Ministarstvo socijalne politike i mladih “ Politika za mlade u Republici Hrvatskoj” Morana Makovec Balkanska konferencija ...
Demografski podaci Mladi u dobi od 15 do 30 godina 21,3% stanovništva Republike Hrvatske
Struktura socijalnog osnaživanja mladih u Republici Hrvatskoj <ul><li>ZAKONODAVNA VLAST </li></ul><ul><ul><li>Hrvatski sa...
3. SAVJETODAVNA TIJELA <ul><ul><li>3.1 Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske </li></ul></ul><ul><li>međuresorno, stru...
ZAKON O SAVJETIMA MLADIH <ul><li>prvi zakon o mladima u Republici Hrvatskoj koji je stupio na snagu 8. ožujka 2007. godin...
Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine <ul><li>odnosi se na mlade u dobi od 15 do 30 godina </li></ul><ul><...
Područja djelovanja Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine obrazovanje i informatizacija (13 mjera sa 27 ...
Područja provedbe mjera od strane Ministarstva socijalne politike i mladih <ul><li>3. Socijalna politika </li></ul><ul><li...
Pregled najvažnijih mjera: <ul><li>Sufinanciranje udruga mladih i za mlade kroz sufinanciranje projekata klubova za mlade...
Ministarstvo socijalne politike i mladih <ul><li>Vlada Republike Hrvatske je, svojim programskim djelovanjem i osnivanjem ...
Glavne smjernice <ul><li>Izrada Zakona o mladima </li></ul><ul><li>Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjet...
<ul><li>Provedba strukturiranog dijaloga </li></ul><ul><li>Provedba otvorene metode koordinacije </li></ul><ul><li>Suradnj...
 
of 13

Politika za mlade u Republici Hrvatskoj - Morana Makovec

Prezentacija "Politika za mlade u Republici Hrvatskoj". Prezenter Morana Makovec.Balkanska konferencija o mladima u riziku, Beograd, 28.2.2012.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politika za mlade u Republici Hrvatskoj - Morana Makovec

 • 1. Ministarstvo socijalne politike i mladih “ Politika za mlade u Republici Hrvatskoj” Morana Makovec Balkanska konferencija “Mladi u riziku” Beograd, 28. i 29. veljače 2012.
 • 2. Demografski podaci Mladi u dobi od 15 do 30 godina 21,3% stanovništva Republike Hrvatske
 • 3. Struktura socijalnog osnaživanja mladih u Republici Hrvatskoj <ul><li>ZAKONODAVNA VLAST </li></ul><ul><ul><li>Hrvatski sabor </li></ul></ul><ul><ul><li>Odbor za obitelj, mladež i šport Hrvatskog sabora </li></ul></ul><ul><li>IZVRŠNA VLAST </li></ul><ul><ul><li>Ministarstvo socijalne politike i mladih (od prosinca 2003. do prosinca 2011. Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti) – tijelo državne uprave nadležno za mlade </li></ul></ul><ul><ul><li>tijela državne uprave nadležna za obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu i socijalnu skrb, pravosuđe i dr. </li></ul></ul><ul><ul><li>jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave </li></ul></ul>
 • 4. 3. SAVJETODAVNA TIJELA <ul><ul><li>3.1 Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske </li></ul></ul><ul><li>međuresorno, stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom sudjelovanja u koordinaciji provedbe i evaluacije Nacionalnog programa za mlade </li></ul><ul><li>stručni i administrativni poslovi za Savjet obavljaju se u Ministarstvu socijalne politike i mladih, a sredstva za rad Savjeta osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji istog Ministarstva </li></ul><ul><ul><li>3.2 savjeti mladih sukladno Zakonu o savjetima mladih </li></ul></ul>
 • 5. ZAKON O SAVJETIMA MLADIH <ul><li>prvi zakon o mladima u Republici Hrvatskoj koji je stupio na snagu 8. ožujka 2007. godine </li></ul><ul><li>Savjete mladih osnivaju predstavnička tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao svoja savjetodavna tijela, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život tih jedinica </li></ul><ul><li>15 savjeta mladih županijskih skupština </li></ul><ul><li>77 savjeta mladih gradskih vijeća </li></ul><ul><li>87 savjeta mladih općinskih vijeća </li></ul>
 • 6. Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine <ul><li>odnosi se na mlade u dobi od 15 do 30 godina </li></ul><ul><li>opći cilj je unapređenje ukupnih aktivnosti: </li></ul><ul><ul><li>tijela državne uprave </li></ul></ul><ul><ul><li>i javnih ustanova koje svojim djelokrugom i nadležnostima unaprjeđuju kvalitetu života mladih </li></ul></ul><ul><li>posebni ciljevi se ostvaruju provedbom mjera (53) i aktivnosti (157) kroz 7 područja djelovanja Nacionalnog programa te provedbom preporuka jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave </li></ul>
 • 7. Područja djelovanja Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine obrazovanje i informatizacija (13 mjera sa 27 aktivnosti) mobilnost, informiranje i savjetovanje (8 mjera sa 22 aktivnosti) kultura mladih i slobodno vrijeme (8 mjera sa 21 aktivnošću) aktivno sudjelovanje mladih u društvu (7 mjera sa 21 aktivnošću) zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje (8 mjera sa 29 aktivnosti) socijalna politika (6 mjera sa 21 aktivnošću) zapošljavanje i poduzetništvo (3 mjere sa 16 aktivnosti) MEĐUSEKTORSKA SURADNJA
 • 8. Područja provedbe mjera od strane Ministarstva socijalne politike i mladih <ul><li>3. Socijalna politika </li></ul><ul><li>5. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu </li></ul><ul><li>6. Kultura mladih i slobodno vrijeme </li></ul><ul><li>7. Mobilnost, informiranje i savjetovanje </li></ul>
 • 9. Pregled najvažnijih mjera: <ul><li>Sufinanciranje udruga mladih i za mlade kroz sufinanciranje projekata klubova za mlade i projekata usmjerenih prevenciji ovisnosti , te projekata udruga mladih s invaliditetom </li></ul><ul><li>Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu (poticanje provedbe Zakona o savjetima mladih , izrade lokalnih i regionalnih programa za mlade, Međunarodni dan mladih ) </li></ul><ul><li>Uključivanje u provedbu programa Mladi na djelu </li></ul><ul><li>Poticanje volonterstva među mladima </li></ul><ul><li>Sufinanciranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju projekata regionalnih info-centara </li></ul>
 • 10. Ministarstvo socijalne politike i mladih <ul><li>Vlada Republike Hrvatske je, svojim programskim djelovanjem i osnivanjem ministarstva za mlade u prosincu 2011. godine, otvorila prostor za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju njihovih prava, zadovoljavanju potreba te aktivnog sudjelovanja u društvu na državnoj i lokalnoj razini </li></ul><ul><li>Sektor za mlade </li></ul><ul><li>Služba za razvoj, provedbu i unaprjeđenje politika za mlade </li></ul><ul><li>Služba za suradnju s mladima </li></ul>
 • 11. Glavne smjernice <ul><li>Izrada Zakona o mladima </li></ul><ul><li>Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih </li></ul><ul><li>Izrada novog nacionalnog dokumenta </li></ul><ul><li>Unapređenje co-managementa </li></ul><ul><li>Jačanje suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave </li></ul>
 • 12. <ul><li>Provedba strukturiranog dijaloga </li></ul><ul><li>Provedba otvorene metode koordinacije </li></ul><ul><li>Suradnja s mladima i kroz institucionalne, programske i projektne potpore </li></ul><ul><li>Razvoj regionalne i međunarodne suradnje </li></ul><ul><li>Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU </li></ul>

Related Documents