Antic i nouregionalismeTeories icaracterístiquesprincipalsAutor: Tomeu JaumeFont: Yeo, Lay Hwee, iLópez i Vidal, Lluc.(200...
Punts importants:Font: http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/pagsmapas/union_europea.html- “Antic” regionali...
“Antic" regionalisme: teories explicatives sobre la integració europea- Primera onada de regionalisme es coneix com a “ant...
- Teoria funcionalista (1) de David Mitrany. Observa quealgunes funcions bàsiques de l’estat com la seguretat i elbenestar...
- Teoria neofuncionalista (2). Autors com Ernst Haas. Adiferència dels funcionalistes com Mitrany que afirmaven quela inte...
- Teoria intergubernamentalista (3). Critiquen el modeld’integració federal. Afirmen que l’Estat-nació continua sentla uni...
Europa ha estat al centre del debat sobre “l’antic” regionalisme iel seu desenvolupament ha permès la formulació de les te...
El fet que les teories vistes sobre la integració regional van serincapaços dexplicar els processos viscuts fora d’Europa ...
Nou Regionalisme:- Després d’un cert grau paràlisi de la integració europea en ladècada dels 70, a mitjan 1980 i per prime...
Característiques del nou regionalisme:(1)- Es caracteritza sobretot per la seva naturalesamultidimensional. En el seus ini...
(2)- “Nou” regionalisme és més flexible i informal i deixa enrere lesestructures més institucionalitzades de l’antic regio...
(3)- El regionalisme era originalment un fenomen limitat als païsosdel Nord, però a partir de mitjans de 1980 i a principi...
(4)- “Nou" regionalisme no nega la preeminència dels estats, peròatorga un protagonisme cada vegada més importants a altre...
(5)- “Nou" regionalisme - juntament amb el fenomen del inter-regionalisme, que també treballa aquesta PAC, ha afavoritlapa...
(6)- Ja per acabar, autors com Hurrell i Gilson, han argumentatque els processos de regionalització de les últimes dècades...
Síntesi final:ANTIC REGIONALISME: Vinculat a l’experiència d’Europa.Caracteritzat per un alt grau d’institucionalització i...
of 16

"Antic" i "Nou" Regionalisme

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - "Antic" i "Nou" Regionalisme

 • 1. Antic i nouregionalismeTeories icaracterístiquesprincipalsAutor: Tomeu JaumeFont: Yeo, Lay Hwee, iLópez i Vidal, Lluc.(2008), «Regionalismand Interregionalism inthe ASEM Context.Current Dynamics andTheoreticalApproaches».Documentos CIDOB
 • 2. Punts importants:Font: http://iris.cnice.mec.es/kairos/mediateca/cartoteca/pagsmapas/union_europea.html- “Antic” regionalisme.Lligat a l’experiènciaeuropea.- Evolució de les teoriesd’integració regional,centrades en Europa, quetanmateix no van sercapaç d’explicar elsprocessos de forad’Europa.- Emergeix així la literaturaconeguda com a “nou”regionalisme.Característiques icomparativa.
 • 3. “Antic" regionalisme: teories explicatives sobre la integració europea- Primera onada de regionalisme es coneix com a “anticregionalisme”- Centrat en Europa.- Qualsevol debat sobre regionalisme està lligat al procés deconstrucció regional europeu. Exemple històric del més alt grau decooperació entre els Estats: la integració.- Situat temporalment després de la Segona Guerra Mundial, en elcontext de la Guerra Freda amb el món dividit entre dos blocs. Elparadigma realista era el predominant en relació a les RRII.
 • 4. - Teoria funcionalista (1) de David Mitrany. Observa quealgunes funcions bàsiques de l’estat com la seguretat i elbenestar es transfereixen gradualment a organitzacionssupranacionals.- Augmenta el nivell d’interdependència entre els Estatsalhora que el conflicte armat entre ells és una possibilitatcada cop més llunyana. Aquest era un dels objectius.- Exemples d’organitzacions de cooperació regional denaturalesa funcional són la Comunitat de lAcer (CECA),posteriorment Europea del Carbó i la Comunitat EconòmicaEuropea (CEE).- La idea central de les teories funcionalistes de Mitranysuposa una clara ruptura amb el paradigma realista, untrencament de la idea que el sistema internacional es basaúnicament en la competència entre els estats i que elconflicte és un element dominant de les relacionsinternacionals (López i Vidal, 2003).Teories explicatives:
 • 5. - Teoria neofuncionalista (2). Autors com Ernst Haas. Adiferència dels funcionalistes com Mitrany que afirmaven quela integració tenia que ser només en l’àmbit econòmic i nopolític. Els neofuncionalistes pensen que els alts nivellsdinterdependència econòmica condueixen a una majorintegració política.- Morata exposa que el neofuncionalisme destaca el procés(progressiva integració) més que lobjectiu (la creació dunafederació).- Les idees de Haas van ser utilitzades pels neofuncionalistesper tractar daplicar lexemple dEuropa a tots els processosdintegració regional.- Les tesis neofuncionalistes tanmateix es van veure invalidadesarrel d’una sèrie de crisis polítiques en les dècades de 1960 i1970, amb la introducció de la regla de la unanimitat a la CEEi el nou nacionalisme del president francès Charles de Gaulle.
 • 6. - Teoria intergubernamentalista (3). Critiquen el modeld’integració federal. Afirmen que l’Estat-nació continua sentla unitat política principal del sistema. Neguen l’efectecontagi economia-política descrit pels neofuncionalistes.- Com va assenyalar Stanley Hoffman, partidari daquestesteories, els Estats estaven disposats a crear organitzacionssupranacionals per coordinar les diferents polítiqueseconòmiques (és a dir, baixa política), però no per fer front aqüestions com ara la seguretat i la diplomàcia (és adir, l’alta política).- Institucionalisme neoliberal (4). Robert Kehoane. Modelaplicat a lestudi de la integració regional europea, basat enla teoria realista de la centralitat dels estats, aquest modelassigna un paper important a les organitzacionssupranacionals com agents generadors de solucions alsdiferents tipus de problemes derivats de lacció col·lectiva.
 • 7. Europa ha estat al centre del debat sobre “l’antic” regionalisme iel seu desenvolupament ha permès la formulació de les teoriesde la integració regional. Breslin (2002), però, va indicar algunsdels perills de centrar-se massa en Europa:(1) Eurocentrisme. Encara que el d’Europa és només un delsmolts processos d’integració regional s’ha convertit en puntde referència per avaluar i jutjar tots els altres processos.(2) Es parteix de la premisa que el model europeu ésuniversalment vàlid. Un model paradigmàtic que crea normesi expectatives que els altres casos shan desforçar per emular(Breslin, 2002).(3) Gamble i Payne critiquen lexcessiva atenció prestada pelsteòrics de la integració regional a les institucions, amblargument que és simplement una observació aplicable al caseuropeu i no un paràmetre universal. Crítica institucionalisme.
 • 8. El fet que les teories vistes sobre la integració regional van serincapaços dexplicar els processos viscuts fora d’Europa va portara laparició duna literatura coneguda com a "nou" regionalisme.
 • 9. Nou Regionalisme:- Després d’un cert grau paràlisi de la integració europea en ladècada dels 70, a mitjan 1980 i per primera vegada forad’Europa amb una dinàmica decididament diferent començauna nova onada de regionalisme.- Autors com Gamble, Payne, Fawcett, Mansfield i Hurrellestudien aquest nou fenòmen. Hurrel encunya el terme ”nou”regionalisme.- Com argumenta Breslin, aquest concepte és més útil com amarc danàlisi que com a teoria.- Sense deixar de banda el cas europeu, es tracta dexplicarlaparició del fenomen fora dels confins del vell continent.- Exemples d’aquest « nou » regionalisme els treballarem enaquesta PAC: ASEAN, APEC, ASEM i FOCALAE- Anem a veure les característiques d’aquest nou regionalisme icomparar-ho amb el vell regionalisme, del que com s’hacomentat la CEE és un bon exemple.
 • 10. Característiques del nou regionalisme:(1)- Es caracteritza sobretot per la seva naturalesamultidimensional. En el seus inicis aquesta nova onada deprojectes regionals es centraven en l’economia. Laliberalització de les economies implicades en aquests nousprocessos es diferencia de l’antic regionalisme que era moltmés molt més proteccionista.- A poc a poc, a més de l’economia s’han incorporat altresaspectes a aquests projectes com la política i la seguretatmonetària. A l’Àsia aquesta naturalesa multidimensional vatenir una especial importència arrel de les crisis financeres.
 • 11. (2)- “Nou” regionalisme és més flexible i informal i deixa enrere lesestructures més institucionalitzades de l’antic regionalisme dela “Vella” Europa.- Els principals actors dÀsia desitjaven evitar lainstitucionalització dels acords regionals, evitant així elformalisme legal que havia caracteritzat a Europa i rebutjantel concepte de "Brussel· les” a Àsia (Higgott a Teló, 2007).- El "nou" regionalisme es caracteritza per regles informals iprocessos de presa de decisions basades en el consens.
 • 12. (3)- El regionalisme era originalment un fenomen limitat als païsosdel Nord, però a partir de mitjans de 1980 i a principis de 1990va començar a sorgir un regionalisme Sud-Sud.- Amèrica Llatina presenta alguns dels exemples més clars, comMercosur i el Pacte Andí.
 • 13. (4)- “Nou" regionalisme no nega la preeminència dels estats, peròatorga un protagonisme cada vegada més importants a altresactors del sistema.- Com Hettne assenyala, lenfocament analític del "nou"regionalisme ha dincloure no només els estats, sinó també elsactors no estatals, com les grans corporacions, associacionsempresarials i, més genèricament, la societat civil.- Com a resultat daixò, els actors no estatals han assumit unpaper més intens en la complexa estructura de lagovernança global.
 • 14. (5)- “Nou" regionalisme - juntament amb el fenomen del inter-regionalisme, que també treballa aquesta PAC, ha afavoritlaparició duna estructura de presa de decisions de diversosnivells: les entitats subestatals, els estats, els fòrums regionals,les macro-regions i els espais trans-regionals.- Com a resultat, en el "nou" regionalisme, els estats podenformar part de diversos acords regionals alhora. De fet, enlactualitat hi ha molt pocs països que no pertanyen aalmenys una organització regional, la majoria pertanyen amés d’una.
 • 15. (6)- Ja per acabar, autors com Hurrell i Gilson, han argumentatque els processos de regionalització de les últimes dècadeshan mostrat una cert component basat en la identitat, devegades conegut com a consciència regional o, per utilitzarel terme d’Adler, "regions cognitives”.- En altres paraules, els membres duna regió senten quepertanyen a una comunitat i tenen en comú la seva història,la cultura, la religió o les tradicions.
 • 16. Síntesi final:ANTIC REGIONALISME: Vinculat a l’experiència d’Europa.Caracteritzat per un alt grau d’institucionalització i voluntatpolítica. Amb la Comisió Europea actuant com a portaveu ennom dels interessos de la UE i el Parlament Europeu assumintcada vegada més responsabilitats.NOU REGIONALISME: Vinculat especialment a l’experiènciaasiàtica. Molt informal, basat en una legislació flexible ipromogut principalment per la comunitat empresarial, que hahagut de pressionar els seus respectius governs per dur a termeuna major cooperació regional.Hem explicat les característiquesde l’antic i el nou regionalisme.També les distintes teories expli-catives dels processos d’integracióGRACIES PER LA VOSTRA ATENCIO!