniilor de expertiză științifice/tehnice specifice Axei 1 - POC. Crearea și actualizarea Profilului Contului se face prin platforma de evaluare https://uefiscdi-direct.ro/main/index.php (pagina Account Information) in platforma UDiManager (http://uefiscdi-direct.gov.ro ) unde trebuie sa precizați domeniile de expertiză științifică și tehnico- economică (pagina Expertise Areas).
 • 13. Vă mulțumim pentru participarea la această zi de curs

Related Documents