Töötuba: Narra+ivne 
loov õppimine Web 2.0 
Kai Pata 
...
Loov õppimine  Sotsiaalne kaasamine 
Kirjandus 
Turism  Arutelud 
...
Kirjandus muudab meid 
ümbritsevat pärismaailma 
hUp://www.carlosruizzafon.co.uk/ 
shadow‐wa...
Kujuteldav muutub reaalseks 
Inimeste jutustuste põhjal loodud kujutletav linn 
...
Kultuurimälu muutub käUesaadavaks 
hUp://www.htk.tlu.ee/meenutused 
Meie jäetud jäljed mõjutavad teisi 
Hindamine 
Arvustamine 
Sotsiaalse kaasamise taasärkamine 
Me leiame mõUekaaslasi ja koos tegutsemise võimalusi 
ProjekLd ja kodanikualgatused 
Kolga õpilasvahetus Gruusiaga 
MiUe ainult...
VõrgusLk kui sotsiaalne kapital 
Leia sarnaste 
huvidega 
...
Pika saba fenomen – ka kitsa temaaLkaga asjad 
ja sündmused muutuvad huvilistele nähtavaks 
L...
Pädevused, mida õpetajad tähtsaks peavad 
NarraLivse õppimise tööpõld 
Kodanikualgatuse keskkonnad:  Sotsiaalsed jagamiskeskkonnad: Youtube 
Meenutuste portaal jt. 
...
Õpikeskkond: sotsiaalne  
•  VõrgusLkud 
•  Jagamine 
...
Kogukond ja 
virtuaalne kogukond 
D. Memmi (2006) 
•  Klassikaline ...
Teadmus: minu ja meie 
Mina  Rühm  Kogukond 
Indiviidi teadmus  J...
Uus ehk häsL unustatud vana 
•  NarraLivne ehk jutustav õppimine: 
eneserefleksioon 
•  Uus meedia toob lugudele kuulaja...
Suhtlusportaalid: foorumid, jututoad, VOIP  Kodanikualgatuse keskkonnad: 
...
Sotsiaalsed järjehoidjad: Delicious 
Kogukond! 
Oma järjehoidjaid saad 
...
Mikroblogid aitavad hoida teadlikkust üksteisest 
Märksõnastatud 
...
Õpetajate kogukonnad 
sotsiaalvõrgusLkuks 
Õpetaja saab oma 
...
Õpetajate koosloome 
Kogukonnad omavad õppematerjale ja loovad 
kogukonnateadmust, kuidas õpetada 
Personaalne õpikeskkond 
Toetab elukastva õppimise oskuste 
ja õpikeskkonna kujunemist 
Saab ise luua sotsiaalse tar...
Personaalne keskkond: Mitu nägu 
•  See on uus hajutatud ja jagatud olemise vorm, 
mille tulemused on looja kontrolli a...
Googli vahendid 
Blogi 
Ka...
Zoho vahendid 
Blogi e. ajaveeb 
Blogi võib olla kas 
isiklik või ühine, 
suletud või avalik 
Wordpressi või Googli blogi on üks...
Dokumendi vormistamine 
Zoho’ga saab üleslaetud dokumente kaaslastega jagada analoogselt 
google.docs vahenditega 
...
Andmetabelid 
Loo dokument ja salvesta 
Impordi varasem andmetabel 
Wiki 
Wikispaces, Zoho või PbWiki 
abil saab luua avaliku või 
kinnise privaatse/rühma wiki 
Koostöö ja Poreooliod wikis 
Õppijate koosloome 
Wiki lehL saab 
kombineerida poreoolio 
es...
Õpikeskkond: uurimuslik 
•  Probleemõpe 
•  Autentsus 
•  Mobiilsus 
Uuriv õppimine 
Avatud ja hajutatud õpikeskkonnas 
Vookoguga saab erinevaid vahendeid siduda 
Allikas: Ele Priidik, 2008 
Sotsiaalselt täienev kooliraamatukogu 
Shelfari 
hUp://www.cs.tlu.ee/insLtuut/opilaste_tood/magistri_tood/ke...
Uurimuslike infopädevuste kursus 
õpilastele hajutatud õpikeskkonnas 
Õpikeskkond: hübriidne 
•  Hübriidne: reaalne ja virtuaalne 
•  Avatud 
•  MiUeformaalne 
•  Kaasav 
•  Vahetu 
...
Igaüks on kultuurimälu loojaks ja 
kasutajaks  
Minu kogetu jääb tähendustena ...
Märgistamine 
virtuaalses ja 
reaalses maailmas 
Meil on kohtadest erinevad vaated, 
kuid need võivad ju kellegagi kaUuda  NarraLive saab 
...
Sülemikäitumine 
Indiviid otsib 
...
Kursuse õpiruum 
õppijad 
paigad  sõbrad  mashing 
Brightkite  TwiUer  Se...
Brightkite mikroblogi 
Kas saab 
spontaanselt  Kuidas teised 
alustada  ...
Jälgimine toimub kokkusegatud voogude abil 
Ühises blogis 
sünnib 
sülemisünnergia 
Märksõnad ja ühislood tekiva...
Hübriidne 
digitaalne 
graffit? 
Hübriidse maailma ‘sisu’ on 
erinevates keskkondades ja 
...
Iseenda lugudesse istutamine 
Varjud kui digitaalsed allkirjad lugudes 
Kohalood 
Päev 2 
Päev 1 
Päev 3 
Teemad: Hooned 
Vanalinn on segu 
uuest ja vanast 
Kohad 
jutustavad oma 
lugusid, neil on 
oma teemad 
Koostöö ...
Saadetud või pühendatud 
Koostöö on ka sõprade teemadele info otsimine 
Geroli taaskasutus 
Teemade 
kasutamine ja 
muteeri...
Teemad panevad tegutsema 
Teemad: linnadisain 
Teemad: 
teiste 
teemadega 
võrdlemine 
Varasem kogemus filtreerib loo teema 
Emotsioon filtreerib teemad 
Naerata ja maailm naeratab vastu :) 
Hübriidne mina 
Kehaosade pildid laekuvad kogukonnast 
sotsiaalsesse repositooriumisse 
Kogukond 
osaleb 
kunsLprojekLs 
Voogude abil miksitakse 
linnaruumis hübriidne 
...
Linnas on sülemi jälgi… 
OUavio ‐ #narraLveecology hats! ‐ photo: hUp://
bkite.com/078fo. hUp://Lnyurl.com/cld87z 
Sotsiaalsed andmepangad kui lugude 
algatajad 
Mis on õnn? 
Kirjanduslikud teemad 
Legendist 
Estonia is a country of legends. 
'When you fly into Estonia, 
you go over Lake Ülemi...
Kirjanduse viited 
Gosh! I never thought I would 
see Voldemort statue... I 
mean You Know Who... Hope 
he is not a social...
Kaart kui lugude algataja 
Loo oma isiklik või ühine kaardiala ja tähista olulised objekLd 
NarraLivid linnakaardil 
Tõmba kogukonna 
loodud teemad 
kaardile ja loo oma 
lugu koos 
kaaslastega  Kirjuta lug...
Näide: EesL parakohad 
Meie enda “Ingite ja deemonite” turismimarsruudid? 
Linna varjatud teemad ja 
dimensioonid 
Armastus  Puud 
...
Sülemiturundus 
•  Toimub sotsiaalsetes 
võrgusLkes 
•  Sülem kui intelligentne 
kogum otsustab ja 
juhib ning t...
Rahvuspapude sülemturundus blogi, mikroblogi ja 
sotsiaalse repositooriumiga 
Rahvuspapude sülemturundus Facebook’is 
Mis juhtub kui konkureeriv 
bränd kasuta sama takLkat? 
Kontakt:  Kai Pata kpata@tlu.ee 
 blogi: hUp://Lhane.wordpress.com 
Narratiivne loov õppimine Web 2.0
of 72

Narratiivne loov õppimine Web 2.0

Kai Pata töötuba
Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Narratiivne loov õppimine Web 2.0

 • 1. Töötuba: Narra+ivne  loov õppimine Web 2.0  Kai Pata  Tallinna Ülikool  Haridustehnoloogia Keskus  Sissejuhatus: 11.15‐12.00  Sotsiaalne õpikeskkond: 12.30‐13.30  Ajurünnak: Kooli õpikeskkond Web 2.0‐ks   Hübriidne õpikeskkond: 13.30‐14.45  Ajurünnak: NarraLivne loov õppimine õues  Tartu Kutsehariduskeskuse kevadkonverents: Mis toimub tunnis? 22. mail 2009
 • 2. Loov õppimine  Sotsiaalne kaasamine  Kirjandus  Turism  Arutelud  Kunst  Ajalugu  Otsutamine  Ideed kuidas web 2.0 keskkondi  võiks ära kasutada  Õuesõpe  Kogukonnateenused  Muuseumid  Äri  Uuriv õppimine  Innovatsioon
 • 3. Kirjandus muudab meid  ümbritsevat pärismaailma  hUp://www.carlosruizzafon.co.uk/  shadow‐walk.html
 • 4. Kujuteldav muutub reaalseks  Inimeste jutustuste põhjal loodud kujutletav linn  Cliff Close's  käiks mu isa  binokliga merd  vaatamas  hUp://www.oldton.com/our_oldton.html
 • 5. Kultuurimälu muutub käUesaadavaks  hUp://www.htk.tlu.ee/meenutused
 • 6. Meie jäetud jäljed mõjutavad teisi  Hindamine  Arvustamine
 • 7. Sotsiaalse kaasamise taasärkamine  Me leiame mõUekaaslasi ja koos tegutsemise võimalusi
 • 8. ProjekLd ja kodanikualgatused  Kolga õpilasvahetus Gruusiaga  MiUe ainult  saada vaid ka  anda ja luua  Teeääred puhtaks  Valmisolek ise  asju algatada
 • 9. VõrgusLk kui sotsiaalne kapital  Leia sarnaste  huvidega  inimesi ja  soovita  sõpru  Ole teadlik  mis toimub
 • 10. Pika saba fenomen – ka kitsa temaaLkaga asjad  ja sündmused muutuvad huvilistele nähtavaks  Leia teiste  soovitatud asju
 • 11. Pädevused, mida õpetajad tähtsaks peavad  NarraLivse õppimise tööpõld
 • 12. Kodanikualgatuse keskkonnad:  Sotsiaalsed jagamiskeskkonnad: Youtube  Meenutuste portaal jt.  E‐ärid  Demokraatlikud mediaportaalid: ajalehed jt.  Sotsiaalsed võrgusLkud: Orkut, Rate  Hübriidsed  Suhtlusportaalid: foorumid, jututoad, VOIP  Kodaniku andmeportaalid: eRiik  Õpetajate  narraLivid   Google Earth jt.  Õpetajate veebiväravad: nt Miksike  ühesloomekesskkond ja  Õpetajate koostöövõrgusLkud  õpiobjekLde ait: LeMill.net  GeolokaLivsed  mobiilsed  õpitegevused   Havikese pakeU  koolidele: Moodle,  Mobiilsed  Mediawiki, blogi  sensorsüsteemid  Sotsiaalne tarkvara:  Ainealased  blogid, wikid,  simulatsioonid  ühisjärjehoidjad,  vookogud, RSS  Uurimuslikud  tehnoloogia,  keskkonnad  märksõnad,  Korpused: nt  üheskirjutamine jpm  õppijakeele korpus  Kursused õppijate  Puutetahvlid  KogniLivsed tööriistad:  sotsiaalse tarkvara  Infoportaalid  nt. mõistekaardid jt.  Poreoolio  pädevuste tõstmiseks  Tutoorialid  TesLsüsteemid  eKool  Teadlikkus ja kohalolek: mikroblogid
 • 13. Õpikeskkond: sotsiaalne   •  VõrgusLkud  •  Jagamine  •  Koosloome  keskmisel teismelisel  on kuni 100 MSN  •  Osalemine  kontakL, võrgusLkes  •  Teadlikkus  kulub päevas vähemalt  tund   üksteisest ja  märkamine  •  EeLka  •  Turvalisus
 • 14. Kogukond ja  virtuaalne kogukond  D. Memmi (2006)  •  Klassikaline kogukond (nt. külas)  põhineb personaalsetel püsivatel  suhetel ja isiklikul kokkupuutel  jagatud ruumis.  •  Virtuaalsed kogukonnad (nt.  küberruumis) on ajuLsed ja  muutuvad, impersonaalsed,  nende liikmeid seovad ühised  arLfakLd, ühised märksõnad jne.
 • 15. Teadmus: minu ja meie  Mina  Rühm  Kogukond  Indiviidi teadmus  Jagatud teadmus  KogukonnaprakLka  Teadlikkus teadmusest  Õpin enesele  Jagamata teadmuse ulatus  ja oskus seda kasutada  Sotsiaalne kapital  Hoian enesele  Läbirääkimine  Teadlikkus isikutest ja  oskus nendevahelisi  Vaja on paradigmamuutust  Tõlgendamine  seoseid kasutada  avatuse ja virtuaalse  Uued tähendused  ‘koostegemise’ suunas  Bränd  Enesereflektsioon  Loon üheskoos  NarraLivne õppimine  Publitseerimine
 • 16. Uus ehk häsL unustatud vana  •  NarraLivne ehk jutustav õppimine:  eneserefleksioon  •  Uus meedia toob lugudele kuulajad  •  Igaühel meist on oma lugu nii enda sees, kuid  ulatub ka meist väljapoole ümbitsevasse  keskkonda  •  Uusmeedia põlvkond jälgib pidevalt ja kajastab  üksteise lugusid, nii sünnivad  kogukonnaperspekLivid
 • 17. Suhtlusportaalid: foorumid, jututoad, VOIP  Kodanikualgatuse keskkonnad:  Meenutuste portaal jt.  Demokraatlikud mediaportaalid: ajalehed jt.  Kodaniku andmeportaalid: eRiik  E‐ärid  Sotsiaalsed jagamiskeskkonnad: Youtube Flickr  Sotsiaalsed võrgusLkud: Orkut, Rate, Facebook, LinkedIn, Ning  Havikese pakeU koolidele: Moodle,  Mediawiki, blogi  Sotsiaalne tarkvara: blogid, wikid,  ühisjärjehoidjad, vookogud, RSS  tehnoloogia, märksõnad,  üheskirjutamine jpm  Õpetajate koostöövõrgusLkud  Õpetajate ühesloomekesskkond ja  õpiobjekLde ait: LeMill.net
 • 18. Sotsiaalsed järjehoidjad: Delicious  Kogukond!  Oma järjehoidjaid saad  käUe igast arvuLst  Teiste lisatud  järjehoidjad aitavad  leida otsetee sind  huvitavate veebilehtede  ja inimesteni
 • 19. Mikroblogid aitavad hoida teadlikkust üksteisest  Märksõnastatud  mikroposLtused loovad  oma virtuaalse ruumi  ka lugudele ja  aktsioonidele  Search,twiUer.com
 • 20. Õpetajate kogukonnad  sotsiaalvõrgusLkuks  Õpetaja saab oma  poreooliosse  tõmmata infovooge  õppematerjalidest  Uus Koolielu portaal on kogukonnapõhine
 • 21. Õpetajate koosloome  Kogukonnad omavad õppematerjale ja loovad  kogukonnateadmust, kuidas õpetada
 • 22. Personaalne õpikeskkond  Toetab elukastva õppimise oskuste  ja õpikeskkonna kujunemist  Saab ise luua sotsiaalse tarkvara süsteemi õpetamiseks
 • 23. Personaalne keskkond: Mitu nägu  •  See on uus hajutatud ja jagatud olemise vorm,  mille tulemused on looja kontrolli alt väljunud  ja elavad iseoma elu  •  Ühendab meid erinevate kogukondadega  •  Aga me võime seda ära kasutada, näiteks  õppimiseks, äritegevuseks, sotsiaalseteks  aktsioonideks, kunsLks
 • 24. Googli vahendid  Blogi  Kalender  Üheskirjutamine  Ava Google.com lehekülg ja vali Kõik  Googlest  Vali Googli vahendid
 • 25. Zoho vahendid
 • 26. Blogi e. ajaveeb  Blogi võib olla kas  isiklik või ühine,  suletud või avalik  Wordpressi või Googli blogi on üks võimalus ühes teksL toimetamiseks: loo  ühine blogi
 • 27. Dokumendi vormistamine  Zoho’ga saab üleslaetud dokumente kaaslastega jagada analoogselt  google.docs vahenditega  Zoho teksLtöötlusvahendi eripäraks on võimalus märksõnu  lisada
 • 28. Andmetabelid  Loo dokument ja salvesta  Impordi varasem andmetabel
 • 29. Wiki  Wikispaces, Zoho või PbWiki  abil saab luua avaliku või  kinnise privaatse/rühma wiki
 • 30. Koostöö ja Poreooliod wikis  Õppijate koosloome  Wiki lehL saab  kombineerida poreoolio  esitlusteks
 • 31. Õpikeskkond: uurimuslik  •  Probleemõpe  •  Autentsus  •  Mobiilsus
 • 32. Uuriv õppimine  Avatud ja hajutatud õpikeskkonnas  Vookoguga saab erinevaid vahendeid siduda
 • 33. Allikas: Ele Priidik, 2008
 • 34. Sotsiaalselt täienev kooliraamatukogu  Shelfari  hUp://www.cs.tlu.ee/insLtuut/opilaste_tood/magistri_tood/kevad_2008/Ele_Priidik/Ele_Priidik_Magistri_Too.pdf
 • 35. Uurimuslike infopädevuste kursus  õpilastele hajutatud õpikeskkonnas
 • 36. Õpikeskkond: hübriidne  •  Hübriidne: reaalne ja virtuaalne  •  Avatud  •  MiUeformaalne  •  Kaasav  •  Vahetu  •  Spontaanne  •  Personaalne  •  Väikse‐  •  formaadiline sisu
 • 37. Igaüks on kultuurimälu loojaks ja  kasutajaks   Minu kogetu jääb tähendustena  alles ja on teistele kultuurimäluna  käUesaadav  Mida ma näen ja kogen
 • 38. Märgistamine  virtuaalses ja  reaalses maailmas
 • 39. Meil on kohtadest erinevad vaated,  kuid need võivad ju kellegagi kaUuda  NarraLive saab  geolokaLivselt  kinnitada  tegevusruumi  Me võime kogeda  narraLive läbi  erinevate  keskkondade
 • 40. Sülemikäitumine  Indiviid otsib  Märka  Tähelepanuäratav,  Varasem  muutunud  eristuv aspekt  kogemus  signaali  Loo märkamine  Analoogia   SeleLivne  Otsitava leidmine  tähelepanu  Tagasiside  Signaaliraja  keskkonnast  järgimine  Nähtavus  Kogumine/ Sisu kinnitatakse  ehitamine ja  Koostöö, teemade  geolokaLivselt  signaali jätmine  kloneerimine  keskkonda  Signaali  Tõlgendamine  kontsentratsiooni  Signaali muutmine  Uus  tõstmine  lugu  Laiendamine, tõlkimine, interpreteerimine
 • 41. Kursuse õpiruum  õppijad  paigad  sõbrad  mashing  Brightkite  TwiUer  Search twiUer   #tag  RSS voog  sõbrad  koostöö  Flickr  (geo)tagging  kaardiotsing  jälgimine  Facebook  sõbrad  Wordpress ühisblogi  informeerimine  märksõnapilv  Kursuse blogi Wordpressis  Individuaalsed blogid Wordpressis  Individuaalsed blogid Wordpressis  Individuaalsed blogid Wordpressis
 • 42. Brightkite mikroblogi
 • 43. Kas saab  spontaanselt  Kuidas teised  alustada  teemad meie  koostööd?  lugu  mõjutavad?  Mida inimesed  tunnevad ja  mõtlevad lugu  kirjutades?  Kas märkame teiste lugusid?  Mis tehnoloogia muudaks lood  Lugude märksõnad ühendavad?  nähtavaks?
 • 44. Jälgimine toimub kokkusegatud voogude abil  Ühises blogis  sünnib  sülemisünnergia  Märksõnad ja ühislood tekivad ise ja akumuleeruvad
 • 45. Hübriidne  digitaalne  graffit?  Hübriidse maailma ‘sisu’ on  erinevates keskkondades ja  seob neid
 • 46. Iseenda lugudesse istutamine
 • 47. Varjud kui digitaalsed allkirjad lugudes
 • 48. Kohalood  Päev 2  Päev 1  Päev 3
 • 49. Teemad: Hooned  Vanalinn on segu  uuest ja vanast
 • 50. Kohad  jutustavad oma  lugusid, neil on  oma teemad  Koostöö sünnib  planeerimata  Loo kohtadele  tegutsemisdimensioon
 • 51. Saadetud või pühendatud  Koostöö on ka sõprade teemadele info otsimine
 • 52. Geroli taaskasutus  Teemade  kasutamine ja  muteerimine  Auli taaskasutus  Olga algne pilt
 • 53. Teemad panevad tegutsema
 • 54. Teemad: linnadisain
 • 55. Teemad:  teiste  teemadega  võrdlemine
 • 56. Varasem kogemus filtreerib loo teema
 • 57. Emotsioon filtreerib teemad  Naerata ja maailm naeratab vastu :)
 • 58. Hübriidne mina  Kehaosade pildid laekuvad kogukonnast  sotsiaalsesse repositooriumisse
 • 59. Kogukond  osaleb  kunsLprojekLs  Voogude abil miksitakse  linnaruumis hübriidne  kogukonnaliige
 • 60. Linnas on sülemi jälgi…  OUavio ‐ #narraLveecology hats! ‐ photo: hUp:// bkite.com/078fo. hUp://Lnyurl.com/cld87z
 • 61. Sotsiaalsed andmepangad kui lugude  algatajad  Mis on õnn?
 • 62. Kirjanduslikud teemad  Legendist  Estonia is a country of legends.  'When you fly into Estonia,  you go over Lake Ülemiste,  which lies high up to the east  of the city. The lake has an  inhabitant, according to local  myth – the 'Ülemiste  Elder' (Ülemiste vanake), who  by legend comes to the city  gates every Thursday and asks  'Is Tallinn finished yet?' To  which the residents answer,  'No, not yet' – if they answer  'yes', the figure would then  flood the city.
 • 63. Kirjanduse viited  Gosh! I never thought I would  see Voldemort statue... I  mean You Know Who... Hope  he is not a social network  addict :)
 • 64. Kaart kui lugude algataja  Loo oma isiklik või ühine kaardiala ja tähista olulised objekLd
 • 65. NarraLivid linnakaardil  Tõmba kogukonna  loodud teemad  kaardile ja loo oma  lugu koos  kaaslastega  Kirjuta lugu pikemalt lahL ühises wikis  või blogis ja seo see kaardil oleva sisuga
 • 66. Näide: EesL parakohad  Meie enda “Ingite ja deemonite” turismimarsruudid?
 • 67. Linna varjatud teemad ja  dimensioonid  Armastus  Puud  trees  Otsi ja analüüsi  linnaruumi  lugusid ja  dimensioone,  võrdle linnu
 • 68. Sülemiturundus  •  Toimub sotsiaalsetes  võrgusLkes  •  Sülem kui intelligentne  kogum otsustab ja  juhib ning teeb valikuid  •  Peamine on sülemi  algatamine ja  tähendusjälgede  jätmine
 • 69. Rahvuspapude sülemturundus blogi, mikroblogi ja  sotsiaalse repositooriumiga
 • 70. Rahvuspapude sülemturundus Facebook’is  Mis juhtub kui konkureeriv  bränd kasuta sama takLkat?
 • 71. Kontakt:  Kai Pata kpata@tlu.ee   blogi: hUp://Lhane.wordpress.com

Related Documents