1
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 3 อนุกรมเลขคณิต
1. ผลบวกของ 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50          ...
2
11. กาหนดให้ nS เป็นผลบวก n พจน์แรกของลาดับเลขคณิต 1 2 3a ,a ,a ,... ถ้า 5S 90 และ 10S 5 แล้ว
11a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อ...
of 2

Pretest3

Pretest3
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pretest3

  • 1. 1 แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องที่ 3 อนุกรมเลขคณิต 1. ผลบวกของ 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50              ตรงกับข้อใด 1. 435 2. 445 3. 455 4. 465 2. ผลบวก 20 พจน์แรกของ 5 8 11 14 ...    ตรงกับข้อใด 1. 610 2. 630 3. 650 4. 670 3. ผลบวกพจน์ทุกพจน์ของ 3 5 7 ... 33    ตรงกับข้อใด 1. 280 2. 288 3. 289 4. 290 4. ผลบวกพจน์ทุกพจน์ของ 7 11 15 ... 163    ตรงกับข้อใด 1.3,200 2.3,300 3.3,400 4. 3,500 5. ผลบวก 30 พจน์แรกของ 3 6 9 12 ...    ตรงกับข้อใด 1. 1,395 2. 1,385 3.1,655 4. 1,325 6. ผลบวกพจน์ทุกพจน์ของ        8 13 18 ... 158        ตรงกับข้อใด 1. na  2n 2 2. na  3n 1 3. na  5n 1 4. na  6n 2 7. ถ้าผลบวกของ n พจน์แรกของอนุกรมหนึ่ง คือ 2 nS 3n 2  แล้วพจน์ที่ 10 ของอนุกรมนี้มีค่า เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.48/49) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 57 2. 82 3. 117 4. 302 8.    50 k i 1 1 1 k    มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.48/49) 1. 1300 2. 1350 3. 1400 4. 1450 9. ถ้า 1a , 2a , 3a , ... เป็นลาดับเลขคณิต ซึ่ง 2 3 9a a ... a 100    แล้ว 10 1 2 3 10S a a a ... a     มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.50/51) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 120 2. 125 3. 130 4. 135 5. 140 10. ค่าของ 1 + 6 + 11 + 16 + … + 101 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.51/52) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 970 2. 1020 3. 1050 4. 1071
  • 2. 2 11. กาหนดให้ nS เป็นผลบวก n พจน์แรกของลาดับเลขคณิต 1 2 3a ,a ,a ,... ถ้า 5S 90 และ 10S 5 แล้ว 11a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.53/54) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 39 2. 38 3. 37 4. 36 12. กาหนดให้  S 101,102,103,...,999 ถ้า a เท่ากับผลบวกของจานวนคี่ทั้งหมด ใน S และ b เท่ากับ ผลบวกของจานวนคู่ทั้งหมด ใน S แล้ว b a มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ (O-NET ปี กศ.49/50) (คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์) 1. 550 2. 500 3. 450 4. 450

Related Documents