Zarządzamy wierzytelnościami transportowymi
Jak bezpiecznie współpracować
w transporcie?
Praktyczne wskazówki dla zawiera...
Zweryfikuj kontrahenta
Zweryfikuj kontrahenta
Możesz to zrobić poprzez:
Dostępne rejestry:
• GUS - wszystkie formy prawne
• CEIDG - działalność ...
Sprawdź zapisy w treści
umowy przewozu
Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu
Nieterminowe dostarczenie dokumentów
“Dokumenty wymagające zwrotu, w tym list prz...
Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu
Opóźnienie w dostawie towaru w przewozie międzynarodowym
“W przypadku nieterminow...
Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu
Brak kontaktu z kierowcą
“Obowiązek raportowania o pozycji auta co 2 godziny na n...
Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu
Zakaz konkurencji w umowie przewozu
• “Zleceniobiorca nie podejmuje w żadnym wypad...
Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu
Warunki zapłaty przewoźnego
• “Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć oryginał...
Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu
Inne przykłady
• “Zakaz kontaktowania się bezpośrednio z załadowcą lub rozładowcą...
Sprawdź treść listu
przewozowego
Sprawdź treść listu przewozowego
Wymagane pola
dane nadawcy i odbiorcy
miejsce przyjęcia i dostawy towaru
określenie rodz...
Sprawdź treść listu przewozowego
Podpis przewoźnika
Odmowa załadunku lub rozładunku - zadbaj o wpis osoby uprawnionej
O...
Zadbaj o dokumentację
Zadbaj o dokumentację
Wysyłaj dokumenty/faktury przesyłką poleconą
Poproś o potwierdzenie dostarczenia przez odbiorcę (e...
Uważaj na przedawnienie!
Uważaj na przedawnienie
Kodeks cywilny
Art. 792. KC Roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od ...
Statystyki
Kwota przedawnionych wierzytelności to 20 mln zł w ciągu ostatnich 3 lat.
Suma wierzytelności zgłoszonych prze...
Statystyki
Wielu przewoźników nie zwraca uwagi na terminy płatności, dlaczego?
Nie chcą naciskać stałych klientów/zleceni...
Jak bezpiecznie współpracować w transporcie?
of 20

Jak bezpiecznie współpracować w transporcie?

Praktyczne wskazówki dla zawierających umowę przewozu.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Jak bezpiecznie współpracować w transporcie?

 • 1. Zarządzamy wierzytelnościami transportowymi Jak bezpiecznie współpracować w transporcie? Praktyczne wskazówki dla zawierających umowę przewozu.
 • 2. Zweryfikuj kontrahenta
 • 3. Zweryfikuj kontrahenta Możesz to zrobić poprzez: Dostępne rejestry: • GUS - wszystkie formy prawne • CEIDG - działalność gospodarcza • MS - KRS - spółki prawa handlowego • Biuro ds. Transportu Międzynarodowego GITD - licencje międzynarodowe Fora branżowe System Trans.eu Sprawdź czy kontrahent, z którym negocjujesz warunki umowy będzie zobowiązany do zapłaty przewoźnego?
 • 4. Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu
 • 5. Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu Nieterminowe dostarczenie dokumentów “Dokumenty wymagające zwrotu, w tym list przewozowy, powinny być zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1-5 dni od dostawy. W przypadku niezwrócenia dokumentów w tym terminie, przewoźnik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto dostarczonego towaru.”
 • 6. Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu Opóźnienie w dostawie towaru w przewozie międzynarodowym “W przypadku nieterminowego podstawienia samochodu pod załadunek lub nieterminowej dostawy towaru zastrzegamy sobie prawo do naliczenia kary umownej do 500 EURO za każdy dzień opóźnienia.”
 • 7. Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu Brak kontaktu z kierowcą “Obowiązek raportowania o pozycji auta co 2 godziny na numer spedytora podany w zleceniu spedycyjnym. Brak raportu każdorazowo powoduje zmniejszenie frachtu o 50 EURO.”
 • 8. Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu Zakaz konkurencji w umowie przewozu • “Zleceniobiorca nie podejmuje w żadnym wypadku i w żadnym czasie, bezpośrednich lub pośrednich kontaktów albo prób takich kontaktów, w jakiejkolwiek formie, z podmiotem obsługiwanym przez zleceniodawcę pod rygorem nałożenia na zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 30000 EUR.” • “Zleceniobiorca zobowiązany jest do nieoferowania swoich usług transportowych, spedycyjnych załadowcy, odbiorcy oraz innym osobom trzecim przez okres 24 m-cy od daty podjęcia zlecenia, pod rygorem kary w wysokości 100 000 PLN na rzecz spółki X.” • “Zakaz konkurencji obowiązuje przez 2 lata od daty ostatniej usługi przewozu wykonanej przez przewoźnika dla firmy X. Wynagrodzenie dla przewoźnika za klauzule zakazu konkurencji wynosi 50 euro wliczone w cenę frachtu niniejszego zlecenia.”
 • 9. Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu Warunki zapłaty przewoźnego • “Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć oryginały dokumentów w terminie 7 dni od daty rozładunku w transporcie krajowym i 14 dni w transporcie międzynarodowym pod rygorem obniżenia stawki frachtu o 30% lub wydłużenie terminu płatności do 120 dni roboczych.” • “Strony uzgadniają 60-dniowy termin płatności liczony od końca miesiąca kalendarzowego w którym zostały przesłane wymagane dokumenty.” • “Fakturę należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi transportowej w przeciwnym wypadku termin płatności może się wydłużyć do 20 dni oraz fracht może zostać obniżony o 90%.”
 • 10. Sprawdź zapisy w treści umowy przewozu Inne przykłady • “Zakaz kontaktowania się bezpośrednio z załadowcą lub rozładowcą bez pisemnej zgody zleceniodawcy (spedytora), w przypadku nie dostosowania się do tego punktu firma będzie karana kwotą 300 EURO.” • “Istnieje możliwość zmiany miejsca rozładunku (do 100 km) w cenie frachtu.” • “Przewoźnik ma prawo zgłosić w czasie 15 minut od chwili wysłania przez Zleceniodawcę, wskazówki co do wykonania zlecenia. Strony ustalają, że nie są one wiążące dla Zleceniodawcy. Przewoźnik przyjmuje zasady zlecenia do realizacji bez zastrzeżeń i akceptuje wszystkie jego warunki.”
 • 11. Sprawdź treść listu przewozowego
 • 12. Sprawdź treść listu przewozowego Wymagane pola dane nadawcy i odbiorcy miejsce przyjęcia i dostawy towaru określenie rodzaju towaru, sposobu opakowania, ilości sztuk i wagi towaru Porównaj dane w liście z treścią zlecenia W razie różnic zaczekaj na pisemne instrukcje Wpisuj zastrzeżenia w treści listu Zgodnie z art. 8.2 CMR w przypadku braku zastrzeżeń ze strony przewoźnika istnieje domniemanie, że towar i jego opakowanie były widocznie w dobrym stanie w chwili przyjęcia przez przewoźnika i że ilość sztuk, jak również ich cechy i numery były zgodne z oświadczeniami w liście przewozowym.
 • 13. Sprawdź treść listu przewozowego Podpis przewoźnika Odmowa załadunku lub rozładunku - zadbaj o wpis osoby uprawnionej Oświadczenie o stosowaniu przepisów Konwencji CMR Niniejszy przewóz podlega postanowieniom konwencji o umowie międzynarodowej przewozu drogowego towarów (CMR) bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę.
 • 14. Zadbaj o dokumentację
 • 15. Zadbaj o dokumentację Wysyłaj dokumenty/faktury przesyłką poleconą Poproś o potwierdzenie dostarczenia przez odbiorcę (e-mail, komunikator itp) Zachowaj potwierdzenie odbioru - właściwie obliczysz termin płatności Zrób kopie dokumentów, które odsyłasz do zleceniodawcy
 • 16. Uważaj na przedawnienie!
 • 17. Uważaj na przedawnienie Kodeks cywilny Art. 792. KC Roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona. Prawo przewozowe Art. 77. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku. Konwencja CMR Art. 32. 1. Roszczenia, które mogą wyniknąć z przewozów podlegających niniejszej Konwencji, przedawniają się po upływie jednego roku. Jednak w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa, które według prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem, termin przedawnienia wynosi trzy lata.
 • 18. Statystyki Kwota przedawnionych wierzytelności to 20 mln zł w ciągu ostatnich 3 lat. Suma wierzytelności zgłoszonych przez polskie firmy do TRANSINKASSO w postaci zleceń windykacyjnych.
 • 19. Statystyki Wielu przewoźników nie zwraca uwagi na terminy płatności, dlaczego? Nie chcą naciskać stałych klientów/zleceniodawców Bagatelizują istnienie długów (małe kwoty) Są przekonani o tym, że to praktyka powszechna w branży - wszyscy to robią (wydłużają terminy, nie płacą…)

Related Documents