ภญ.ศุภานันท ปงเจริญกิจกุล
โรคภูมิแพโรคภูมิแพมีหลายโรค เกิดขึ้นไดหลายระบบ1. เกิดขึ้นในระบบการหายใจ : น้ํามูกไหล จาม คันจมูก คัดจมูก (คน ทั่วไปมั...
ยารักษาโรคภูมิแพ• ยาแกแพ (Antihistamine)• Nasal decongestant• Steroid• Immunotherapy
ยาแกแพ (Antihistamine)• ยาที่มีใชกันอยางกวางขวางในการรักษาโรคที่เกี่ยวของกับ หลั่งของสารฮีสตามีน (Histamine-related...
รุนที่ 1 (First generation)• ตัวยาผานตัวกลางของระบบเลือดและสมองไดดี• มีฤทธิ์ขางเคียงตอระบบประสาทสมองสวนกลาง• มึนงง ซ...
รุนที่ 1 (First generation)มึน ซึม งวง ปากแหง คอแหง
รุนที่ 2 (Second generation)• ยากลุมนี้ไดพัฒนาเพื่อแกจุดดอยของยาในกลุมที่ 1 โดยมีจุดเดน 3 ประการคือ – ไมงวง อา...
รุนที่ 3 (Third generation)• หลีกเลี่ยงปญหาเกี่ยวกับการเมตาโบลิซึ่ม (metabolism) ที่ ตับ โดยไดพัฒนาในรูปแอคทิฟ (active...
• ขอแนะนําในการใชยา - ยาในรุนที่ 1 ใหระวังในการใชรวมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาท สวนกลาง เพราะจะทําใหมีอาการงวงม...
ยาพนจมูก (nasal spray)• กําจัดน้ํามูกออกจากจมูกใหหมด (ถามี)• เขยาขวดยา นั่งตัวตรงเอนศีรษะไปดานหลังเล็กนอย หุบปาก• เป...
nasal sprayNasal decongestant corticosteroid
Nasal decongestant• ยาพนบรรเทาอาการคัดจมูก• ใชเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกเปนครั้งคราวเมื่อจําเปน• ใชเมื่อเวลามีอาการคัดจม...
corticosteroid• ตองใชอยางสม่ําเสมอ ทุกวัน ตามแพทยสั่ง• ถาลืมพนยาใหพนยาทันทีที่นึกได แตถานึกขึ้นไดในเวลาใกลเคี...
ยาพนจมูกกลุม corticosteroidชวยลดการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก
ยาพนรักษาหอบหืด• แบงตามชนิดของยาพน มี 3 ชนิด – Metered-Dose Inhalers[MDI] – Dry Powder Inhaler [DPI] – การใชเครื่อ...
Metered-Dose Inhaler [MDI]ยาบรรเทาอาการ
Dry Powder Inhalerยาควบคุมอาการ
ยาควบคุมอาการ ตองพนทุกวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมอาการหอบหืด
Thank You For YourAttention
• http://pharm.kku.ac.th/thaiv/pharmpractice/e ent/lesson/multimedia/nasalspray.htm (วิธีการใชยาพนจมูก) http://www.you...
Pompea2
Pompea2
Pompea2
Pompea2
of 24

Pompea2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pompea2

 • 1. ภญ.ศุภานันท ปงเจริญกิจกุล
 • 2. โรคภูมิแพโรคภูมิแพมีหลายโรค เกิดขึ้นไดหลายระบบ1. เกิดขึ้นในระบบการหายใจ : น้ํามูกไหล จาม คันจมูก คัดจมูก (คน ทั่วไปมักเรียกโรคแพอากาศ)2. เกิดขึ้นที่ผิวหนัง เชน อาการลมพิษ หรือผื่นภูมิแพในเด็ก หรือผื่นแพ จากการสัมผัส สาเหตุใหญของลมพิษมักเปนอาหารและยา3. เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหาร ไดแก อาการปวดทอง อาเจียน ทองรวง สาเหตุสวนใหญเกิดจากการแพอาหาร4. เกิดขึ้นในหลายระบบและรุนแรง ผูปวยบางรายมีอาการแพมาก อาจมี อาการเกิดขึ้นในทุกระบบ เชน หอบ ลมพิษ ช็อค
 • 3. ยารักษาโรคภูมิแพ• ยาแกแพ (Antihistamine)• Nasal decongestant• Steroid• Immunotherapy
 • 4. ยาแกแพ (Antihistamine)• ยาที่มีใชกันอยางกวางขวางในการรักษาโรคที่เกี่ยวของกับ หลั่งของสารฮีสตามีน (Histamine-related disease) โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรคภูมิแพ (Allergic disorders) และโรคผิวหนัง (Dermatology disease)• ปจจุบันมี 3 รุน – รุนที่ 1 (First generation) - งวงนอน – รุนที่ 2 (Second generation) ไมงวงนอน – รุนที่ 3 (Third generation)
 • 5. รุนที่ 1 (First generation)• ตัวยาผานตัวกลางของระบบเลือดและสมองไดดี• มีฤทธิ์ขางเคียงตอระบบประสาทสมองสวนกลาง• มึนงง ซึม งวงนอน ไมสดชื่น คอแหง ปากแหง ทองผูก ปสสาวะลําบาก• Chlopheniramine, Hydroxyzine , Brompheniramine , Dimenhydrinate
 • 6. รุนที่ 1 (First generation)มึน ซึม งวง ปากแหง คอแหง
 • 7. รุนที่ 2 (Second generation)• ยากลุมนี้ไดพัฒนาเพื่อแกจุดดอยของยาในกลุมที่ 1 โดยมีจุดเดน 3 ประการคือ – ไมงวง อาการปากแหง คอแหง ทองผูก ปสสาวะลําบากเกิดไดนอยลง – ออกฤทธิ์นานกวา 12 ชั่วโมง จนถึงหลายวัน – ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกับ receptor ตอฮีสตามีน ทําใหได ผลการรักษาดีกวากลุมแรก• Loratadine
 • 8. รุนที่ 3 (Third generation)• หลีกเลี่ยงปญหาเกี่ยวกับการเมตาโบลิซึ่ม (metabolism) ที่ ตับ โดยไดพัฒนาในรูปแอคทิฟ (active) เลย จึงไมมีผลตอหัวใจ• Fexofenadine / Cetirizine
 • 9. • ขอแนะนําในการใชยา - ยาในรุนที่ 1 ใหระวังในการใชรวมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาท สวนกลาง เพราะจะทําใหมีอาการงวงมากขึ้น ไดแกยานอนหลับ ยา ระงับประสาท และพวก Alcohol - ยาในรุนที่ 2 ใหระวังการใชยารวมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเมตาโบลิ ซึ่มของตับ ซึ่งมีผลเสี่ยงตอการทํางานของหัวใจ ควรหลีกเลี่ยงการใชยา รวมกับ Macrolides / Azoles group รวมไปถึงยา เกี่ยวกับโรคหัวใจ - ยาในรุนที่ 3 เปนยากลุมที่ไมมีปญหาเหมือนรุน 1 และ 2 แตจะมี ปญหาในเรื่องราคายาที่มีราคาคอนขางสูง
 • 10. ยาพนจมูก (nasal spray)• กําจัดน้ํามูกออกจากจมูกใหหมด (ถามี)• เขยาขวดยา นั่งตัวตรงเอนศีรษะไปดานหลังเล็กนอย หุบปาก• เปดฝาขวดยาออก แลวสอดปลายที่พนยาเขาไปในรูจมูก ใชนิ้วมืออีกขางกดรูจมูก ขางที่เหลือ• สูดหายใจเขาพรอมกับกดที่พนยาเขาจมูก• กลั้นหายใจ 2-3 นาที• พนยาในจมูกอีกขางดวยวิธีเดียวกัน• เช็ดทําความสะอาดที่ปลายพน ปดฝา และเก็บใหเรียบรอย• การใชยาพนจมูก อาจทําใหรูสึกถึงรสขมของยาไดเพราะชองจมูกกับลําคอมีทาง ติดตอถึงกัน
 • 11. nasal sprayNasal decongestant corticosteroid
 • 12. Nasal decongestant• ยาพนบรรเทาอาการคัดจมูก• ใชเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกเปนครั้งคราวเมื่อจําเปน• ใชเมื่อเวลามีอาการคัดจมูกเทานั้น
 • 13. corticosteroid• ตองใชอยางสม่ําเสมอ ทุกวัน ตามแพทยสั่ง• ถาลืมพนยาใหพนยาทันทีที่นึกได แตถานึกขึ้นไดในเวลาใกลเคียงกับ เวลาที่จะพนยาครั้งตอไป ใหพนยาของครั้งตอไปไดเลย โดยไมตองเพิ่ม ขนาดยาเปน 2 เทา• ไมควรหยุดยา ลดขนาดยา หรือเพิ่มขนาดยาเอง โดยไมไดปรึกษาแพทย
 • 14. ยาพนจมูกกลุม corticosteroidชวยลดการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก
 • 15. ยาพนรักษาหอบหืด• แบงตามชนิดของยาพน มี 3 ชนิด – Metered-Dose Inhalers[MDI] – Dry Powder Inhaler [DPI] – การใชเครื่องพนชนิด Diskus• แบงเปนยาควบคุมอาการและบรรเทาอาการ – ยาควบคุมอาการ : corticosteroid – ยาบรรเทาอาการ : ventolin , berodual etc.
 • 16. Metered-Dose Inhaler [MDI]ยาบรรเทาอาการ
 • 17. Dry Powder Inhalerยาควบคุมอาการ
 • 18. ยาควบคุมอาการ ตองพนทุกวันอยางสม่ําเสมอ เพื่อควบคุมอาการหอบหืด
 • 19. Thank You For YourAttention
 • 20. • http://pharm.kku.ac.th/thaiv/pharmpractice/e ent/lesson/multimedia/nasalspray.htm (วิธีการใชยาพนจมูก) http://www.youtube.com/watch?v=_V9TrenSDac

Related Documents