doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
Definícia
Priame zahraničné investície - nákup zahraničných aktív
s účelom kontroly.
Pod kontrolou rozumieme kontrolu ho...
Formy PZI
 Fúzie a akvizície (mergers and acquisitions)
○ Fúzia – po fúzii vzniká nová firemná entita
○ Akvizícia –nadobú...
Zdroje PZI
Nový akciový kapitál (equity capital)
Reinvestovaný zisk (reinvested earnings)
Ostatné toky kapitálu (other ...
Základné otázky teórií PZI
Kto je investorom? (Who)
O aký typ investície ide? (What)
Prečo firmy investujú v zahraničí?...
Rozvojová teória – John Dunning
V prvej fáze štáty neinvestujú v zahraničí, keďže kvôli
svojej nízkej rozvinutosti nedoká...
Rozvojová teória – John Dunning
V druhej fáze dochádza k rastu PZI prúdiacich do
štátu. Začína rásť kúpna sila obyvateľov...
Rozvojová teória – John Dunning
V tretej fáze začínajú viditeľne rásť investície firiem
daného štátu smerujúce do zahrani...
Rozvojová teória – John Dunning
V štvrtej fáze sa štát stáva výrazným vývozcom
priamych zahraničných investícií,
Piata f...
Juhovýchodná Ázia
V juhovýchodnej Ázii sa platnosť týchto teórií
viackrát potvrdilo
Japonsko – prvý štát, ktorý prešiel ...
O – Špecifické výhody firiem (ownership a.)
Znalosti, technológia, výhody z rozsahu produkcie,
monopolistické výhody
 L...
Možné výhody vyplývajúce z prílevu PZI
Zahraniční investori dokážu výhodnejšie získať
dodatočné kapitálové zdroje
Nové p...
Možné nevýhody vyplývajúce z
prílevu PZI
Zahraničný investor môže investovať do lokálnej firmy
s cieľom zbaviť sa konkure...
I
Globálne trendy
Globálny prílev PZI
2013 – 1 450 mld. USD (+9 %)
2012 – 1 350 mld. USD (-18 %)
2011 – 1 524 mld. USD (...
Prílev PZI na Slovensko v období rokov 1993 - 2013 v mil.
USD
PZI na Slovensko v rokoch 2009 až 2011
Alarmujúci pokles celkového prílevu PZI v roku 2009
na -36 miliónov USD
Nový maje...
Pôvod PZI na Slovensku v rokoch 1993 –
2012 (tis. EUR)
1. Netherlands
2. Austria
3. Germany
4. Italy
5. Czech republic
6. ...
Odvetvové členenie prílevu PZI v rokoch 1993-
2012 (%)
Regionálne členenie prílevu PZI v rokoch
1993-2012 (%)
Priame zahraničné investície v MHV
Priame zahraničné investície v MHV
Priame zahraničné investície v MHV
Priame zahraničné investície v MHV
of 24

Priame zahraničné investície v MHV

6. prednáška MHV
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Priame zahraničné investície v MHV

 • 1. doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD.
 • 2. Definícia Priame zahraničné investície - nákup zahraničných aktív s účelom kontroly. Pod kontrolou rozumieme kontrolu hospodárenia firmy, ktorej aktíva sa nakúpili. Práve vykonávanie kontroly a manažérskych úloh je kľúčovým faktorom, ktorý odlišuje priame zahraničné investície od portfóliových investícií.
 • 3. Formy PZI  Fúzie a akvizície (mergers and acquisitions) ○ Fúzia – po fúzii vzniká nová firemná entita ○ Akvizícia –nadobúdajúca firma pohltí nadobúdanú; nadobudnutá firma po fúzii prestáva existovať  Investície na zelenej lúke („greenfield investment“) ○ Budovanie výrobných kapacít od základov buď založením novej dcérskej spoločnosti alebo rozširovaním existujúcich. Variáciou na tento typ je tzv. „brownfield investment“ - investícia spojená s využitím starých výrobných alebo úžitkových priestorov, ktoré sú vo väčšine prípadov dlhodobo nevyužité.  Joint-venture
 • 4. Zdroje PZI Nový akciový kapitál (equity capital) Reinvestovaný zisk (reinvested earnings) Ostatné toky kapitálu (other capital)
 • 5. Základné otázky teórií PZI Kto je investorom? (Who) O aký typ investície ide? (What) Prečo firmy investujú v zahraničí? (Why) Kam investície smerujú? (Where) Kedy investujú firmy v zahraničí? (When) Akým spôsobom firmy vstupujú na trhy? (How)
 • 6. Rozvojová teória – John Dunning V prvej fáze štáty neinvestujú v zahraničí, keďže kvôli svojej nízkej rozvinutosti nedokážu využiť svoje špecifické prednosti. Do medzinárodného podnikania sa domáce firmy zapájajú len prostredníctvom vývozu. Veľkú úroveň v tejto fáze hrajú PZI zo štátov na vyššom stupni hospodárskeho rozvoja, ktoré si začínajú všímať špecifické výhody týchto štátov a snažia sa ich využiť a rozvinúť
 • 7. Rozvojová teória – John Dunning V druhej fáze dochádza k rastu PZI prúdiacich do štátu. Začína rásť kúpna sila obyvateľov a to si všímajú zahraničné firmy, ktoré nahrádzajú dovoz výrobou na mieste. Daný štát však v zahraničí investuje len zriedka, domáce firmy ešte nedisponujú špecifickými výhodami, ktoré by mohli využiť
 • 8. Rozvojová teória – John Dunning V tretej fáze začínajú viditeľne rásť investície firiem daného štátu smerujúce do zahraničia. Domáce firmy už získali dostatočné skúsenosti v medzinárodnom podnikaní a vypracovali svoje špecifické výhody. Dochádza k rastu miezd a štát stráca výhodu lacnej pracovnej sily. Nastupujú však nové výhody – vysoký dopyt, technologický rozvoj, moderná infraštruktúra a pod. Odlev investícií je ešte nižší než prílev, ale objem prílevu a odlevu sa už začína zbližovať
 • 9. Rozvojová teória – John Dunning V štvrtej fáze sa štát stáva výrazným vývozcom priamych zahraničných investícií, Piata fáza je sa podľa Dunninga vyznačuje intraindustriálnou produkciou. Rozhodnutia o PZI sú už menej podmienené špecifickými výhodami jednotlivých štátov, viac sa prihliada na dynamické faktory. Dovozné a vývozné investície konvergujú
 • 10. Juhovýchodná Ázia V juhovýchodnej Ázii sa platnosť týchto teórií viackrát potvrdilo Japonsko – prvý štát, ktorý prešiel popísaným vývojom Južná Kórea – sa postupne posúva do vyšších fáz Čína – aktivita čínskych spoločností začína v zahraničí narastať (11 spoločností na zozname Fortune Global 500)
 • 11. O – Špecifické výhody firiem (ownership a.) Znalosti, technológia, výhody z rozsahu produkcie, monopolistické výhody  L – špecifické výhody štátov (location a.) Ekonomické výhody, sociálne výhody, politické výhody Výhody z internalizácie (internalization a.) Prekonanie trhových nedostatkov
 • 12. Možné výhody vyplývajúce z prílevu PZI Zahraniční investori dokážu výhodnejšie získať dodatočné kapitálové zdroje Nové pracovné miesta a rast miezd Nové technológie Nové manažérske know-how Prispievajú aj k priemyselnej reštrukturalizácii Crowing-in efekt Rast exportu a zlepšenie stavu obchodnej bilancie Zlepšenie podnikateľského prostredia Zlepšenie stavu životného prostredia
 • 13. Možné nevýhody vyplývajúce z prílevu PZI Zahraničný investor môže investovať do lokálnej firmy s cieľom zbaviť sa konkurentov a stlmiť (prípadne zrušiť) výrobu Crowding-out efekt Rast miezd môže poškodiť domáce podniky Možné (dočasné) zhoršenie salda obchodnej bilancie Repatriácia ziskov Možný výpadok daňových príjmov Vznik duálnej ekonomiky Zneužívanie domácej pracovnej sily alebo životného prostredia
 • 14. I
 • 15. Globálne trendy Globálny prílev PZI 2013 – 1 450 mld. USD (+9 %) 2012 – 1 350 mld. USD (-18 %) 2011 – 1 524 mld. USD (+ 16 %) 2010 – 1 244 mld. USD (+ 5 %) 2009 – 1 185 mld. USD V roku 2013 sa toky PZI oživili – po nečakanom poklese v roku 2012 Globálna finančná a hospodárska kríza spôsobila pokles optimizmu vo firemnom sektore a tým aj pokles ochoty investovať
 • 16. Prílev PZI na Slovensko v období rokov 1993 - 2013 v mil. USD
 • 17. PZI na Slovensko v rokoch 2009 až 2011 Alarmujúci pokles celkového prílevu PZI v roku 2009 na -36 miliónov USD Nový majetkový kapitál - 839 miliónov EUR Reinvestovaný zisk – 470 miliónov EUR Ostatný kapitál - -1344 miliónov EUR Roky 2010 a 2011 Postupné oživenie prílevu PZI Prílev však stále nedosahuje úroveň pred globálnou hospodárskou krízou
 • 18. Pôvod PZI na Slovensku v rokoch 1993 – 2012 (tis. EUR) 1. Netherlands 2. Austria 3. Germany 4. Italy 5. Czech republic 6. Hungary 7. Republic of Korea 8. France 9. Luxembourg 10.Cyprus 9 393 968 5 942 943 4 868 140 3 270 233 2 380 984 2 138 708 2 064 041 1 557 817 1 518 014 1 370 662
 • 19. Odvetvové členenie prílevu PZI v rokoch 1993- 2012 (%)
 • 20. Regionálne členenie prílevu PZI v rokoch 1993-2012 (%)