แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 5 ลำดับอนันต์
1. ถ้า na เป็นลาดับเลขคณิตซึ่ง
2 2
n 1 n
n
a a
lim 4
n


 
 
 
แล้ว 1...
of 1

Pretest5

Pretest5
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pretest5

  • 1. แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องที่ 5 ลำดับอนันต์ 1. ถ้า na เป็นลาดับเลขคณิตซึ่ง 2 2 n 1 n n a a lim 4 n         แล้ว 17 9a a 2  มีค่าเท่าใด 2. จงหาจานวนสับเซต  1 2 3a ,a ,a ของเซต  1,2,3,...,14 ทั้งหมดที่สอดคล้องกับ 2 1a a 3  และ 3 2a a 3  3. ถ้า na เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูล 1, 2, 2, 3, 3, 3, ..., n, n, n, ..., n แล้ว n n a nlim เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 0 2. 1 2 3. 1 3 4. 2 3 4. กาหนดแบบรูป 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ... จานวนในพจน์ที่ 5060 ของแบบรูปนี้มี ค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ 1. 1 2. 10 3. 100 4. 1000 5. พิจารณา ลาดับ na และ nb ซึ่ง 2 n 2n 1 เมื่อ n 100 ถ้า na  2 เมื่อ n 100 2 เมื่อ n 100 ถ้า na  2 n 2n 1 เมื่อ n 100 ข้อใดต่อไปนี้ถูก 1. na และ nb เป็นลาดับลู่เข้า 2. na และ nb เป็นลาดับลู่ออก 3. na เป็นลาดับลู่เข้า และ nb เป็นลาดับลู่ออก 4. na เป็นลาดับลู่ออก และ nb เป็นลาดับลู่เข้า

Related Documents