MASTER I POLITIVITENSKAP 2014
Trond Kyrre Simensen
POLITIETS KRIMINALITES-
FOREBYGGENDE ARBEID
EN STUDIE AV FORVENTNINGER ...
2
Sammendrag
I denne oppgaven blir politiets kriminalitetsforebyggende arbeid satt under lupen. Jeg har stilt
spørsmål om ...
3
kom inn i undervisningen ved opprettelsen av høgskolen i 1992 og har etter det (fram til
2014) vært et fag som har blitt...
4
Innhold
Sammendrag ........................................................................................................
5
4.3.3 Problemorientert politiarbeid .......................................................................................
6
Forord
«Hvordan bli en lykkelig masterstudent?» spør Silje Fekjær i sin bok som kom ut i 2013. Jeg
har ikke noe godt sva...
7
1 Innledning:
I dette kapittelet beskrives hvorfor jeg valgte det temaet jeg gjorde, min egen forforståelse og
hva formå...
8
Politihøgskolen har monopol på å utdanne politifolk i Norge. Derfor er det spesielt interessant
å sette søkelyset på hvo...
9
til å utvikle kriminalitetsforebyggende politiarbeid som fagfelt. Dette er fremdeles et
forholdsvis lite fagområde, både...
10
Denne oppgaven ligger innenfor denne beskrivelsen av politivitenskap ved at det er en studie
av politistudenter og hva ...
11
i liten grad kjente til kriminalitetsforebyggende arbeid etter praksisåret, men som sagt, dette
var noe jeg ønsket å fo...
12
2 Oppgavens problemstilling
I dette kapittelet gjør jeg rede for hva jeg skal undersøke i oppgaven. Jeg beskriver hvilk...
13
Det er foretatt mye forskning på forebygging av kriminalitet både i Norge og i andre land. Jeg
har forholdt meg til for...
14
2.3 Oppgavens problemstilling
Som nevnt over var utgangspunktet for interessen for temaet en forestilling om at student...
15
3 Metode
I dette kapittelet redegjør jeg for gjennomføringen av undersøkelsen. Jeg vil beskrive
prosessen jeg har vært ...
16
s. 168), er det nå allment akseptert at ulike undersøkelser krever ulike metoder. Kunnskap kan
produseres gjennom relas...
17
3.2 Metodisk tilnærming
Det er to hovedretninger innenfor empirisk samfunnsvitenskapelig forskning; kvantitativ og
kval...
18
Undersøkelsen min faller inn under det Tjora kaller en «casestudie» (Tjora, 2012, s. 35). Selv
om jeg har valgt ut info...
19
Deretter tok jeg for meg Stortingsmelding nr 42 for 2004-2005: Politiets rolle og oppgaver.
Denne Stortingsmeldingen be...
20
den skal gjøre styringsdokumentene forståelig for praksisfeltet og dermed finne begreper som
kan gjenkjennes i politipr...
21
Fordelen med denne fremgangsmåten er at det blir lettere å sammenligne i og med at alle
informantene får de samme spørs...
22
bedre innsikt i studentenes hverdag. Jeg ønsket variasjon i hvor studentene hadde praksissted
for på den måten å ivaret...
23
hvor de var utplassert kan ha vært at de derfor følte lojalitet til distriktet og derfor gjorde
situasjonen bedre enn d...
24
Det først som ble gjort var at intervjuene ble transkribert tilnærmet ordrett. Dialekt-ord ble
oversatt til bokmål, og ...
25
analyserer dataene. Påliteligheten i en kvalitativ undersøkelse må derfor heller bedømmes
utfra transparens i forskning...
26
3.5 Forskningsetiske refleksjoner
Begrepet «forskningsetikk» viser til et mangfoldig sett av verdier, normer og
institu...
27
visste de også at jeg er lærer i kriminalitetsforebyggende politiarbeid ved Politihøgskolen. Og
at de dermed kunne risi...
28
4 Politiets kriminalitetsforebygging – 4 dimensjoner
I dette kapittelet presenterer jeg datamaterialet mitt. Jeg starte...
29
2001, s. 4). Stortingsmeldingen slår fast at: «Forebygging av kriminalitet skal inngå som en
del av all politivirksomhe...
30
uttalt mål for Politidirektoratet at kriminalitetsforebyggende politiarbeid ikke skal være for
noen få spesialister, me...
31
politiarbeid på. Den fremstår nærmest som en «lærebok» i kriminalitetsforebyggende
politiarbeid. Dette gjør nok denne p...
32
Mål
Konsentrasjon om og utvikling av politiets kriminalitetsforebyggende og
kriminalitetsbekjempende oppgaver.
 Utvikl...
33
ulike slag. Prinsippet forhindrer
sektortenkning, og gjør det lettere å foreta en
avveiet prioritering mellom oppgavene...
34
yrkesbakgrunn og utdanning. Politiets
sammensetning bør vise mangfoldet i vårt
samfunn. Ønsket om representativitet må ...
35
I denne stortingsmeldingen trekkes forebygging av kriminalitet fram som hovedmålet med
polititjenesten. Dette er et kla...
36
for å fremme forebyggende arbeid og på det kriminalitetsforebyggende området foreslår den
blant annet at Politiråd og S...
37
faktisk ordrett den samme ordlyden. Forskjellen er at frasen om trygghet er tatt bort og at
tiltaket har fått en ansvar...
38
Dette er målsetninger som har vært gjennomgående i alle de dokumentene jeg har
gjennomgått. Det som er nytt i denne pla...
39
Kunnskapen om bekymringssamtalen skal styrkes både gjennom økt vektlegging i
politiutdanningen, samt gjennom kompetanse...
40
må derfor forankres i strategiske analyser av kriminaliteten og de omkringliggende
faktorene som påvirker denne. Strate...
41
Handlingsplanen tillegger Politihøgskolen en stor del av ansvaret for økt kunnskap om
kriminalitetsforebyggende politia...
42
har målt og telt hvor mange som driver med forebygging rundt omkring i Norge, er antallet
stillinger som er dedikert ti...
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis
of 97

Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politiets kriminalitetsforebyggende arbeid - En studie av forventninger og praksis

 • 1. MASTER I POLITIVITENSKAP 2014 Trond Kyrre Simensen POLITIETS KRIMINALITES- FOREBYGGENDE ARBEID EN STUDIE AV FORVENTNINGER OG PRAKSIS
 • 2. 2 Sammendrag I denne oppgaven blir politiets kriminalitetsforebyggende arbeid satt under lupen. Jeg har stilt spørsmål om hvordan Politihøgskolen bedre kan bidra til at politiet oppfyller myndighetenes forventninger om kriminalitetsforebygging. Spørsmålet besvares gjennom en omfattende dokumentanalyse og kvalitative intervjuer med politistudenter i sitt praksisår. Undersøkelsen har vist at det er tre viktige dimensjoner som er gjeldende i forbindelse med politiets kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Den politiske dimensjonen som innbefatter lover, stortingsmeldinger, handlingsplaner, strategiplaner og instrukser. I denne dimensjonen kommer det fram at myndighetene ønsker at kriminalitetsforebygging skal prioriteres høyt av politiet. Myndighetene legger ganske tydelige føringer for hvordan politiet skal drive sin kriminalitetsforebygging. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid er noe alle politifolk skal gjøre. Det er en generalistoppgave. Det skal gjøres gjennom problemorientert politiarbeid og skal skje i nært samarbeid med andre etater og virksomheter i samfunnet (nærpoliti/lokalorientert politiarbeid). I tillegg skal politiet bruke personorientert forebygging og situasjonell forebygging. Dette er forebyggende strategier. I tillegg til disse mener også myndighetene at det å etterforske og få pådømt straffesaker er viktig og god forebygging. Her er det straffens allmennpreventive og individualpreventive effekt som brukes som argument. I den vitenskapelige dimensjonen settes myndighetens valg av strategier under lupen. Hva er det vitenskapelige grunnlaget for strategiene? Hvordan er det tenkt at politiet skal jobbe innenfor de forskjellige strategiene. Her viser det seg at strategiene er innbyrdes ganske forskjellige i både forståelse av årsaker til kriminalitet og derved også hvordan forebygge kriminalitet. Hvordan ser det så ut i praksis? Den praktiske dimensjonen er undersøkt ved kvalitative intervjuer av 10 politihøgskolestudenter mot slutten av deres praksisår. Her viser det seg at studentene har lite bevissthet rundt kriminalitetsforebyggende politiarbeid. De har en forståelse for og bruker en del det rettshåndhevende politiarbeidet via etterforskning. Dette ser de på som forebyggende politiarbeid. Men samtidig er de positive til forebygging og de gangene de har vært med på noe som de oppfatter som forebyggende politiarbeid syns de at det er interessant. Intervjuene gir også indikasjoner på at det som defineres som forebygging (altså ikke etterforskning) ofte gjøres av noen spesielt interesserte, ildsjeler. I motsetning til myndighetenes ønske om at kriminalitetsforebygging skal drives av alle politifolk viser det seg altså at det mange steder er en spesialistoppgave. Fordi Politihøgskolen (PHS) har monopol på politiutdanningen i Norge undersøker også oppgaven hvordan PHS ivaretar utdanningen i kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
 • 3. 3 kom inn i undervisningen ved opprettelsen av høgskolen i 1992 og har etter det (fram til 2014) vært et fag som har blitt introdusert i praksisåret og undervist i utdanningens tredje studieår. Undersøkelsen viser at faget på PHS står i spennet mellom politikk, vitenskap og praksis.
 • 4. 4 Innhold Sammendrag ........................................................................................................................................... 2 Forord ...................................................................................................................................................... 6 1 Innledning:....................................................................................................................................... 7 1.1 Valg av tema............................................................................................................................ 7 1.2 Formålet med oppgaven ......................................................................................................... 8 1.3 Politivitenskap ......................................................................................................................... 9 1.4 Forforståelse.......................................................................................................................... 10 1.5 Oppbygning av oppgaven - struktur og progresjon .............................................................. 11 2 Oppgavens problemstilling............................................................................................................ 12 2.1 Avgrensning........................................................................................................................... 12 2.2 Begrepsavklaring ................................................................................................................... 13 2.3 Oppgavens problemstilling.................................................................................................... 14 3 Metode.......................................................................................................................................... 15 3.1 Kunnskap ............................................................................................................................... 15 3.2 Metodisk tilnærming............................................................................................................. 17 3.3 Forskningsprosessen ............................................................................................................. 17 3.3.1 Dokumentstudie............................................................................................................ 18 3.3.2 Teorigjennomgang......................................................................................................... 19 3.3.3 Intervju .......................................................................................................................... 20 3.4 Undersøkelsens kvalitet ........................................................................................................ 24 3.5 Forskningsetiske refleksjoner................................................................................................ 26 4 Politiets kriminalitetsforebygging – 4 dimensjoner ...................................................................... 28 4.1 Politisk dimensjon ................................................................................................................. 28 4.2 Vitenskapelig dimensjon ....................................................................................................... 42 4.2.1 Politiets rettshåndhevende funksjon som forebyggende metode................................ 45 4.2.2 Problemorientert politiarbeid ....................................................................................... 47 4.2.3 Personorientert forebygging ......................................................................................... 49 4.2.4 Situasjonell forebygging ................................................................................................ 50 4.2.5 Lokalorientert politiarbeid ............................................................................................ 51 4.2.6 Gjenopprettende prosesser .......................................................................................... 53 4.3 Praktisk dimensjon – studentenes blikk................................................................................ 54 4.3.1 En vanlig dag på jobben................................................................................................. 54 4.3.2 Hvilken forståelse har studentene av forebyggende politiarbeid?............................... 56
 • 5. 5 4.3.3 Problemorientert politiarbeid ....................................................................................... 58 4.3.4 Personorientert forebygging ......................................................................................... 59 4.3.5 Situasjonell forebygging ................................................................................................ 60 4.3.6 Lokalorientert forebygging............................................................................................ 60 4.3.7 Gjenopprettende prosesser .......................................................................................... 62 4.3.8 Forebyggende på tjenestestedet................................................................................... 63 4.3.9 Studentenes inntrykk av veileders holdning til forebyggende politiarbeid .................. 64 4.3.10 Egne forebyggende erfaringer....................................................................................... 65 4.4 Politihøgskolen – utdanningsdimensjonen ........................................................................... 69 4.5 Oppsummering funn ............................................................................................................. 73 5 Diskusjon – Hva betyr funnene?.................................................................................................... 76 5.1 Spenningen mellom politikk, vitenskap og praksis ............................................................... 76 5.2 Konsekvenser av lite forebyggingspraksis............................................................................. 77 5.3 Politihøgskolen – i spennet mellom politikk, vitenskap og praksis....................................... 80 6 Avslutning...................................................................................................................................... 85 7 Litteraturliste................................................................................................................................. 87
 • 6. 6 Forord «Hvordan bli en lykkelig masterstudent?» spør Silje Fekjær i sin bok som kom ut i 2013. Jeg har ikke noe godt svar på det, men det jeg vet er at helt lykkelig blir man ikke før oppgaven er ferdig og levert. Underforstått; prosessen med å skrive masteroppgaven har vært lang og til tider krevende. Samtidig er det en god følelse å vite at man har klart å ferdigstille en oppgave av denne størrelsen. Jeg hadde ikke klart dette alene, det er mange som fortjener en takk for hjelpen. Først og fremst mine 2 veiledere; Maren som fikk meg i gang og Jens Erik som fikk meg i mål. Uten dere, ingen oppgave. Dernest vil jeg takke mine ledere Hilde, Geir og Katrine som har lagt til rette for at jeg skulle klare å bli ferdig med oppgaven min og som også har bidratt økonomisk med støtte til nødvendig reisevirksomhet. Gode kollegaer som har støttet meg underveis fortjener også en stor takk. Og til dere: jeg er på vei ut av boblen og kommer sterkere tilbake ganske snart. Tilslutt sendes mange tanker til mine kjære hjemme. Det skal bli godt å være sammen med dere uten å ha masteroppgaven hengende over meg til enhver tid.
 • 7. 7 1 Innledning: I dette kapittelet beskrives hvorfor jeg valgte det temaet jeg gjorde, min egen forforståelse og hva formålet med oppgaven er. 1.1 Valg av tema Det er høst 2011, jeg er fersk lærer i kriminalitetsforebyggende politiarbeid. I første time med klassene skulle vi ha erfaringsutveksling med studentene, hva hadde de opplevd av forebyggende politiarbeid mens de var i praksisåret. Og det ble en skjellsettende opplevelse. Der og da bestemte jeg meg for tema for masteroppgaven min. Grunnen til det var at studentene viste en foruroligende liten forståelse for hva forebyggende politiarbeid var. Til deres forsvar skal det sies at de ikke hadde hatt forebyggende politiarbeid som fag ved PHS før jeg møtte dem i klasserommet, så all verdens teoretisk kompetanse kunne jeg ikke forvente. Men heller ikke den praktiske forståelsen var der. Det var selvfølgelig noen unntak som hadde jobbet mye med forebyggende politiarbeid, men jevnt over hadde de fleste ingen opplevelse av å ha jobbet noe særlig med det. Hvorfor er det slik? Det er jo en sterk politisk vilje til at politiet skal jobbe med kriminalitetsforebygging. Både i lover og i mange offentlige utredninger er dette klart slått fast som en av politiets viktigste oppgaver. Så hvordan kan det da ha seg at studentene hadde opplevd så lite av det i sitt praksisår? Er det ingen samsvar mellom den politiske viljen til kriminalitetsforebygging og praksis? Eller er det bare slik at studentene ikke eksponeres for kriminalitetsforebygging? Hvordan den kriminalitetsforebyggende praksis er i Norge vet vi noe om fra før (Finstad, 2000; Helene I. Gundhus, 2009; Lie, 2011), men det er ikke gjort noen undersøkelse på dette ut fra politistudentenes opplevelse av praksis. Synset jeg bare om studentenes uvitenhet, skjulte de kunnskapen – eller hadde de bare ikke satt ord på kunnskapen sin ennå? Som lærer tenkte jeg da at politiske føringer, forebyggende teori og praksis ikke kunne være helt samstemte. Flere forskningstemaer meldte seg: Hvilke politiske føringer er gjeldende? Hvordan arbeider den ytre etat med disse? Og selvsagt: hva har nå studentene egentlig lært? Det finnes mye forskning på kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Senere i oppgaven vil jeg gjengi relevant forskning som ligger til grunn for politiske beslutninger om hvordan politiet skal drive kriminalitetsforebygging. Jeg vil undersøke om det er samsvar mellom politikk, vitenskap og praksis innenfor det kriminalitetsforebyggende politiarbeidet – eventuelt hvorfor det ikke er slik.
 • 8. 8 Politihøgskolen har monopol på å utdanne politifolk i Norge. Derfor er det spesielt interessant å sette søkelyset på hvordan PHS utdanner politifolk i temaet kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Politihøgskolen skal være premissleverandør for både den politiske, den vitenskapelig og den praktiske delen av dette feltet. Politiutdanningen i Norge består av tre studieår. Det første året (B1) er inne på campus hvor studentene lærer det grunnleggende for å kunne gjennomføre andre studieår som er et praksisår. Det andre studieåret (B2) gjennomføres ute i politidistriktene. Studentene deltar i politiets arbeid under veiledning av en praksisveileder (Politihøgskolen, 2007). Utdanningens tredje studieår (B3) er igjen inne på campus og undervisningen er delt opp i moduler a åtte uker, hvor hvert hovedområde har sin modul (Politihøgskolen, 2007). Etter endt utdanning er studentene å regne for politigeneralister som i prinsippet kan få jobb i de avdelinger i norsk politi som ikke krever spesialistutdanning. Det vil si at studentene kan jobbe på en ordensavdeling, en etterforskningsavdeling, en forebyggende avdeling eller på et lensmannskontor hvor man må gjøre «alt». Når det gjelder kriminalitetsforebyggende politiarbeid, har studentene ikke noe undervisning i det emnet i B11 . I B2 er det 3 studiepoeng viet forebygging, men hovedtyngden av dette emnet ligger i B3 med 9 studiepoeng, i tillegg til at studentene skal skrive en bacheloroppgave men et kriminalitetsforebyggende tema (Politihøgskolen, 2007). Med dette som bakteppe er det kanskje ikke så rart at jeg opplevde det jeg gjorde i klasserommet i 2011, men jeg ville gjerne undersøke om det faktisk var sånn og eventuelt hvorfor det er slik at politiet er så lite bevisst kriminalitetsforebyggende politiarbeid. 1.2 Formålet med oppgaven Oppgaven setter fokus på politiets kriminalitetsforebyggende arbeid. Ved å se på hvordan samfunnet ønsker at politiet skal jobbe kriminalitetsforebyggende, hva forskning mener om kriminalitetsforebyggende politiarbeid og hvordan det gjøres i praksis, prøver oppgaven å si noen om helheten i dette fagfeltet. Oppgaven har et tydelig fokus på politiets praksis på den måten at et viktig formål med oppgaven er å synliggjøre kriminalitetsforebyggende politiarbeid sin plass i det «vanlige» politiarbeidet. Oppgaven setter også fokus på Politihøgskolens plass i dette fagfeltet og et annet viktig formål med denne avhandlingen er å frembringe kunnskap som Politihøgskolen kan benytte 1 Etter at jeg begynte på oppgaven min har Politihøgskolen fått ny rammeplan hvor kriminalitetsforebyggende politiarbeid har fått 3 studiepoeng på B1, 7 på B2 og 10 på B3. Emnet er altså styrket noe i den nye rammeplanen. Denne rammeplanen er gjeldende fra høsten 2014.
 • 9. 9 til å utvikle kriminalitetsforebyggende politiarbeid som fagfelt. Dette er fremdeles et forholdsvis lite fagområde, både ved Politihøgskolens bachelorutdanning og etter- og videreutdanning. 1.3 Politivitenskap En masteroppgave i politivitenskap vil naturlig være preget av «normalvitenskapen», det vil si teorier og diskusjoner som er fremtredende i denne disiplinen i en gitt periode. Som student på modulen «Politiet i lokalsamfunnet» hvor hovedfokuset har vært politiets forebyggende arbeid, er det klart at jeg har vært påvirket av det i forhold til min tolkning av forebyggende politiarbeid. Likevel har ikke politivitenskapen «satt seg» ennå. Det er for eksempel en ganske stor diskusjon om hvilke fagdisipliner som skal/kan være en del av politivitenskapen. Dette er grundig og godt diskutert i essaysamlingen «Politivitenskap på egne ben?» (Helene I. Gundhus, Hellesø-Knutsen, & Wathne, 2010). Hele den diskusjonen vil være for stor til å tas med i en oppgave av denne størrelsen, men et par ting er det naturlig å kommentere her. Jus og samfunnsvitenskap er hver for seg forankret i solide vitenskapelige tradisjoner. Politiutøvelsen er en kombinasjon av disse og flere andre fagområder. Men politiyrket har ikke sin egen vitenskapelige kunnskapsforankring enda. Politivitenskapen er fremdeles ung i Norge. Det er den erfaringsbaserte kunnskapen som har preget utøvelsen av politiyrket fram til nå. Dette kan nok medføre at de fagområdene som har sterke vitenskapelige tradisjoner har fått en annen plass i forhold til politifaget enn det som er optimalt. Innføringen av bacheloroppgave på grunnutdanningen, masterutdanning og Politihøgskolens egen forskningsavdeling spiller en viktig rolle for å øke den vitenskapelige kunnskapen om utøvelsen av politiyrket. Da vil man kanskje finne at de andre fagene vil kunne spille inn mot politifaget på en annen, og bedre måte enn i dag som mer likeverdige partnere hva gjelder kunnskapsforankring (Molander & Terum, 2008). Larsson, Gundhus og Granér definerer politivitenskap på denne måten: Politivitenskap er det vitenskapelige studiet av politiet og andre som utøver polisiær virksomhet, hvem de er, deres oppgaver og deres samfunnsrolle, hva de gjør samt effektene av dette (Helene I. Gundhus, Larsson, & Granér, 2014)
 • 10. 10 Denne oppgaven ligger innenfor denne beskrivelsen av politivitenskap ved at det er en studie av politistudenter og hva de gjør. Samtidig undersøker denne oppgaven også en av politiets samfunnsoppdrag; nemlig å forebygge kriminalitet. Den ser også på hvordan Politihøgskolen gjennom sin utdanning kan legge til rette for hvordan politiet best mulig kan løse dette samfunnsoppdraget. Dette samsvarer med det Larsson, Gundhus og Granér sier om at politivitenskapen bør hente metoder og teorier fra andre disipliner (Helene I. Gundhus et al., 2014). Oppgavens tema og funn vil kunne bidra til utvikling av norsk politi ved at det settes fokus på kriminalitetsforebyggende politiarbeid sin status og utbredelse i politiet, og på den måten kan være et innspill i debatten om hva politiet skal gjøre. Som nevnt, står politipraksis i fokus i denne avhandlingen. Politiets kriminalitetsforebyggende politiarbeid studeres og gjennom politistudentenes blikk, og gjennom de normative føringene som styringsdokumenter og forskning legger. Det at utøvelsen av politiarbeidet har fokus i politiforskningen er noe som etterspørres av Wathne i essaysamlingen «Politivitenskap på egne ben» (Helene I. Gundhus et al., 2010). Det vitenskapelige fokuset mot politiutøveren har blitt større siden 2010, blant annet ved at det er flere kull som har gjennomført studiet Master i politivitenskap ved Politihøgskolen. Dette studiet har hovedvekt av studenter som selv er politiutdannede og politiutøvere, og mange av masteroppgavene som er levert fokuserer nettopp på utøvelsen av politiarbeidet. 1.4 Forforståelse Som lærer i Kriminalitetsforebyggende politiarbeid ved Politihøgskolen og som masterstudent i Politivitenskap med fordypning «Politiet i lokalsamfunnet» har jeg et ganske bevisst syn på hvordan politiet bør utøve sitt forebyggende arbeid. Jeg har en teoretisk kunnskap om forebygging som er større enn politigeneralisten forventes å inneha. Med erfaring fra en forebyggende avdeling ved Oslo politidistrikt har jeg også et visst kjennskap til hvordan det gjøres i praksis. Men politinorge er stort og variert, så min erfaring som er begrenset til ett politidistrikt kan ikke generaliseres til å gjelde hele Norge. Ettersom det ligger klare føringer på at politiet – og også politistudentene i praksisåret – skal arbeide med kriminalitetsforebygging, kunne man anta at dette er noe som faktisk skjer ute i etaten også. Inntrykket fra klasserommet og inntrykket fra egne erfaringer tyder derimot på noe annet. På bakgrunn av dette hadde jeg allerede gjort meg mange tanker om temaet før jeg begynte med oppgaven. Jeg lot meg nok også prege av studentenes spredte påstander om at de
 • 11. 11 i liten grad kjente til kriminalitetsforebyggende arbeid etter praksisåret, men som sagt, dette var noe jeg ønsket å forske på. 1.5 Oppbygning av oppgaven - struktur og progresjon Denne oppgaven består av 6 kapitler. Kapittel 1 tegner rammen rundt studien ved å redegjøre for temaet for undersøkelsen. Her presenterer jeg også bakgrunnen for at jeg valgte det temaet oppgaven omhandler. I tillegg plasserer jeg oppgaven inn i politivitenskapen. Jeg viser også hvem jeg er og dermed med hvilke forutsetninger jeg gikk inn i arbeidet med denne oppgaven. Det er viktig at leseren vet at jeg er engasjert i problemstillingen og kanskje farget av engasjementet mitt selv om jeg har gjort mitt ytterste for å være objektiv. Kapittel 2 presenterer oppgavens problemstilling, problemstillingens avgrensninger og hvilke forskningsspørsmål som vil bli forsøkt besvart. Kapittelet inneholder også forklaringer av noen sentrale begreper som leseren bør være kjent med på et tidlig tidspunkt. Kapittel 3 beskriver den metoden som er brukt for å gjennomføre undersøkelsen. Her diskuteres også forskningsetiske utfordringer og hvorvidt man kan stole på funnene i oppgaven. Her har jeg særlig vært bevisst min posisjon som lærer i faget overfor informantene. I tillegg er jeg i dette kapittelet bevisst på å vise forskningsprosessen min så detaljert som mulig. At prosessen er transparent er kanskje den viktigst faktoren for å sikre undersøkelsens pålitelighet. Kapittel 4 beskriver de funnene jeg har gjort i undersøkelsene mine. Først beskrives samfunnets forventninger til politiets kriminalitetsforebygging, deretter beskrives hvilken forskning som ligger til grunn for dette arbeidet. Så presenteres politiets kriminalitetsforebyggende praksis sett gjennom øynene på informantene. Til slutt i kapittelet skisserer jeg hvor Politihøgskolen står i dette spennet mellom politikk, vitenskap og praksis. Kapittel 5 inneholder en diskusjon om hva funnene betyr for kriminalitetsforebyggende politiarbeid. I kapittel 6 oppsummerer jeg hele oppgaven og kommer med noen tanker om temaer som krever mer undersøkelse. Jeg kommer også med noen konkrete forslag til endringer.
 • 12. 12 2 Oppgavens problemstilling I dette kapittelet gjør jeg rede for hva jeg skal undersøke i oppgaven. Jeg beskriver hvilke avgrensninger jeg har gjort og beskriver noen viktig begreper som er nødvendige for å lese oppgaven. Jeg presenterer også oppgavens problemstilling og hvilke forskningsspørsmål jeg har stilt meg for å svare på problemstillingen. 2.1 Avgrensning Når man skal skrive en oppgave av denne størrelsen er man nødt til å begrense seg noe i forhold til hva man skal skrive om. Formålet med en slik undersøkelse er å gå i dybden på en bestemt problemstilling, noe som gjør at andre temaer må velges bort. Denne oppgavens tema er politiets kriminalitetsforebyggende arbeid. Men jeg har ikke hatt mulighet til å gå inn på alle mulige former for kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Det betyr at enkelte deler av politiets kriminalitetsforebyggende arbeid ikke blir berørt i dette kapittelet som for eksempel forebygging av terrorisme (som er Politiets sikkerhetstjeneste sitt ansvarsområde) og forebygging av alvorlig økonomisk kriminalitet (som er Økokrim sitt ansvar). Det er politigeneralisten sitt arbeid som er i fokus når politiets kriminalitetsforebyggende arbeid beskrives. Oppgaven tar altså ikke for seg rene forebyggende avdelinger rundt om i politidistriktene. Politigeneralisten er representert ved 10 politistudenter som jobber på forskjellige tjenestesteder rundt om i Norge. Disse er intervjuet om sitt forhold til kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Informantene holder til på politistasjoner og lensmannskontorer av ulik størrelse, men ingen av dem var på en forebyggende avdeling da de ble intervjuet. Styringsdokumentene og forskningen gjelder for så vidt hele Norge, men politipraksisen jeg kan uttale meg om gjelder bare for de informantene jeg har intervjuet. Oppgaven omhandler bare et utvalg av norsk politi, jeg har ikke sett på andre lands politienheter. Men det har i noen grad vært naturlig å trekke inn forskning fra særlig våre naboland, Sverige og Danmark, for å supplere der tilsvarende forskning mangler i Norge og forskningen kan ha relevans for situasjonen for norsk politi. Jeg har valgt å se på tre forskjellige dimensjoner av politiets kriminalitetsforebygging. Den politiske som består av styringsdokumenter og instrukser. Her har jeg valgt å starte ved forrige politireform i år 2000. Jeg kunne gått lengre tilbake enn det i utvalget av politiske dokumenter, men de viktigste av de tidligere dokumentene er det vist til i de dokumentene jeg har analysert. Derfor mener jeg at jeg viser de viktigste dokumentene som regulerer politiets kriminalitetsforebygging i dag. Den vitenskapelige dimensjonen består av forskning på feltet.
 • 13. 13 Det er foretatt mye forskning på forebygging av kriminalitet både i Norge og i andre land. Jeg har forholdt meg til forskning rundt de forebyggingsstrategiene som styringsdokumentene spesifikt sier at politiet skal jobbe etter. Det finnes andre strategier for forebyggende arbeid også, men disse er ikke omhandlet i denne oppgaven. Innenfor den praktiske dimensjonen har jeg identifisert to måter å tenke kriminalitetsforebyggende virksomhet på. Den ene måten er den måten styringsdokumentene og ledende forskning definerer forebygging med fokus på proaktive virkemidler. Den andre måten er mer reaktiv i sin natur og handler om å forebygge gjennom straffesaksarbeid og straffer. 2.2 Begrepsavklaring Sentrale begreper innenfor kriminalitetsforebygging som de forskjellige strategiene norsk politi skal jobbe etter blir grundig beskrevet og diskutert i kapittel 4 og 5. To begreper ønsker jeg å redegjøre for allerede her, da de er viktige for forståelsen av oppgaven. Det første begrepet jeg ønsker å greie ut om er «politigeneralist». Grunnen til det er at jeg som jeg har skrevet i avgrensningen ønsker å undersøke hva «vanlig» politi gjør av kriminalitetsforebyggende arbeid. Det er nettopp politigeneralisten som er «vanlig» politi. Det er bestemt av Stortinget (St.meld. nr. 42, 2004-2005, s. 9) at politiet i Norge skal være generalister. Dette en ett av de 10 grunnprinsippene for norsk politi. Politistudentene som er informanter i oppgaven utdannes derfor til å bli politigeneralister. Det antas dermed at styringsdokumentene som gjelder for politiet som sådan også omhandler politigeneralisten. Det er da naturlig å finne ut av hva en politigeneralist egentlig er. Åsmund Birkeland ved politihøgskolen har skrevet om det og han sier dette om generalisten: «…en generalist er en som er spesielt dyktig når det gjelder generell kunnskap og generelle ferdigheter» (Helene I. Gundhus, Larsson, & Myhrer, s. 30). Kriminalitetsforebygging er en del av den generelle kunnskapen og ferdighetene en politiperson skal ha. Det står beskrevet i Politiloven hvor forebygging av kriminalitet er nevnt som en av politiets hovedoppgaver (Politiloven, 1995§ 1 og 2). De forskjellige typene av kriminalitetsforebyggende politiarbeid blir beskrevet nøye i kapittel 4, så jeg skal her nøye meg med en kort definisjon. Det er de metodene politiet benytter for å forebygge at kriminalitet skjer. Grunnlaget for metodene og hvordan politiet faktisk arbeider blir nærmere presentert i samme kapittel.
 • 14. 14 2.3 Oppgavens problemstilling Som nevnt over var utgangspunktet for interessen for temaet en forestilling om at studentene opplevde lite forebyggende politiarbeid i sitt praksisår. For å finne ut av om dette faktisk var tilfelle var det nødvendig å finne ut av hva politiet er ment å gjøre innenfor dette feltet – både ut fra et politisk ståsted og fra et politivitenskapelig ståsted. Det har vært en prosess hvor jeg stadig har tilegnet meg mer kunnskap som har bidratt til kursendringer underveis, noe som ikke er så uvanlig i arbeidet med problemstillinger. Jeg har hele tiden hatt politihøgskolens unike posisjon som politiutdanningsinstitusjon med meg i arbeidet med oppgaven og det har ledet meg fram til følgende problemstilling: Hvordan kan Politihøgskolen bedre bidra til at politiet oppfyller myndighetenes forventninger om kriminalitetsforebygging? For å kunne svare på dette, har jeg hatt følgende forskningsspørsmål  Hvilke forventninger har samfunnet til politiets kriminalitetsforebyggende arbeid?  Hvordan ser politiets kriminalitetsforebyggende arbeid ut i praksis?  Hva sier forskningen om hva som fungerer og ikke fungerer med tanke på politiets kriminalitetsforebyggende arbeid?  Hvordan ser Politihøgskolens utdanning innenfor kriminalitetsforebygging ut i dag?
 • 15. 15 3 Metode I dette kapittelet redegjør jeg for gjennomføringen av undersøkelsen. Jeg vil beskrive prosessen jeg har vært igjennom for å gjennomføre den og hvilket vitenskapelig ståsted som ligger til grunn for de forskningsmessige valgene jeg har gjort. Jeg vil også komme inn på forskningsetiske utfordringer knyttet til undersøkelsen. Det er også vesentlig å kunne se på sitt eget produkt i et fugleperspektiv (les: utfra vitenskapelige normer og verdier)for prøve å vurdere kvaliteten på det man har gjort. Det er en viktig del av dette kapittelet. 3.1 Kunnskap Det er vesensforskjell på hverdagskunnskap og forskningsbasert kunnskap (A. Johannessen, Christoffersen, & Tufte, 2010). Forskjellen består hovedsakelig i at hverdagskunnskap kan framstå som «synsing» som ofte låner sin autoritet utfra personen selv, mens forskningsbasert kunnskap kan etterprøves og til en viss grad gjenskapes av andre. Noen av utfordringene knyttet til hverdagskunnskapen beror på vår tendens til å generalisere ut fra enkelttilfeller, til selektiv observasjon og til å trekke forhastede slutninger. (A. Johannessen et al., 2010, s. 31). I hverdagen er dette nyttige strategier («tommelfingerregler») for den kunnskapen man trenger til hverdagslige gjøremål. Men som kunnskapsgrunnlag for å forstå fenomener mer inngående, og for å gjøre tvangsmessige inngrep i det offentliges navn, har hverdagskunnskapen sine mangler. Da trengs det en mer systematisk innsamling av data som bearbeides og analyseres på en slik måte at kunnskapen blir pålitelig. Reliabilitet og validitet er sentrale vitenskapelige normer som vi kommer tilbake til senere (se kapittel 3.4) Et forskningsprosjekt som f. eks en masteroppgave har gjerne som formål å beskrive fenomener og praksiser presist og velbegrunnet for slik å kunne frambringe mer kunnskap rundt disse. Når dette er formålet med en undersøkelse er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan kunnskap dannes og om kan stole på om denne kunnskapen er holdbar. Til dette trengs en form for epistemologi, det vil si en «teori om kunnskap» (Kvale, 2009, s. 66). I det følgende diskuteres generering av kunnskap og sannhetsbegrepet. Kunnskap om virkeligheten kan genereres på flere måter. I naturvitenskapen er forskningen rettet mot fenomener som forskeren må observere, være tilskuer til, mens i samfunnsvitenskapen er forskningen rettet mot et samfunn der forskeren uansett er deltaker på en eller annen måte (A. Johannessen et al., 2010; Skjervheim, 1996). Dette betyr at naturvitenskapens metoder ikke uten videre kan overføres på samfunnsvitenskap. Selv om man lenge hevdet at enhetsvitenskapen kunne brukes på alle forskningsoppgaver (Thue, 1997,
 • 16. 16 s. 168), er det nå allment akseptert at ulike undersøkelser krever ulike metoder. Kunnskap kan produseres gjennom relasjonen mellom mennesker, for eksempel gjennom intervjuer. Denne kunnskapen vil ikke kunne vises i form av tabeller eller grafer, men må vises gjennom en fortolkende beskrivelse av hva som kommer fram i situasjonen. Kvale nevner syv trekk ved denne formen for kunnskap, den er produsert, relasjonell, samtalebasert, kontekstuell, språklig, narrativ og pragmatisk (Kvale, 2009). Dette vil si at denne typen kunnskap vil være en fortolket beskrivelse av virkeligheten, ikke en nøytral sannhet. Dette leder igjen til en diskusjon rundt sannhetsbegrepet. Sannhet i hverdagslig forstand vil nok mange hevde at er når et fenomen blir beskrevet slik som det egentlig var. Dette kalles korrespondanseteorien. «Et utsagn er sant når det stemmer overens med faktum, og usant når det ikke gjør det» (Fjelland, 1999, s. 46) Denne måten å definere sannhet på er nært knyttet til naturvitenskapene (Olsvik, 2013, s. 38). Dette fordrer en etterprøvbarhet som kan være problematisk i samfunnsvitenskapen. En annen måte å tenke om sannhet på er «pragmatisme»; Sannhetsbegrep som ikke dreier seg om korrespondanse, men om å lykkes i praksis, gjennom for eksempel eksperimenter. Men også at noe er sant dersom det er nyttig å tro på det (Fjelland, 1999, s. 49). Ingen av disse sannhetsbegrepene er treffende for min undersøkelse. Det er mine informanters erfaringer knyttet til andre studieår jeg er ute etter, altså deres subjektive kunnskap. Det blir således ikke en objektiv sannhet med to streker under svaret. Det er viktig å være klar over at i samfunnsvitenskapelig forskning vil man ikke kunne få fram den rene og fulle sannhet. Det dreier seg om å se nye perspektiver, studere endringer i samfunnet, teste hypoteser omkring den kunnskapen vi mener er den mest pålitelige. Data utgjør uansett ikke «sannheten selv» (A. Johannessen et al., 2010, s. 42). I en kvalitativ undersøkelse vil det være vanskelig å si at noe er «sant» med to streker under svaret. Gjennom dokumentstudier, litteraturgjennomgang og 10 intervjuer har det kommet mye informasjon, mye også motstridende. Hvordan skal man forholde seg til det? Alle dokumenter, litteratur og intervjuer må analyseres og tolkes og på den måten får man fram en forståelse mer enn en sannhet. Utfordringen da ligger i at man ikke bare bekrefter ens forforståelse, men at man gjennom prosedyrene for fortolkning evner å la materialet tale for seg selv.
 • 17. 17 3.2 Metodisk tilnærming Det er to hovedretninger innenfor empirisk samfunnsvitenskapelig forskning; kvantitativ og kvalitativ metode. Her skal det kort gjøres rede for hovedtrekkene ved disse hovedretningene og hvorfor kvalitativ metode ble valgt for denne undersøkelsen. Kvantitative undersøkelser kjennetegnes ved at de vektlegger utbredelse og antall av et fenomen (A. Johannessen et al., 2010, s. 313). Den typiske kvantitative undersøkelsen er en survey, man sender ut et spørreskjema til et representativt utvalg av mennesker og analysen av svarene presenteres i tabeller og grafer. Dersom jeg hadde valgt en slik fremgangsmåte her, måtte jeg stilt andre spørsmål. Mitt fokus var imidlertid hvilken forståelse studentene har av forebyggende politiarbeid i sitt praksisår. For å få svar på det måtte jeg gå mer i dybden og ha mer fleksibilitet enn det en bred kvantitativ undersøkelse typisk har. «Kvalitative metoder søker å gå i dybden, og vektlegger betydning, mens kvantitative metoder vektlegger utbredelse og antall» (Thagaard, 2009, s. 17) Det var også en grunn til at jeg valgte en kvalitativ tilnærming i denne undersøkelsen. «Kvalitative metoder egner seg godt til studier av temaer som det er lite forskning på fra før»(Thagaard, 2009, s. 12). Dette feltet er det ikke forsket veldig mye på før. Det er gjort noen undersøkelser på hvordan studentene oppfatter veiledning i praksisåret (Dahl, 2009; Kristiansen, 2007) og det er forsket en del på forebyggende politiarbeid sin plass i politiet (Finstad, 2000; Helene I. Gundhus, 2009; Lie, 2011), men når det gjelder hvordan politistudentene forstår det kriminalitetsforebyggende politiarbeid i praksisåret, er det ikke gjort noe på det før. Som nevnt er det viktig at prosessen kvalitetssikres gjennom transparens og nøye beskrivelse (A. Johannessen et al., 2010, s. 80). I det følgende beskriver jeg derfor i detalj hvordan undersøkelsen ble gjennomført. 3.3 Forskningsprosessen Kvalitative undersøkelser gir gjerne stor fleksibilitet i forhold til gjennomføring av undersøkelsen (Tjora, 2012). Det er et stort spekter av måter å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse på. Klarhet og åpenhet rundt det metodiske er f. eks avgjørende for ikke å gå i bekreftelsesfella, og for å sette andre i stand til å kritisere meg for å ha gjort nettopp det. Dette er spesielt viktig i en kvalitativ undersøkelse da denne ikke nødvendigvis følger en fastlagt oppskrift.
 • 18. 18 Undersøkelsen min faller inn under det Tjora kaller en «casestudie» (Tjora, 2012, s. 35). Selv om jeg har valgt ut informanter basert på noen kriterier, er de først og fremst valgt ut fordi jeg vil undersøke kriminalitetsforebyggende politiarbeid sin posisjon i politiet. Dermed kan man si at det er «kriminalitetsforebyggende politiarbeid» som er min case. For å finne ut mer om den casen har jeg tre elementer i forskningsdesignet mitt, dokumentstudie, teorigjennomgang og kvalitative intervjuer. (1) Dokumentstudiet ble brukt for å prøve å finne ut hvilke føringer det faktisk er til politiets forebyggende arbeid. De dokumentene som er studert er offentlige dokumenter som lover, stortingsmeldinger, offentlige utredninger, strategidokumenter og handlingsplaner. Dette er ubestridte kilder som beskriver hvordan myndighetene ønsker at politiets forebygging skal være. For å sette disse styringsdokumentene inn i en kontekst studerer jeg deretter (2) forskning på de forebyggende strategiene som myndighetene har bestemt at politiet skal jobbe etter. På denne måten gis det en teoretisk mening til styringsdokumentene. Men dette er ikke nok. For å kunne si noe om politiet faktisk følger påleggene fra myndighetene må det også undersøkes hva som gjøres i politiet. Dette har jeg valgt å gjøre gjennom (3) intervjuer med politistudenter mot slutten av sitt andre studieår. Nedenfor kommer begrunnelse for valg av dette designet og hvilke fordeler og utfordringer det har. 3.3.1 Dokumentstudie Jeg har valgt å bruke dokumentstudie som et element av flere i forskningsdesignet mitt. Jeg bruker dokumentene for å få fram en vinkling på temaet som hverken teori eller intervjuer kan gi meg (Tjora, 2012, s. 166). Hvordan tenker så myndighetene at politiet skal jobbe kriminalitetsforebyggende? Svaret på dette spørsmålet har jeg funnet ved å studere styringsdokumenter fra flere instanser. Her kunne jeg gått langt bakover i tid, men det er ikke først og fremst den historiske utviklingen jeg er ute etter. Jeg ønsker å forstå hvordan myndighetene tenker om kriminalitetsforebyggende politiarbeid nå. Derfor tok jeg utgangspunkt i Politireform 2000 (St.meld. nr. 22, 2001). Dette var en reform som hadde som et av sine hovedmål at politiet skulle bli en mer effektiv forebygger. Samtidig danner den grunnlaget for den organiseringen politiet har i dag. På bakgrunn av Stortingsmeldingen om politireform 2000 gav Politidirektoratet (Pod) ut en strategiplan for forebyggende politiarbeid i 2002 (Politidirektoratet, 2002). Denne strategiplanen har vært svært viktig for hvordan norsk politi har tenkt rundt forebyggende politiarbeid. Derfor er den planen en viktig del av analysen min.
 • 19. 19 Deretter tok jeg for meg Stortingsmelding nr 42 for 2004-2005: Politiets rolle og oppgaver. Denne Stortingsmeldingen beskriver nettopp hvilken rolle politiet skal spille i samfunnet og hvilke oppgaver som tillegger politiet. Denne Stortingsmeldingen er et viktig grunnlagsdokument for å forstå hva myndighetene mener med kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Etter dette har det kommet mange handlingsplaner for forebyggende arbeid som ikke er rettet mot politiet alene, men hvor politiet er en aktør i det forebyggende arbeidet i samarbeid med andre samfunnsaktører. Disse planene er også tatt med i analysen der de tilfører noe nytt til politiets forebyggende arbeid. Som nevnt er det Politihøgskolen som har monopol på å utdanne politifolk i Norge. Politihøgskolen står dermed i en særstilling i forhold til å forvalte det politiske ønsket om at politiet skal drive kriminalitetsforebygging. Politihøgskolen skal gi politigeneralisten det faglige grunnlaget som trengs for å utføre denne delen av politiarbeidet. For å finne ut av hvordan Politihøgskolen gjør dette, har jeg også studert Politihøgskolens rammeplaner, fagplaner og pensum. Det er flere fordeler med å bruke dokumenter som datagrunnlag. Min tolkning av dem kan det selvfølgelig stilles spørsmål med, men som kilder står de fast. De gir også et tidsbilde som kan bidra til å forstå nåtiden på en bedre måte (Tjora, 2012, s. 169). Nåtiden beskrives i oppgaven min gjennom informantene i intervjuene. På den annen side kan utvalget av dokumenter diskuteres. De dokumentene jeg har valgt følger en logisk orden og sier alle noe om politiets kriminalitetsforebyggende arbeid. En annen ulempe med å bruke offentlige dokumenter er at de ofte er skrevet som instrukser eller strategidokumenter som sier noe om hvordan praksisen bør være, men ikke om praksisen faktisk er slik. Dermed vil ikke en dokumentstudie for å finne ut hvordan det står til med politiets forebyggende arbeid være nok. For å få et helhetlig bilde må man også undersøke praksisen. Dokumentene er lest og jeg har trukket ut det jeg mener er relevant ut fra min problemstilling. Noen av dokumentene skriver jeg hovedpoengene med mine egne ord, men fra andre dokumenter har jeg med større sitater for å vise hva som står der. 3.3.2 Teorigjennomgang Teorigjennomgangen er også en form for dokumentstudie. Jeg har valgt å trekke den ut som en egen del av forskningsdesignet fordi selv om teorigjennomgangen her er en oversiktsstudie av teoriene om forebyggende politiarbeid (Tjora, 2012, s. 166) har det også den hensikten at
 • 20. 20 den skal gjøre styringsdokumentene forståelig for praksisfeltet og dermed finne begreper som kan gjenkjennes i politipraksis. Min bakgrunn som lærer i kriminalitetsforebyggende politiarbeid ved Politihøgskolen og som student på modulen «Politiet i lokalsamfunnet» ved studiet Master i Politivitenskap ved Politihøgskolen har naturlig preget hvilken litteratur som er valgt til å kontekstualisere meningene i styringsdokumentene. Litteraturen er i hovedsak hentet fra disse studiene. Det er lagt vekt på litteratur som har et praktisk fokus da noe av formålet med oppgaven er å se på politiets forebyggende arbeid i praksis. 3.3.3 Intervju Observasjon og intervju er de to hovedmetodene man benytter for å samle inn data fra felten i en kvalitativ undersøkelse (Thagaard, 2009). Selv om observasjon «gir et særlig godt grunnlag for å få informasjon om personers handlinger og hvordan de forholder seg til hverandre.» (Thagaard, 2009, s. 62) er dette en svært ressurskrevende type undersøkelse som krever at man må være tilstede der informantene utfører det man skal forske på over tid. Hverken jobb- eller hjemmesituasjon tillot at denne metoden ble valgt. Dessuten forsøker jeg i denne delen av studien å finne ut av informantenes opplevelser og forståelse av forebyggende politiarbeid. Til dette er intervjuundersøkelser særlig velegnet (Thagaard, 2009, s. 61). Selv om det ideelt sett kunne vært spennende i det minste å supplere intervjuene med observasjon av informantene ville neppe merverdien kunne forsvare ressursbruken som ville vært nødvendig. Metodelitteraturen skiller mellom tre typer intervjuer; ustrukturert intervju, semi-strukturert intervju og strukturert intervju (A. Johannessen et al., 2010; Thagaard, 2009). Dette er et spørsmål om i hvor stor grad intervjuet er tilrettelagt på forhånd. I et ustrukturert intervju er ikke spørsmål og rekkefølgen av spørsmålene klarlagt på forhånd. Her er bare hovedtemaene bestemt. Fordelen med en slik tilnærming, er at det blir en uformell atmosfære hvor det kan være lettere for en informant å åpne seg og snakke. I tillegg vil en slik fremgangsmåte ivareta individualiteten til informanten og det vil være lettere å følge opp temaer som forskeren ikke hadde tenkt på (Thagaard, 2009, s. 89). Ulempen med en slik intervjuform er at det kan bli veldig vanskelig å sammenligne svarene fra flere informanter (A. Johannessen et al., 2010, s. 138). På den andre ytterligheten finner vi det strukturerte intervjuet. Her er alle spørsmål og rekkefølge bestemt på forhånd. Dette kan ligne på et spørreskjema i en kvantitativ undersøkelse, men den store forskjellen er at informanten står fritt til å utforme svarene selv.
 • 21. 21 Fordelen med denne fremgangsmåten er at det blir lettere å sammenligne i og med at alle informantene får de samme spørsmålene (Thagaard, 2009, s. 89). Ulempen er at man mister fleksibilitet (A. Johannessen et al., 2010, s. 138). Den tredje varianten, semistrukturert intervju forsøker å kombinere de to foregående intervjuformene slik at man kan dra nytte av fordelene med begge samtidig som man begrenser ulempene. Dette er den mest brukte metoden i kvalitative intervjuer (Thagaard, 2009, s. 89). Den refereres også til som «intervju basert på intervjuguide» (A. Johannessen et al., 2010, s. 138). Intervjuguiden skal sikre at man kommer innom de samme temaene i de forskjellige intervjuene, men samtidig åpner den for en fleksibilitet som det strukturerte intervjuet ikke har. Rekkefølgen på temaene er i utgangspunktet bestemt, men kan endres ut fra hvordan intervjuet forløper. Fordelen med denne metoden er at man får fleksibilitet i forhold til å følge informantens fortelling helt ut. Intervjuet er en samtale mellom forsker og informant og det er viktig for å få flest mulig opplysninger at informanten får snakke så uavbrutt som mulig slik at man ikke bryter tankerekkene til vedkommende. I denne oppgaven ble det valgt et semistrukturert intervju med en intervjuguide. Det var viktig å kunne sammenligne noe fra de forskjellige informantene samtidig som det også var viktig å få belyst noen temaer hos alle informantene. 3.3.3.1 Intervjuguide Intervjuguiden (se vedlegg 4) ble utformet slik at den skulle ivareta de temaene som var relevante å få med for mine forskningsspørsmål. Jeg brukte som sagt en semi-strukturert guide. Den hadde tre hovedtemaer; innledning, hvordan lærer informanten i B2 og forebygging. Innenfor hver kategori hadde jeg flere underpunkter som en hjelp til meg selv for å få med det viktigste. 3.3.3.2 Utvalg Jeg sendte epost 03.04.13 med informasjon om undersøkelsen og oppfordring til å være med på intervju til studenter som var plassert på tjenestesteder som hadde følgende kriterier for variasjon:  Type tjenestested: politistasjon, lensmannskontor,  Geografisk plassering: nord-sør-øst-vest I tillegg skulle det være mulig å komme seg til og fra med bil eller fly på en dag. Det vil altså si at jeg allerede her foretok en utvelgelse i forhold til hvor informantene mine kommer fra. Dette gjør igjen at man ikke kan trekke noen generelle konklusjoner ut fra datamaterialet, men det er heller ikke hovedhensikten med en kvalitativ undersøkelse. Det viktigste er å få en
 • 22. 22 bedre innsikt i studentenes hverdag. Jeg ønsket variasjon i hvor studentene hadde praksissted for på den måten å ivareta noe av forskjelligheten som er i norsk politi (NOU 2013:9 Politianalysen, 2013). Det er store forskjeller i både arbeidsmetoder og oppgaver om man jobber på et lite lensmannskontor eller en stor politistasjon i en stor by. Jeg hadde et ønske om å rekruttere mellom 14 og 16 informanter for å sikre meg god nok variasjon i tjenestesteder. Det var bare to som responderte på den første eposten og sa at de ønsket å være med på undersøkelsen. Jeg fikk ett negativt svar. Men det var generelt vanskelig å få studentene til å svare på epostene. Jeg purret derfor 3 ganger og etter hvert fikk jeg avtalt intervjuene jeg trengte. De fleste ble avtalt på forhånd, men på tre av tjenestestedene var det flere studenter til stede da jeg var der, enten fordi det var flere på jobb, eller fordi studentene i distriktet hadde samling og da fikk jeg flere informanter som følge av de var tilstede på samlingen. Tre av informantene ble rekruttert på denne måten. Da jeg hadde intervjuet 10 stykker, avsluttet jeg intervjuprosessen. Jeg kunne sikkert med fordel hatt flere informanter for å sikre den variasjonen jeg hadde sett for meg i forkant av datainnsamlingen. Men studentene begynte da å nærme seg slutten på sitt praksisår. Dermed ville det blitt enda vanskeligere å få tak i dem. Jeg kunne intervjuet dem da de kom tilbake på skolen i tredje klasse, men da ville de allerede fått en distanse til praksisfeltet og dessuten ville min rolle som lærer blitt enda vanskeligere å håndtere. Jeg hadde også stor nok variasjon i dataene til å kunne si noe om hvordan studentene opplevde kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Jeg anså derfor at jeg ikke trengte flere informanter for å belyse problemstillingen min. 3.3.3.3 Gjennomføring av intervjuene Alle intervjuene, bortsett fra ett ble gjennomført i det distriktet studentene var i praksis. Enten på tjenestestedet de studerte eller på hovedpolitistasjonen fordi det passet bedre for alle parter. Ett av intervjuene ble gjort på mitt kontor. Grunnen til at det ble gjennomført på mitt kontor, var at studenten ønsket det. For han var det mest praktisk å gjøre det ved Politihøgskolen. Fordelen med å gjøre det i omgivelser hvor studentene var kjente, var at de da sannsynligvis var mer komfortable med situasjonen. I og med at det var «deres» territorium, var det tanken at dette skulle bidra til å jevne ut det faktum at jeg er lærer på PHS i nettopp forebyggende politiarbeid. Forhåpentligvis har studentene på denne måten svart nærmere det de faktisk opplevde enn det de trodde at jeg ville høre. En ulempe ved å ha intervjuene i politidistriktet
 • 23. 23 hvor de var utplassert kan ha vært at de derfor følte lojalitet til distriktet og derfor gjorde situasjonen bedre enn den egentlig var. Under innledningen til intervjuene forklarte jeg grundig min rolle som masterstudent og forsker. I det å være forsker ligger det at alt som blir sagt i intervjusituasjonen er konfidensielt og skal kun brukes til forskning. Informantene fikk utlevert et informasjonsbrev hvor prosjektet var beskrevet og undertegnet på en samtykkeerklæring. Dette informasjonsskrivet og samtykkeerklæringen er lagt ved som vedlegg 1 til masteroppgaven. Jeg presiserte overfor informantene at jeg ikke hadde på meg mine andre hatter som politi og lærer. Det var viktig å understreke særlig det at jeg ikke var her som lærer og skolens representant og at jeg ikke forventet en spesiell type svar. Jeg forklarte for informantene at jeg var interessert i deres egne opplevelse uten at de skulle legge på noe filter. Jeg la også vekt på at informantenes anonymitet ville bli ivaretatt og at det de fortalte i forskningsintervjuet bare ville bli brukt til mitt forskningsprosjekt og at dataene ville bli slettet når prosjektet er ferdig. Inntrykket er at informantene skjønte dette og ikke la noe imellom da de fortalte. Intervjuene varte i rundt en time (pluss/minus et kvarter) og i stor grad var det informantene som snakket. Min rolle var først og fremst lyttende, men også spørrende der jeg ville ha utdyping og styrende i den forstand at jeg ville at informanten skulle snakke om de to hovedtemaene mine; læring og forebygging. Studentene er intervjuet på ett bestemt tidspunkt i andre studieår, nemlig mot slutten av året. De har altså tilegnet seg en viss erfaring fram til intervjusituasjonen og det betyr at svarene kunne blitt annerledes om jeg hadde intervjuet dem på et annet tidspunkt i praksisåret. Jeg kan si noe om hvordan de opplever kriminalitetsforebyggende politiarbeid på det bestemte tidspunktet i praksisåret. Jeg kan ikke si noe om utvikling over tid, og heller ikke noe om tiden etter intervjusituasjonen. Dette kalles en tverrsnittsundersøkelse (A. Johannessen et al., 2010, s. 74). 3.3.3.4 Analyse av intervjuene Analysen kan selvfølgelig være preget av at jeg har vært i samme situasjon som intervjuobjektene mine selv. Jeg er utdannet politi og har vært student i praksisåret selv, samtidig som jeg også har vært veileder og kan se den siden. Jeg har prøvd å være bevisst på dette og ikke legge mine egne erfaringer i tolkningene. Men at min ballast har betydning for hvordan jeg tolker funnene er åpenbart. Uansett hvor åpen og bevisst man er på å være nøytral og objektiv vil alltid ens egne erfaringer og kunnskap være en det av det man tolker ut fra.
 • 24. 24 Det først som ble gjort var at intervjuene ble transkribert tilnærmet ordrett. Dialekt-ord ble oversatt til bokmål, og typiske lyder som forekommer i en samtale (slik som «eeeeehh») ble ikke skrevet ned med mindre de hadde en betydning for forståelsen av utsagnet. Det vil si at allerede i transkriberingsfasen begynte fortolkningen av materialet. Når man skriver ned en tekst danner man seg ubevisst et inntrykk av innholdet som man tar med seg i den videre tolkingen av den. Tekster tolkes i vid forstand og omfatter også det som kommer fram i intervjuer og transkriberingen av dem: «Tolkningen av intervjutekster kan sees på som en dialog mellom forsker og tekst, hvor forskeren fokuserer på den mening teksten formidler» (Thagaard, 2009, s. 39). Jeg har valgt en form for temasentrert analyse av intervjuene (Thagaard, 2009, s. 172). Først leste jeg gjennom alle intervjuene en gang. Da dannet jeg meg noen hovedinntrykk som jeg skrev ned. Det ble da tydelig for meg at kategoriene jeg hadde valgt i intervjuguiden ble naturlige temaer å analysere rundt. Deretter leste jeg igjennom en gang til mer grundig og noterte viktige momenter knyttet til disse hovedtemaene. Jeg noterte sitater som både var typiske for informantene og sitater om skilte seg ut fra mengden. På denne måten viser jeg hele datamaterialet, både de funnene som bekrefter min forforståelse, men også de funnene som sier det motsatte. Etter at materialet var samlet i kategorier gikk jeg dypere inn i materialet for å finne mønstre i materialet, men også ting som skilte seg ut. Prosessen er i tråd med det Tjora (2012) kaller SDI: Stegvis-deduktiv induktiv metode (s. 175). Jeg har jobbet fra data fram mot en teori, det vil si at jeg har brukt dataene i intervjumaterialet mitt til å få en indikasjon om hvordan det står til med kriminalitetsforebyggende politiarbeid blant dem jeg har undersøkt. 3.4 Undersøkelsens kvalitet En undersøkelses kvalitet kan bedømmes ved å sjekke om andre som gjennomfører samme forskingsopplegg og får samme svar. Dette kalles reliabilitet eller pålitelighet (A. Johannessen et al., 2010, s. 198). Dette kan man forholdsvis enkelt gjøre ved kvantitative undersøkelser. Samme analysemetode skal gi samme svar. (Men det forutsetter også gjerne at samme populasjon spørres på samme tidspunkt.) Dette får man ikke til på samme måte i en kvalitativ undersøkelse slik som denne undersøkelsen. Grunnen til dette er at det i en slik undersøkelse skjer fortolkning av dataene underveis. Denne fortolkningen skjer i møtet mellom forsker og informant og når forskeren
 • 25. 25 analyserer dataene. Påliteligheten i en kvalitativ undersøkelse må derfor heller bedømmes utfra transparens i forskningsprosessen. Det er viktig å beskrive det man har gjort på en slik måte at det er etterprøvbart (A. Johannessen et al., 2010, s. 199). En annen forsker som gjennomfører det samme designet vil ikke få helt samme resultater, men det skal være mulig å gjennomføre undersøkelsen på samme måte. I kapittel 3.3 har jeg forsøkt å beskrive forskningsprosessen så nøyaktig som mulig slik at de som leser oppgaven skal kunne gå undersøkelsen min etter i sømmene. Videre er det viktig å vite om metoden man har brukt i undersøkelsen undersøker det den har tenkt å undersøke, altså om undersøkelsen er troverdig. Dette kan sjekkes ved f. eks metodetriangulering, altså at man bruker flere metoder i feltarbeidet. Alternativt/i tillegg kan man også tilbakeføre resultatene til informantene eller la andre kollegaer analysere samme datamaterialet (A. Johannessen et al., 2010, s. 199). I denne undersøkelsen har jeg ikke brukt verken metodetriangulering eller tilbakeført resultatene til informantene. Dette kan svekke troverdigheten ved min undersøkelse. For å motvirke denne svakheten har min veileder gått igjennom datamaterialet mitt. Det at han ikke har hatt noen innsigelser sikrer i noen grad troverdigheten. I tillegg har jeg har aktivt gått inn for å motbevise min forforståelse av temaet. Jeg har aktivt sett etter ting i datamaterialet som taler i en annen retning enn mitt utgangspunkt. Og der hvor det finnes er det også tydelig framhevet i oppgaven. For å oppsummere: Undersøkelsen min beveger seg på flere plan. Den praktiske dimensjonen har jeg undersøkt ved å intervjue ti politistudenter mot slutten av sitt praksisår, den politiske dimensjonen består av politiske dokumenter som gjelder hele etaten og i flere tilfeller også andre etater. Dette betyr at jeg innenfor den praktiske dimensjonen ikke kan si noe sikkert om hele politiet. Jeg kan bare si noe om de stedene jeg har intervjuet studenter fra. Og selv på de stedene er det bare studentenes oppfatning av hvordan virkeligheten er. Så jeg kan bare komme med eksempler på hvordan den praktiske dimensjonen ser ut. Jeg har ikke noe totalbilde av politiet i Norge. Når det er sagt kommer studentene inn i etaten med et friskt blikk og er opptatte av å tilegne seg mest mulig kunnskap i løpet av praksisperioden. De er også rekruttert utfra et ønske om bredde. Det finnes også forskning som støtter opp under mine funn og dermed har mine funn en relevans utover de ti informantene som er intervjuet (Finstad, 2000; Helene I. Gundhus, 2009; Holgersson & Knutsson, 2012).
 • 26. 26 3.5 Forskningsetiske refleksjoner Begrepet «forskningsetikk» viser til et mangfoldig sett av verdier, normer og institusjonelle ordninger som bidrar til å konstituere og regulere vitenskapelig virksomhet. Forskningsetikken er i siste instans en kodifisering av praktisert vitenskapsmoral. Den har altså sin basis i vitenskapelig allmennmoral, på tilsvarende måte som allmenn etikk har sin basis i samfunnets allmennmoral. (Kalleberg, 2006) Det å være en fagperson, lærer og samtidig forske på politiet kan innebære spesielle utfordringer. Politihøgskolen har utarbeidet en egen forskningsetisk veileder for å hjelpe forskere ved PHS å ta riktige valg i forskningsprosessen (Bjørgo & Myhrer, 2008). Denne har hjulpet meg i prosessen. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har utarbeidet retningslinjer som har ligget som overordnede føringer for meg i arbeidet med oppgaven. Jeg har etter beste evne forsøkt å forholde meg til disse. Det viktigste for meg har vært å ivareta informantenes krav om informert samtykke og konfidensialitet (Kalleberg, 2006). Dette har vært ekstra viktig i min undersøkelse fordi informantene er i en særstilling som studenter ute i praksis. Det å skulle fortelle om forhold på tjenestestedet kan være belastende dersom de forteller om ting som ikke er helt som det skal. Studentene er i en sårbar posisjon (Paulsen, 2009, s. 203-211) i praksisåret. De skal være lojale til flere kanter. For mange studenter oppleves praksisåret som en sammenhengende jobbsøknad. I tillegg til at de skal være lojale til sin praksisveileder, praksisansvarlig og nærmeste leder på tjenestestedet, skal de også være lojale til føringer fra Politihøgskolen i forhold til hva de skal lære. Da er det veldig viktig at de vet hva de går til når de stiller opp som informanter i undersøkelsen min samtidig som de kan være trygge på at deres anonymitet blir ivaretatt på en skikkelig måte. Det informerte samtykket ble ivaretatt ved at informasjonsmailen som ble sendt ut for at studentene kunne melde seg på intervju inneholdt opplysninger om hva undersøkelsen gikk ut på. Denne informasjonen ble også gjentatt muntlig før oppstarten av intervjuet. Informantene fikk tydelig vite at de når som helst kunne trekke seg fra å være med på undersøkelsen og garantier for at anonymitet blir ivaretatt. Studentene fikk utlevert et informasjonsskriv med en samtykkeerklæring ved oppstarten av intervjuet. Samtykkeerklæringen ligger vedlagt oppgaven. Min posisjon i intervjusituasjonen bød også på etiske utfordringer som det er viktig å reflektere rundt. Selv om jeg intervjuet studentene i kraft av min rolle som masterstudent,
 • 27. 27 visste de også at jeg er lærer i kriminalitetsforebyggende politiarbeid ved Politihøgskolen. Og at de dermed kunne risikere å få meg som lærer når de skulle ha det faget i tredje klasse. Denne asymmetrien var jeg veldig bevisst på i intervjusituasjonen. Jeg brukte god tid på å forklare at jeg ønsket deres ærlige, usminkede svar og at det de sa ikke på noen måte kunne bli brukt mot dem senere. Jeg prøvde etter beste evne å forsikre informantene om at jeg kun var der som forsker og at de andre hattene mine var lagt bort. Jeg kan jo ikke være sikker, men åpenhenten i svarene antyder at jeg til en viss grad må ha lyktes. Det er langt fra bare «politisk korrekte» svar jeg fikk, og det forteller meg at informantene var trygge i situasjonen og så på meg som en de kunne si det som det var til.
 • 28. 28 4 Politiets kriminalitetsforebygging – 4 dimensjoner I dette kapittelet presenterer jeg datamaterialet mitt. Jeg starter kapittelet med å vise hva myndighetene mener med kriminalitetsforebyggende politiarbeid og hvilke ansvarsområder politiet har innenfor dette feltet. Dette gjøres ved at jeg presenterer styringsdokumenter som er aktuelle for denne typen politiarbeid. Dette er en del av dokumentanalysen min, og det som kommer fram her refererer jeg til som «den politiske dimensjonen». Deretter viser jeg hvilke teorier den politiske dimensjonen er tuftet på. Den delen av kapittelet er en oppsummering av de teoriene som finnes rundt de måtene det er forventet at politiet i Norge skal jobbe forebyggende på. Dette kaller jeg «den vitenskapelige dimensjonen». Deretter presenterer jeg dataene fra de kvalitative intervjuene mine. Dette er «den praktiske dimensjonen» av kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Til slutt i kapittelet presenterer jeg hvordan Politihøgskolen i sine utdanninger ivaretar kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Denne delen utgjør den «utdanningsmessige dimensjonen». 4.1 Politisk dimensjon Politiet og også politiets kriminalitetsforebygging er underlagt politisk styring. Politiet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er myndighetenes maktapparat. Det er derfor viktig å vite hva myndighetene faktisk mener at politiet skal gjøre. Her vil jeg forsøke å samle de viktigste styringsdokumentene som omhandler politiets kriminalitetsforebygging og trekke ut betydningen av dem. I Politilovens § 2 nr 2 som omhandler politiets oppgaver er en av politiets viktigste oppgaver i samfunnet å forebygge: «politiet skal forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet» (Politiloven, 1995). Kriminalitetsforebyggende politiarbeid er altså ikke noe politiet kan velge bort. I politiinstruksen står det også tydelig at «I ethvert tilfelle gjør politiet best nytte for seg hvis det på forhånd lykkes i å forebygge eller avverge lovbrudd eller ordensforstyrrelser.» (Politiinstruksen, 1990, § 2.1 andre avsnitt). Dette er tydelige tegn fra lovgiver om at forebygging av kriminalitet og ordensforstyrrelser skal være høyt prioritert i politiets arbeid. Den forrige store reformen i politiet var politireform 2000. Bakgrunnen for denne reformen var et behov for å se på organiseringen av politiet basert på samfunnsendringer og kriminalitetsutviklingen (St.meld. nr. 22, 2001, s. 3). Et av hovedformålene med reformen skulle være å få en mer effektiv forebygging og kriminalitetsbekjempelse (St.meld. nr. 22,
 • 29. 29 2001, s. 4). Stortingsmeldingen slår fast at: «Forebygging av kriminalitet skal inngå som en del av all politivirksomhet» (St.meld. nr. 22, 2001, s. 48), min uthevning. Stortingsmeldingen fremhever viktigheten av nærpolitiet for å støtte opp under forebygging og problemorientert politiarbeid og at kriminalitetsforebygging skal skje i nært samarbeid med andre etater. Meldingen hevder også at rask iretteføring av straffbare forhold er god forebygging med tanke på å hindre tilbakefall til kriminell virksomhet. Et av de beste politimessige tiltakene for å hindre tilbakefall, er en rask og prioritert straffesaksavvikling kombinert med tiltak egnet for å hindre ny kriminalitet. Det er et mål å møte førstegangslovbryteren med en straffereaksjon som tydeliggjør konsekvensene og gir samtidig muligheter for rehabilitering. Brede tiltakskjeder der hjem, skole, barnevern, konfliktråd og lokale frivillige tiltak engasjeres, har en god forebyggende effekt mot tilbakefall (St.meld. nr. 22, 2001, s. 48). Som man ser framhever denne meldingen to strategier, eller to «spor» i kriminalitetsbekjempelsen: På den ene siden opererer man med et forebyggende spor (eller proaktivt spor som man gjerne benevner det i litteraturen), på den andre siden et rettshåndhevende spor (straffesporet) som i sin natur er reaktivt. Med proaktiv forebygging menes de tiltak som settes inn for å forhindre at et lovbrudd finner sted, altså før handlingen, mens reaktiv forebygging er de tiltakene som settes inn for å forhindre at det begås gjentatte lovbrudd – altså etter handlingen. Meldingen nevner, som man ser av sitatet over, det rettshåndhevende sporet som et av de beste politimessige tiltakene. Begge disse sporene vil bli presentert og diskutert i dette og det neste kapittelet. I 2002 utgav Politidirektoratet en strategiplan for forebyggende politiarbeid. Denne strategiplanen medførte et paradigmeskifte i hvordan politiet så på kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Fra å være en spesialistoppgave med fokus på barn og unge, skulle kriminalitetsforebygging nå være en del av alt politiarbeid. Dette var allerede slått fast i stortingsmeldingen om politireform 2000, men det var først med strategiplanen for forebyggende politiarbeid at dette skulle omgjøres til praktisk politiarbeid. Planen søkte å implementere flere av temaene fra stortingsmeldingen om politireformen. Strategiplanen understreker stortingsmeldingens poeng om at kriminalitetsforebyggende arbeid skal gjelde for alle i politiet: «Politiets mål er å redusere kriminaliteten og øke tryggheten. Strategien for å oppnå dette er å involvere alle ansatte i politiet i et helhetlig, kriminalitetsforebyggende arbeid» (Politidirektoratet, 2002, s. 5). Her ser man at det er et
 • 30. 30 uttalt mål for Politidirektoratet at kriminalitetsforebyggende politiarbeid ikke skal være for noen få spesialister, men at det er noe alle i politiet skal ha fokus på. Denne strategiplanen bruker mye plass på nettopp dette; at kriminalitetsforebyggende politiarbeid skal være en integrert del av alle politigjøremål. Måten politiet skal få til dette på, er ved å innføre såkalt «Problemorientert politiarbeid» som arbeidsmåte (Politidirektoratet, 2002, s. 5). Problemorientert politiarbeid (POP) er en arbeidsmåte som gjør at politiet innretter seg for å løse de problemene som måtte oppstå. Dette er en reaktiv forebygging som har som mål å hindre gjentatte hendelser. Dette er en form for analytisk politiarbeid hvor hendelsene kartlegges og analyseres for deretter å kunne sette inn riktig tiltak for å løse problemet. Til slutt skal hele prosessen evalueres. POP beskrives mer inngående i kapittel 4.2.2. Planen kan tolkes slik at den definerer forebygging som «alt». Som man ser på figur 1 plasserer Politidirektoratet alle politiaktiviteter i firkanter under en tidsakse hvor man har lovbruddet på midten. Politiet skal forebygge før handlingen, etterforske og iretteføre for å forebygge gjentatte lovbrudd. Figur 1 – Forebyggingskjeden,(Politidirektoratet, 2002, s. 10) Det at Politidirektoratet her går inn sier at alt politiet gjør skal ha en forebyggende tanke i seg kan også forstås dithen at alt politiarbeid er forebygging. På den måten blir begrepet veldig utvannet og vanskelig å gripe tak i. Hva er så da forskjellen på tradisjonelt politiarbeid og kriminalitetsforebyggende politiarbeid? I noen grad forsøker Pod i strategiplanen å definere hva som er forebyggende politiarbeid og slik unngå problemet med at forebygging er alt. Planen bruker mye tid på å definere de ulike måtene å tenke kriminalitetsforebyggende
 • 31. 31 politiarbeid på. Den fremstår nærmest som en «lærebok» i kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Dette gjør nok denne planen vanskelig tilgjengelig for politigeneralisten. Her er det mange begreper som skal på plass på kort tid og mange arbeidsprosesser som også skal beskrives. Strategiplanen definerer altså forebyggende politiarbeid slik direktoratet mener at det skal være. Den sier også noe om hvordan politiet skal arbeide på dette feltet. Som nevnt skal problemorientert politiarbeid være hovedtilnærmingsmåten. Og politiet skal bruke følgende tre forebyggende strategier for å gjennomføre dette; Situasjonsorientert forebygging, personorientert forebygging og lokalorientert forebygging (Politidirektoratet, 2002, s. 16, 17) Dette er tre strategier som er svært forskjellige i både teorigrunnlag og praktisk gjennomføring for politiet. Senere i kapittelet vil det bli gjort nærmere rede for det teoretiske grunnlaget for disse og hvordan de kan arte seg i praktisk politiarbeid. Strategiplanen påpeker også at det er Politihøgskolen som skal stå for grunnutdanningen på dette området gjennom det treårige bachelorstudiet (Politidirektoratet, 2002, s. 26). Det er viktig å legge merke til at mens Stortingsmelding 22 fremhever det rettshåndhevende sporet som et av de beste polititiltakene for å hindre tilbakefall, nevner ikke strategiplanen for forebygging dette i det hele tatt. Det har etter det ikke kommet noen ny strategiplan spesifikt for forebyggende politiarbeid, men forebyggende strategier er lagt inn i generelle strategiplaner fra Politidirektoratet. Politiets strategi 2010-2015 et den foreløpig siste strategiske planen for politiet. Her har Politidirektoratet samlet alle politigjøremål i en plan. Kriminalitetsforebygging er i denne planen også nevnt som en viktig oppgave for politiet. Denne strategiplanen er helt annerledes bygget opp enn planen fra 2002-2005. I Politiets strategi 2010-2015 er det listet opp 3 strategiske satsningsområder: 1) samling om kjerneoppgavene, 2) trygghet og tillit og 3) ressursbruk. Hver av satsningsområdene har et mål og noen kulepunkter som beskriver hvordan man skal nå målet, samt en begrunnelse på hvorfor det er viktig. Om politiets kjerneoppgaver har Politidirektoratet følgende målsetning for politiet:
 • 32. 32 Mål Konsentrasjon om og utvikling av politiets kriminalitetsforebyggende og kriminalitetsbekjempende oppgaver.  Utvikle gode kriminalitetsanalyser basert på nasjonal og internasjonal informasjon  Utvikle effektive løsninger for bekjempelse av distriktsovergripende og internasjonalt grenseoverskridende kriminalitet.  Videreutvikle problemorientert politiarbeid i alle politidistrikter og særorganer  Utvikle effektive samhandlingsløsninger med andre aktører og tjenesteytere (Politidirektoratet, 2009, s. 4) Målet for denne strategiplanen er altså å videreutvikle de to sporene forebygging og bekjemping av kriminalitet. Problemorientert politiarbeid skal fremdeles være en viktig metode for å nå målet. Kriminalitetsforebygging er her definert som en av politiets kjerneoppgaver på lik linje med kriminalitetsbekjempelse. Men hvordan politiet skal jobbe forebyggende sier denne strategien lite om. Her skiller den seg vesentlig fra strategiplanen for 2002-2005. I 2004-2005 kom Stortingsmelding 42 «Politiets rolle og oppgaver». I denne stortingsmeldingen legges det til grunn at de idémessige grunnlaget til den norske nærpolitimodellen skal videreføres (St.meld. nr. 42, 2004-2005, s. 56). Nærpolitimodellen beskrives gjennom de 10 grunnprinsippene for norsk politi (St.meld. nr. 42, 2004-2005). Jeg har her valgt å gjengi grunnprinsippene med den begrunnelsen som denne stortingsmeldingen har for prinsippene i sin helhet fordi de danner selve grunnlaget for hva slags politi Norge skal ha: Prinsipp Begrunnelse 1. Politiet skal avspeile samfunnets idealer. Politiet skal avspeile demokratiske og humanistiske idealer, i tråd med vår samfunnsform og vårt styresett. 2. Politiet skal ha et sivilt preg. Sivilt preg er først og fremst det motsatte av militært preg, og går særlig på politiets oppgaver, metodebruk og opptreden. Det sivile preg styrkes dersom politiets oppgaver ikke ensidig går ut på å bekjempe kriminalitet. Politiets sivile preg åpner for et fruktbart samspill med publikum, og er dermed en forutsetning for at politiet skal kunne bekjempe kriminaliteten. 3. Vi skal ha et enhetspoliti. Begrepet enhetspoliti betyr at politioppgavene er samlet innenfor en og samme organisasjon i motsetning til en politiordning som bygger på spesialpoliti av
 • 33. 33 ulike slag. Prinsippet forhindrer sektortenkning, og gjør det lettere å foreta en avveiet prioritering mellom oppgavene. Prinsippet om enhetspoliti må føre til at man ikke utstyrer andre forvaltningsmyndigheter med politi- eller påtalemyndighet. 4. Politiet skal være desentralisert. Politiet skal ha mange og spredte tjenestesteder. Politiet bør være tilstede i lokalsamfunnet, enten dette er en mindre landkommune eller bydel i en større by. Et desentralisert politi, vil i likhet med det sivile preg, åpne for samspill mellom politiet og befolkningen. 5. Politimannen skal være en generalist. Prinsippet om at polititjenestemenn skal være generalist, er en følge av ønsket om et desentralisert politi. Skal tjenestemenn betjene et lite distrikt, er det nødvendig å være generalist. En konsekvens av generalistprinsippet er at spesialenheter bare bør opprettes når det er tvingende nødvendig for å skape eller ta vare på ekspertise. Generalisten skal være hovedaktøren. 6. Politiet skal virke i samspill med publikum. Publikum er politiets viktigste ressurs, og samspillet med publikum bør være selve hovedstrategien. Samspillet politi – publikum går i korthet ut på samarbeid om løsningen av daglige problemer. Hjelp til selvhjelp i kriminalitetsforebyggende øyemed er ett eksempel. Publikumsbistand til politiet i samband med konkrete saker er et annet. 7. Politiet skal være integrert i lokalsamfunnet. Mellom politiet og lokalsamfunnet eksisterer både formelle og uformelle bånd, som til sammen utgjør det som kalles integrasjon. Integrasjon er, likesom desentralisering og sivilt preg, med på å skape grunnlaget for samspill mellom politi og publikum. Prinsippet om integrasjon må ikke strekkes for langt. Politiets profesjonelle integritet krever av og til en viss avstand til det som skjer i lokalmiljøet. Det er svært viktig at politimannen bevarer sin fulle uavhengighet av alle grupper og enkeltpersoner. 8. Politiet skal ha bred rekruttering. Det tjener demokratiet at politiets tjenestemenn og kvinner har bred sosial bakgrunn. Det er gunstig for den praktiske samhandling mellom politi og publikum, og det styrker samfunnets tillit til politiet. Politiet bør derfor rekrutteres fra hele landet, alle sosiale lag og gjenspeile samfunnet med hensyn til kjønn, livserfaring,
 • 34. 34 yrkesbakgrunn og utdanning. Politiets sammensetning bør vise mangfoldet i vårt samfunn. Ønsket om representativitet må ikke gå foran kravet til skikkethet. Hovedmålet ved rekruttering må være å finne frem til de som er best egnet for yrket. 9. Politiet skal prioritere mellom sine oppgaver og legge hovedvekten på forebyggende virksomhet. Politiet bør selv foreta en overveiet og begrunnet prioritering mellom sine oppgaver. Prioritering er ikke først og fremst et spørsmål om innbyrdes rangering av lovbruddstyper. Det største problemet består i å velge strategi i polititjenesten. Politiet bør legge hovedvekten på forebyggende ordenstjeneste, med sikte på å forebygge straffbare anslag mot den alminnelige fred, orden og sikkerhet. Ingen andre kan påta seg denne oppgaven. 10. Politiet skal være underlagt effektiv kontroll fra samfunnets side. Kontroll med politiet er et av rettsstatens grunnprinsipper. Politiet skal være underlagt politisk, sosial og formell kontroll. Den beste garanti mot maktmisbruk og overtramp ligger i politiets selvkontroll, basert på yrkesetiske normer og en høy yrkesmoral. Derfor har polititjenestemennenes holdninger og yrkeskultur stor betydning. Figur 2 - De 10 grunnprinsippene (St.meld. nr. 42, 2004-2005, s. 9, 10) Disse 10 grunnprinsippene danner som sagt selve grunnlaget for det norske politiet og i følge utvalget som skrev denne stortingsmeldingen vil et politi som legger grunnprinsippene til grunn ha disse kjennetegnene:  små enheter,  liten grad av arbeidsdeling,  flerfoldighet av oppgaver,  et minimum av maktbruk,  nært samarbeid med publikum,  integrasjon i lokalsamfunnet,  representativitet,  forebygging som hovedmål og  yrkesmoral som grunnlag for kontroll (St.meld. nr. 42, 2004-2005, s. 10) Dette beskriver stortingsmeldingen som «nærpolitiet» (St.meld. nr. 42, 2004-2005, s. 10).
 • 35. 35 I denne stortingsmeldingen trekkes forebygging av kriminalitet fram som hovedmålet med polititjenesten. Dette er et klart og tydelig signal om at kriminalitetsforebyggende politiarbeid skal prioriteres. Stortingsmeldingen sier at det er et hovedmål for politiet å bekjempe kriminalitet og at dette gjøres gjennom to strategier; en forebyggende strategi og en «etterfølgende» strategi. Den forebyggende strategien handler om å hindre at straffbare forhold blir begått og den etterfølgende handler om straffesakskjeden (etterforskning, påtale, dom, straffegjennomføring) (St.meld. nr. 42, 2004-2005, s. 37). Når det gjelder den forebyggende virksomheten slår stortingsmeldingen fast at det skal være problemorientert politiarbeid som skal være den førende metoden. Kriminalitetsforebyggende politiarbeid skal skje gjennom situasjonsorientert, lokalorientert og personorientert forebygging og det skal skje i samarbeid med andre aktører. Stortingsmeldingen har også med en evaluering av den forrige politireformen (politireform 2000) og sier at den reformen ikke har bidratt til å dreie polititjenesten mer i forebyggende retning selv om det var en av målsetningene med den reformen (St.meld. nr. 42, 2004-2005, s. 53). Her kommer det altså tydelig fram at myndighetene har hatt et ønske om å dreie politiets virksomhet i en forebyggende retning uten at de har lykkes med det. Etter denne stortingsmeldingen har det kommet flere handlingsplaner fra departementet om kriminalitetsforebygging, i 2009 og 2013. Her skal det kort gjøres rede for hovedtrekkene i disse handlingsplanene. I 2009 kom det en sektorovergripende strategi fra regjeringen for forebygging (Felleskap trygghet utjevning, 2009). Denne omhandler forebygging på mange områder i samfunnet, fra helse til ulykker, men også et eget tema om kriminalitetsforebygging. Kriminalitetsforebygging er her en liten del av det store forebyggingsfeltet. Men strategien peker på en del punkter som viser tilbake til Stortingsmelding 42 (2004-2005). Politiet må være lokalt forankret og forebyggende arbeid skal bestå av både proaktive og reaktive strategier (Felleskap trygghet utjevning, 2009, s. 28) I tillegg sies det også her at politiet må ha en kunnskapsbasert tilnærming til sin forebyggende virksomhet. Dette betyr at god vilje ikke er nok, men at det må arbeides systematisk og på bakgrunn av kunnskap. Her er det ikke egen erfaring og magefølelse alene som skal danne grunnlaget for kunnskapen, man må også innhente kunnskap utover det. Det legges også stor vekt på at politiet må samarbeide med andre i sitt kriminalitetsforebyggende arbeid, og da særlig vekt på SLT (Samordning av Lokale Kriminalitetsforebyggende Tiltak) og Politiråd. Rapporten kommer med mange tiltak
 • 36. 36 for å fremme forebyggende arbeid og på det kriminalitetsforebyggende området foreslår den blant annet at Politiråd og SLT skal videreutvikles og styrkes (Felleskap trygghet utjevning, 2009, s. 48). Rapporten fremmer også fire tiltak for politiet spesielt, der tre av tiltakene er på et overordnet nivå (styrke det lokalt forankrede politiet, utvikle måleparametre og styrke kunnskapsbasert tilnærming) mens det siste tiltaket er veldig konkret: utvide og videreutvikle bruk av bekymringssamtalen (Felleskap trygghet utjevning, 2009, s. 49). Det første tiltaket som nevnes er «Styrke det lokalt forankrede politiet og politiets samarbeid med andre etater». Her vektlegges lokalkunnskap som en viktig faktor for å drive kriminalitetsforebyggende arbeid. Den kunnskapen som politiet har skal videreformidles til politiet samarbeidspartnere, særlig fremhevet er politirådene. Det fremheves også at politiets evne til å lede og delta i tverretatlig samarbeid må styrkes. Det neste tiltaket er «Videreutvikle og styrke måleparametere for politiets forebyggende arbeid». Dette settes i denne strategiplanen opp mot saksbehandlingstid og oppklaringsprosent som har vært måleparametere over lang tid i det rettshåndhevende sporet. Planen etterspør gode måleparametere innenfor det kriminalitetsforebyggende og trygghetsskapende politiarbeidet. «Styrke politiets kunnskapsbaserte tilnærming» er det neste tiltaket. Her fremheves at kriminalitetsanalyser er et viktig grunnlag for å finne gode tiltak for å forebygge kriminalitet. Derfor sier denne planen at analysefunksjonen i politiet må videreutvikles og styrkes. Det siste tiltaket er «Utvide og videreutvikle politiets bruk av bekymringssamtalen». I motsetning til de tre andre tiltakene, omhandler dette en konkret metode som alle politifolk i prinsippet kan gjøre. Selv om det i denne planen står at den skal utvides og videreutvikles, som metode slik jeg tolker det, er det at den er omtalt her et tydelig tegn fra myndighetene om at dette er noe myndighetene ønsker at politiet skal benytte mer. Ut fra denne strategiplanen kom regjeringen samme år med en handlingsplan som het «Gode krefter». Hovedmålsettingen med denne planen var å utvikle en helhetlig kriminalpolitikk med fokus på forebygging (Gode krefter, 2009, s. 7). Handlingsplanen har tre hovedvirkemidler for å forebygge kriminalitet; kunnskapsforankring, tidlig intervensjon og samarbeid. Ut fra disse virkemidlene listes det opp 35 kriminalitetsforebyggende tiltak. Tiltakene er gruppert ut fra virkemidlene. Innenfor kunnskapsforankringen er tiltak 6 spesielt rettet mot politiet. Det handler om å få til en bedre måte å måle politiets forebyggende arbeid på (Gode krefter, 2009, s. 46). Dette er en videreføring av strategiplanen fra 2009. Det er
 • 37. 37 faktisk ordrett den samme ordlyden. Forskjellen er at frasen om trygghet er tatt bort og at tiltaket har fått en ansvarlig, nemlig Justisdepartementet. Når det gjelder tidlig intervensjon er tiltak 18 spesielt rettet mot politiet og omhandler videreutvikling av bekymringssamtalen. Dette er også en videreføring av strategiplanen for forebygging. Justisdepartementet har også fått ansvaret for dette tiltaket og det har gitt seg utslag i en ny veileder for bekymringssamtalen som ble utgitt av politidirektoratet i 2011(Politidirektoratet, 2011). Innenfor virkemiddelet samarbeid er det først og fremst Politiråd og SLT som er omhandlet og som søkes styrket. Igjen ser man at tiltakene er en blanding av overordnede og detaljerte virkemidler. Regjeringen kom med en ny handlingsplan for forebygging av kriminalitet i 2013 som etterfølger den over nevnte «Gode krefter». Her slås det igjen fast at forebygging av kriminalitet er viktig i samfunnet: Forebygging av kriminalitet er en sentral samfunnsoppgave. Redusert kriminalitet sparer samfunnet for store økonomisk kostnader og betydelige menneskelige lidelser. Satsing på forebygging er således en investering i en bedre fremtid. (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 9) Handlingsplanen retter særlig fokus på å jobbe forebyggende med barn og unge (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 9), selv om den også sier at man skal ha en bred tilnærming til forebyggingsfeltet. Handlingsplanen er delt inn i tre hovedområder;  tidlig innsats mot barn og unge  kunnskap og samarbeid  strafferettslige reaksjoner på mindreåriges lovbrudd i et kriminalitetsforebyggende perspektiv Innenfor temaet tidlig innsats slår handlingsplanen fast at politiet har en særskilt rolle i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Kriminalitetsforebyggende arbeid skal være en hovedprioritet for politiet. Arbeidet skal være kunnskapsbasert, lokalt forankret, og foregå i nært samspill med relevante samarbeidspartnere(Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 22).
 • 38. 38 Dette er målsetninger som har vært gjennomgående i alle de dokumentene jeg har gjennomgått. Det som er nytt i denne planen er at særlig innenfor området med tidlig intervensjon fremheves spesialistfunksjoner i politiets forebyggende arbeid. I dette arbeidet er det avgjørende med faste kontaktpersoner med forebyggendekompetanse i politiet. Dagens ordning med en forebyggende koordinator i hvert politidistrikt bør videreutvikles. Det helhetlige forebyggende politiarbeidet må sikres høy kvalitet gjennom spisskompetanse innen forebyggende metode i tett samarbeid med politiets analysefunksjon (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 22) Jeg tolker dette slik at myndighetene ønsker å heve politiets forebyggerkompetanse gjennom å styrke fagmiljøet i politidistriktene. Jeg tror ikke at dette bryter med tidligere føringer om at forebyggende politiarbeid skal være en del av all polititjeneste. Jeg tolker dette som en forståelse av at kriminalitetsforebyggende politiarbeid er et fagfelt som trenger koordinering og fagpersoner (spesialister) som generalisten kan støtte seg på. Denne planen fremhever også at politiets kriminalitetsforebyggende arbeid er både på det proaktive og reaktive nivået og at problemorientert politiarbeid skal være politiets foretrukne metode. Når det gjelder politiets virkemidler innenfor temaet tidlig intervensjon peker planen på at samarbeid med andre etater er svært viktig for å lykkes. Særlig barnevernstjenesten blir nevnt som en viktig samarbeidspartner. Bekymringssamtalen nevnes også her som et viktig virkemiddel for å forebygge fremtidige klovbrudd blant barn og unge (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 23). Handlingsplanen inneholder 15 tiltak som skal bidra til å forebygge kriminalitet blant barn og unge. Jeg vil spesielt påpeke de som omhandler politiet. Det første tiltaket omhandler ny strategiplan for forebyggende politiarbeid. I 2002 ga Politidirektoratet ut Strategiplan for forebyggende politiarbeid 2002-2005. Denne har blitt videreført og vært gjeldende også for årene etter 2005. Politidirektoratet skal utarbeide en ny revidert strategiplan som skal gjelde for en fireårsperiode. Strategien skal utarbeides i nær tilknytning til ny strategi for etterretning og analyse (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 35). Tiltak to omhandler bekymringssamtalen:
 • 39. 39 Kunnskapen om bekymringssamtalen skal styrkes både gjennom økt vektlegging i politiutdanningen, samt gjennom kompetanseheving i politidistriktene. På sikt er ambisjonen å gjennomføre en evaluering av denne formen for samtalemetodikk i politiet. Det skal sikres en enhetlig registrering av bekymringssamtaler i alle politidistrikter. Registreringen må videre være i henhold til den nye politiregisterloven med tilhørende forskrift. Politiregisterforskriften er under utarbeidelse i Justis- og beredskapsdepartementet. Det tas sikte på at loven med tilhørende forskrift skal tre i kraft innen utgangen av 2013(Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 35). Tiltak fem omhandler rusforebyggende arbeid i skolen: … Ordningen med bruk av hund i politiets rusforebyggende arbeid i skolen skal evalueres, hvor det legges vekt på å avdekke utilsiktede konsekvenser. Det skal vurderes i hvilken grad dette har forebyggende verdi sett i forhold til tiltakets inngripen. Reservasjonsretten skal også utredes.(Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 35, 36) Tiltak 11 omhandler forebygging av lovbrudd via digitale medier: … Fra politiets side er det behov for å heve kunnskapsnivået om negativ atferd og lovbrudd via digitale medier for å kunne forebygge bedre. Det må utarbeides en analyse som skal ligge til grunn ved valg av forebyggende tiltak. Politiet vil forøvrig bidra gjennom å fokusere på hva som er brudd på loven mht. aktivitet på nett, både gjennom den daglige kontakten med barn og unge samt i tverrfaglig samarbeid med skole og andre relevante aktører.(Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 37) Tiltak 12 omhandler hvordan politiet skal følge opp ofre for kriminalitet via noe som kalles trygghetsprogrammet. Dette kan man lese mer om i Camilla Giske sin masteravhandling i politivitenskap (Giske, 2014). Innenfor temaet «Kunnskap og samarbeid» er det kunnskapsbasert politiarbeid og problemorientert politiarbeid som nevnes som viktige strategier for å forebygge kriminalitet. For å realisere potensialet i problemorientert politiarbeid som arbeidsmetode er man helt avhengig av kunnskap om kriminaliteten og dens sammenhenger. Politiets arbeid
 • 40. 40 må derfor forankres i strategiske analyser av kriminaliteten og de omkringliggende faktorene som påvirker denne. Strategiske analyser er nødvendig på ulike nivåer i politiorganisasjonen og må ta hensyn til utviklingstrekk på flere nivåer (internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt) (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 39). Igjen blir det påpekt viktigheten av samarbeid med andre aktører både for å innhente informasjon til analyse og for å dele innholdet i analysene. «Gitt erkjennelsen av at politiet ikke alene sitter på de forebyggende virkemidlene, er det nødvendig at denne kunnskapen deles med de aktørene som sammen med politiet kan bidra til å finne løsninger» (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 40). Kommunen blir nevnt som en viktig samarbeidspartner og da særlig via Politiråd og SLT (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 41). Det er 11tiltak som handlingsplanen legger opp til under temaet «Kunnskap og samarbeid». Jeg vil nevne 2 av de spesielt. Tiltak 16 som går på å styrke undervisningen om forebygging på Politihøgskolen. Her kommer det tydelig fram at Politihøgskolen har et særskilt ansvar for å styrke kompetansen til politiet om kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Undervisningen om forebygging skal styrkes på Politihøgskolen (PHS). Dette gjelder både i alle de tre trinnene i grunnutdanningen, og gjennom tilbud om videre- og etterutdanning. Det er behov for å styrke kompetansen om politiets forebyggende rolle gjennom kunnskapsbasert politiarbeid og gjennom tidlig forebygging med barn og unge, samt å øke kompetansen om tilgjengelige forebyggende verktøy og arbeidet til samarbeidende tjenester (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 45). Tiltak 19 som omhandler deling av erfaring, kunnskap og kompetanse Politiets arbeid skal være kunnskapsbasert. Det må derfor sikres rutiner for systematisering og deling av erfaring, kunnskap og kompetanse om analyser, metoder, strategier og tiltak i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Fagportalen KO:DE skal brukes som verktøy, sett i sammenheng med styringsverktøyet PSV, etterretningssystemet Indicia og politiets intranettløsning. I tillegg skal det trekkes veksler på ressurser ved Politihøgskolen (PHS).(Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013, s. 46)
 • 41. 41 Handlingsplanen tillegger Politihøgskolen en stor del av ansvaret for økt kunnskap om kriminalitetsforebyggende politiarbeid i etaten. Det siste temaet som denne rapporten omhandler er «Strafferettslige reaksjoner på mindreåriges lovbrudd i et kriminalitetsforebyggende perspektiv». Et viktig poeng i dette kapittelet i handlingsplanen er at straffer må skreddersys til den enkelte lovbryter. Da vil de kunne ha en kriminalitetsforebyggende effekt på individnivå. Planen fremhever også konfliktrådenes funksjon i disse skreddersydde straffene. Gjennom det som kalles gjenopprettende prosesser skal det legges til rette for at lovbryteren skal kunne ansvarliggjøres for på den måten å kunne endre atferd. Men gjenopprettende prosesser menes det i denne sammenhengen: «I en gjenopprettende prosess samarbeider flest mulig av de som er berørt av et lovbrudd eller en konflikt om hvordan virkningene av lovbruddet eller konflikten skal håndteres. Dette brukes både i straffesaker og i sivile konflikter, som for eksempel ulike nabokonflikter. Partene har selv ansvar for å finne en løsning og komme frem til en avtale.» (Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, 2013). Oppfølgingsteam og ungdomsstraff er nevnt som viktig virkemidler for å hindre tilbakefall blant ungdom. Det er fem tiltak knyttet til dette temaet og det eneste hvor politiet har et ansvar, er tiltak 30 som omhandler barn i politiarrest. 22.7 2011 skjedde det en tragisk terrorhandling i Regjeringskvartalet og på Utøya som gjorde at politiet i etterkant fikk mye søkelys på seg. Blant annet kom det en rapport fra 22.juli kommisjonen som kritiserte politiet for ikke å være i stand til å håndtere hendelser av den størrelsen (NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen, 2012). I denne rapporten ble det også pekt på at politiet og resten av hjelpeapparatet hadde feilet i å forebygge at denne hendelsen fant sted, men dette poenget utgjorde ikke noen vesentlig del av rapporten. I kjølvannet av denne rapporten igjen, kom Politianalysen i 2013. Politianalysen er en grundig gjennomgang av oppgaveporteføljen og ressurssituasjonen til norsk politi og sier en del interessant om kriminalitetsforebyggende politiarbeid. Først og fremst fokuserer politianalysen på politiets kjerneoppgaver og mener at politiet må konsentrere seg mer om disse (NOU 2013:9 Politianalysen, 2013). I politianalysen slås det fast at politiets kjerneoppgaver er: opprettholde alminnelig orden, forebygge og forhindre straffbare handlinger, beskytte borgerne og deres lovlydige virksomhet, etterforske og straffeforfølge lovbrudd (NOU 2013:9 Politianalysen, 2013, s. 26). Som man ser er forebygging av kriminalitet en av kjerneoppgavene til politiet også i framtida. Når utvalget
 • 42. 42 har målt og telt hvor mange som driver med forebygging rundt omkring i Norge, er antallet stillinger som er dedikert til forebygging i mange distrikter svært få. Utvalget mener at et såkalt robust politidistrikt må ha 7 stillinger dedikert til forebyggende arbeid. Disse stillingene skal ha et særlig ansvar for samarbeid med andre etater og kriminalitetsforebyggende metoder (NOU 2013:9 Politianalysen, 2013, s. 107). Gitt det tallet er det bare 8 av dagens 27 distrikter som oppfyller kravet. Flere politidistrikter har bare en og noen har ingen i det hele tatt (NOU 2013:9 Politianalysen, 2013, s. 110). At kriminalitetsforebygging er en viktig del av politiets oppgaver kommer tydelig fram i alle styringsdokumenter. I politireform 2000 var det et av hovedmålene med reformen at politiet skulle bli mer effektive til å forebygge. Med strategiplanen for forebygging som Politidirektoratet utgav i 2002 kom det føringer på hvordan politiets kriminalitetsforebygging skulle gjøres. Hovedtrekkene i denne planen har blitt videreført i senere planer. Det har ikke kommet noen senere planer fra politidirektoratet om kriminalitetsforebyggende politiarbeid spesifikt. Men hovedtrekkene har blitt videreført i planer fra departementsnivå. For å oppsummere den politiske dimensjonen så er det noen ting som fremstår som viktig:  politiet skal forebygge kriminalitet  alt politiarbeid kan være forebyggende  problemorientert politiarbeid skal være hovedmetoden  kriminalitetsforebygging er en generalistoppgave  politiet skal forebygge i to spor – proaktivt og reaktivt  forebygging blant barn og unge skal prioriteres Dette er hva myndighetene ønsker at kriminalitetsforebyggende politiarbeid skal være. Før jeg ser på hva som faktisk skjer i praksis, om det er sammenheng mellom føringer og praksis, skal jeg se nærmere på hva forskningen sier om de ulike kriminalitetsforebyggende strategiene som myndighetene har bestemt at politiet skal følge. Dette kaller jeg den vitenskapelige dimensjonen. 4.2 Vitenskapelig dimensjon Som vist den politiske dimensjonen i kapittel 4.1 er kriminalitetsforebyggende politiarbeid en viktig og høyt prioritert del av politiets arbeid sett fra myndighetenes side. Det er derfor viktig med en god definisjon slik at hele politietaten har samme forståelse av begrepet. Som nevnt over har politidirektoratet en definisjon av dette i sin strategiplan for forebygging. Det er også flere måter man kan tenke seg at politiet jobber forebyggende på. I dette kapittelet skal det

Related Documents