แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 6 อนุกรมอนันต์
1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ถ้า ลาดับ na ลู่เข้า แล้วอนุกรม n
n 1
a


 ลู่เ...
6. ผลบวกของอนุกรมอนันต์ 2 3 4
1 2 2 3 3 4 4 5
...
3 3 3 3
   
    มีค่าเท่ากับข้อต่อไปนี้
1. 3
4
2. 5
4
3. 7
4
4. ...
of 2

Pretest6

Pretest6
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pretest6

  • 1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องที่ 6 อนุกรมอนันต์ 1. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ถ้า ลาดับ na ลู่เข้า แล้วอนุกรม n n 1 a    ลู่เข้า ข. ถ้าอนุกรม n n 1 a    ลู่เข้า แล้ว อนุกรม n n n 1 a 1 2          ลู่เข้า ข้อใดต่อไปนี้จริง 1. ก. ถูก และ ข. ถูก 2. ก. ถูก และ ข. ผิด 3. ก. ผิด และ ข. ถูก 4. ผิด และ ข. ผิด 2. 3 3 n 3n 12n 27n ... 3n 1 8 27 ... nlim             มีค่าเท่าใด 3. กาหนดให้  na เป็นลาดับของจานวนจริง โดยที่ 1a 1 และ n n 1a 1 a   และ n 5 na a 5   สาหรับ n 1,2,3,.. แล้วค่าของ  k n n 1 1 a 6 k nlim            เท่ากับเท่าใด 4. n เมื่อ n เป็นจานวนคู่ ถ้า na  2n เมื่อ n เป็นจานวนคี่ แล้ว 40 k n 1 a   มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 860 2. 1060 3. 1080 4. 1240 5. 1440 5. กาหนดให้ nE เป็นวงรีที่มีสมการเป็น 2 2 2 2 n n x y 1 a b   โดยที่ na  n2b 0 เมื่อ n 1,2,3,... ถ้า 1a  2 และ จุดยอดของวงรี nE เป็นจุดโฟกัสของวงรี n 1E  ทุก n 2 แล้ว n n 1 a    มีค่า เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 6 4 3 2. 8 4 3 3. 10 4 3 4. 15 5. 17
  • 2. 6. ผลบวกของอนุกรมอนันต์ 2 3 4 1 2 2 3 3 4 4 5 ... 3 3 3 3         มีค่าเท่ากับข้อต่อไปนี้ 1. 3 4 2. 5 4 3. 7 4 4. 9 4 5. 11 4 7. จงหาค่าของอนุกรม 1 1 1 1 ... 1 2 1 23 1 2 3 4           8. ถ้า c เป็นจานวนจริง     n 13 2 3 n 2 n n 1 23cn n cn 32n 1 lim           แล้ว c มีค่าเท่าใด 9. ผลบวกของอนุกรม 2 n 1 1 n 4     เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 1 4 2. 25 12 3. 25 48 4. หาค่าไม่ได้ 10. ถ้า    10 n 2 2 x n 1 n 1 y      โดยที่ x และ y เป็นจานวนเต็มซึ่ง ห.ร.ม. ของ x และ y เท่ากับ 1 แล้ว x y เท่ากับเท่าไร 1. 17 2. 19 3. 21 4. 23 11. พิจารณาอนุกรม 1 1 1 1 ... 2 6 12 20     ข้อใดถูกต้อง 1. เป็นอนุกรมลู่เข้า มีผลบวกเท่ากับ 0.5 2. เป็นอนุกรมลู่เข้า มีผลบวกเท่ากับ 1 3. เป็นอนุกรมลู่เข้า มีผลบวกเท่ากับ 1.5 4. เป็นอนุกรมลู่ออก 12. 6 3 n 1 n  มากกว่า  5 2 n 1 n 2   อยู่เท่าไร 1. 346 2. 356 3. 366 4. 376 13. 2.153   เขียนในรูปเศษส่วนได้ดังข้อใด 1. 2102 990 2. 2102 999 3. 2132 990 4. 2132 999 14. อนุกรมอนันต์อนุกรมหนึ่งมี 2a 3  มีผลบวกอนันต์เท่ากับ 12 จะมีอัตราส่วนร่วมเป็นเท่าไร 1. 1 2. 1 2  3. 1 4. 1 2

Related Documents